<<Niusy
01 wrzeÂnia 2005
Joystick pisze o Fallout 3! - 12:39 - Sajdon
Francuski magazyn o grach Joystick (#173) opublikowa│ na swoich │amach doŠ ciekaw▒ informacjŕ na temat Fallouta 3, ktˇry ma zostaŠ wydany przez Bethesda:

Panuje tam atmosfera pilnej pracy, jak dla przyk│adu obraz grafika pochylaj▒cego siŕ (studiuj▒cego?) nad kilkoma koncept artami z Fallout 3. O lala, co za szkoda, ┐e nie jestem uprawniony do tego, aby powiedzieŠ wam o rzeczach dotycz▒cych tego projektu, ktˇre widzia│em. Dlaczego wiŕc o tym mˇwiŕ? No ba, by was trochŕ wkurzyŠ oczywiÂcie. Ale spokojnie, trochŕ cierpliwoÂci...

Dziennikarz odwiedzia│ g│ˇwn▒ siedzibŕ Bethesda, gdzie spŕdzi│ trochŕ czasu. Niestety z treÂci jego wypowiedzi nie mo┐na wywnioskowaŠ czy rysunki, nad ktˇrymi siedzia│ grafik pochodz▒ z zamkniŕtego projektu Van Buren, czy tworzy│ on zupe│nie nowe rysunki na potrzeby Fallouta 3.

Zauwa┐one na: No Mutants Allowed
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zlot Shamowcˇw - 12:45 - Sajdon
W dniach 16-18 wrzeÂnia 2005 we Wroc│awiu planowany jest ma│y zlot userˇw Shamo Forum. Wiŕcej na ten temat znajdziecie tutaj. Ciekawe ile tym razem przybŕdzie osˇb? ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Wstŕpne informacje o modzie do NWN - 13:15 - Sajdon
Oto kilka informacji nades│anych przez Marvina dotycz▒cych broni w modzie do NWN o nazwie NeverFallout Nights (chŕtni do pomocy s▒ nadal poszukiwani!):

Na pewno pojawi siŕ bro˝ palna, zreszt▒ tego by│o siŕ mo┐na domyÂlaŠ od pocz▒tku. Bŕd▒ to miŕdzy innymi: M4A2, AK47 "Ka│asz", Gauss Canon (Obrotowe dzia│o gaussa), Karabin Gaussa, Pistolet Gaussa, Karabin Laserowy, Pistolet Laserowy, Dwururka "Obrzyn". W modzie nie bŕdzie natomiast ani jednej kuszy.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

02 wrzeÂnia 2005
Nowe grafiki z Van Burena - 0:27 - Sajdon
W sieci opublikowane zosta│y kolejne grafiki z Van Burena (kolejna cz੠Fallouta, ktˇra mia│a byŠ wydana przez BIS, ale projekt zosta│ zamkniŕty ze wzglŕdu na problemy finansowe, a prawa zosta│y sprzedane firmie Bethesda Softworks, ktˇra miejmy nadziejŕ kiedy Fallouta 3 wyda ;)). Na pierwszej widaŠ prawdopodobnie polowe labolatorium dla bohatera o wysokim poziomie umiejŕtnoÂci science, na drugim wyra╝nie widaŠ menu tworzenia postaci, na ktˇrym warto zwrˇciŠ uwagŕ na spore zmiany w Skillsach i Tagach. Natomiast ostatni obrazek to screen z tech-dema gry. Wiŕcej screenˇw w dziale Galeria F3.

Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ

Zauwa┐one na: No Mutants Allowed
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

ByliÂmy »o│nierzami - nowe opowiadanie - 0:47 - Sajdon
Keldorn podes│a│ nam swoje drugie opowiadanie, ktˇre nosi tytu│ ByliÂmy ┐o│nierzami. Nie za d│ugie, ale te┐ nie krˇtkie. W mojej opinii jest ono znacznie lepsze od poprzedniego, wiŕc chyba tym bardziej warto rzuciŠ na nie okiem, albo nawet przeczytaŠ :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Na wojnŕ z Faktem - 11:36 - Squonk
Dziennik Fakt w dzisiejszym wydaniu prezentuje artyku│ III wojna Âwiatowa. Zosta│y przedstawione w nim przyk│adowe scenariusze ogˇlnoÂwiatowego konfliktu oraz wykaz si│ zbrojnych jakimi dysponuj▒ cztery najwiŕksze Âwiatowe potŕgi. Czyli Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Rosja oraz Chiny.
ZawartoŠ merytoryczn▒ artyku│u oraz jego przekaz emocjonalny pozostawiam ocenie czytelnikˇw. Ca│oŠ jest dostŕpna w najbli┐szym kiosku :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

10 wrzeÂnia 2005
Nowe lokacje z Van Burena - 23:03 - Squonk
Na stronie serwisu No Mutants Allowed pojawi│y siŕ opisy kilku lokacji z projektu Van Buren. S▒ to tzw. dokumenty projektowe i zawieraj▒ one opisy wiŕzienia Tibbets:

Tibbets to zimne, sterylne, okute stal▒ zautomatyzowane wiŕzienie, napŕdzane technologi▒ pamiŕtaj▒c▒ czasy sprzed Wielkiej Wojny - prawie dwieÂcie lat temu. Mia│o przetrzymywaŠ i chroniŠ najbardziej niebezpiecznych kryminalistˇw Âwiata (wojskowych i innych) przed wojn▒, a teraz gracze s▒ schwytani w pu│apkŕ g│ŕboko w jego celach i desperacko chc▒ siŕ wydostaŠ. Musz▒ walczyŠ z uszkodzonymi i oszala│ymi robotami w Ârodku i na zewn▒trz, oraz poradziŠ sobie ze schizofreniczn▒ sztuczn▒ inteligencj▒ wiŕzienia, ULISSESEM.

kopu│y Boulder:

Kopu│a Boulder jest naukowym laboratorium zaprojektowanym, aby wytrzymaŠ uderzenie atomowe. Wokˇ│ niego znajduj▒ siŕ zbombardowane ruiny miasta Boulder, zatrute promieniowaniem o toksycznymi odpadkami. Wewn▒trz kopu│y znajduje siŕ ekipa zdesperowanych naukowcˇw zaka┐onych dziwn▒ chorob▒, ktˇrzy prˇbuj▒ powstrzymaŠ swojego ZAX'a przed zniszczeniem w│asnej pamiŕci w stopniu uniemo┐liwiaj▒cym dzia│anie. Okr▒┐eni przez Âwiec▒ce ghule i prymitywnych kanibali, stoj▒ w obliczu zag│ady.

oraz wioski Mesa Verde:

Ukryci w cieniu wielkiej skalnej Âciany, na szczycie p│askowy┐u unosz▒cego siŕ nad pustyni▒, znajduje siŕ wioska Mesa Verde. To dom Szyfrˇw, znanych jako Pomalowani Ludzie, z powodu ich bogatych malunkˇw na cia│ach.

S▒ to tylko fragmenty przet│umaczone przez Silencera. Reszta jest dostŕpna na stronach NMA.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

12 wrzeÂnia 2005
Hammers fantasy :-) - 20:38 - Hammer
Jak by to uj▒Š... starzy bywalcy pewnie zauwa┐yli ma│▒ zmianŕ w systemie newsˇw. Na pierwszy rzut oka jest to tylko link Komentarze… i co nie trudno zgadn▒Š, s│u┐y on w│aÂnie do komentowania niusˇw :). W archiwum idzie znale╝Š prost▒ wyszukiwarkŕ… Od dzisiaj istnieje i powinen ju┐ dzia│aŠ automatyczny newsletter - nareszcie bŕdzie wysy│any systematycznie i przede wszystkim - jednym klikniŕciem. I ogˇlnie to wszystko co mamy. OczywiÂcie dochodzi nowy panel newsˇw i trochŕ bajerˇw, ktˇre uprzyjemni▒ nam pracŕ. JeÂli zauwa┐ycie jakie b│ŕdy proszŕ pisaŠ na hammer@fallout3.net lub komentowaŠ tego niusa :).
(Ca│y system zosta│ oczywiÂcie stworzony przez Hammera, ktˇry poÂwiŕci│ mu wiele godzin pracy - wielkie dziŕki!! Przy okazji - nareszcie mamy licznik "newsletterowcˇw" - sporo tych maili siŕ zebra│o, oj sporo... nied│ugo zaczniemy spamowanie Waszych skrzynek ;). W najbli┐szym czasie kolejne ulepszenia. - Sajdon)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 wrzeÂnia 2005
Screeny z tech-dema BIS Fallout 3 - 14:26 - Sajdon
Kolejny przeciek screenˇw z tech-dema Van Buren. A┐ przykro myÂleŠ, ┐e prace by│y na tak zaawansowanym etapie...

Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ
Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ
Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ


Zauwa┐one na: NMA PL
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

14 wrzeÂnia 2005
Screeny z NeverFallout Night - 22:53 - Sajdon
Marvin, szef projektu moda do NWN o nazwie NeverFallout Nights podes│a│ mi kilka pierwszych screenˇw:


Nadal poszukiwani s▒ graficy 2D oraz rysownicy (miŕdzy innymi do rysowania plakatˇw, portretˇw, grafik broni itp.). Przyda│aby siŕ tak┐e osoba chŕtna do wykonania odpowiedniej i klimatycznej strony www, ktˇrej na razie brak ;). W najbli┐szym czasie opublikujemy na Trzynastym Schronie oficjalny plakat, wiŕc b▒d╝cie czujni.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 wrzeÂnia 2005
Atomem ich, atomem - 1:41 - Squonk
Bro˝ j▒drowa, w warunkach rzeczywistych zosta│a u┐yta tylko (a mo┐e a┐) dwa razy. Pˇ╝niej bywa│o z tym rˇ┐nie, jednak grzyb atomowy jak ju┐ to pojawi│ siŕ tylko filmach. W czasie zimnej wojny zak│adano rˇ┐ne koncepcje jej u┐ycia, ale mo┐na to by│o usprawiedliwiŠ walk▒ dwˇch wrogich sobie systemˇw politycznych.
Po 11 wrzeÂnia 2001 roku, sytuacja polityczna na Âwiecie o wiele jaÂniej siŕ wyklarowa│a i zmieni│a (tak naprawdŕ to zmiany te widaŠ by│o ju┐ od dawna, ale nie ka┐dy mia│ "dobry wzrok" ;-) ). Wrogiem dla pa˝stw demokratycznych (czytaj Stany Zjednoczone i "koledzy") stali siŕ tzw. "terroryÂci". Tak zwani, gdy┐ z racji znaczenia tych s│ˇw, wynikaj▒ca z tego wojna z terroryzmem, mo┐e byŠ rˇwnie efektywna i owocna jak strzelanie do muchy z czo│gowej armaty ;-).
Dlatego te┐ warto zwrˇciŠ uwagŕ zmiany w doktrynie wojennej Stanˇw Zjednoczonych, ktˇre ostatnio "wysma┐y│" Pentagon. Otˇ┐ wed│ug nowej strategii Stany Zjednoczone bŕd▒ mog│y zastosowaŠ bro˝ j▒drow▒ przeciwko pa˝stwom lub organizacjom terrorystycznym, ktˇre mog│yby u┐yŠ broni masowego ra┐enia przeciwko USA, jego sojusznikom, miŕdzynarodowym si│om zbrojnym lub ludnoÂci cywilnej. Ewentualny atak musia│by byŠ zatwierdzony przez prezydenta.
Ca│y dokument nosi nazwŕ "Doktryny wspˇlnych operacji j▒drowych" (Doctrine for Joint Nuclear Operations) i ma on dostosowaŠ procedury u┐ycia ameryka˝skich arsena│ˇw atomowych do potrzeb wojny z terroryzmem. Projekt zak│ada stosowania atakˇw prewencyjnych w celu zniszczenia arsena│ˇw j▒drowych, biologicznych lub chemicznych wroga. Przewiduje te┐ kilka scenariuszy, w ktˇrych potencjalny przeciwnik nie posiada broni masowego ra┐enia. Bro˝ j▒drowa bŕdzie mog│a zostaŠ u┐yta w konfrontacji USA z przewa┐aj▒cymi si│ami konwencjonalnymi dla zapewnienia szybkiego zako˝czenia wojny na warunkach Stanˇw Zjednoczonych w celu zapewnienia sukcesu operacjom USA i si│ miŕdzynarodowych.
Wiŕcej o dokumencie mo┐na poczytaŠ na stronach serwisu GlobalSecutity.org.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

17 wrzeÂnia 2005
Kolejne screeny z tech-dema Van Buren - 12:08 - Sajdon
NMA opublikowa│o dwa nowe screeny z Fallout 3 (osobiÂcie zaczynaj▒ mnie nudziŠ te drobne "przecieki", ale mo┐e za jaki czas po prostu doczekamy siŕ tech-dema, z ktˇrego ka┐dy bŕdzie mˇg│ sobie robiŠ screeny do woli ;) ):

Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Criticals update - 13:30 - Sajdon
Dzisiaj doda│em trochŕ zaleg│ych Criticali. Podziŕkowania dla Maksa (sztuk 5), Mariusha (sztuk 7) i Sajdona (sztuk 1 ;). Wprowadzi│em tak┐e ma│e zmiany - podzieli│em Small Guns na trzy podkategorie: Pistolety, Strzelby i Szybkostrzelne. To, do ktˇrej podkategorii zalicza siŕ dana bro˝ mo┐na zobaczyŠ w dziale Ekwipunek F2, z tym, ┐e Shotguny zaliczy│em do Strzelb.
Przy okazji - mamy pewne problemy z naszym serwerem, na ktˇrym trzymamy wszystkie pliki z downloadu, czego efektem s▒ niedzia│aj▒ce linki :(. Niestety nie mamy na to wiŕkszego wp│ywu, mam nadziejŕ, ┐e nied│ugo wszystko zostanie naprawione.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

19 wrzeÂnia 2005
Plikownia znˇw dzia│a!!! - 23:18 - Squonk
Dzia│ Pliki po pewnych, nie zale┐nych od nas trudnoÂciach zwi▒zanych serwerem znˇw dzia│a! Tak wiŕc zapraszamy do Âci▒gania z niego co tylko siŕ da ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 wrzeÂnia 2005
Pocz▒tek Scrub’ania - 0:10 - Squonk
Nowo rozpoczŕty projekt gry cRPG pod nazw▒ Scrub ma swoj▒ stronŕ internetow▒. O to garŠ informacji o nim:

Nazwa naszej gry wziŕ│a siŕ od angielskiego s│owa "scrub", ktˇre oznacza gŕsto zalesiony obszar, busz. Nie jest to bynajmniej przypadkowa nazwa, bowiem pasuje ona do fabu│y i ogˇlnego klimatu naszej gry.

Scrub bŕdzie gr▒ utrzyman▒ w mrocznym i tajemniczym klimacie, a widok bŕdzie identyczny do tego z gry "Neverwinter Nights" . Postaramy siŕ po│▒czyŠ nowatorskie, niespotykane dot▒d pomys│y ze starymi i sprawdzonymi rozwi▒zaniami klasycznych gier cRPG. Gra bŕdzie nastawiona na tryb Single Player, a to dlatego ┐e stawiamy na wysok▒ grywalnoŠ i Âwietn▒ fabu│ŕ.

Kolejn▒ znacz▒c▒ rˇ┐nic▒ bŕdzie to, ┐e gra jest projektem Open Source. Wiŕcej wkrˇtce...


Wiŕcej szczegˇ│ˇw, oczywiÂcie na stronie Scruba :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

21 wrzeÂnia 2005
Do Scruba do│▒cz i ty - 22:57 - Squonk
Tak jak we wszystkim projektach tak i w tym jest podobnie. Masz jakie ciekawe pomys│y albo koncepcje? JeÂli tak to podziel siŕ tym z zespo│em tworz▒cym grŕ Scrub. Zrobisz to na stronie jego forum. Kunajk - lider projektu zaprasza!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Bur┐ujski wywiad_numer 3 - 23:10 - Squonk
W najnowszym numerze Fallout Fraction pojawi│ siŕ d│ugi wywiad z koordynatorem Âwiata w projekcie Bur┐uazja - Piotrem "Kilanziomem" Kilanowskim. O to jego fragment:

- Zajmujesz siŕ tak┐e tworzeniem mapy Âwiata "Bur┐uazji". Czy mˇg│by opowiedzieŠ naszym czytelnikom, jak rozleg│y on bŕdzie? I jak bŕdzie ukszta│towany?

- Žwiat Bur┐uazji jest ogromny. Wszerz bŕdzie mniej wiŕcej tak samo szeroki jak to co dawa│ graczom np. Fallout Tactics, czyli oko│o 2200km. Wzwy┐ te┐ nie jest ma│y i osi▒ga mniej wiŕcej 1800km. Gdybym chcia│ podaŠ miejsca ktˇre stanowi▒ najodleglejsze punkty odniesienia na mapie naszego Âwiata to powiedzia│bym: Erfurt, Wiede˝, Talinn, Charkˇw. Rozmiary mapy i teren jaki ona │apie sprawiaj▒, i┐ gracz ma do czynienia z ka┐dym rodzajem ukszta│towania terenu jaki istnieje. S▒ rˇwniny, gˇry, doliny, rzeki, jeziora, morza... dos│ownie wszystko. Klimat te┐ jest bardzo zrˇ┐nicowany. Mamy wszystko od wypalonego nuklearnym ┐ywio│em pustkowia, gdzie temperatura nigdy nie spada poni┐ej 20 stopni, po znajduj▒cy siŕ na dalekiej pˇ│nocy lodowiec, gdzie z kolei gracz bez odpowiednich kombinezonˇw nie wytrzyma zimna.


Wiŕcej na stronach Bur┐uazji.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 wrzeÂnia 2005
Programista poszukiwany! - 10:54 - Squonk
Projekt Scrub poszukuje nowego programisty. O to szczegˇ│y:

- doÂwiadczenie w projektowaniu i programowaniu gier, najlepiej Crpg
- biegle programowaŠ w C/C++
- biegle znaŠ OpenGl
- mieŠ czas
- byŠ dyspozycyjnym
- byŠ kreatywnym
- umieŠ pracowaŠ w grupie
- lubiŠ to co robi :-)

Wszelkich chŕtnych proszŕ o kontakt poprzez mail: samur@o2.pl, lub gg: 2072123.


Wiŕcej informacji na stronie projektu.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

25 wrzeÂnia 2005
Projekt FallSys 2 - 2:20 - Squonk
Sether stworzy│ silnik emuluj▒cy Fallouta. O to co ma do powiedzenia o tym jego twˇrca (podane za No Mutants Allowed):

I tak powsta│ silnik FallSys2. Jako, ┐e na wszystkim siŕ nie znam, obs│uguje on grafikŕ z gry Fallout: Tactics BOS... muzykŕ tak┐e. Skupi│em siŕ na samym programowaniu. Mija│y miesi▒ce, miesi▒ce codziennych prac i miesi▒ce totalnej ich olewki. Wreszcie nadszed│ TEN dzie˝. 31 czerwiec 2005. Rˇwno 365 dni od za│o┐enia projektu.
Uzna│em ┐e najwy┐szy czas pokazaŠ Žwiatu czym zajmowa│em siŕ przez ostatni rok. Nie jest to idea│. Wiele brakuje mu do F:BOS'a. Stara│em siŕ go zdublowaŠ jak tylko mog│em, mimo u┐ycia najprostszych trybˇw graficznych. Uwa┐am jednak, ┐e jak na amatora, nie wykszta│conego w informatyce, nie jest ╝le. Zapraszam do dzia│u DownLoad i do Âci▒gniŕcia najnowszej instalki.


Oto link do strony projektu FallSys2. A sam program mo┐na pobraŠ TUTAJ.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Unknown poszukuje newsmanˇw. - 23:50 - Sajdon
Na proÂbŕ Maniora zamieszczam poni┐sze og│oszonko :).

Poszukujemy newsmana - osoby chŕtnej do pisania newsˇw na stronie Unknown. Wymagana jest znajomoŠ s│ownika ortograficznego (lub przyjazna praca z wordem :), umiejŕtnoŠ m▒drego przekazu informacji oraz wyhaczania co ciekawych newsˇw z internetu. Wszystkie zainteresowane osoby proszŕ o kontakt na gg: 4829490 lub e-mail: manior_man@o2.pl.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

27 wrzeÂnia 2005
Mody za modami - 1:24 - Squonk
Powsta│ kolejny projekt stworzeniu moda do Fallouta Tactisca o nazwie Revolution. O to garŠ s│ˇw o nim:

Bractwo Stali pod dowˇdztwem Kalkulatora utrzymuje swa ┐elazna rŕka porz▒dek na pustkowiach. Werbuje siŕ coraz wiŕcej ludzi, jednak s▒ oni wysy│ani do przymusowych prac. Staj▒ siŕ coraz mniej przydatni. Niezwyciŕ┐one niegdy bataliony ludzkich wojownikˇw zastŕpuj▒ roboty. Ludzie siŕ buntuj▒.
Jeste mieszka˝cem okolicznej wsi. Czas zebraŠ ludzi, przywrˇciŠ dawny │ad i porzadek.


Wed│ug Maniora - cz│onka zespo│u pracuj▒cego nad modem, jest on uko˝czony ju┐ w 5% :-). Pozostaje nam wiŕc trzymaŠ kciuki i czekaŠ na kolejne... procenty ;-). Stronŕ projektu znajdziesz pod TYM LINKIEM.

Podejrzane na Shamo
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Bur┐uje poszukuj▒ - 1:38 - Squonk
Poszukuj▒, ba poluj▒ nawet! I to na artystˇw. O to, co mˇwi o tym Intoxicate z projektu Bur┐uazja:

Zosta│ otwarty sezon polowa˝. W zwi▒zku z bardzo szybko rozwijaj▒cym siŕ projektem rozpoczynamy nabˇr na stanowisko koncept artysty. Wszystkie informacje zwi▒zane z naborem znajduj▒ siŕ pod tym adresem w naszym bur┐ujskim dzienniku powszechnym. Zapraszamy do lektury wydania specjalnego!

Kontakt:
intoxicate@nma-fallout.com
gg: 6949428
tlen: intoxicate


Podejrzane na Shamo
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

30 wrzeÂnia 2005
Kolejne tanie wydanie Fallouta - 15:40 - Sajdon
Jak napisa│ Vlad na naszym Forum:

Weso│a nowina dla ostatnich Mohikanˇw ktˇrzy jeszcze nie nabyli Fallout Tactics. W listopadowym numerze CD Action pojawi siŕ pe│na polska wersja. Cena pisma to 15 PLN. Gra bŕdzie dostŕpna na CD jak i DVD.


Dziŕki za info. A wszystkich tych, ktˇrzy posiadaj▒ FT w wersji "nieoficjalnej" zapraszamy do kioskˇw! :)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Ani widu, ani s│ychu - 17:54 - Squonk
Theya wyszuka│a w sieci ciekawy artyku│, nosz▒cy tytu│ ”Miasta tajnie przeklŕte”. Ma on niewiele wspˇlnego z Falloutem, mo┐e klimat zawieraj▒cy siŕ w jego treÂci, tak┐e pewne fakty. Zreszt▒ - przeczytajcie sami :-).
Artyku│, autorstwa Jakuba Kumocha ukaza│ siŕ w czasopiÂmie Przekrˇj. Mo┐na go przeczytaŠ TUTAJ.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer