<< Nowiny | << Archiwum nowin
14 czerwca 2009
Dostaniemy Marsem? - 21:44 - nie wiem
Okazuje siŕ, ┐e ziemska cywilizacja nie bŕdzie musia│a przeprowadzaŠ samozag│ady, korzystaj▒c z atomowych bomb. Mo┐emy darowaŠ sobie te┐ oczekiwanie na nieuleczaln▒ chorobŕ, ktˇra zmiecie ludzkoŠ z powierzchni globu. We wszystkim wyrŕczyŠ nas maj▒ planety Uk│adu S│onecznego.

Najnowsze symulacje ich ruchˇw w przestrzeni kosmicznej opublikowa│ magazyn naukowy Nature. Chocia┐ nasi przodkowie wierzyli w to, ┐e da siŕ okreÂliŠ tory, po ktˇrych te cia│a niebieskie kr▒┐▒ wokˇ│ S│o˝ca, kolejne prˇby rozwi▒zania tego problemu ko˝czy│y siŕ fiaskiem. Zadania rˇ┐niczkowe uwzglŕdniaj▒ce ruchy trzech obiektˇw przeros│y mo┐liwoÂci obliczeniowe tŕgich g│ˇw, w rachunki wkrad│y siŕ rozbie┐ne szeregi, a obrazu niepowodzenia dope│ni│o zjawisko rezonansu, za spraw▒ ktˇrego ka┐dy milimetr odleg│oÂci mo┐e wp│yn▒Š diametralnie na ko˝cow▒ trasŕ orbity. Istnienie tych czynnikˇw naukowcy mog▒ traktowaŠ jako fundament do rozmyÂla˝ w stylu "A gdyby to tak przesun▒Š w lewo, to…", a my z efektami ich pracy zderzamy siŕ, czytaj▒c o mo┐liwoÂci poharatania Ziemi przez kawa│ki rozcz│onkowanego Marsa. Niestety nawet najwiŕkszy ameryka˝ski bohater nie bŕdzie umia│ wykorzystaŠ tego faktu do wyeliminowania problemu g│odu na Âwiecie. ByŠ mo┐e dlatego, ┐e Âwiat ju┐ wtedy nie bŕdzie istnia│, jako ┐e rzeczony Mars oka┐e siŕ byŠ nie piŕŠdziesiŕciogramowym batonikiem z osiedlowego sklepu, tylko najprawdziwsz▒ w (e weszech) Âwiecie planet▒. »eby Ziemianom nie by│o smutno, mamy tez dobr▒ wiadomoŠ – Merkury po│▒czy siŕ w jedn▒ planetŕ z Wenus. OczywiÂcie nie bez szwanku dla obu. Aha – zapomnia│em. Niestety my najprawdopodobniej tego nie zobaczymy. Nasze dzieci te┐ raczej nie. Trudno stwierdziŠ, czy jakikolwiek cz│owiek to zobaczy, bo szanse na zaistnienie takiego zjawiska s▒ znikome, a nawet jeÂli nieodpowiednia orbita przetnie inn▒ w krytycznym momencie – nast▒pi to dopiero za miliard lat.

Planety naprawdŕ szalej▒ - artyku│ dostŕpny w serwisie Gazeta.pl.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer