<<Niusy
01 sierpnia 2014
Koniec Âwiata po stu latach - 0:49 - Jerzy
Mˇwi▒ Wieki 07.2014
Urlop to najlepszy okres na nadrobienie zaleg│oÂci w powa┐nej lekturze ale bez przesady. Recenzje ksi▒┐kowe wymagaj▒ pewnego wysi│ku i mog▒ poczekaŠ. Cztery lata przydatnoÂci do spo┐ycia to rozleniwiaj▒cy szmat czasu i rzadki luksus. W tej chwili musi wystarczyŠ l┐ejszy, prasowy kaliber. Do wyboru, do koloru; ka┐dy mo┐e wybraŠ z barwnej palety tytu│ˇw ten ktˇry mu najbardziej pasuje. Squonk przedstawi│ ju┐ publikacjŕ Polityki. W reklamowanym od czasu do czasu na schronowych │amach (absolutnie bezinteresownie, ┐eby nie by│o) miesiŕczniku Mˇwi▒ Wieki kilka artyku│ˇw o rˇ┐nych aspektach Wielkiej Wojny. G│ˇwnie o pocz▒tku i przyczynach. Kontynuacja zapowiadana.

Uwagŕ zwracaj▒ rozmowy z autorami dwˇch obiecuj▒cych ksi▒┐ek. Dzia│aniom na froncie wschodnim, nie tylko na ziemiach polskich, W│odzimierz Borodziej i Maciej Gˇrny poÂwiŕcili tom Imperia. I Rosja i Austro-Wŕgry – jak wynika z rozmowy – zrobi│y naprawdŕ wiele, by doprowadziŠ do swego upadku. Pocz▒tek lokuj▒ autorzy niestereotypowo, w 1912 roku (wojny ba│ka˝skie), ko˝cz▒ na razie w 1916. Ca│oŠ nosi tytu│ Nasza Wojna. Dlaczego taki? Bo powinna byŠ nasza, a nie jest. Spo│eczna pamiŕŠ, nadmiernie - zdaniem autorˇw - wybiˇrcza, zarejestrowa│a tylko Legiony i odzyskanie niepodleg│oÂci. Szczegˇlnie interesuj▒co - za spraw▒ tytu│u - wygl▒da Samobˇjstwo Europy Andrzeja Chwalby. Niestety rozmowa nie koncentruje siŕ na tytu│owej tezie.

W numerze tak┐e "Siwy strzelca strˇj" – fragment ksi▒┐ki Micha│a Klimeckiego i Krzysztofa Filipowa Legiony Polskie; Dzieje bojowe i organizacyjne – o mundurach i znakach militarnych oraz "Sny o szpadzie, czyli wymarsz Kadrˇwki" Macieja Krawczyka, "Winni, kto rozpŕta│ Wielk▒ Wojnŕ" Andrzeja Nieuwa┐nego i "Wojna wyobra┐ona" Piotra Szlanty. Sporo sensownych tekstˇw za nieca│▒ dychŕ.

Rocznicowe wzmo┐enie nie jest tylko polsk▒ specjalnoÂci▒, spodziewaŠ siŕ zatem nale┐y zalewu nie tylko rodzimych publikacji o Wielkiej Wojnie, zwanej z naszej perspektywy czasowej pierwsz▒ Âwiatow▒. Ju┐ siŕ zaczŕ│o, a sko˝czy siŕ zapewne kulminacj▒ za jakie cztery lata. Okr▒g│e sto lat, to nie w kij dmucha│! Na pˇ│kach ksiŕgar˝ pojawi│y siŕ ponownie wydane przed laty popularne prace i syntezy. Niejedno wznowienie nas jeszcze czeka, nowoÂci te┐ nie brakuje. Pewnie kiedyÂ, co na Schron trafi.

Ilustracja do nowiny 'Koniec Âwiata po stu latach'


Dlaczego fanˇw postapo mia│oby to zajmowaŠ? Bo to by│ prawdziwy koniec. Koniec Âwiata dumy i honoru. Mo┐e i brakuje nam ich dzisiaj, ale ˇwczesne formy by│y doŠ karykaturalne. Czerwone spodnie, pogarda dla obrony (i co za tym idzie, dla karabinˇw maszynowych), zakaz u┐ywania spadochronˇw – to akurat francuskie przejawy pseudopatriotycznego ob│ŕdu zweryfikowanego przez wojnŕ. Osta│ siŕ tylko nonsens i pacyfizm. Czyli nonsens. Piŕkna (nie dla wszystkich) epoka utonŕ│a we krwi.

Ilustracja do nowiny 'Koniec Âwiata po stu latach'


Wprawdzie Âwiat przetrwa│. ale dominacja Europejczykˇw w tym Âwiecie sko˝czy│a siŕ bezpowrotnie. Elity – nie tylko demokratyczne – zupe│nie siŕ nie sprawdzi│y. To pod rozwagŕ modnym dzi krytykom demokracji. Arystokratyczne pochodzenie i elitarne wychowanie nie chroni▒ w ┐adnym wypadku przed g│upot▒ i brakiem wyobra╝ni. A tak na marginesie; mo┐na pope│niŠ samobˇjstwo ze strachu przed Âmierci▒?


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Larp Bunkier 2034: Fabryka miŕsa - 23:32 - Squonk
Ilustracja do nowiny Larp Bunkier 2034: Fabryka miŕsa
Informacja prasowa od organizatorˇw Larpa Bunkier 2034: Fabryka miŕsa

Si│y Terenowe Outpost zapraszaj▒ na drug▒ edycjŕ larpa Bunkier w uniwersum Metro 2033! Impreza odbŕdzie siŕ w dniach 26-28 wrzeÂnia w D▒browie Gˇrniczej.

W trwaj▒cym ponad 24 godziny LARP-ie gracze wciel▒ siŕ w mieszka˝cˇw jednej ze stacji Moskiewskiego metra stoj▒cych w obliczu nawarstwiaj▒cych siŕ problemˇw. Wiŕcej informacji na temat fabu│y i programu znajdziecie na stronie internetowej i facebooku.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 sierpnia 2014
Spotkania z fantastyk▒ w sierpniu 2014 - 18:10 - Squonk
Logo stowarzyszenia Cytadela Syriusza
Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” na sierpie˝ przygotowa│o bogaty program spotka˝. Szczegˇ│owy plan imprezy - do pobrania - poni┐ej.

Spotkania z Fantastyk▒ - rozk│ad jazdy [PDF].

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanis│awa Lema - 21:04 - Squonk
Ilustracja do nowiny Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanis│awa Lema
Parŕ dni temu w Lublinie zosta│ uruchomiony projekt dofinansowany ze Ârodkˇw Miasta Lublin zatytu│owany Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanis│awa Lema. Dziŕki temu ka┐dy zainteresowany mo┐e zapisaŠ siŕ do Biblioteki i korzystaŠ z jej bogatego ksiŕgozbioru.

Biblioteka dzia│a w Domu Kultury Narnia za│o┐onym przez Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” i Fundacjŕ Teatrikon przy ul. Lwowskiej 12 w Lublinie. Na ponad siedem tysiŕcy pozycji o tematyce fantastycznej sk│adaj▒ siŕ ksi▒┐ki, czasopisma, komiksy, gry fabularne i fanziny.

Z pozycji bibliotecznych mo┐na korzystaŠ zarˇwno na miejscu, jak i wypo┐yczaŠ do domu. Biblioteka czynna jest codziennie od poniedzia│ku do pi▒tku w godzinach 16.30 – 20.30.

W ramach projektu od wrzeÂnia zostan▒ uruchomione warsztaty literackie, ktˇre bŕdzie prowadziŠ lubelska poetka i prozaistka Agnieszka Ha│as, jak rˇwnie┐ spotkania autorskie ze znanymi twˇrcami polskiej literatury fantastycznej.

Szczegˇ│y mo┐na znale╝Š na stronie www.cytadelasyriusza.org.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

08 sierpnia 2014
Metro Redux w specjalnej ofercie dla naszych czytelnikˇw - 16:07 - Squonk
Ilustracja do nowiny Metro Redux w specjalnej ofercie dla naszych czytelnikˇw
Dziŕki wspˇ│pracy Trzynastego Schronu ze sklepem internetowym muve.pl mamy okazjŕ zaoferowaŠ wszystkim naszym czytelnikom grŕ Metro Redux ze specjaln▒ zni┐k▒.

Zamawiaj▒c grŕ w muve.pl otrzymujesz:
- Rabat 20% na wydanie PC
- Rabat 15 % na edycje konsolowe
- Darmow▒ przesy│kŕ kurierem do ka┐dego przedp│aconego zamˇwienia w ramach programu Darmodostawa.

»eby skorzystaŠ z oferty, wystarczy wejŠ na wybran▒ kartŕ produktu, dodaŠ grŕ do koszyka i po przejÂciu do kasy podaŠ kod rabatowy:

1. Metro Redux + Darmodostawa (PC): 79,99 99,99
KOD: MUVE.PL-TRZYNASTY-METRO.RED-PC

2. Metro Redux + Darmodostawa (PS4): 135,99 159,99
KOD: MUVE.PL-TRZYNASTY-METRO.RED-KON

3. Metro Redux + Darmodostawa (XOne): 135,99 159,99
KOD: MUVE.PL-TRZYNASTY-METRO.RED-KON

Oficjalny trailer:


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

11 sierpnia 2014
Powstanie Warszawskie w Pomocniku Historycznym Polityki - 1:13 - Squonk
Obrazek do newsa Powstanie Warszawskie w Pomocniku Historycznym Polityki
Parŕ dni temu (1 sierpnia) obchodziliÂmy 70-t▒ rocznicŕ wybuchu Powstania Warszawskiego. Rocznica okr▒g│a, to i mo┐na by oczekiwaŠ od niej czego wyj▒tkowego. I chyba takie co siŕ sta│o. Szanta┐ moralny i przymus bezapelacyjnego "zacieszu" tego wydarzenia, przy ustawianiu ludzi poddaj▒cych sens jego wybuchu po stronie siepaczy i zdrajcˇw Ojczyzny, g│oszony przez ma│▒ lecz krzykliw▒ grupŕ ludzi znalaz│ siŕ w ko˝cu w defensywie. Tr▒bienie wszem i wobec o tym co siŕ zaczŕ│o w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, z jednej strony oprˇcz s│usznego poszerzania ÂwiadomoÂci, z drugiej sprawi│o, ┐e do g│osu musia│a dojŠ kultura masowa. A zw│aszcza jej negatywne strony, jak banalizacja oraz infantylnoŠ po│▒czona z cynizmem rosn▒ca na glebie komercji. I tak osoby chc▒ce jeszcze BARDZIEJ uczciŠ Powstanie Warszawskie mog│y sobie np. kupiŠ koszulkŕ z nadrukowan▒ krwist▒ ran▒ lub zestaw klockˇw z powsta˝cz▒ barykad▒. Czapki z nadrukiem rozbryzguj▒cego siŕ mˇzgu nie pojawi│y siŕ w ofercie, ale kto wie...

Tymczasem problem sensu jego wybuchu jest nadal aktualny, zw│aszcza jeÂli we╝miemy pod uwagŕ obecn▒ sytuacjŕ geopolityczn▒ za nasz▒ wschodni▒ granic▒ i tl▒ce siŕ g│osy o potrzebie typowo polskiej, romantycznej potrzebie pomocy Ukrainie. Tylko, ┐e spo│ecze˝stwo co nie bardzo podziela ten pogl▒d.

G│upota, nieudolnoŠ, niekompetencja, a byŠ mo┐e i nieÂwiadome (b▒d╝ Âwiadome) dzia│anie na rzecz Zwi▒zku Radzieckiego i Stalina dowˇdcˇw politycznych oraz wojskowych Powstania Warszawskiego. Bohaterstwo, odwaga, szczeroŠ jego zwyk│ych uczestnikˇw. Cierpienie ludnoÂci cywilnej, ogromne zniszczenia miasta bŕd▒cego centrum kulturalno-spo│ecznym odrodzonej po zaborach Polski. Czy tak mo┐na podsumowaŠ te 63 dni?

Ka┐dy sam powinien sobie odpowiedzieŠ na to, w oparciu o zdobycie jak najszerszej wiedzy na temat tamtych wydarze˝, przy odrzuceniu w│aÂnie romantycznej koncepcji na ko˝ wsiŕdziem i jako to bŕdzie. Pomocnik historyczny tygodnika Polityka 1944 Powstanie Warszawskie mo┐e Wam w tym wydatnie pomˇc.

Warto to mieŠ!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Jak rozprzestrzenia siŕ pandemia - 12:01 - Squonk
Prosianka
Gdy 17 lipca br. niedaleko miasta Torez na po│udniowo-wschodniej Ukrainie zosta│ zestrzelony malezyjski samolot pasa┐erski z 298 osobami na pok│adzie, w Âwiat posz│a informacja, ┐e na pok│adzie znajdowa│o siŕ 100 specjalistˇw do walki z AIDS udaj▒cych siŕ na konferencjŕ naukow▒ w Melbourne. Po opadniŕciu informacyjnego szumu okaza│o siŕ, ┐e by│o ich tylko szeÂciu.

Pomijaj▒c ju┐ kwestiŕ medialnego szumu, szczŕÂciem w nieszczŕÂciu (jeÂli tak to mo┐na nazwaŠ) mo┐e byŠ to, ┐e nie byli to specjaliÂci od walki z wirusem Ebola. A ten - jak coraz czŕÂciej donosz▒ Âwiatowe media - szerzy siŕ ju┐ na sporym obszarze Ârodkowo-zachodniej Afryki wywo│uj▒c gor▒czkŕ krwotoczn▒ Ebola, i tylko trzeba trafu by znalaz│ siŕ on te┐ w Âwiecie zachodnim. A wˇwczas...

W rozszerzeniu wiadomoÂci film o tym, jak powstaje i rozprzestrzenia siŕ pandemia.


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 sierpnia 2014
Metro Redux - odmalowane Metro - 18:18 - Uqahs
Zjawisko odsma┐ania starych kotletˇw w Âwiecie gier komputerowych nie jest niczym niezwyk│ym. W przypadku klasykˇw, ktˇre przyozdobi│a gruba warstwa kurzu, taki zabieg wydaje siŕ sensowny, bowiem przenosiny na wspˇ│czesne platformy i graficzna metamorfoza to szansa na przyci▒gniŕcie nowych graczy. Wielu te┐ powraca, ku uciesze producentˇw, do odnowionej gry ze zwyk│ego sentymentu.

Metro Redux

W▒tpliwoÂci graczy co do zamiarˇw twˇrcˇw przygotowuj▒cych reedycjŕ gry, ktˇra nawet dzisiaj z niejednego kompa wyciÂnie siˇdme poty, wydaj▒ siŕ uzasadnione. Mowa o Metro Redux, czyli o paczce zawieraj▒cej ulepszone wersje Metro 2033 i Metro: Last Light. Wiele osˇb zarzuca│o producentom pˇjÂcie na │atwiznŕ i ponowne wyci▒ganie r▒k po ich pieni▒dze. Odnowienie gry to mimo wszystko znacznie mniej czasoch│onny i kosztowny proces ni┐ przygotowanie zupe│nie nowego produktu od podstaw. Dla z│agodzenia nastrojˇw twˇrcy zaoferowali 50% zni┐ki dla posiadaczy oryginalnych, nieulepszonych wersji Metro 2033 i Metro: Last Light.

Odpieraj▒c zarzuty, wydawca gry, Deep Silver, poinformowa│, ┐e przy Metro Redux przez niemal rok pracowa│ 80-osobowy zespˇ│. Jego praca polega│a na zaktualizowaniu silnika gry o wiele nowych elementˇw (lista zmian na ko˝cu tekstu) i odtworzeniu obu gier na jego najnowszej ods│onie. Ten fakt stanowi g│ˇwn▒ przyczynŕ, dla ktˇrej wydanie zwyk│ego, darmowego patcha nie by│o mo┐liwe.

Producenci zdaj▒ sobie sprawŕ, ┐e ich oferta nie zadowoli wszystkich i nikogo do niej nie zmuszaj▒. Ich celem jest nie tylko oddanie graczom najlepszych mo┐liwych wersji ich flagowych gier za niewygˇrowane pieni▒dze, ale te┐ utrzymanie siŕ w szybko rozwijaj▒cej siŕ bran┐y. Metro Redux wydaje siŕ byŠ doŠ sprytnym atakiem na rynek konsol nowej generacji (Xbox One i PS4).

O tym, czy odmalowane Metro odniesie sukces, przekonamy siŕ ju┐ niebawem. Premiera Metro Redux w Polsce odbŕdzie siŕ 29 sierpnia. Gra pojawi siŕ na PC w cenie 99,99 z│ (lub 79,99 z│ - dla czytelnikˇw Trzynastego Schronu), i na konsolach XONE i PS4 za 159,99 z│ (lub 135,99 z│ - dla czytelnikˇw Trzynastego Schronu).

A oto szybka lista nowoÂci, jakie znajdziemy w Metro Redux.

Metro 2033 Redux:
- najnowsza wersja silnika 4A Engine;
- ulepszona grafika (efekty oÂwietlenia, warunki pogodowe, efekty dymu i ognia, lepsze animacje i modele postaci);
- poprawiona AI wrogˇw;
- poprawiona mechanika walki i dzia│a˝ w ukryciu;
- elementy z Last Light typu: wycieranie maski, personalizacja broni, ciche zabˇjstwa, egzekucje.

Metro: Last Light Redux:
- ulepszona grafika;
- nowe animacje walki wrŕcz;
- funkcje sprawdzania zegarka i ekwipunku;
- dodatkowa zawartoŠ w postaci 10 godzin rozgrywki.

Obie gry:
- Tryb Przetrwania (mniejsze zasoby amunicji, trudniejsi przeciwnicy, wolniejsze prze│adowywanie broni);
- Tryb Spartanina (potŕ┐ne zdolnoÂci bojowe i wiŕcej amunicji);
- Tryb Stalkera (wy│▒czone elementy interfejsu, wysoki poziom trudnoÂci).

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

22 sierpnia 2014
Mira Grant, 'Blackout' - zwie˝czenie trylogii o zombie! - 17:28 - Veron
Mira Grant - Blackout
Tylko jedna rzecz jest pewna: zawsze mo┐e byŠ jeszcze gorzej...

Zarŕczam, ┐e has│o reklamowe najnowszej ods│ony trylogii Przegl▒d Ko˝ca Žwiata Miry Grant nie odnosi siŕ do jakoÂci samej ksi▒┐ki. O tym, czy "Blackout" trzyma znakomity poziom "Feed" i "Deadline" przekonacie siŕ ju┐ wkrˇtce - ksi▒┐ka w regularnej sprzeda┐y uka┐e siŕ ju┐ 27 sierpnia nak│adem wydawnictwa SQN pod patronatem medialnym Trzynastego Schronu!

Tymczasem mo┐ecie j▒ przedpremierowo wygraŠ w konkursie na fanpage'u Trzynastego Schronu na Facebooku!

BLACKOUT to wstrz▒saj▒cy fina│ epickiej trylogii o dziennikarzach przysz│oÂci, poszukuj▒cych prawdy w warunkach wybitnie niesprzyjaj▒cych... podczas zombie-apokalipsy.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 sierpnia 2014
Przydatne aplikacje na Waszego PipBoya - 17:50 - GoŠ 13S
Obrazek 'GarŠ przydatnych aplikacji na Waszego PipBoya'Nowinŕ napisa│ Chrzysztof, wrzuci│ Squonk.

Co prawda sezon wakacyjny ju┐ siŕ powoli ko˝czy, ale chcia│bym przedstawiŠ Wam dwie po┐yteczne aplikacje na telefon. Mog▒ siŕ one przydaŠ podczas wyjazdu za granicŕ, jak rˇwnie┐ podczas pobytu w gˇrach.

Pierwsza z nich to iPolak, poradnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla osˇb wyje┐d┐aj▒cych za granicŕ. Znajduj▒ siŕ tu:
- dane teleadresowe polskich placˇwek za granic▒ wraz z geolokalizacj▒,
- opisy krajˇw Âwiata,
- ostrze┐enia MSZ o niebezpiecze˝stwach na Âwiecie,
- zestaw niezbŕdnych informacji potrzebnych w podrˇ┐y, dotycz▒cych m.in. tego, czy potrzebujemy wizy, jak zadbaŠ o w│asne bezpiecze˝stwo, co zrobiŠ w trudnej sytuacji;
- przycisk SOS nawi▒zuj▒cy po│▒czenie z numerem telefonu dy┐urnego najbli┐szej (lub wybranej) polskiej placˇwki dyplomatycznej na Âwiecie.

Wiŕcej:
iPolak na stronie MSZ
iPolak - Aplikacje Android w Google Play

Drugi program to aplikacja Gˇrskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nosz▒ca nazwŕ Ratunek. Umo┐liwia ona prosty i szybki kontakt z ratownikami, a dodatkowo u│atwia im pracŕ. Dziŕki mog▒ oni ustaliŠ pozycjŕ osoby wymagaj▒cej ratunku z dok│adnoÂci▒ do 3 metrˇw.

Wiŕcej:
Ratunek
Ratunek - Aplikacje Android w Google Play

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 sierpnia 2014
'Dzielnica obiecana' - pierwszy fragment - 12:39 - Squonk
Ilustracja do nowiny Pierwsza polska powieŠ w Uniwersum Metro 2033
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

W roku 2010 w Polsce ukaza│a siŕ postapokaliptyczna powieŠ Dmitrija G│uchowskiego Metro 2033, ktˇra zapocz▒tkowa│a seriŕ ksi▒┐ek Uniwersum Metro 2033. W tym cyklu wydawnictwo Insignis opublikowa│o pi੠tytu│ˇw rosyjskich autorˇw oraz jeden pisarza w│oskiego.

Przyszed│ czas na Polskŕ!

Do wziŕcia udzia│u w projekcie zosta│ zaproszony Pawe│ Majka, uznany autor opowiada˝ fantastycznych. Akcjŕ powieÂci umiejscowi│ w swoim rodzinnym mieÂcie – Krakowie i Nowej Hucie, dzielnicy, ktˇra kiedy zosta│a stworzona jako miasto przygotowane na przetrwanie ataku nuklearnego w licznych schronach atomowych.

Dzielnica obiecana to wizja postapokaliptycznego Krakowa w 2033 roku. W podziemnych schronach Nowej Huty mieszkaj▒ ci, ktˇrzy przetrwali nuklearn▒ zag│adŕ. Ka┐dy dzie˝ oznacza dla nich walkŕ, ka┐dy miesi▒c przynosi nowe zagro┐enia. WÂrˇd strzŕpˇw cywilizacji prze┐ycie kolejnego roku zakrawa na cud. Zmuszeni do ucieczki mieszka˝cy Nowej Huty ruszaj▒ na poszukiwanie mitycznego raju – Kombinatu. Nie wiedz▒ jeszcze, ┐e z niedostŕpnego dla nich centrum Krakowa nadci▒ga przera┐aj▒ca horda, ktˇra odmieni znany im Âwiat.

Zapraszamy do wys│uchania pierwszego fragmentu z Dzielnicy Obiecanej w interpretacji Krzysztofa Banaszyka.

Link do fragmentu audio #1

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

25 sierpnia 2014
Wolfenstein: The New Order - recenzja - 17:26 - GoŠ 13S
Ilustracja do wiadomoÂci 'Wolfenstein: The New Order - recenzja'Tekst napisa│a Fejzi, wrzuci│ Squonk.

Gra, ktˇra za bardzo chcia│a byŠ filmem


Na nowego Wolfensteina czeka│am z niecierpliwoÂci▒. Czyta│am zapowiedzi, jakoby gra ta mia│a byŠ dobra pod k▒tem scenariusza, przepe│niona czarnym humorem jak Bŕkarty wojny Tarantino, z piŕkn▒ opraw▒ wizualn▒ i mo┐liwoÂci▒ wp│ywu na fabu│ŕ podejmowanymi decyzjami. Jednak Wolfenstein mnie rozczarowa│ i nie wiem, czy bŕdŕ jeszcze chcia│a do niego wrˇciŠ. Moja recenzja jest jedn▒ z niewielu krytycznych ocen tej gry i muszŕ przyznaŠ, ┐e by│am mile zaskoczona faktem, ┐e s▒ osoby, ktˇre nie piej▒ z zachwytu nad jej rzekom▒ zajebistoÂci▒ - bo to nowy Wolfenstein.

Gra rozpoczyna siŕ atakiem aliantˇw razem z naszym wolfowym bohaterem - B.J. Blazkowiczem - na kwaterŕ diabolicznego genera│a Trupia G│ˇwka, w celu ostatecznego rozprawienia siŕ z nim. Szturm ko˝czy siŕ niepowodzeniem, B.J. zostaje ranny w g│owŕ i budzi siŕ po kilkunastu latach w szpitalu psychiatrycznym w okupowanej Polsce. Tak, Niemcy wygrali wojnŕ i opanowali ca│y Âwiat, w│▒cznie z Ksiŕ┐ycem. Berlin to teraz Germania, a genera│ Trupia G│ˇwka wci▒┐ ma siŕ dobrze i zajmuje siŕ tworzeniem armii ÂmiercionoÂnych robotˇw. Blazkowicz po ucieczce ze szpitala postanawia odnale╝Š resztki ruchu oporu, by przeciwstawiŠ siŕ nazistom.

Tak rozpoczyna siŕ gra, ktˇra mia│a byŠ wydarzeniem, a zamiast tego pozostawia niesmak i irytacjŕ. W najlepszym wypadku wzruszenie ramion i stwierdzenie, ┐e zagraŠ w to mo┐na, ale sza│u nie ma. To ju┐ nie jest Wolfenstein. Nawet jego nies│usznie niedoceniany poprzednik, zatytu│owany po prostu Wolfenstein, mia│ w sobie charakterystyczny "wolfowy" klimat, ktˇrego tutaj brak. Graj▒c w The New Order czu│am siŕ jakbym gra│a w zwyczajnego, wspˇ│czesnego FPS-a o tematyce wojennej, ktˇrych dzisiaj pe│no. Znikn▒│ gdzie nadprzyrodzony klimat, i nawet easter egg w postaci poziomu z oryginalnego Wolfa tego nie ratuje. Misje s▒ nudne jak flaki z olejem, przewidywalne, ograniczaj▒ce siŕ do dotarcia do okreÂlonego miejsca, wciÂniŕcia przycisku, przyniesienia czego czy poczekaniu na wsparcie. WiŕkszoŠ lokacji to podobne do siebie tunele, korytarze i bunkry, po ktˇrych siŕ snujemy, strzelaj▒c i wykonuj▒c powierzone zadania. Przeciwnicy "wyprˇ┐niaj▒" amunicj▒ i wal▒ do naszego bohatera jak do kaczki, a ich sztuczna inteligencja pozostawia wiele do ┐yczenia. Czasami zapominaj▒ strzelaŠ i odwracaj▒ siŕ ty│em, czasami nie "pomyÂl▒" o tym ┐eby nas okr▒┐yŠ. Kolejn▒ irytuj▒c▒ rzecz▒ s▒ podwˇjne rodzaje broni. Jakkolwiek w starszych produkcjach zabieg ten by│ czŕsto stosowany, tak wspˇ│czesne gry bardziej stawiaj▒ na realizm, a jak mo┐na strzelaŠ jednoczeÂnie z dwˇch shotgunˇw czy dwˇch karabinˇw maszynowych? Blazkowicz to nie robot, tylko cz│owiek. Na szczŕÂcie mo┐na rˇwnie┐ korzystaŠ z pojedynczych rodzajˇw broni.

Kolejn▒ spraw▒ jest grafika. Od gry zajmuj▒cej 50 GB miejsca na dysku spodziewa│am siŕ czego wiŕcej, a tymczasem graficznie wypada najwy┐ej przyzwoicie. WidaŠ to zw│aszcza w teksturach widzianych z bardzo bliska (s▒ "plastikowe") oraz w du┐ych lokacjach widzianych w perspektywie (s▒ p│askie). Wydaje siŕ, ┐e jest to kolejna gra robiona z myÂl▒ o konsolach, zamiast o PC.

JeÂli chodzi o scenariusz i koncepcjŕ gry to wygl▒da to tak, jakby nowy Wolf robiony by│ przez bandŕ ekstrawertykˇw. Wszystko jest tu przesadzone, egzaltowane, z typowym rozmachem cechuj▒cym hollywoodzkie produkcje filmowe. Pomys│ˇw mnˇstwo, tylko nie wszystko ze sob▒ wspˇ│gra. JeÂli kto lubi ameryka˝skie, "zaanga┐owane" kino wojenne to ta gra jest dla niego. Bohaterowie prawi▒ wznios│e komuna│y o wojnie, wolnoÂci, niepodleg│oÂci i braterstwie, a przoduje w tym sam Blazkowicz. W poprzednich ods│onach Wolfensteina B.J. by│ cichym bohaterem, bez szemrania wykonuj▒cym swoje zadania. Teraz twˇrcy postanowili wzorem wspˇ│czesnych standardˇw pob│ogos│awiŠ go darem mowy. By│oby lepiej, gdyby nie odzywa│ siŕ wcale. Blazkowicz karmi nas bana│ami i pseudo filozoficznymi przemyÂleniami wziŕtymi z kapelusza, jak rˇwnie┐ zupe│nie niepotrzebnymi wtrŕtami o swoim dzieci˝stwie. A to wszystko w wiŕkszoÂci pomiŕdzy jednym a drugim nazistowskim trupem. W wolnych chwilach uprawia seks z pann▒, bŕd▒c▒ mŕczennic▒ w s│usznej sprawie (nawiasem mˇwi▒c jej historia jest doŠ naci▒gana). Zw│aszcza druga scenka erotyczna przyprawia o zgrzytanie zŕbˇw. Twˇrcy z cichego i skutecznego B.J.'a zrobili przyciŕ┐kawego typa o kwadratowej szczŕce, ponurego i zion▒cego nienawiÂci▒ do Niemcˇw. Tak naprawdŕ stworzyli antybohatera, z ktˇrym ciŕ┐ko siŕ identyfikowaŠ. Inna sprawa, ┐e udzielaj▒cy mu g│osu Brian Bloom, jeden z moich ulubionych aktorˇw g│osowych, odwala tu kawa│ dobrej roboty. Gorzej sprawa wygl▒da z Alicj▒ Bachled▒-CuruÂ, podk│adaj▒c▒ g│os pod sympatiŕ g│ˇwnego bohatera. Bachleda po angielsku mˇwi szybko, niewyra╝nie i niechlujnie. Jednak pomimo to w│aÂnie ud╝wiŕkowienie stanowi mocn▒ stronŕ tej gry. Niemcy mˇwi▒ tutaj po niemiecku, a nie po angielsku z niemieckim akcentem. Pojawia siŕ te┐ jŕzyk polski, a nawet Krzysztof Goszty│a w niewielkim epizodzie.

Scenariusz w du┐ej mierze opiera siŕ na kwestii "co Amerykanie wiedz▒ o drugiej wojnie Âwiatowej i Europie". Droga z Polski do Niemiec wygl▒da, jak nie przymierzaj▒c autostrada miŕdzystanowa. Obˇz koncentracyjny na S│owacji to pagˇrek z wie┐▒ stra┐nicz▒ i dwa baraki na krzy┐. Na scenŕ uwolnienia wiŕ╝niˇw tego obozu spuŠmy kurtynŕ milczenia.

W grze roi siŕ od tandetnej symboliki w rodzaju nacinania sobie przedramienia za grzechy czy lukrowanych obrazkˇw szczŕÂliwego ┐ycia z ukochan▒ u boku, dzieŠmi, psem i domkiem na przedmieÂciach. Odnajdujemy │zawe listy i nagrania, s│yszymy mi│osne wyznania i szepty. Czarnego humoru tutaj ani Âladu, a zamiast Tarantino mamy kiepskie romansid│o okraszone pseudo patriotycznym be│kotem w ameryka˝skim stylu.

OdnoÂnie nacinania, bohaterowie wprost uwielbiaj▒ mokr▒ robotŕ i ciachanie siŕ nawzajem no┐ami. Szczegˇlnie lubuje siŕ w tym okrutny genera│ Trupia G│ˇwka, sk▒din▒d Âwietnie stworzona postaŠ. Genera│ lubi te┐ wyci▒gaŠ mˇzgi z ┐ywych jeszcze ludzi w celu wykorzystania ich do "zasilania" swoich blaszanych super ┐o│nierzy. Odnoszŕ wra┐enie, ┐e brutalnoŠ tej gry to momentami sztuka dla sztuki. Im wiŕcej ciachania. im wiŕcej krwi tym lepiej. Nie jest to zarzut w przypadku gier robionych z przymru┐eniem oka, jednak w przypadku tak "sierio┐nej" i wznios│ej produkcji razi.

Gra ma kilka mocnych stron i dobrych momentˇw, np. z esesmank▒ w poci▒gu czy z Trupi▒ G│ˇwk▒. Kapitalnym pomys│em by│o przerobienie muzycznych klasykˇw z repertuaru Beatles czy Animals na "wersjŕ niemieck▒", pokazanie propagandowych wycinkˇw prasowych w rˇ┐nych jŕzykach czy l▒dowanie na Ksiŕ┐ycu przez Hansa Armstarka zamiast Neila Armstronga. S▒ to jednak nieliczne pozytywne cechy tej produkcji, ktˇrej potencja│ zosta│ zmarnowany przez wysilony dramatyzm i pomieszanie z popl▒taniem.

JeÂli kto poszukuje przyzwoitego shootera bez koniecznoÂci analizowania fabu│y i zgrzytania zŕbami na niedoci▒gniŕcia to nowy Wolfenstein jest dla niego.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

27 sierpnia 2014
Dzi premiera 'Blackout' Miry Grant! - 10:33 - Veron
Mira Grant - Blackout
Dzi premiera "Blackout" Miry Grant - zwie˝czenia epickiej trylogii o zombie! Trzynasty Schron obj▒│ ksi▒┐kŕ patronatem medialnym.

Kiedy w 2014 roku opracowywano lek na raka i skuteczn▒ szczepionkŕ przeciwko grypie, nikt siŕ nie spodziewa│, ┐e Âwiat stanie na skraju zag│ady. Po ŠwierŠwieczu walki o dawny Âwiat, bez strachu o jutro, ludzkoŠ wysz│a na prost▒. Wtedy te┐ okaza│o siŕ, ┐e to nie zombie, a sam cz│owiek jest najwiŕkszym zagro┐eniem.

Niespodziewany wybuch epidemii na Florydzie staje siŕ kolejnym kamieniem milowym w spisku stulecia, a ekipa Przegl▒du Ko˝ca Žwiata zostaje oskar┐ona o bioterroryzm. Sytuacja wymaga podzia│u grupy. Shaun wyrusza zbadaŠ ╝rˇd│o zarazy, natomiast reszta udaje siŕ do legendarnego hakera Ma│py po nowe to┐samoÂci. A do tego wszystkiego dochodzi tajemnica Obiektu 7c przetrzymywanego w tajnych laboratoriach CZKC...

Pozosta│o jeszcze tak wiele do zrobienia, a zegary nieub│aganie odmierzaj▒ czas do wielkiego fina│u. Czy m│odym dziennikarzom wystarczy odwagi, ┐eby stawiŠ czo│a szalonym naukowcom, wytworom ich eksperymentˇw oraz pozbawionym sumienia agencjom rz▒dowym?


Ksi▒┐ka do nabycia w ksiŕgarniach w ca│ej Polsce, wydana nak│adem wydawnictwa SQN. Gor▒co polecamy!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Ju┐ dzisiaj premiera pierwszej polskiej powieÂci w Uniwersum Metro 2033! - 21:07 - Squonk
Ilustracja do nowiny Pierwsza polska powieŠ w Uniwersum Metro 2033
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Nareszcie! Jest sygna│ z Krakowa! W ko˝cu mamy dowˇd na to, ┐e tak┐e iáwáPolsce ┐yj▒ niedobitki po nuklearnej zag│adzie… Zánieukrywan▒ dum▒ – wraz ze znakomitym autorem, Paw│em Majk▒ – oddajemy wáWasze rŕce pierwsz▒ polsk▒ powieŠ wáUniwersum Metro 2033. Czekanie naprawdŕ siŕ op│aci│o. Witajcie wáPolsce, wároku 2033…

Dmitrij G│uchowski, autor bestsellerˇw Metro 2033Metro 2034 twˇrca miŕdzynarodowego projektu Uniwersum Metro 2033


Dwie dekady po Po┐odze, globalnej zag│adzie atomowej. Gatunek homo sapiens na powrˇt zosta│ sprowadzony do roli jednego z konkurentˇw wágrze o przetrwanie. Zmieni│o siŕ wszystko. Tylko ludzie pozostali tacy jak dawniej.

Nowa Huta. Zaprojektowane iázbudowane od podstaw robotnicze miasto. XVIII dzielnica Krakowa. To tu, wápodziemnych schronach, mieszkaj▒ ci, ktˇrzy przetrwali nuklearn▒ apokalipsŕ. Ka┐dy dzie˝ oznacza dla nich walkŕ, ka┐dy miesi▒c przynosi nowe zagro┐enia. WÂrˇd strzŕpˇw cywilizacji prze┐ycie kolejnego roku zakrawa na cud.

Zdradzeni iázmuszeni do ucieczki mieszka˝cy Nowej Huty wyruszaj▒ na poszukiwanie mitycznego raju – Kombinatu. Nie wiedz▒ jeszcze, ┐e zániedostŕpnego dla nich centrum Krakowa nadci▒ga przera┐aj▒ca horda, ktˇra odmieni znany im Âwiat.

Jednak to Âmiertelne niebezpiecze˝stwo oka┐e siŕ tylko t│em dla piek│a, ktˇre ludzie niezmiennie gotuj▒ sobie sami nawzajem.

Pierwszy fragment audio
Drugi fragment audio

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer