<< Nowiny | << Archiwum nowin
14 lutego 2017
Zabior▒ chlebek Trzynastemu Schronu #3 - 21:27 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Zabior▒ chlebek Trzynastemu Schronu #3'
JeÂli kto myÂli, ┐e mamy w Polsce rzetelne i obiektywne media, to znaczy ┐e tak sobie tylko myÂli.

Ustaw▒ z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organˇw tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe (Dz. U. z 1990 r. Nr 29, poz. 173) w Polsce oficjalnie przesta│a dzia│aŠ cenzura. Nasta│ czas normalnoÂci, w ktˇrej powsta│y wolne media, maj▒ce ze sob▒ konkurowaŠ jakoÂci▒ oraz treÂci▒. To w teorii.

Praktyka za przynios│a, to co przynios│a. Upolitycznienie mediˇw publicznych, wydanie pozwole˝ ludziom o ciemnej przesz│oÂci rodem z PRL na utworzenie g│ˇwnych stacji telewizyjnych. Wreszcie podlizanie siŕ KoÂcio│owi Katolickiemu, poprzez danie zielonego Âwiat│a Radiu Maryja na jego jasno okreÂlone zaanga┐owanie siŕ polityczne. No i crème de la crème: proces sprzeda┐y krajowych i lokalnych mediˇw zagranicznemu kapita│owi, prowadz▒cy do faktycznego opanowania przez niego rynku w Polsce.

Ilustracja do nowiny 'Zabior▒ chlebek Trzynastemu Schronu #3'
Črˇd│o: https://www.facebook.com/NagrodaZlotegoGoebbelsa/

Teraz oczywiÂcie mo┐na by zacz▒Š dywagowaŠ, czy jeÂli co jest zagraniczne a nie polskie, to jest lepsze lub gorsze, ale to zdecydowanie wykracza poza zakres tego newsa. Natomiast faktem jest, ┐e parŕ lat temu zacz▒│ siŕ proces przywracania rˇwnowagi kapita│owej na rynku mediˇw, rˇwnie┐ w obszarze telewizji. W 2013 roku zosta│a uruchomiona Telewizja Republika, maj▒ca stanowiŠ przeciwwagŕ ideologiczn▒ dla tzw. telewizyjnych mediˇw g│ˇwnego nurtu, jak przede wszystkim TVN i Polsat. Z wiŕkszymi i mniejszymi sukcesami stacja dzia│a do dziÂ, stanowi▒c ciekaw▒ alternatywŕ (o jasno sprecyzowanym Âwiatopogl▒dzie) zw│aszcza wobec TVN24. Jednak jak pokazuj▒ dane zawarte w raporcie "Rynek telewizyjny w III kwartale 2016 r." opracowanym przez Krajow▒ Radŕ Radiofonii i Telewizji w ogl▒dalnoÂci sza│u nie ma.

Ilustracja do nowiny 'Zabior▒ chlebek Trzynastemu Schronu #3'
Črˇd│o: http://www.krrit.gov.pl/

Okazuje siŕ te┐ jednak, ┐e o ile telewizyjne propozycje Republiki mog▒ byŠ prˇb▒ zrobienia czego odmiennego co np. robi TVN24, co tylko w ogˇlnym odbiorze mo┐e podnieŠ poziom pluralizmu w mediach, to ze sfer▒ internetow▒ jest ju┐ gorzej. Zw│aszcza gdy pojawia siŕ tam materia│, ktˇry jednoznacznie wchodzi w pole poruszane przez Trzynasty Schron.

Ilustracja do nowiny 'Zabior▒ chlebek Trzynastemu Schronu #3'
Črˇd│o: http://telewizjarepublika.pl/

Gdy s│uszne sk▒din▒d tezy o nierˇwnoÂciach spo│ecznych i biedzie w Polsce, zostaj▒ przemieszane ze srog▒ fantastyk▒, w ktˇrej o krok do kanibalizmu, to zaczyna byŠ... schronowo. Bo to my zajmujemy siŕ tu tak▒ tematyk▒. Zawsze jednak na podbudowie literackiej b▒d╝ filmowej fikcji, pozwalaj▒cej modelowaŠ skrajne sytuacje, tak by zrozumieŠ mechanizm ich dzia│ania. Powa┐nej telewizji, i jej internetowemu wydaniu tak nie wypada.

Nie zabierajcie nam wiŕc postapszego chlebka! 😥

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer