<<Niusy
06 grudnia 2006
Afterfall - wywiad - 23:47 - Squonk
Informacjŕ o postŕpach prac w projekcie Afterfall zamieszczamy w naszym serwisie w miarŕ regularnie. JeÂli jednak s▒ tacy, ktˇrzy nie ca│kiem orientuj▒ siŕ "co to takiego ten Afterfall", to jest okazja by poszerzyŠ swoj▒ wiedzŕ. Otˇ┐ bowiem w serwisie PCArena.pl pojawi│ siŕ wywiad z kierownikiem projektu Andrzejem Kolosk▒. Polecamy!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 grudnia 2006
Prezentacja z Afterfall - 0:04 - Squonk
No i kolejna wiadomoŠ zwi▒zana z projektem Afterfall, jak▒ ma wam do przekazania, jego "spiritus movens" Andrzej 'intoxicate' Koloska:

Od dnia dzisiejszego (05.12) nasi fani mog▒ podziwiaŠ nasz▒ now▒ prezentacje. Team Intoxicate Interactive przygotowywa│ j▒ specjalnie dla swoich inwestorˇw i po zaakceptowaniu sta│a siŕ ona podstaw▒ do kontynuowania naszych rozmˇw. Prezentacje mo┐na obejrzeŠ TU lub TUTAJ.

To, co mo┐na na niej zobaczyŠ to poziom –1 podziemnej bazy wojskowej, ktˇr▒ gracze bŕd▒ mieli przyjemnoŠ zwiedzaŠ podczas grania w Afterfall: Preludium, na ko˝cu filmu prezentujemy rˇwnie┐ screenshoty z poziomu –3.

Brak animacji postaci w filmie spowodowany jest dwoma czynnikami. Najpierw nasz g│ˇwny animator z powodˇw niezale┐nych od nikogo by│ nieosi▒galny, nastŕpnie wysz│a aktualizacja silnika i trzeba by by│o nagrywaŠ wiŕksz▒ cz੠prezentacji od nowa. Przy sprzŕcie, ktˇrym dysponujemy zajŕ│oby to nieop│acalnie du┐o czasu, wiŕc gonieni przez terminy zobowi▒zuj▒ce nas wobec inwestorˇw nie mogliÂmy sobie na to pozwoliŠ.

Zdajemy sobie sprawŕ z kilku ma│ych bugˇw graficznych, ktˇre widoczne s▒ w naszej prezentacji, lecz zapewniamy, i┐ Tech-demo bŕdzie od nich wolne. To w│aÂnie na jego produkcji, od teraz ekipa Intoxicate Interactive skupia ca│e swoje si│y. Efektˇw pracy fani mog▒ spodziewaŠ siŕ pod koniec pierwszego kwarta│u roku 2007.

Informujemy rˇwnie┐, i┐ otworzyliÂmy na nowo rekrutacje. Obecnie poszukujemy grafikˇw 2d i 3d oraz programistˇw. Wszyscy zainteresowani powinni pisaŠ do kierownika produkcji, Andrzeja Koloski na adres: koloska@svx.pl.


Na uwagŕ zas│uguje fakt, ┐e filmik posiada adekwatn▒ oprawŕ d╝wiŕkow▒, choŠ jest tylko zwyk│▒ reklamow▒ prezentacj▒ ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

12 grudnia 2006
Nowe koncept arty z New Dawn - 18:42 - Squonk
Prace nad demem gry trwaj▒, co nie znaczy, ┐e ekipa New Dawn zaniedbuje tworzenie g│ˇwnej wersji gry. Oto szkice chat jakie bŕd▒ dostŕpne w grze:

Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ

A to szkice miŕso┐ernych roÂlin, z ktˇrych ka┐da ma swˇj w│asny sposˇb na zdobywanie po┐ywienia:

Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Modernizacja sznurkˇw - etap drugi - 20:08 - Squonk
Mo┐na ju┐ przyj▒Š, ┐e "odÂwie┐enie" dzia│u Sznurki zosta│o zako˝czone. Pododawa│em adresy do nowych stron klanˇw FT oraz umieÂci│em linka do Vault-Tec Games. Mam nadziejŕ, ┐e problem ze zdobyciem Awakena zostanie teraz rozwi▒zany ;-). A skoro ju┐ jesteÂmy przy Vault-Tec Games, to przypominamy, ┐e nadal potrzebuj▒ oni wsparcia w pracach nad Darkfallem - szczegˇ│y na stronie.
Doda│em rˇwnie┐ parŕ adresˇw do stron, jakie pojawia│y siŕ w ci▒gu ostatnich miesiŕcy w newsach. Przy okazji sk│adam podziŕkowania DoPr'owi za inspiracjŕ podczas przeprowadzania modernizacji :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 grudnia 2006
Fallout w wersji MMO - 23:59 - Squonk
Jak wszyscy pewnie wiedz▒, w 2004 roku Interplay za kwotŕ ponad miliona dolarˇw sprzeda│ prawa do produkcji kolejnej czŕÂci Fallouta, twˇrcom serii Elder Scrolls - firmie Bethesda Softworks. Ale zostawi│ sobie mo┐liwoŠ produkcji falloutowego tytu│u w wersji MMORPG. Dlatego te┐ zdumiewa poni┐sza wiadomoŠ (cytowana za serwisem IDG.pl):

Zgodnie z dokumentem, ktˇry pojawi│ siŕ ostatnio na ameryka˝skiej stronie agencji Security & Exchange Commision (...) wynika (...), ┐e planowane rozpoczŕcie prac na projektem Fallout MMO nast▒pi ju┐ w przysz│ym miesi▒cu! Wiŕcej, ca│oÂci▒ zajmie siŕ firma Interplay, czyli prawdziwi "ojcowie" serii!

Takiego obrotu spraw chyba nikt siŕ nie spodziewa│. Firma Interplay, ktˇra dwa lata temu og│osi│a upad│oŠ i sprzeda│a licencjŕ na Fallouta Bethesda Softworks LLC, og│osi│a w│aÂnie, ┐e szuka inwestorˇw do projektu Fallout MMO. Okazuje siŕ, ┐e ze sprzedanej licencji wy│▒czone by│o prawo do produkcji gry typu massive multiplayer. Przedstawiciele firmy Interplay najwyra╝niej doszli do wniosku, ┐e najwy┐szy czas skorzystaŠ z tego rozwi▒zania.

Wed│ug planˇw, bud┐et gry wynosi│by 75 milionˇw dolarˇw. Prace rozpoczŕ│yby siŕ ju┐ w styczniu przysz│ego roku. Sam produkt trafi│by na rynek w trzecim kwartale 2010. Miejmy nadziejŕ, ┐e siŕ uda...


Dokument na stronie U.S. Security and Exchange Commission.

Dziŕkujemy Vlad'owi za podanie cynka o tym niusie :-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

17 grudnia 2006
Sondowanie - 1:09 - Squonk
Po pewnych problemach natury organizacyjno - technicznej, na Trzynastym Schronie jest nowa sonda. JednoczeÂnie informujŕ, ┐e wyniki dwˇch poprzednich s▒ dostŕpne w dziale Ankiety.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 grudnia 2006
Nietypowe koszulki falloutowe - 15:29 - Squonk
Do naszej redakcji przysz│a informacja od internetowego sklepu T-erminator.com, dotycz▒ca koszulek w klimatach Fallouta. Sam, na w│asny u┐ytek wykona│em dwa takie projekty (o czym mo┐na przeczytaŠ na naszej tablicy na Shamo), ten jednak mnie zaciekawi│ (i pozytywnie zaskoczy│) swoim niesztampowym podejÂciem do tematu. O to ten projekt:

Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ

Koszulka ta jest do nabycia w sklepie, pod tym linkiem. Informujemy tak┐e, ┐e firma poszukuje do wspˇ│pracy grafikˇw lubi▒cych i kochaj▒cych gry komputerowe (kontakt przez formularz na stronie sklepu). Polecamy!!!

Strona sklepu T-erminator.com
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 grudnia 2006
Samolot z radioaktywnym │adunkiem - 13:43 - Squonk
Wczoraj (19.12) nad terenem Polski przelecia│ rosyjski samolot z │adunkiem 326 kg zu┐ytego paliwa atomowego z zamkniŕtego w 1991 roku sowieckiego reaktora w Rossendorfie. Trasa lotu przebiega│a z Drezna do Ramienskoje pod Moskw▒. Temat ten, jak zawsze wszystko co jest zwi▒zane ze sprawami energii j▒drowej, jest dobrym │upem dla mediˇw szukaj▒cych taniej sensacji. A tak┐e dla pewnych krŕgˇw politycznych, ktˇre mog▒ wykazaŠ siŕ przed spo│ecze˝stwem, ┐e trzymaj▒ rŕkŕ na pulsie i bŕd▒ reagowaŠ na te "niedopuszczalne nieprawid│owoÂci".

Trzeba jednak przyznaŠ, ┐e taki sposˇb transportu niebezpiecznych odpadˇw jest jakim novum. Chyba ka┐dy ma w pamiŕci widok poci▒gu transportuj▒cego wypalone paliwo, zablokowanego przez ekologicznych fanatykˇw przyspawanych do torˇw. Jak jednak widaŠ, w Niemczech uporano siŕ z tym problemem wykorzystuj▒c transport lotniczy.

Przy okazji warto przypomnieŠ, ┐e i w Polsce przeprowadza siŕ podobne operacje (cytowane za serwisem [atomowe] - wiadomoŠ pochodzi z 11 sierpnia br.):

Konwˇj strze┐ony przez si│y specjalne i zagranicznych ekspertˇw wywiˇz│ z reaktora Maria w Žwierku do Rosji 40 kg wysoko wzbogaconego uranu.

Inspektorzy Miŕdzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) i technicy ameryka˝skiego Narodowego Urzŕdu ds. Bezpiecze˝stwa Nuklearnego (NNSA) przyjechali do Polski nadzorowaŠ │adowanie paliwa j▒drowego do pojemnikˇw. Uran w konwoju policyjnych ciŕ┐arˇwek i samochodˇw eskortowali uzbrojeni komandosi. úadunek przewieziono na lotnisko, a stamt▒d do zak│adu ko│o Nowosybirska, ktˇry rozcie˝czy paliwo, by nie da│o siŕ go wykorzystaŠ do produkcji bomby atomowej.

Dwudniowa tajna operacja zako˝czy│a siŕ w Ârodŕ o drugiej w nocy, kiedy z warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina odlecia│ samolot z gro╝nym │adunkiem. Ze wzglŕdˇw bezpiecze˝stwa informacje o akcji by│y ÂciÂle chronione. - Materia│ wywieziono w tajemnicy, aby terroryÂci nie prˇbowali go wykraŠ. Dodatkowo, by ich zmyliŠ, zosta│o przygotowanych kilka tras - mˇwi "»W" Witold úada, g│ˇwny inspektor dozoru j▒drowego. - Prawo wymaga, by materia│om j▒drowym w czasie przewozu zapewniŠ ochronŕ fizyczn▒. ChoŠ to konkretne paliwo nie by│o nigdy stosowane w reaktorze, wiŕc praktycznie nie by│o promieniotwˇrcze, w pe│ni zastosowaliÂmy siŕ do tych przepisˇw - podkreÂla úada.

Eksperci s▒ zgodni, ┐e 40 kg wzbogaconego uranu to du┐a gratka dla terrorystˇw, gdy┐ wystarczy 25 kg, by przygotowaŠ bombŕ. - Za ka┐dym razem, kiedy udaje siŕ unieszkodliwiŠ materia│ nuklearny, poprawiamy bezpiecze˝stwo zarˇwno u siebie, jak i na ca│ym Âwiecie. To kolejny przyk│ad miŕdzynarodowej wspˇ│pracy, ktˇra zmniejsza zagro┐enie ze strony terrorystˇw - cieszy siŕ ameryka˝ski minister energetyki Samuel W. Bodman.

Uran, ktˇry trafi│ do Polski jeszcze ze Zwi▒zku Radzieckiego, nie zosta│ wykorzystany, a Rosja zobowi▒za│a siŕ to paliwo odebraŠ i przerobiŠ. Na mocy miŕdzynarodowego porozumienia operacje wywozu materia│ˇw radioaktywnych z by│ych krajˇw satelickich ZSRR, tak┐e z Polski, w znacznym stopniu finansuj▒ Amerykanie. USA zale┐y bowiem, by uran nie by│ pokus▒ dla terrorystˇw.


Jak widaŠ po powy┐szym przyk│adzie, nasze wypalone paliwo rˇwnie┐ zosta│o przetransportowane samolotem i jako nikt nie robi│ krzyku, ┐e stwarzamy du┐e zagro┐enie pa˝stw nad ktˇrymi ten samolot mia│ by lecieŠ.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

21 grudnia 2006
Ma│a aktualizacja w sznurkach - 14:47 - Squonk
W dziale Sznurki wprowadzi│em now▒ kategoriŕ Bractw Falloutowych, czyli organizacji "na ┐ywo" wdra┐aj▒cych idea│y zwi▒zane z Falloutem ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

22 grudnia 2006
Atomowy gniew Bo┐y - 0:02 - Squonk
Proair podes│a│ nam link do ciekawej strony, bŕd▒cej kompendium wiedzy na temat broni j▒drowej. Strona nosi ciut, "dramatyczn▒" nazwŕ Bro˝ j▒drowa - Bo┐y gniew. A┐ strach siŕ baŠ ;-)

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 grudnia 2006
Roczne podsumowanie w Forlorn World - 14:00 - Squonk
Rok temu wystartowa│ projekt cRPG Forlorn World bŕd▒cy efektem po│▒czenia pomys│ˇw z amatorskich projektˇw Trinity oraz Polish Wasteland. Forlorn World w swoich zamierzeniach mia│ stanowiŠ ciekaw▒ alternatywŕ dla Bur┐uazji, ktˇra w po│owie roku przemieni│a nazwŕ w Afterfall.
Alternatywna wizja socjalistycznej Polski, zniszczonej atomow▒ po┐og▒ ukazana w mro╝nej scenerii "nuklearnej zimy" - to mia│o byŠ g│ˇwnym smaczkiem fabu│y Forlorn World.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

A jak obecnie wygl▒daj▒ pracŕ nad tym projektem? O to wiadomoŠ jaka dzi pojawi│a siŕ na stronie projektu, w kontekÂcie zapowiadanych w wakacje prac:

WczeÂniej og│oszona akcja nie by│a kontynuowana. Wynik│o to z kilku czynnikˇw, g│ˇwnie z s│abej organizacji oraz zmian u poszczegˇlnych cz│onkˇw ekipy. Aby unikn▒Š takich wpadek i polepszyŠ dzia│anie projektu zreformowano kierownictwo oraz przyst▒piono do prac porz▒dkowych.
Podsumowanie ponad roku funkcjonowania nie wypad│o najlepiej. Pope│niliÂmy wiele b│ŕdˇw, lecz wyci▒gnŕliÂmy z nich naukŕ i usprawnimy nasze dzia│ania.


Miejmy nadziejŕ, ┐e owe "przejÂciowe trudnoÂci obiektywne" jakie dotknŕ│y ten projekt zostan▒ pokonane, a prace nad nim w przysz│ym roku rusz▒ ostro do przodu! :-)

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 grudnia 2006
Trzeci numer Reaktora - 15:41 - Squonk
Na Âwiŕta dostaliÂmy nowy numer postnuklearnego zinu Reaktor. A w nim, oprˇcz masy ciekawych artyku│ˇw, opowiada˝ i porad, jest tekst naszego redakcyjnego Hammera dotycz▒cy historii polskiej sceny Fallouta (oczywiÂcie w subiektywnej opinii pisz▒cego ;-)).

Kolejny numer Reaktora jest jak zawsze dostŕpny na stronie braci z Fallout Corner. Jednak ekskluzywnie mo┐ecie go pobraŠ tak┐e z naszej plikowni. Serdecznie polecamy! :-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Žwi▒teczne ┐yczenia - 15:59 - Squonk
»yczymy naszym wszystkim czytelnikom spokojnych, pogodnych i radosnych Žwi▒t Bo┐ego Narodzenia. Mamy nadziejŕ, ┐e w Âwi▒tecznym wypoczynku, obok ucztowania i radowania siŕ z prezentˇw, pomo┐e Wam te┐ dalsze eksplorowanie fantastyki komputerowej razem z nami.

Wszystkiego najlepszego!
- Redakcja Wortalu Phoenix
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

28 grudnia 2006
Nowy wizerunek New Dawn - 10:37 - Squonk
Strona projektu New Dawn ma nowy, doŠ zaskakuj▒cy wygl▒d, a i w samym projekcie zasz│y spore zmiany, o czym poinformowa│ nas Sethergal:

Wszelkie przeprowadzone przez nas zmiany wi▒┐▒ siŕ z przeobra┐eniem projektu amatorskiego w pe│ni profesjonalny. Ujawniamy oficjalne logo New Dawn oraz prezentujemy nowa stronŕ internetow▒, wykonan▒ w technologii flash. Zapewne nie bŕdzie dla was zaskoczeniem, ┐e zastosowaliÂmy ca│kowicie nowy design, a odrobinŕ radoÂci powinny dostarczyŠ teksty, sporo concept artˇw, rendery, a tak┐e tapety. Liczymy na ciep│e przyjŕcie nowego wizerunku oraz na wasze wsparcie (...)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

29 grudnia 2006
850 000! - 19:13 - Squonk
Gwoli kronikarskiej dzia│alnoÂci, pragnŕ poinformowaŠ wszystkich czytelnikˇw Trzynastego Schronu, ┐e 25 grudnia liczba odwiedzin naszej strony osi▒gnŕ│a │adn▒ wartoŠ 850 000 :-). Statystyk czy te┐ jaki podsumowa˝ nie bŕdŕ robi│, poniewa┐ kojarz▒ mi siŕ one ze z│▒ strona stabilizacji - czyli z zastojem. A, ┐e droga do wydania Fallouta 3 jest..., to... No ka┐dy wie jak ona jest ;-).
Najwa┐niejsze to, ┐e strona dzia│a i "┐yje". ChoŠ powoli, to jednak modernizuje i rozbudowuje siŕ. No a przede wszystkim ma swoich wiernych odwiedzaj▒cych, ktˇrzy "g│osuj▒ na nas" swoimi przegl▒darkami internetowymi. Dziŕkujemy!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer