<<Niusy
01 marca 2005
MAEA wkracza do akcji - 1:21 - Squonk
Do "nuklearnej gry", ktˇr▒ mo┐na od d│u┐szego czasu obserwowaŠ z udzia│em Korei Pˇ│nocnej i Iranu, postanowi│a znˇw w│▒czyŠ siŕ Miŕdzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).
"Deklaracja Korei Pˇ│nocnej, ┐e dysponuje broni▒ nuklearn▒, jest przedmiotem najwy┐szego zaniepokojenia; powinno siŕ pilnie znale╝Š dyplomatyczne rozwi▒zanie tej kwestii" - to s│owa Mohameda El Baradei, szefa MAEA. Wyrazi│ przy tym opiniŕ, na temat gotowoÂci wspˇ│pracy z Phenianem nad poszukiwaniem rozwi▒zania i zapewnieniem, ┐e program nuklearny Korei Pˇ│nocnej bŕdzie s│u┐y│ wy│▒cznie celom pokojowym. ChoŠ nale┐y tu przypomnieŠ, ┐e inspektorˇw MAEA nie ma w Korei ju┐ od 2002 roku.
Natomiast w kwestii ira˝skiej, El Baradei stwierdzi│, ┐e "Iran powinien bardziej pomagaŠ inspektorom". Zaznaczaj▒c te┐, ┐e s▒ postŕpy jeÂli chodzi o kontrolŕ nad tym, czy w Iranie nie wzbogaca siŕ uranu. Teheran zgodzi│ siŕ tak┐e ponownie udostŕpniŠ ekspertom MAEA kompleks wojskowy Parczin, wobec ktˇrego USA ┐ywi▒ podejrzenia, ┐e mog▒ tam byŠ prowadzone badania nad produkcj▒ bomby atomowej. A wszystko to wobec obaw Stanˇw Zjednoczonych uwa┐aj▒cych, ┐e ira˝ski program cywilnego wykorzystania energii atomowej jest tylko kamufla┐em, ktˇry ma ukryŠ przed wspˇlnot▒ miŕdzynarodow▒ prace nad budow▒ bomby j▒drowej.

Črˇd│o: Onet.pl - WiadomoÂci
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

02 marca 2005
Black Steel F2mod - 15:03 - Squonk
Lich z Fallout Modding Centre postanowi│ stworzyŠ co zupe│nie nowego. A mianowicie:

Jest to prˇba zrobienia ca│kiem nowej gry opartej na silniku Fallouta2. Prawdopodobnie bŕdzie inspirowana gr▒ FT:BoS, jednak ze zmienion▒ fabu│▒. Gra bŕdzie przypuszczalnie mieszanin▒ wielu pomys│ˇw - wiŕc pe│na ciekawostek. Mod bŕdzie co jaki czas aktualizowany (demo), gdy uzbiera siŕ du┐o zmian.

Kliknij, aby powiŕkszyŠ  Kliknij, aby powiŕkszyŠ

Strona projektu mieÂci siŕ pod TYM LINKIEM. Obecnie jest dostŕpna do pobrania druga wersja moda (672 KB). Žci▒gniesz j▒ sobie TUTAJ.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Sigonyth - fansite - 20:03 - Sajdon
Niedawno powsta│a pierwsza nieoficjalna strona wci▒┐ tworzonej polskiej gry Sigonyth o nazwie Sigonyth Transmitted. Na razie nie ma tam zbyt wiele informacji, ale powsta│o ju┐ forum, a lista mailingowa ma a┐... 3 cz│onkˇw ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

03 marca 2005
Bur┐uazja potrzebuje serwera! - 21:13 - Sajdon
Taki oto komunikat pojawi│ siŕ dzisiaj na stronie projektu Bur┐uazja:

Mamy powa┐ny problem, ktˇry grozi zaprzestaniem dalszych prac nad projektem. Serwer, na ktˇrym jest nasze developerskie forum 'svx.pl' moze zostaŠ zamkniŕte. Forum jest dla nas kluczowe w tworzeniu Bur┐uazji.
Osoby, ktˇre pomog▒ nam w znalezieniu serwera otrzymaj▒ status VIP'a i wstŕp na developersk▒ cz੠forum.


Informacje o wymaganiach serwera oraz sposoby skontaktowania siŕ z za│og▒ znajdziecie na stronie projektu. Z komentarzy do tego newsa wynika jednak, i┐ Intoxicate planuje znale╝Š sponsora dla projektu, ktˇry udostŕpni│bym odpowiednie miejsce w sieci. Miejmy nadziejŕ, ┐e im siŕ powiedzie :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

04 marca 2005
"Bomba Hitlera" - 0:11 - Squonk
To tytu│ ksi▒┐ki Rainera Karlscha, ktˇra uka┐e siŕ w Niemczech w po│owie marca. Autor bŕd▒cy historykiem, dotar│ do nowo odkrytych dokumentˇw i planˇw technicznych. Wed│ug nich wynika, ┐e Trzecia Rzesza by│a o krok od zbudowania bomby atomowej. Z ksi▒┐ki, mo┐na dowiedzieŠ siŕ o prˇbach j▒drowych na Rugii i w Turyngii, ktˇre przeprowadzane niemal do ko˝ca wojny poch│onŕ│y kilkaset ofiar - g│ˇwnie wiŕ╝niˇw. Historyk odnalaz│ w okolicach Berlina s│u┐▒cy wojennym testom reaktor atomowy. W archiwach odkry│ te┐ pochodz▒cy z 1941 roku patent na bombŕ plutonow▒. "Cudowna bro˝" - Wunderwaffe, mia│a w ostatniej chwili odwrˇciŠ bieg wojny.
Jednak ameryka˝ski historyk Mark Walker ju┐ kilkanaÂcie lat temu uzna│, ┐e mog│a to byŠ najwy┐ej, tak zwana "brudna bomba" czyli niewielki │adunek j▒drowy otoczony konwencjonalnym materia│em wybuchowym.

Zauwa┐one na: Onet.pl - WiadomoÂci
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

08 marca 2005
Unknown - odkryj nieznane.. - 14:58 - Sajdon
Powsta│ nowy serwis poÂwiŕcony serii gier Fallout o nazwie Unknown. Strona rozwija siŕ doŠ dynamicznie, a grafika jest na bardzo dobrym poziomie. Autor wyra╝nie chce stworzyŠ serwis gromadz▒cy wiedzŕ o grach i modach, co jest doŠ du┐▒ zalet▒, gdy┐ serwisy typowo newsowe zawsze mia│y tendencjŕ do umierania Âmierci▒ naturaln▒ :). Na razie nie ma zbyt wielu materia│ˇw i poszukiani s▒ redaktorzy chŕtni do wspˇ│pracy, ale zapowiada siŕ nie╝le. Jedyne co mi siŕ nie spodoba│o to pierwszy news autora datowany na 26.02.05r. - widaŠ nie szuka│ zbyt dok│adnie... ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

09 marca 2005
Fallout 2 w wy┐szej rozdzielczoÂci - 0:10 - Squonk
jdoe407 stworzy│ program, ktˇry umo┐liwia zmianŕ rozdzielczoÂci obrazu gry oraz prŕdkoŠ dzia│ania Mapy Žwiata. Patch zosta│ napisany dla gry w wersji 1.02d i jego autor nie gwarantuje, ┐e bŕdzie on dzia│a│ na innych wersjach. Sam autor uwa┐a te┐, ┐e w grze pojawia siŕ nadal du┐o b│ŕdˇw, w przypadku uruchomienia jej w wy┐szej rozdzielczoÂci.
Wiŕcej informacji o instalacji patcha mo┐na przeczytaŠ TUTAJ. Natomiast skompilowan▒ do pliku "exe" wersjŕ mo┐na pobraŠ pod TYM LINKIEM.

Zauwa┐one na: NMA
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

10 marca 2005
SAD poszukuje redaktorˇw - 0:07 - Sajdon
Falloutowy serwis Sierra Army Depot poszukuje nowych redaktorˇw, aby przywrˇciŠ stronie dawn▒ ÂwietnoŠ. Zg│oszenia nale┐y wysy│aŠ poprzez PM do Ausira z forum DAC.

Črˇd│o: SAD
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Fallout do kupienia w Click! - 0:13 - Sajdon
Jak na forum Shamo informuje Uncle Mroowa, w kwietniowym wydaniu miesiŕcznika CLICK! zostan▒ umieszczone dwie pe│ne wersje Fallout 1 i Fallout 2 w wersji polskiej. Szokuje cena - 8.90z│! Kto piraci│ w przesz│oÂci, ma szansŕ na odkupienie :-).

Zauwa┐one na: SAD
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Fallout w uRPG - 16:01 - Sajdon
Poni┐ej mo┐ecie przeczytaŠ kawa│ek e-maila, ktˇry zamieszczam na proÂbŕ Sasoriego na naszym serwisie:

Serwis uRPG w sposˇb │atwy i wygodny umo┐liwia grŕ w systemie pocztowym. Nied│ugo rusza moja sesja w Âwiecie Fallouta, w ktˇrej przewidzianych jest trochŕ miejsc. Nic nie stoi na przeszkodzie, by jaki inny MG za│o┐y│ grŕ i przyj▒│ kilku graczy - w Âwiecie Fallouta czy te┐ innym. Dziŕki naszemu serwisowi sama gra jest tylko kwesti▒ pisania listˇw (mamy wbudowany system pocztowy). Nie chcemy nic w zamian, tylko wiŕcej krwi i rad-away'ˇw! ;-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

11 marca 2005
Aktualka Sznurkˇw - 22:59 - Sajdon
Przed chwil▒ zaktualizowa│em trochŕ dzia│ Sznurki. Miŕdzy innymi doda│em stronŕ Fallout Tactics RPG - wci▒┐ tworzony serwis przez dwˇch pe│nych zapa│u fanˇw o grze RPG w FT oraz o Fallout PnP. Ot, taki k▒cik dla prawdziwych wyjadaczy ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Cult of the Dark Skull - 23:07 - Sajdon
Dawno ju┐ nie pisaliÂmy o sytuacji na polskiej scenie rozgrywek Fallout Tactics... bo w sumie nie by│o o czym. Jednak┐e jaki czas temu klan Cult of the Dark Skull, w skrˇcie [CDS], prze┐y│ ma│▒ reaktywacjŕ. Strona jest zrobiona ca│kiem przyzwoicie, przyby│o kilku nowych klanowiczˇw, no i widaŠ, ┐e ch│opaki maj▒ trochŕ zabawy ;-). Znajdziecie tam nie tylko informacje dotycz▒ce samego klanu, ale tak┐e ciekawe opowiadania, screeny, grafiki oraz przezabawny dzia│ "Odzywki" :).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

12 marca 2005
Polish Wasteland w nowym ubranku - 2:57 - Squonk
Strona projektu Polish Wasteland zmieni│a swˇj wygl▒d. Pojawi│o tam siŕ te┐ parŕ nowych rzeczy jak m.in. szkice i informacje o wyposa┐eniu w grze.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowe arty Van Buren - 10:49 - Sajdon
Opublikowano trzy kolejne koncept arty z zamkniŕtego ju┐ projektu... ciekawe, ile ich jeszcze zosta│o :-).

Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ

Črˇd│o: NMA
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 marca 2005
Kolejny bohater - 0:24 - Sajdon
Sandyman nades│a│ nam swojego Bohatera F2, a poniewa┐ doda│ do niego trochŕ opisu, zapraszamy do lektury :).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowy serwis na scenie - 0:25 - Squonk
Jaki czas temu zacz▒│ dzia│aŠ nowy serwis o nazwie Fallout Centre i jak w ka┐dej nowo rozpoczŕtej dzia│alnoÂci - tak i tu jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Jednak co od razu rzuca siŕ w oczy, to doŠ du┐o informacji o klanach i rozgrywce sieciowej.
Banner do serwisu zagoÂci│ ju┐ u nas w Sznurkach i miejmy nadziejŕ, ┐e tam pozostanie :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowy rekord na Schronie - 16:03 - Sajdon
Wczoraj po raz pierwszy w historii naszego serwisu liczba wejŠ na stronŕ przekroczy│a 1000 w ci▒gu jednego dnia! Liczba ta jednak nie zatrzyma│a siŕ na tak okr▒g│ej sumce, ale dobi│a a┐ do 1227! Cieszymy siŕ, ┐e popularnoŠ naszego serwisu stale roÂnie, a jak widaŠ porˇwnuj▒c starsze wyniki, w│▒czenie Trzynastego Schronu do Phoenixa wzmocni│o nasz▒ pozycjŕ na scenie.
Zainteresowanych odsy│am do ikonki stat4u w lewym dolnym roku telewizorka ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

14 marca 2005
Ekspresowa solucja F1 - 7:46 - Sajdon
Jaki czas temu MCornic napisa│ solucjŕ pt.: Opowiadanie przy Iguanie, czyli najkrˇtszy i b│yskawiczny sposˇb przejÂcia Fallouta. Plik w postaci .rtf mo┐na znale╝Š w dziale Solucja F1 oraz w TwˇrczoÂci.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Bur┐uje w Innym Žwiecie - 22:56 - Sajdon
Bur┐uazja przy│▒czy│a siŕ do serwisu Inny Žwiat i od teraz posiada nowy adres: www.burzuazja.innyswiat.pl. Projekt zostanie tam ju┐ chyba na sta│e - z nowym layoutem i... nazw▒. O jak▒ nazwŕ mi chodzi? Najlepiej sami przeczytajcie, co napisa│ na ten temat szef projektu:

Na stronie polskiego projektu cRPG zatytu│owanego: "Bur┐uazja" pojawi│o siŕ dzi wiele nowego.
Po pierwsze twˇrcy projektu - ChickenHead Team zmienili oficjaln▒ nazwŕ gry na "Bur┐uazja: Per│a Pustkowi". Po drugie strona projektu przesz│a kompletn▒ przebudowŕ. Zrobiono now▒ szatŕ graficzn▒, dodano nowe dzia│y na stronie oraz pojawi│y siŕ nowe artyku│y i grafiki. Ponadto twˇrcy Bur┐uazji: Per│y Pustkowi informuj▒, ┐e dziŕki w│o┐onej pracy s▒ ju┐ na zaawansowanym etapie projektowania.


Wszystko jak widaŠ stoi na dobrej drodze. Przy okazji w galerii zamieszczono dwa nowe naprawdŕ "wypasione" screeny: 1 i 2 ;-).Wiŕcej na temat samego projektu znajdziecie oczywiÂcie na nowej stronie oraz na oficjalnym Forum Bur┐uazji.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 marca 2005
Nadzieja w energii atomowej - 0:19 - Squonk
Polsce grozi kryzys energetyczny - to g│ˇwna teza z artyku│ˇw, jakie pojawi│y siŕ w Gazecie Wyborczej oraz Pulsie Biznesu, o gro┐▒cym Polsce za kilka lat powa┐nym deficycie energii.
A mo┐e do tego dojŠ jeÂli zostan▒ spe│nione normy ekologiczne, jakie nasz kraj zobowi▒za│ siŕ przestrzegaŠ przystŕpuj▒c do Unii Europejskiej. Mo┐na by ten problem rozwi▒zaŠ inwestuj▒c w krajow▒ energetykŕ, w ci▒gu najbli┐szych lat kilkanaÂcie miliardˇw euro. Jednak wed│ug S│awomira Krystka z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej tak▒ mo┐liwoŠ "mo┐na w│o┐yŠ miŕdzy bajki".
Oznacza to, nie dotrzymanie unijnych zobowi▒za˝ w zakresie redukcji emisji dwutlenku wŕgla. Krystek apeluje, by rz▒d zacz▒│ bezzw│ocznie rozmawiaŠ z Uni▒ Europejsk▒, gdy┐ zabraknie pr▒du a ceny poszybuj▒ w gˇrŕ.
"Faktem jest, ┐e do tej pory nie podjŕliÂmy w rozmowach z Uni▒ tego tematu" - przyznaje na │amach Pulsu Biznesu dyrektor departamentu instrumentˇw ochrony Ârodowiska w ministerstwie Ârodowiska Wojciech Jaworski. Zapowiada, ┐e w tym tygodniu przedstawi koncepcjŕ energetykom. JeÂli uda siŕ uzgodniŠ rozwi▒zanie, propozycja ma trafiŠ pod obrady rz▒du.
Z kolei sekretarz stanu w ministerstwie Ârodowiska Tomasz Podgajniak widzi rozwi▒zanie problemu w rozwoju energii j▒drowej. "Skoro nie mo┐emy bazowaŠ tylko na wŕglu, to jedyn▒ alternatyw▒ jest energia j▒drowa" - twierdzi minister.
Czy┐by wiŕc "»arnowiec - reaktywacja"? ;-)

Zauwa┐one na: Onet.pl - WiadomoÂci
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

The Fall w wersji PL - 17:51 - Sajdon
Gra cRPG The Fall: Last Days of Gaia, o ktˇrej ju┐ nie raz pisaliÂmy, zostanie wypuszczona na polski rynek 13 czerwca 2005 w cenie 54z│. Data wydania znaj▒c ┐ycie jeszcze siŕ zmieni... nie raz... ;-).
T│o historyczne fabu│y gry jest │udz▒co podobne do t│a znanego nam z Fallouta, co w po│▒czeniu ze Âwietn▒ grafik▒ 3D sprawi│o, ┐e niektˇrzy gracze okreÂlaj▒ j▒ po prostu jako nastŕpnego Fallouta. Wiŕcej poczytacie na stronie The Fall, a zapowied╝ gry znajdziecie TUTAJ.

Črˇd│o: VDHP
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

16 marca 2005
Arcanum w GameStar - 12:35 - Squonk
WiadomoŠ ta ma ju┐ trochŕ czasu a i z samym Falloutem ma ona nie wiele wspˇlnego ;-). Jednak s▒ jeszcze pewnie tacy, ktˇrzy s│yszeli o grze cRPG Arcanum: PrzypowieŠ o Maszynach i Magyi (zrobionej przez ludzi z Troika Games), a nie mieli jeszcze okazji w ni▒ pograŠ. Teraz mo┐na to "naprawiŠ" kupuj▒c za 12.90z│ czasopismo Game Star (numer 2/2005) do ktˇrego do│▒czona jest owa gra, oczywiÂcie w polskiej wersji jŕzykowej.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Wywiad z Zoltharem w TEAMradio - 23:42 - Sajdon
W poniedzia│kowej audycji "M│odzi Zdolni" o godzinie 22.00 w internetowym radiu TEAMradio goÂciem specjalnym bŕdzie Dawid 'Zolthar' Makowski - project manager w New Desert, grupie tworz▒cej m.in. grŕ Sigonyth. Ponadto s│uchacze bŕd▒ mogli sami zadawaŠ pytania. Pamiŕtajcie, najbli┐szy poniedzia│ek, godzina 22 nastawcie TEAMradio.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

17 marca 2005
Fallout z... biedronki? - 18:52 - Sajdon
Oto e-mail, ktˇry przys│a│ nam dzisiaj 666edek:

[...] wczoraj w pobliskiej Biedronce kupi│em polsk▒ wersjŕ Fallota 2, nie by│o by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, ┐e nie jest to jaka tam extra-klasyka, tylko w pe│ni pude│kowe wydanie cd-projektu! Cena czego takiego wynosi│a tylko 9.99z│! [...]

Co siŕ dzieje, Fallout sprzedaj▒ niemal wszŕdzie taniej ni┐ na Allegro? Podoba mi siŕ taka walka z piractwem, po prostu ┐yŠ nie umieraŠ! ;-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zlot fanˇw by Fallout 2 Corner - 19:00 - Sajdon
Na stronie F2Corner stworzono ankietŕ dotycz▒c▒ zlotu fanˇw serii gier Fallout.

Jako fani wszystkich czŕÂci Fallout i post-nuklearnej rzeczywistoÂci, stanowimy razem pewn▒ spo│ecznoŠ, ktˇr▒ przywykliÂmy nazywaŠ Scen▒. Z pewnoÂci▒ nie od dzi i nie jednemu z nas, po g│owie chodzi pomys│ zorganizowania wielkiego spotkania – zlotu ktˇry przyci▒gn▒│by ka┐dego fana post-apokaliptycznego Âwiata, otwartego na zdobywanie nowych znajomoÂci i rozwijania sceny. [...]
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 marca 2005
Ach ta Biedronka... - 0:00 - Squonk
Arczi poinformowa│ nas, i┐ w s│awnej ju┐ Biedronce uda│o mu siŕ kupiŠ oryginalnego Fallouta 1, w cenie - jak┐e by innej - tylko 9.99z│! Gra znajdowa│a siŕ "gdzie poÂrˇd tanich swetrˇw" :-).
Tak wiŕc i ja udam siŕ do sklepu - mo┐e zd▒┐ŕ kupiŠ, zanim nadbiegn▒ rzesze napalonych graczy... ;-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 marca 2005
Krypta - falloutowa encyklopedia - 15:48 - Sajdon
Powsta│a w│aÂnie Krypta, tworzona pod patronatem Sierra Army Depot oraz Duck and Cover polski odpowiednik angielskiej strony The Vault, ktˇrej celem jest stworzenie kompletnej encyklopedii Âwiata Fallouta. Angielsk▒ Kryptŕ uznali ju┐ za bardzo pomocn▒ nawet ludzie z Bethesdy, czyli przyszli twˇrcy Fallouta 3.
Krypta oparta jest na technologii wiki (podobnie jak Wikipedia), co oznacza, ┐e ka┐dy mo┐e edytowaŠ zawarte w niej artyku│y. Wersja angielska ma ju┐ ponad 500 artyku│ˇw! W Krypcie znajdzie siŕ te┐ du┐a cz੠tych materia│ˇw, ktˇre przed przenosinami znajdowa│y siŕ na SAD.

Črˇd│o: SAD
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowy artyku│ - 15:50 - Sajdon
Raptor nades│a│ nam krˇtk▒ relacjŕ pod tytu│em "Fallout 1&2 PL z czasopisma "Click!", ktˇra zawiera wra┐enia po zakupieniu pe│nych wersji Falloutˇw w ostatnim numerze Clicka!. Artyku│ mo┐ecie znale╝Š w dziale TwˇrczoŠ. Niestety, z powodu problemˇw natury technicznej nie wrzuci│em na serwer wiŕkszych obrazkˇw do│▒czonych do artyku│y i dostepne s▒ na razie tylko miniaturki - postaram siŕ naprawiŠ to w najbli┐szym czasie.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 marca 2005
Historia Bractwa Stali - 13:15 - Sajdon
Goris napisa│ swoj▒ wizjŕ historii Bractwa Stali. Dlaczego? Jak sam stwierdzi│, w Biblii Fallouta nie ma na ten temat prawie nic, a jest to doŠ znacz▒cy element w Âwiecie gry. Jego artyku│ pt.: Przyczyny, przebieg i skutki upadku Bractwa Stali mo┐ecie znale╝Š w TwˇrczoÂci.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Urodziny QBY! :) - 16:04 - Sajdon
Dzisiaj swoje 18-te urodziny obchodzi jeden z naszych redaktorˇw - QBA! To jak, ma│y zlot w Lublinie na koszt solenizanta...? ;-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

25 marca 2005
I ty zostaniesz... mutantem!!! - 0:12 - Squonk
Ciekawy a zarazem "dowcipny" (w swojej treÂci) mod pojawi│ siŕ na FMC. O to co ma do powiedzenia o nim jego autor - Lich:

Mod ten zwiŕksza realizm i dodaje trochŕ humoru do gry. Sytuacja w Arroyo jest naprawdŕ z│a, wiŕksza cz੠mieszka˝cˇw to mutanci. Braminy wyzdycha│y, roÂlinnoŠ usch│a - wszyscy jedz▒ tylko chwasty. Sam jeste chorowitym mutantem, musisz odnale╝Š GECK ┐eby ocaliŠ wioskŕ.

Na pocz▒tku zaczynasz jako zielony mutek, jednak po zdobyciu stroju v13 bŕdzie du┐o lepiej:
- wiŕcej mo┐liwoÂci poruszania siŕ (s▒ to szcz▒tki stroju v13)
- zmieniony wygl▒d postaci g│ˇwnej
- inny wygl▒d mieszka˝cˇw (chorowici lub zmutowani)
- wysuszone roÂliny i martwe braminy
- zmienione 2 dialogi


Mod mo┐na pobraŠ pod TYM LINKIEM (720kB).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

26 marca 2005
»yczenia wielkanocne - 18:28 - Sajdon
Redakcja Phoenix'a, w tym oczywiÂcie tak┐e redakcja Trzynastego Schronu, ┐yczy wszystkim odwiedzaj▒cym pogodnych i radosnych Žwi▒t Wielkiej Nocy, mokrych jajek i smacznego dyngusa.
ObyÂcie przez ten czas dobrze wypoczŕli, nabieraj▒c si│ na ponowne zag│ŕbianie siŕ w Âwiat fantastyki.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

29 marca 2005
Co zosta│o z moda... - 14:10 - Squonk
Na Polish Wasteland pojawi│y siŕ nowe grafiki. Bio_hazard - cz│onek projektu, pisze o tym tak:

Uzupe│ni│em dzia│ F2Mod, mo┐ecie tam podziwiaŠ wspania│e grafiki, ktˇre trafi│y do lamusa, gdy Polish Wasteland przesta│o byŠ tylko modem do Fallout 2.

WejŠ tam mo┐ecie tak┐e STíD.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

30 marca 2005
Spotkanie - 18:01 - Sajdon
Ma│y komunikat ze strony Fallout 2 Corner:

Ostatnie, a zarazem pierwsze spotkanie zatytu│owane "Twˇrcy - Fani" na chacie Fallout 2 Corner, odby│o siŕ 17 grudnia ubieg│ego roku. Na rynku gier komputerowych jest to niemal wiecznoŠ. U naszych scenowych twˇrcˇw rˇwnie┐ w tym czasie nast▒pi│o wiele zmian. Dlatego chcielibyÂmy zorganizowaŠ specjalnie dla Was kolejne tego typu spotkanie. Odby│o by siŕ ono w najbli┐sz▒ sobote (tj. 2 kwietnia) o godzinie 19:00. Swoje przybycie potwierdzi│y ju┐ ekipy zajmuj▒ce siŕ tworzeniem Polish Wasteland i Bur┐uazji. Napewno bŕd▒ nam mieli do przekazania masy nowych informacji, ciekawostek, przeciekˇw i plotek. Gwarantuje, ┐e nie zabraknie miejsca na to wszystko. ChcielibyÂmy jednak, aby g│ebiej zaj▒Š siŕ konkretnym tematem. Pewnie wielu z Was zastanawia siŕ, jak to mo┐liwe, ┐e grupa m│odych ludzi, nie maj▒cego doÂwiadczenia w profesjonalnym tworzeniu gier, zbiera siŕ i tworzy cuda. Nie jest to jedynie odosobniony przypadek na scenie Fallouta, powsta│o wiele amatorskich gier, ktˇre ciŕzko odrˇ┐niŠ od tych, ktˇre powstaj▒ dziŕki pote┐nemy wsparciu sponsorˇw i wydawcy. Dlatego na najbli┐szym spotkaniu chcia│bym abyÂmy przestudiowali pokoleji ca│y proces powstawania amatorskiej gry. W jaki sposˇb wygl▒da organizacja ca│ego projektu. Mam nadziejŕ, ┐e dowiemy siŕ czy tak naprawde istniej▒ jakie szanse na to, ┐e nasi scenowcy s▒ w stanie dokonaŠ tego czego siŕ deklaruja, czy s▒ to jedynie obietnice bez pokrycia. Licze, ┐e bŕdzie Was du┐o na spotakniu, poniewa┐ zapowiada siŕ ono naprawde interesuj▒co. Sobota punkt 19:00. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Przygotujcie przemyÂlane pytania. Przypominam, ┐e dyskusja bŕdzie moderowana.


Nic chyba nie trzeba dodawaŠ. W skrˇcie dla leniwych Sulik t│umaczy: "My i ja razem z Tob▒ wejŠ na czat F2C 2.04 o godzinie 19.00, tam byŠ fajnie" :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

31 marca 2005
Fallout2 Patcher - wersja 3a - 0:02 - Squonk
Na NMA pojawi│a siŕ nowa - poprawiona wersja programu, ktˇry umo┐liwia zmianŕ rozdzielczoÂci obrazu w Falloucie 2. Program zawiera jednak pewne b│ŕdy i niedoci▒gniŕcia - to nadal jest wersja beta - przypominaj▒ twˇrcy.
Wiŕcej informacji oraz mo┐liwoŠ Âci▒gniŕcia programu jest dostŕpna pod TYM LINKIEM.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer