<<Niusy
01 stycznia 2006
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! - 21:51 - Squonk

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Nowy rok za pasem, a wraz z nim niezmiennie ciekawoŠ i oczekiwania zwi▒zane z tym, co przyniesie. Serdecznie ┐yczymy wszystkim Wam, aby okaza│ siŕ - pod ka┐dym wzglŕdem - jeszcze lepszy ni┐ dwa tysi▒ce pi▒ty!

Sobie mo┐emy ┐yczyŠ tylko tyle, ┐ebyÂmy wci▒┐ mieli tak wiernych czytelnikˇw, na ktˇrych obecnoŠ i wsparcie zawsze mo┐emy liczyŠ. I ┐eby w roku 2006 by│o ich jeszcze wiŕcej do czego, swoj▒ prac▒ nad rozwojem Wortalu, bŕdziemy energicznie d▒┐yŠ.

Redakcja Wortalu Phoenix
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

02 stycznia 2006
Strona do odWOOdZenia - 21:20 - Squonk
Jaki czas temu wypatrzy│em na NMA newsa o nowej stronie, ktˇr▒ stworzy│ Wooz. Z braku czasu nie zajrza│em tam od razu, ale dopiero teraz. I po przebuszowaniu po niej stwierdzi│em, ┐e warto napisaŠ o tym ma│▒ wzmiankŕ. Strona zawiera bowiem ro┐ne formy postapoakaliptycznej (takie chyba by│y za│o┐enia) grafiki oraz zdjŕcia. JeÂli co do tego mo┐emy mieŠ w▒tpliwoÂci, to warto chocia┐ zwrˇciŠ uwagŕ na oprawŕ graficzn▒ samej strony. A ta jest bardzo, ale to bardzo postapokaliptyczna. A wrŕcz postfalloutowa! ;-)

Strona Wooza
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zapowied╝ Forlorn World - 21:28 - Squonk
Serwis Imperium Gier Wirtualnej Polski zamieÂci│ zapowied╝ Forlorn World:

Polski Fallout? A co! A jak! A nie? Ba, jasne, ┐e tak. I to polski ca│▒ gŕb▒, bo nie tylko przez Polakˇw tworzony, ale te┐ w polskich realiach osadzony. A raczej nie realiach alternatywnych, autorzy bowiem, skupieni pod flag▒ studia Ground Zero postanowili, ┐e gra bŕdzie nie tylko postapokaliptyczna, ale te┐ postsocjalistyczna!

Ca│oŠ przeczytacie TUTAJ.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

12 stycznia 2006
Sk▒d my to znamy? - 1:57 - Squonk
Na pocz▒tku nowego roku zrobi│a nam siŕ ma│a "zawieszka" w niusowaniu. Aby to prze│amaŠ, na rozgrzewkŕ rzecz mo┐e niezbyt odkrywcza, ale na pewno sympatyczna. Otˇ┐ w Galerii umieÂci│em obrazek, ktˇry mo┐e siŕ kojarzyŠ z fina│ow▒ walk▒ w Falloucie 2 ;-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zimowa gra - 23:51 - Squonk
W naszym dziale Gry komputerowe umieszczona jest recenzja gry Transarctica. Jest to pozycja pochodz▒ca z 1993 roku, co nie zmienia faktu, ┐e mo┐na by w ni▒ pograŠ i wczuŠ siŕ w klimat zimy spowodowanej detonacjami bomb wodorowych...
Powstaje jednak pytanie - jak tak▒ grŕ zdobyŠ. Mo┐na nielegalnie, i ka┐dy pewnie wie jak i nie bŕdziemy tu "mrugaŠ okiem" i opisywaŠ te sposoby. Mo┐na te┐ sprˇbowaŠ j▒ Âci▒gn▒Š z serwisu z tzw. abadonware. Czyli z oprogramowaniem maj▒cym ju┐ swoje lata, i niejako "opuszczonym" przez producenta. Grŕ Transarctica znale╝Š mo┐na w serwisie Abandonia pod TYM LINKIEM.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 stycznia 2006
Wasteland Theme - 15:32 - Squonk
Rzadko to robiŕ (praktycznie to wcale :-) ), ale teraz pozwolŕ sobie na ma│y osobisty wtrŕt. Otˇ┐ do szewskiej pasji doprowadzaj▒ mnie tu i ˇwdzie znajdowane g│osy, ┐e ”Fallout siŕ sko˝czy│, scena nie ┐yje, nic siŕ nie dziejŕ”. Jakby jedynym remedium na taki stan by│ "lataj▒cy holender” jakim jest Fallout 3 (ktˇry "pojawia” siŕ gdzie i od razu znika). A najlepiej by jeszcze w zapowiedziach by│ Fallout 4, 5, 6 i 7... ;-) Dlatego te┐ uwa┐am, ┐e ka┐da fanowska inicjatywa zwi▒zana z klimatami postapokaliptycznymi jest warta, choŠby jak najmniejszej wzmianki.
Tak▒ inicjatyw▒ jest choŠby projekt muzyczny Wasteland Theme Piotra "Strusia" Koczewskiego. W dziale Muzyka jest dostŕpny jeden utwˇr z tej przygotowywanej p│yty. Trzeba przyznaŠ, ┐e nie robi on a┐ takiego, klimatycznego wra┐enia (pewnie dlatego, ┐e jest to intro ;-) ). Co innego trzy nowe utwory, jakie s▒ dostŕpne na stronach forum serwisu NMA. Warto je sobie Âci▒gn▒Š i pos│uchaŠ.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

16 stycznia 2006
Darkfall - ju┐ prawie jest - 0:12 - Squonk
Darkfall to nowy projekt twˇrcˇw Awakena - najwiŕkszego moda do Fallouta Tacticsa. DargH - spiritus movens ca│ego przedsiŕwziŕcia, poinformowa│ na na forum Shamo w tym temacie, ┐e wersja demo moda jest ju┐ gotowa. Potrzebni s▒ jednak t│umacze, ktˇrzy pomog▒ w przygotowaniu angielskiej wersji moda. Dziŕki temu ca│y projekt zostanie ostatecznie i w pe│ni uko˝czony. Chŕtni mog▒ zg│aszaŠ siŕ do DargH'a na mejl rheinheart@tlen.pl. Wiŕcej informacji o modzie, mo┐na zasiŕgn▒Š na stronie Darkfalla.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

17 stycznia 2006
Przegl▒d prasy - 0:05 - Squonk
Analizuj▒c historiŕ Âwiata przedstawion▒ w Falloucie si│▒ rzeczy odnosimy j▒ do naszych czasˇw. Zarzewiem konfliktu tam przedstawionego, jest wzrost zapotrzebowania na ropŕ naftow▒ w Âwiecie. Warto wiŕc zwrˇciŠ wagŕ na artyku│ ”Gdy Azja kichnie, choruje ca│y Âwiat” autorstwa Antonio Cerrillo. A zw│aszcza na daj▒cy wiele do myÂlenia cytat:

Gdyby dzi Chi˝czycy i Hindusi, w sumie blisko 2,5 miliarda ludzi, zu┐ywali w przeliczeniu na g│owŕ tyle samo ropy co Japo˝czycy, zapotrzebowanie obu krajˇw na ten produkt przewy┐sza│oby zapotrzebowanie Âwiatowe. Tymczasem wszystko wskazuje na to, ┐e azjatyckie kolosy pˇjd▒ t▒ sam▒ drog▒ co zamo┐ne kraje Zachodu.
Artyku│ oryginalnie ukaza│ siŕ w czasopiÂmie La Vanguardia.

Natomiast o aktualnym w dzisiejszych czasach, temacie dostŕpnoÂci do gazu ziemnego mo┐na przeczytaŠ w artykule ”Gor▒czka niebieskiego z│ota” napisanym przez Jean-Michela Bezata:

Przed kryzysem rosyjsko-ukrai˝skim Âwiat nie zna│ wielkich wojen gazowych. Nawet jeÂli konsekwencje nie s▒ takie same, krok Moskwy staje siŕ replik▒ wydarze˝ sprzed 32 lat, gdy kraje OPEC wprowadzi│y embargo wymierzone przeciwko pa˝stwom "zaprzyja╝nionym z Izraelem”.
Artyku│ oryginalnie ukaza│ siŕ w czasopiÂmie Le Monde.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 stycznia 2006
New Dawn - patronat medialny i zmiany na stronie - 1:33 - Squonk
Projekt cRPG New Dawn uzyska│ patronat medialny przez e-zin Reset Forever. Pierwszy artyku│ poÂwiŕcony projektowi New Dawn pojawi siŕ ju┐ w lutowym wydaniu magazynu. Dodajmy tu na boku, ┐e Reset Forever jest kontynuatorem magazynu Reset. Zin obejmuje zarˇwno tematykŕ komputerow▒ oraz oko│o komputerow▒, jak i szeroko pojŕt▒ kulturŕ (kino, muzykŕ i ksi▒┐kŕ).
Na stronie projektu pojawi│ siŕ nowy dzia│ Prasa dostŕpny z menu Download, w ktˇrym umieszczane bŕd▒ wszystkie wywiady oraz artyku│y na temat New Dawn. Dodana zosta│a tak┐e mo┐liwoŠ komentowania newsˇw na forum.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

19 stycznia 2006
Norweski ┐│obek - 1:32 - Squonk
Silencer z NMA wyszuka│ w sieci ciekaw▒ wiadomoŠ, kojarz▒ca siŕ z Van Burenem. A konkretnie z jego lokacj▒ - »│obkiem:

Jest to samodzielny i stabilny system ekologiczny usytuowany w g│ŕbokim kanionie. Ziemia na dnie doliny jest pe│na kwitn▒cej flory i fauny z zamierzch│ych czasˇw....

Otˇ┐, wed│ug informacji podanej przez serwis physorg.com, Norwegia planuje wybudowanie wewn▒trz gˇry, niedaleko Bieguna Pˇ│nocnego "krypty”, w ktˇrej znajdzie siŕ ogromny bank nasion, zapewniaj▒cych zapasy po┐ywienia w razie katastrofalnej zmiany klimatu, wojny atomowej lub podniesienia poziomu morza.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 stycznia 2006
Zimnowojenna obrona - 0:04 - Squonk
Jak by│y wyposa┐one schrony atomowe w USA? Jakie s▒ sygna│y d╝wiŕkowe ostrzegaj▒ce przed zagro┐eniem? Wreszcie, jak wygl▒da taki schron? Na te pytanie uzyskacie odpowied╝, wchodz▒c na stronŕ muzeum Obrony Cywilnej Stanˇw Zjednoczonych. Materia│y tam zgromadzone, powinny choŠ trochŕ przybli┐yŠ problematykŕ zimnowojennego zagro┐enia konfliktem j▒drowym.

Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ
Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ

Stronŕ dodajemy do dzia│u Sznurki.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 stycznia 2006
Atomowa strona - 0:30 - Squonk
W latach piŕŠdziesi▒tych ubieg│ego wieku przez Stany Zjednoczone przetoczy│a siŕ istna fala paniki i strachu, spowodowana nuklearnym zagro┐eniem ze strony Zwi▒zku Radzieckiego. Na│o┐y│a siŕ te┐ na to histeria przed "komuchem”, ktˇry tylko szuka│ okazji, aby zepsuŠ zdrow▒ tkankŕ narodu ameryka˝skiego ;-). Skutkiem tego by│ niebywa│y od zako˝czenia drugiej wojny Âwiatowej wzrost zbroje˝ i napiŕcia politycznego. Efektami za to m.in. dzia│aj▒ca w Stanach, w latach 1950 - 1954 komisja McCarthy’ego, ktˇra tropi▒c przejawy radzieckiej infiltracji spo│ecze˝stwa ameryka˝skiego, przy okazji "z│ama│a” ┐yciorysy sporej grupie niewinnych ludzi.
Nie ma jednak co ukrywaŠ, ┐e tamten okres zainspirowa│ w du┐ym stopniu pewn▒ grupŕ ludzi, ktˇra da│a Âwiatu jedn▒ z najlepszych gier jak▒ jest niew▒tpliwe Fallout :-). Rozwˇj zbroje˝ nuklearnych, doprowadzi│ za do rozwoju nauk zwi▒zanych z chemi▒, fizyka czy medycyn▒. Dlatego te┐ warto zajrzeŠ na stronŕ Health Physics Historical Instrumentation Museum Collection, bogat▒ w materia│y poruszaj▒c▒ sferŕ naukow▒ jak i kulturaln▒ ca│ego zagadnienia.

Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ
Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ

Stronŕ dodajemy do dzia│u Sznurki. A wypatrzono j▒ na NMA.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 stycznia 2006
Rozwˇj Phoenixa - nowy dzia│ - 20:36 - Sajdon
Do naszego phoeniksowego zespo│u do│▒cza kolejna ekipa. Jest to grupa t│umaczy tekstˇw poÂwiŕconych grze Wied╝min (The Witcher), na ktˇrej czele stoj▒ wysoce kompetentni osobnicy - Daerdin i Yarpen. Team bŕdzie zajmowa│ siŕ t│umaczeniem obcojŕzycznych tekstˇw na interesuj▒ce nas tematy, publikowanych w zagranicznych mediach. Artyku│y te bŕd▒ nastŕpnie dostŕpne na g│ˇwnej stronie Wortalu.

Ekipa nie przychodzi do Phoenixa z pustymi rŕkoma. Wraz z ni▒ witamy na naszych │amach serwis, na ktˇrym dot▒d publikowane by│y teksty zespo│u, poÂwiŕcone Witcherowi. Jego adres to www.witcher.phx.pl. Zapraszamy wszystkich fanˇw dobrych artyku│ˇw o cRPG do odwiedzin, a przede wszystkim do aktywnego Âledzenia postŕpˇw zespo│u.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

25 stycznia 2006
Death City - nowa strona o Fallout Tactics - 13:04 - Sajdon
W sieci pojawi│a siŕ nowa strona o Fallout Tactics - Death City. Znajduje siŕ tam tak┐e oddzia│ Radioactive Studio. Na razie stronka nie ma zbyt wiele do zaoferowania, ale twˇrcy zapowiadaj▒ szybk▒ rozbudowŕ. »yczymy powodzenia!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

NeverFallout Nights - problemy - 13:12 - Sajdon
Jak wam zapewne wiadomo, od jakiego czasu powoli powstaje projekt NeverFallout Nights - czyli Fallout przeniesiony na silnik Aurory. Niestety, kilka dni temu Marvin opublikowa│ na forum projektu niezbyt optymistyczn▒ wiadomoŠ:

W zwiazku z niemo┐noÂci▒ znalezienia skryptera Neverfallout bŕdzie tylko i wy│▒cznie serwerem! Zmieni siŕ od teraz status naszej pracy. Wszystkie questy (a pisanie bŕdzie kontynuowane) bŕd▒ do wykorzystania przez MG (Mistrzˇw Gry). Jednak teraz scenarzyÂci g│ˇwnie maj▒ siŕ skoncentrowaŠ na robieniu Planˇw Miast i ich opisˇw oraz mapy g│ˇwnej. Wszyscy, ktˇrzy wezm▒ udzia│ w przedsiŕwziŕciu otrzymaj▒ status i prawa MG (Mistrza Gry) i bŕd▒ wprowadzaŠ questy w ┐ycie.


Oznacza to, ┐e bez cz│owieka znaj▒cego siŕ na silniku Aurory i na jego skryptach ludzie, ktˇrzy nie maj▒ internetu albo maj▒ tylko modem, bŕd▒... pokrzywdzeni? Tak, to chyba odpowiednie s│owo :). Zainteresowani projektem mog▒ pisaŠ na maila mastervindu@wp.pl.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

31 stycznia 2006
NowoÂci z zimowego Âwiata - 12:22 - Squonk
Na stronie projektu Forlorn World pojawi│y siŕ nowe, jak zawsze ciekawe i klimatyczne arty: tapeta, rendery i szkice. Poni┐ej ma│a ich garŠ ;-)

Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ
Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer