<<Niusy
07 czerwca 2006
Przenosiny Krypty - 13:01 - Ace
Falloutowa wersja wikipedii, dotychczas hostowana przed DAC zmieni│a adres. Obecny adres to: pl.falloutvault.com.

Zachŕcamy do aktualizowania encyklopedii, ktˇra jest zbiorem wszelkich informacji na temat Âwiata Fallouta. JednoczeÂnie przypominamy, ┐e polska wersja na razie jest jeszcze w powijakach, ale angielska wersja ma ju┐ ponad 1300 artyku│ˇw i korzysta z niej Bethesda Softworks podczas tworzenia Fallouta 3.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

08 czerwca 2006
Przeminŕ│o z piaskow▒ burz▒ - 1:48 - Squonk
Na naszych │amach od czasu do czasu pisaliÂmy o polskiej grze MMORPG Sigonyth. Reasumuj▒c - pracŕ nad projektem trwa│y. Jednak dwa dni temu, na stronie projektu pojawi│a siŕ nastŕpuj▒ca wiadomoŠ:

Zespˇ│ New Desert pragnie poinformowaŠ wszystkich zainteresowanych o zamro┐eniu projektu "Sigonyth: Desert eternity".

Sytuacja ta zosta│a spowodowana brakiem inwestorˇw, gdy┐ sam projekt zosta│ przez nas doprowadzony do punktu w ktˇrym produkcja gry MMORPG nie poparta finansami jest bezcelowa.

Pragniemy rˇwnie┐ nadmieniŠ, i┐ "Sigonyth" nie zostanie zupe│nie porzucony, bŕdzie natomiast dalej rozbudowywany, g│ˇwnie w sferze projektowej, i bŕdzie czeka│ na bardziej sprzyjaj▒ce czasy.

Wszystkim zainteresowanym pragniemy bardzo serdecznie podziŕkowaŠ za wszelkie dotychczasowe rady i ciep│e s│owa, naprawdŕ bardzo nam to pomaga│o w ci▒gu tych ostatnich trzech lat. Dla najwierniejszych fanˇw i nie tylko zostawiamy kilka prˇbek samej gry z testˇw prowadzonych na pocz▒tku tego roku.

Pozdrawiamy i do zobaczenia.

Zespˇ│ New Desert


O to prˇbki, jakie na po┐egnanie zostawili nam cz│onkowie teamu:

- Film 1
- Film 2
- Film 3
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Koncepty z New Dawn - 1:50 - Squonk
Praca w postapokaliptycznym projekcie New Dawn nabiera rozpŕdu. O to dwa nowe koncept arty zwi▒zane z gr▒:

Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

09 czerwca 2006
Ekranizacja gry - 19:36 - Ace
Niedawno w serwisie wp.pl odby│a siŕ ankieta, na temat ekranizacji gier. Gracze mogli w niej wybraŠ film na podstawie jakiej gry najchŕtniej by ujrzeli na ekranach kin. Pierwsze miejsce zajŕ│a gra Diablo, pokonuj▒c m.in. Planescape Torment (miejsce dziesi▒te), Baldur`s Gate (miejsce ˇsme) i Half-Life`a (miejsce szˇste). Fallout uplasowa│ siŕ na miejscu dziewi▒tym. Wyprzedzi│ on takie gry jak: Duke Nukem 3D, Wolfenstein czy System Shock.

Pozostaje mieŠ nadzieje ┐e filmowcy nie wezm▒ sobie zbytnio do serca wynikˇw tej ankiety.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 czerwca 2006
Fallout d20 - 20:23 - Ace
Interplay sprzeda│o niedawno firmie Glutton Creeper Games prawa do zrobienia gry w Âwiecie Fallouta w systemie d20. System ten znany jest miŕdzy innymi z trzeciej edycji gry RPG Dungeons & Dragons. Fallout RPG do│▒czy do innych gier stworzonych na systemie d20, miŕdzy innymi: Starcraft RPG oraz Soulreaver RPG.

Črˇd│o: SHAMO
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 czerwca 2006
Afterfall: Preludium - zapowied╝ - 0:23 - Squonk
Parŕ dni temu "nieoficjalnie" pojawi│a siŕ wiadomoŠ o bŕd▒cej w produkcji krˇtkiej grze Afterfall: Preludium - "rozgrzewaczu" do g│ˇwnej gry Afterfall. Gra ma posiadaŠ nastŕpuj▒ce cechy:

Jedyny w swoim rodzaju klimat bŕd▒cy mieszank▒ post-apokaliptycznego, znanego Wam z naszych opowiada˝ i opisˇw klimatu Afterfalla, z klimatem znanym z rozmaitych survival horrorˇw.
- Oko│o 3-4h grania
- 7 klimatycznych lokacji do zwiedzenia. Ka┐da przesycona smakowitymi szczegˇ│ami.
- Oryginaln▒ mechanikŕ gry "Afterfall" w wersji 1.0 beta. Jest to zubo┐ona o wiele elementˇw, ale samowystarczalna mechanika.
- Ponad 300 rozmaitych przedmiotˇw, z mo┐liwoÂci▒ wprowadzania modyfikacji i samodzielnego tworzenia czŕÂci z nich przez bohatera gracza.
- Zamkniŕt▒ fabu│ŕ, niezwyk│ego bohatera ktˇrego poczynaniami bŕdziecie mogli pokierowaŠ, i odrŕbny od pe│nej wersji czas akcji.


Opowiadanie wprowadzaj▒ce w klimat tej gry mo┐ecie przeczytaŠ (i ewentualnie skomentowaŠ) na naszym forum w tym temacie. Gra bŕdzie do Âci▒gniŕcia za darmo z zasobˇw internetu (pojawi siŕ rˇwnie┐ na p│ytach CD pism komputerowych).

Wypatrzono m.in. na NMA
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

25 czerwca 2006
Demo Fallout PnP PL - 10:20 - Ace
Ekipa odpowiedzialna za t│umaczenie gry RPG w Âwiecie Fallouta znanej pod nazw▒ Fallout PnP opublikowa│a w│aÂnie demo t│umaczenia podrŕcznika. Nie posiada ono szaty graficznej, ktˇr▒ mo┐na bŕdzie mo┐na ujrzeŠ w pe│nej wersji. Ma w tekÂcie jeszcze kilka b│ŕdˇw, lecz jest dowodem na to, ┐e zespˇ│ t│umacz▒cy pracowa│ mimo braku oznak ┐ycia. Demo mo┐na Âci▒gn▒Š st▒d. Wiŕcej informacji (jeÂli takowe siŕ tam pojawi▒) znajdziecie na stronie projektu.

Črˇd│o: SHAMO
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Afterfall: Preludium - suplement - 15:26 - Squonk
Ta wiadomoŠ jest ju┐ jak najbardziej oficjalna. Otˇ┐ pojawi│y siŕ grafiki przedstawiaj▒ce trzech "przystojniaczkˇw" jakich bŕdzie mo┐na spotkaŠ w grze. Blady, Doc oraz "po prostu ┐o│nierz" - to ich imiona. To tak, w razie osobistego nawi▒zania znajomoÂci z nimi... ;-)

Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ
Kliknij, by powiŕkszyŠ

Strona projektu Afterfall
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

26 czerwca 2006
Lektura na wakacje - 11:29 - Squonk
W schronowym dziale Ksi▒┐ki pojawi│a siŕ nowa pozycja. Jest ni▒ recenzja ksi▒┐ki Paw│a Wieczorkiewicza, Marka Urba˝skiego i Arkadiusza Ekierta ”Dylematy historii - Nos Kleopatry czyli co by by│o, gdyby...”. Dlaczego warto (a nawet i powinno siŕ ;-) ) siŕgn▒Š po ni▒ przeczytacie w Ksi▒┐kach.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

29 czerwca 2006
Intoxicate Interactive firm▒ - 9:21 - Ace
Z dniem dzisiejszym grupa Intoxicate Interactive (tworz▒ca grŕ Afterfall, dawniej zwana Bur┐uazj▒) odbiera wszystkie wymagane dokumenty i staje siŕ formaln▒ firm▒. Nastŕpnym celem zespo│u jest utworzenie studia.

Na forum ukaza│y siŕ te┐ informacje o powstaj▒cym w│aÂnie demie gry:

- Etap tworzenia obiektˇw 3d przedmiotˇw zako˝czony. G│ˇwnie dziŕki pracy Kone0, Gomo, Ugh, Grimora, Rozzogotha, Shalivana.
- Pe│ny plan dzia│a˝ tworzenia obiektˇw leveli sko˝czony, prace koncepcyjne trwaj▒, grafika 3d rusza od 1 lipca.
- Plan dzia│a˝ Ud╝wiŕkowienia/Muzyki sko˝czony, prace trwaj▒. Prawdopodobnie bŕdzie dostŕpna p│yta z nagraniami przy wydawaniu dema.
- Mechanika na uko˝czeniu, ProgramiÂci bior▒ siŕ za analizŕ wszystkich dokumentˇw, implementacja zacznie siŕ od 1 lipca.


Ze swojej strony ┐yczymy firmie takiego sukcesu i z niecierpliwoÂci▒ czekamy na demo Afterfall'a.

Črˇd│o: Afterfall
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Trailer Oldtown - 20:47 - Ace
Na stronie zlotu fanˇw Fallouta OldTown pojawi│ siŕ krˇtki filmik reklamuj▒cy tŕ imprezŕ. Ma on za zadanie zachŕciŠ jak najwiŕksz▒ liczbe ludzi do przybycia na OldTown 2006 (dla przypomnienia: tegoroczna edycja odbywa siŕ w dniach 21-26 lipca). Film mo┐na pobraŠ z tego dzia│u.

Črˇd│o: Strona OldTown 2006.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer