<< Nowiny | << Archiwum nowin
24 pa╝dziernika 2006
Filmy z Obrony Cywilnej - 22:35 - Squonk
"Unik i os│ona" - to has│o w latach piŕŠdziesi▒tych ubieg│ego wieku, opisywa│o najlepsz▒ metodŕ ochrony przed nuklearnym zagro┐eniem w Stanach Zjednoczonych. Niestety, nie ma dowodˇw na jego skutecznoŠ ;-)

Ale warto sobie przypomnieŠ tamte czasy, ogl▒daj▒c filmy ktˇre swoimi klimatami jak nic nawi▒zuj▒ do tych znanych nam z Fallouta. O to bowiem na stronie Internet Archive, s▒ dostŕpne materia│y dydaktyczno propagandowe, ktˇre mia│y uÂwiadomiŠ ameryka˝skiemu spo│ecze˝stwu niebezpieczne skutki u┐ycia broni j▒drowej. W tamtych czasach w USA naprawdŕ powa┐nie traktowano nuklearne zagro┐enie ze strony ZSRR. Zw│aszcza po wybuchu wojny korea˝skiej. Wszŕdzie widziano komunistycznych szpiegˇw, a w ci▒gu dnia w wiŕkszych miastach og│aszano alarmy przeciwlotnicze. Straszy│a komisja McCarthy'ego. Szpiedzy prawdziwi mieszali siŕ z tymi domniemanymi, a podejrzenie o wspˇ│pracŕ z komunistami by│o jednoznaczne z wspˇ│prac▒

Dzi po tych ponurych czasach zosta│y owe instrukta┐owe filmy i kroniki filmowe. I od razu muszŕ dodaŠ, ┐e produkcje ameryka˝skie s▒ jednak bardziej sympatyczniejsze od naszych. W ko˝cu w latach piŕŠdziesi▒tych w Polsce g│ˇwnym wrogiem by│a stonka ziemniaczana zrzucana na pola :-).

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer