<<Niusy
02 pa╝dziernika 2005
Kolejne opisy lokacji z Van Buren - 21:56 - Sajdon
Na No Mutanst Allowed opublikowane zosta│y opisy czterech kolejnych lokacji z Van Buren. S▒ one oczywiÂcie po angielsku, ale poni┐ej zamieszczamy przet│umaczone wstŕpy :-).

The Nursery
The Nursery (»│obek) jest cudem przed wojennej in┐ynierii. Jest to samodzielny i stabilny system ekologiczny usytuowany w g│ŕbokim kanionie. Ziemia na dnie doliny jest pe│na kwitn▒cej flory i fauny z zamierzch│ych czasˇw...
Hoover Dam
W czasach przed wojn▒, Hoover Dam (Zapora Hoovera - nazwa pochodzi od ameryka˝skiego prezydenta), by│a ╝rˇd│em wielkiej mocy. NCR chcia│o przej▒Š kontrolŕ nad t▒ moc▒. Technologia u┐yta w Hoover Dam mog│a rywalizowaŠ, jeÂli nie przewy┐szaŠ wszystko, co posiada│o Bractwo Stali i to by│a pokusa, ktˇrej NCR nie potrafi│o siŕ oprzeŠ, szczegˇlnie podczas okresu napiŕcia pomiŕdzy tymi dwoma organizacjami...
Bloomfield Spacecenter
Bloomfield Space Center (Kosmiczne centrum Bloomfield) zadziwaj▒co zdo│a│o przetrwaŠ wojnŕ atomow▒ - no, w wiŕkszym kawa│ku. Dziŕki bardzo nieprzystŕpnej lokalizacji w po│udniowo-zachodniej Arizonie, jedyne uszkodzenia jakie s▒ w centrum kosmicznym powsta│y na skutek czasu, pogody oraz obecnych mieszka˝cˇw...
Bomb-001
B.O.M.B.-001 (tego t│umaczyŠ nie trzeba...) jest ostatecznym przeznaczeniem w grze. Jest to ogromna stacja kosmiczna w kszta│cie p▒czka (ameryka˝skiego oczywiÂcie, z dziurk▒ w Ârodku), zdolna do wystrzelenia dwudziestu czterech pociskˇw nuklearnych, choŠ obecnie posiada ich tylko osiem. Jest przystosowana dla szeÂciu mieszka˝cˇw i zawiera czŕÂci przeznaczone do mieszkania, rekreacji i opieki zdrowotnej, oraz oddzielon▒ czŕŠ, ktˇra jest prawdziwym przeznaczeniem stacji - kontrol▒ odpalania pociskˇw. Z tego miejsca gracz mo┐e ustawiŠ cele dla bomb nuklearnych lub sprˇbowaŠ powstrzymaŠ system przed zbombardowaniem konkretnych miejsc....

Pe│ne opisy lokacji: The Nursery, Hoover Dam, Bloomfield Spacecenter, Bomb-001.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

03 pa╝dziernika 2005
I co my wˇwczas zrobimy - 1:24 - Squonk
Samochody, samoloty, statki. Wszystkie te Ârodki lokomocji maj▒ jedn▒ wspˇln▒ cechŕ. Otˇ┐ silniki, ktˇre je napŕdzaj▒ s▒ zasilane rˇ┐nymi produktami powsta│ymi z przerobu ropy naftowej. Z tego surowca wytwarza siŕ nie tylko benzynŕ czy olej napŕdowy, ale tak┐e lekkie paliwa lotnicze czy ciŕ┐kie dla silnikˇw okrŕtowych.
O tym jakie skutki dla gospodarki Âwiatowej (i produkcji ropy naftowej) mo┐e mieŠ wp│yw huraganu Rita, mo┐na przeczytaŠ w artykule ”Droga ropa”. Artyku│ ukaza│ siŕ w czasopiÂmie The Guardian, i jest dostŕpny TUTAJ.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

06 pa╝dziernika 2005
NeverFallout Nights - powierzchowny opis moda - 14:17 - Sajdon
Marvin postanowi│ przybli┐yŠ Wam trochŕ akcjŕ i fabu│ŕ moda do NWN o nazwie NeverFallout Nights. Zapowiada siŕ ciekawie...

Akcja moda rozpoczyna siŕ po wszystkich czŕÂciach sagi "Fallout". Jest swoist▒ histori▒ │▒cz▒c▒ Fallouty 1 i 2 z Falloutem Tactics.

Zachodnie wybrze┐e (znane z Fallouta 2)
Przekonane s│owami dobrodusznego "Wybra˝ca" bractwo po przechwyceniu technologii z bazy Navarro rozpoczyna rekrutacjŕ na ogromn▒ skalŕ, w czasie ktˇrej zostaj▒ przyjŕci tak┐e Ghule, Super Mutanci, Szpony Žmierci i inne zmutowane stwory. Bractwo zdaje sobie sprawŕ z tego, ┐e ocaleli cz│onkowie wyprawy "Zeppelinˇw" utworzyli now▒ potŕ┐n▒ grupŕ, a co gorsza jest ona rasistowsko i wrogo nastawiona.

Wschodnie wybrze┐e
Dowˇdca bohaterskiego oddzia│u stchˇrzy│ gdy by│ ju┐ tak blisko... Wola│ by swˇj mˇzg odda│ gen. Barnaki, no i sta│o siŕ... Bractwo popieraj▒ce wolnoŠ rozkwit│o, ale na krwi i uciemiŕ┐eniu Mutantˇw. Upokorzeni mutanci oraz cz੠ludnoÂci zbuntowa│a siŕ. Utworzona zosta│a "Armia Wyzwolenia Mutantˇw", lecz zosta│a ona wyparta. Zdesperowani dowˇdcy mutantˇw podjŕli ciŕ┐k▒ decyzje... Poprosz▒ pierwotne Bractwo Stali o pomoc. Ku ich zdziwieniu Bractwo zdecydowa│o siŕ im pomˇc w zamian za wcielenie ich w szeregi Bractwa i bezgraniczne pos│usze˝stwo... To posuniŕcie rozpoczŕ│o WOJN╩...
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

08 pa╝dziernika 2005
úukasz Gˇrski przedstawia... - 22:18 - Sajdon
... swoj▒ najnowsz▒ falloutow▒ powieŠ pod tytu│em Doprawiaj▒c ostatni kŕs ┐ycia. Czyta siŕ dobrze, wrŕcz znakomicie. Tekst "powa┐nie" napisany, nie jest to ostatnio modny opis "gry z monitora", wiŕc starzy wyjadacze nie bŕd▒ siŕ nudziŠ. Innymi s│owy - robi wra┐enie. Zapraszamy do lektury!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

09 pa╝dziernika 2005
Kup sobie... Pip-Boya! - 10:45 - Sajdon
Takie oto zdjŕcie znalaz│ niedawno Arizona na jakiej czeskiej stronie - trafia ono do naszego dzia│u Gad┐ety. Dziŕki!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

12 pa╝dziernika 2005
Poszukiwani... - 23:06 - Sajdon
Ekipa NeverFallout Nights poszukuje ludzi znaj▒cych siŕ na chackpackach do gry NeverWinter Nights. Kontakt GG: 2579099 lub mastervindu@wp.pl.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 pa╝dziernika 2005
Zarejestruj je - 12:32 - Squonk
Szˇstego pa╝dziernika firma CD Projekt uruchomi│a swˇj nowy serwis internetowy gram.pl. I warto tu odnotowaŠ jeden fakt. Otˇ┐ po dokonaniu rejestracji zakupionej, wydanej przez nich gry dostajŕ siŕ tzw. wirtualne z│otˇwki. A posiadaj▒c je, mo┐na za odpowiednio ni┐sz▒ cenŕ (nawet o kilkadziesi▒t procent), kupiŠ w ich sklepie internetowym jak▒ now▒ pozycjŕ.
Z gier wydanych przez CD Projekt mam oczywiÂcie seriŕ Falloutˇw :-). Jednak istnia│a mo┐liwoŠ elektronicznego zarejestrowania tylko Fallouta 2, ktˇrego uda│o mi siŕ kupiŠ w Biedronce ;-).
I wszystko fajnie, gdyby nie te koszta wysy│ki... Trzeba wiŕc dozbieraŠ owego wirtualnego grosza i dopiero wtedy dokonaŠ jakiego wiŕkszego zakupu :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowi bohaterowie - 15:03 - Sajdon
Do naszej schronowej kolekcji Bohaterˇw F2 do│▒czyli dzisiaj: Jacob, LeeLoo, Thyana oraz Tom Q. Z czego wyj▒tkowo interesuj▒cy jest ostatni osobnik, co nie znaczy, ┐e pozostali s▒ mniej ciekawi. Mi│ego studiowania statystyk.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

16 pa╝dziernika 2005
Lot Anio│a Zag│ady - 10:58 - Sajdon
Tak▒ w│aÂnie nazwŕ nosi intro do nowej autorskiej p│yty Piotra Koczewskiego pt.: Wasteland Theme, ktˇra zawieraŠ bŕdzie klimatyczne falloutowe kawa│ki. Plik mo┐na zassaŠ z naszego mocno zakurzonego, acz wartego odwiedzenia dzia│u Muzyka. Przy okazji ma│▒ proÂba od twˇrcy:
Potrzebujŕ grafika, ktˇry zrobi│by ok│adkŕ do mojej p│yty Wasteland Theme. Wiŕcej informacji co do projektu podam chŕtnym na GG: 5774078 lub e-mail: pkoczewski@interia.pl.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

19 pa╝dziernika 2005
Mad Max w telewizji - 22:17 - Squonk
Jutro (20.10), po raz ktˇry z rzŕdu bŕdzie mo┐na obejrzeŠ w telewizji Mad Maxa 3. Film zostanie nadany o godzinie 20.10, przez telewizjŕ TVN 7.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 pa╝dziernika 2005
Plakat NeverFallout Nights - 14:22 - Sajdon
Jackhammer stworzy│ plakat do moda NeverFallout Nights. Ciekawe, ciekawe.. :).

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

22 pa╝dziernika 2005
WyÂcig bez zwyciŕzcy - 23:52 - Squonk
Mo┐na symbolicznie przyj▒Š, ┐e w 1991 roku w raz z rozpadem Zwi▒zku Radzieckiego, zako˝czy│ siŕ ”zimnowojenny wyÂcig zbroje˝”. Lecz czy mo┐na w ogˇle powiedzieŠ, ┐e obecnie nie ma ┐adnego wyÂcigu zbroje˝? Bo jako ciŕ┐ko uznaŠ "kolegˇw pana Osamy" za powa┐ne zagro┐enie globalnego │adu (choŠ namieszaŠ sporo, to oni potrafi▒ :-/).
O tym jak to by│o w czasie zimnej wojny i jak jest teraz (tak, tak - chodzi te┐ o Chiny), mo┐na przeczytaŠ w artykule ”Nowe ods│ony starego wyÂcigu” autorstwa Boles│awa Balcerowicza - emerytowanego genera│a, by│ego rektora Akademii Obrony Narodowej. Artyku│ ukaza│ siŕ w Polsce Zbrojnej.

Zarazem informujŕ, ┐e artyku│ jest dostŕpny pod linkiem bŕd▒cym nazw▒ jego tytu│u. Ot, takie ma│e usprawnienie ;-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 pa╝dziernika 2005
Pomys│y na quest do NFN poszukiwane - 10:19 - Sajdon
Twˇrcy modu NeverFallout Nights og│aszaj▒ konkurs na questa - czyli Wasz pomys│ na ciekawe zadanie :). Zwyciezca (jako postaŠ NPC) oraz jego quest znajd▒ siŕ w ostatecznej wersji moda. Zainteresowani proszŕ klikaŠ TUTAJ .
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Koncept arty z Fallouta - 15:27 - Squonk
Serwis No Mutants Allowed zdoby│ szkice koncepcyjne do... Fallouta. S▒ to pierwsze obrazki jakie wykonano do to tej, jak┐e znanej nam gry :-).

Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ
Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

25 pa╝dziernika 2005
Nowa strona New Dawn - 11:33 - Squonk
Na stronie projektu New Dawn dosz│o do kilku znacz▒cych zmian. O to, co mˇwi o tym cz│onek teamu Sethergal:

Zapraszamy na now▒, przebudowan▒ stronŕ projektu New Dawn. Przebudowie zosta│a poddana cz੠dzia│ˇw, zmieniony zosta│ design, dodane concept-arty i tapety. Powsta│a te┐ grupa pracuj▒ca nad New Dawn, ktˇra przyjŕ│a nazwŕ Undead Society.

Dla tych, ktˇrzy nie s│yszeli jeszcze o New Dawn przypominam, ┐e jest to gra cRPG i tworzymy j▒ na znakomitym engine Truevision3D.

Wci▒┐ prowadzimy nabˇr do Undead Society. Poszujemy grafikˇw 3d, animatorˇw i programistˇw.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer