<< Nowiny | << Archiwum nowin
11 lipca 2009
Sami prowokujemy wirusy? - 15:48 - Holden
W najnowszym Newsweeku pojawi│ siŕ bardzo interesuj▒cy artyku│ pod tytu│em „Robactwo gˇr▒”. Autorka porusza w nim problematykŕ powstawania wirusˇw, stawiaj▒c tezŕ, ┐e zarˇwno za pandemie meksyka˝skiej grypy, jak i innych gro╝nych chorˇb, odpowiadamy bezpoÂrednio my - ludzie.

Mechanizm jest dosyŠ prosty, cz│owiek degraduj▒c Ârodowisko wywo│uje chaos w Âwiecie natury. S│absze gatunki owadˇw wymieraj▒, zostawiaj▒c miejsce silniejszym - problem w tym, ┐e te silniejsze s▒ jednoczeÂnie nosicielami wielu chorˇb. Brak rˇ┐norodnoÂci doprowadza do przerostu populacji danego gatunku, przez co wzrasta zagro┐enie, ┐e dany wirus wywo│a epidemie. A o to konkretny przyk│ad w formie cytatu:

„Cz│owiek odpowiada tak┐e za rozpowszechnienie siŕ malarii, ktˇra dzisiaj jest g│ˇwn▒ przyczyn▒ zgonˇw na Âwiecie. Wycinaj▒c lasy, doprowadzi│ do tego, ┐e zaczŕ│o powstawaŠ coraz wiŕcej zbiornikˇw wody stoj▒cej, do ktˇrych docieraj▒ promienie s│o˝ca. Takie warunki s▒ idealne dla rozwoju larw widliszkˇw - komarˇw z rodzaju Anopheles, nosiciela paso┐yta powoduj▒cego malariŕ. W miejscach niezmienionych przez cz│owieka Anopheles s▒ nieliczne. Dopiero gdy zmieni▒ siŕ warunki, jak to mia│o miejsce w Amazonii, Afryce Wschodniej czy Azji Po│udniowo-Wschodniej, wypieraj▒ inne, nieszkodliwe gatunki komarˇw.”

Jak widzimy, nasze zabawy z natur▒ maj▒ nie tylko wp│yw na nasz klimat, ale tak┐e na nasze zdrowie. JeÂli nie zreflektujemy naszego podejÂcia, to prŕdzej czy pˇ╝niej wpadniemy w powa┐ne tarapaty. Niech ostrze┐eniom bŕd▒ czasy wielkich odkryŠ geograficznych, kiedy to do Europy przywie╝liÂmy d┐umŕ a do obu Ameryk ospŕ, ktˇre w drastyczny sposˇb przetrzebi│y populacje gatunku ludzkiego. Tak czy siak, polecam artyku│ w najnowszym Newsweeku, ktˇry znajdziecie na stronach 62-63.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer