<< Nowiny | << Archiwum nowin
11 czerwca 2009
Grypa, grypa… - 19:33 - nie wiem
Žwiatowa Organizacja Zdrowia (z angielska WHO) podnosi stopie˝ zagro┐enia odmian▒ grypy A/H1N1 do maksimum, czyli do szeÂciu, og│aszaj▒c tym samym pierwsz▒ od 41 lat pandemiŕ. Decyzjŕ powziŕto podczas nadzwyczajnego posiedzenia Organizacji, ktˇre zosta│o zwo│ane po tym, jak liczba zachorowa˝ w Australii gwa│townie wzros│a. Liczba potwierdzonych do Ârody zachorowa˝ i zgonˇw to odpowiednio 28 774 i 144 osoby, co wed│ug portalu Gazta.pl automatycznie zobowi▒zuje WHO do podniesienia poziomu zagro┐enia do stopnia szˇstego. W Polsce og│oszenie pandemii nie zmienia niczego – dzia│ania w│adz nie przybior▒ ┐adnego gwa│townego obrotu, a wszystkie powziŕte Ârodki zapobiegawcze bŕd▒ stosowane tak, jak by│y do tej pory. Dlatego te┐ my- zwykli Âmiertelnicy nie bŕdziemy ewakuowani przez wojsko, nikt nie bŕdzie nas zmusza│ do zak│adania maseczek higienicznych, a o myciu r▒k musimy pamiŕtaŠ sami. Janusz G│▒b - rzecznik ministerstwa zdrowia, zapewnia, ┐e pasa┐erowie przybywaj▒cy z krajˇw szczegˇlnie zagro┐onych szybkim rozwojem wirusa bŕd▒ dok│adnie kontrolowani, informuje o podwy┐szonej gotowoÂci polskich s│u┐b odpowiedzialnych za bezpiecze˝stwo epidemiologiczne kraju.

Jak siŕ jednak okazuje, wprowadzenie przez WHO stanu pandemii nie jest rˇwnoznaczne z tym, ┐e wirus rzeczywiÂcie jest bardzo gro╝ny, a wynika z faktu obowi▒zuj▒cych w Organizacji procedur. W naszym kraju liczba zachorowa˝ wci▒┐ wynosi 7, a najwiŕcej zara┐e˝ wÂrˇd naszych s▒siadˇw odnotowano w Niemczech, gdzie dzisiaj zamkniŕto szko│ŕ w Duesseldorfie, w ktˇrej zachorowa│o 27 osˇb. Pod podanym wy┐ej adresem mo┐na zapoznaŠ siŕ z pogl▒dow▒ map▒ Âwiata, na ktˇrej ukazano rozlokowanie i liczebnoŠ zachorowa˝ na A/H1N1.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer