<< Nowiny | << Archiwum nowin
18 grudnia 2016
Nowe Pa˝stwo 12/2016 (lektura na │ykent #27.2) - 1:48 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Nowe Pa˝stwo 12/2016 (lektura na │ykent #27.2)'
Porŕczny format wydawniczy tego miesiŕcznika, mi│o kojarzy siŕ z dawnym M│odym Technikiem (gimby nie znajo). G│adki, foliowany papier ok│adki, sztywne kartki w Ârodku, kolorowe ilustracje zachŕcaj▒co sprzyjaj▒ po siŕgniŕcie po nie.

A tu na pocz▒tku ZONK. I to spory, bo firmowany przez redaktor naczeln▒ tego periodyku. Redaktor Katarzynie Gˇjskiej-Hejke nie mo┐na odmˇwiŠ zapa│u w wyjaÂnianiu pokrŕconej sprawy katastrofy smole˝skiej. Jednak wstŕpniak o tym, ┐e jak prezydentem USA zosta│ Donald Trump to teraz Amerykanie nam pomog▒, jest przejawem typowej dla Ârodowiska tej pani proameryka˝skiej naiwnoÂci. Amerykanie bowiem, nawet gdyby co wiedzieli to dawno by siŕ tym z nami podzielili, skoro jesteÂmy przecie┐ dla nich takim sojusznikiem. Albo te┐ wiedz▒ na tyle du┐o, by jednak nam tego nie ujawniaŠ, zak│adaj▒c ┐e bŕd▒ mogli to wykorzystaŠ (i nas tak┐e) w sprzyjaj▒cej dla siebie okazji. Wniosek: nie zrobi▒ oni niczego, co nie bŕdzie im siŕ op│acaŠ. Czy prezydentem nadal jeszcze jest Obama, czy ju┐ za chwilŕ bŕdzie nim Trump.

A jego zwyciŕstwo w prezydenckich wyborach w USA jest obszernym tematem numeru. WÂrˇd artyku│ˇw poÂwiŕconych 45 prezydentowi znajduje siŕ choŠby Z│ota dziesi▒tka kapitana Trumpa opisuj▒cy sylwetki osˇb z najbli┐szego otoczenia Trumpa. Nazwiska ktˇre siŕ tu przewijaj▒ ju┐ same w sobie przecz▒ propagandzie uprawianej przez demoliberalne media, ┐e przeciwnikiem wspania│ej Hillary Clinton by│ "g│upek i ciemniak". Wyraziste osoby, z ktˇrych - gdy powsta│ ten artyku│ - nie wszyscy obejm▒ obstawiane przez analitykˇw i komentatorˇw stanowiska w gabinecie Trumpa. Pewniakiem, choŠ przy pokonaniu prawnych ogranicze˝ jest choŠby emerytowany gen. James Mattis, maj▒cy zostaŠ sekretarzem obrony.

Tekstem poruszaj▒cym problematykŕ jak▒ ze Âwiec▒ szukaŠ w mediach g│ˇwnego nurtu, odnosz▒cym siŕ te┐ do wyboru Trumpa, jest Azjatyckie spojrzenie na Trumpa. Chiny, Japonia, Korea Po│udniowa to pa˝stwa o jakich mo┐emy us│yszeŠ tylko z dwˇch powodˇw. Gdy jest okazja do po uprawiania sobie heheszek w telewizyjnych "micha│kach" z racji ciekawych rˇ┐nic kulturowych, lub gdy s▒siaduj▒ca z nimi Korea Pˇ│nocna znˇw radoÂnie zaczyna sobie brykaŠ z broni▒ rakietow▒. Kto siŕ tam ucieszy│, a kto zmarszczy│ nosek na wiadomoŠ o nowym prezydencie USA, to ju┐ co ponad umiejŕtnoÂci ogarniŕcia polskich wydawcˇw g│ˇwnonurtowych mediˇw.

Smakosze historii mog▒ zwrˇciŠ uwagŕ na artyku│ Sienkiewicz u ludo┐ercˇw, czyli o „Listach z Afryki”. Nasz noblista i pisarz, w 1890 roku wybra│ siŕ jako reporter w g│▒b Czarne L▒du. Romantyczny czas ko˝ca epoki wiktoria˝skiej, ktˇry dzi mo┐na poznawaŠ choŠby poprzez klimaty steampunku, dla Sienkiewicza by│ realiami z krwi i koÂci.

Warto zwrˇciŠ te┐ uwagŕ na fotoreporta┐ Z jednej rewolucji w drug▒ o wspˇ│czesnym Iranie. Czyli pa˝stwie, o ktˇrym przez ostatnie lata mˇwiono w naszych mediach, jak o potworze z broni▒ atomow▒, lub jako powˇd do wywo│ania u Polakˇw poczucia winy, ┐e "uchod╝cˇw przyj▒Š nie chc▒, a nas w Iranie podczas wojny przyjmowano".

Nowe Pa˝stwo 12/2016 - spis treÂci

Czasopismo zosta│o zakupione ze Ârodkˇw w│asnych.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer