<< Nowiny | << Archiwum nowin
03 maja 2011
Japo˝ski kataklizm - 12:54 - GoŠ 13S
Tekst newsa napisa│ Jerzy, wrzuci│ Uqahs.

Wiedza i ┐ycie
Tak mo┐na by zatytu│owaŠ cykl artyku│ˇw w najnowszym, majowym numerze miesiŕcznika Wiedza i »ycie. Zainteresowanym szczegˇlnie polecam napisany przez ekspertˇw z Zespo│u Analiz Reaktorowych w IPJ w Žwierku - "Co siŕ sta│o w Fukushimie?"

Autorzy zaczynaj▒ od podstaw, czyli konstrukcji elektrowni i fizyki procesˇw zachodz▒cych w reaktorze. Przedstawiaj▒ technologiŕ eksploatacji i opisuj▒ stosowane w Fukushimie zabezpieczenia. Szczegˇ│owo rekonstruuj▒ katastrofŕ i jej przyczyny, oraz przebieg akcji ratunkowej. Analizuj▒ ska┐enia i stopie˝ zagro┐enia dla ludnoÂci.

Najciekawsza jest ocena skutkˇw katastrofy i jej wp│ywu na przysz│oŠ energetyki j▒drowej. Eksperci podkreÂlaj▒, ┐e w elektrowni nikt nie zgin▒│, ani nie zosta│ napromieniowany w stopniu zagra┐aj▒cym zdrowiu. Reaktory wytrzyma│y ekstremalne trzŕsienie i wy│▒czy│y siŕ automatycznie. Problemy w elektrowni zosta│y spowodowane brakiem niezbŕdnego zasilania, gdy rezerwowe ╝rˇd│a zosta│y w znacznym stopniu zniszczone przez tsunami o nadzwyczajnej skali. Przy ocenie nie mo┐na - wed│ug nich - pomijaŠ faktu, ┐e czterdzieÂci innych elektrowni j▒drowych pracowa│o bez przerwy, zapobiegaj▒c w ten sposˇb katastrofie humanitarnej spowodowanej brakiem pr▒du. Alternatywne elektrownie nie mog│yby tego zapewniŠ. Gazowe s▒ bardzo wra┐liwe na trzŕsienia, a s│aboÂci▒ wŕglowych s▒ niewielkie zapasy paliwa i koniecznoŠ sta│ego transportu wra┐liwymi liniami kolejowymi.

Autorzy zastrzegaj▒ te┐, ┐e 7 - najwy┐szy - stopie˝ zagro┐enia w skali INES, taki sam jak w Czarnobylu, nie oznacza tego samego. Przyk│adowo, emisja radioaktywnego cezu-137 by│a 10 razy mniejsza. Taka klasyfikacja katastrofy w Fukushimie jest skutkiem │▒cznego potraktowania czterech awarii (o stopniach 5, 5, 5, i 3), co nie by│o do tej pory praktykowane. Podsumowuj▒c, technologia siŕ sprawdzi│a, a ska┐enia s▒ mniejsze od zaobserwowanych podczas wielu innych katastrof przemys│owych.

Na uwagŕ zas│uguje te┐ artyku│ "Zd▒┐yŠ przed wstrz▒sem" Andrzeja Ho│dysa, o japo˝skich systemach ostrzegania przed trzŕsieniami ziemi i tsunami. Ten pierwszy oparty na b│yskawicznym przekazie informacji i czŕsto automatycznej reakcji (poci▒gi, windy) sprawdza siŕ ca│kiem dobrze. Wraz z asejsmicznym budownictwem i ci▒g│ym szkoleniem ca│ego spo│ecze˝stwa, skutecznie minimalizuje ofiary i straty materialne. Ten drugi, mimo du┐ych nak│adˇw i gigantycznych inwestycji w falochrony, nie potrafi│ zapobiec tragedii. Chyba nie mˇg│, wobec nieoczekiwanej skali kataklizmu.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer