<<Niusy
01 sierpnia 2017
Dunkierka - recenzja - 0:51 - Squonk
Ilustracja do newsa 'Dunkierka - recenzja'
Ostatnim filmem wojennym, na jakim by│em w kinie, to Wonder Woman. Tak wojennym, gdy┐ przygody dzielnej Amazonki w kusych gatkach, wt│oczone zosta│y w okopowo-b│otne klimaty I wojny Âwiatowej. I tu pojawia siŕ nazwisko bohatera tej recenzji, ktˇry wczeÂniej mocno zamiesza│ w Âwiecie komiksowych herosˇw, sprowadzaj▒c ich maksymalnie mo┐liwie do realistycznego parteru. St▒d te┐ wspominam tu w│aÂnie film o przygodach Diany, zapatrzony wrŕcz na wczeÂniejsz▒ trylogiŕ o Batmanie, za ktˇr▒ odpowiada Christopher Nolan.

Tak, to on namiesza│ w Âwiecie Batmana, wykopuj▒c z niego wrŕcz nadludzkich bohaterˇw jak owa Diana czy Superman, dzi z powrotem tam wprowadzanych. A teraz za Nolan postanowi│ zaj▒Š siŕ II wojn▒ Âwiatow▒. I zrobiŠ to po swojemu.

Od zako˝czenia II wojny Âwiatowej minŕ│o ju┐ ponad 70 lat, a jej temat nadal rozgrzewa sferŕ polityki oraz kultury. Gdy chodzi o t▒ pierwsz▒, to mo┐na zaobserwowaŠ powolny, ale trwale postŕpuj▒cy trend zamazywania odpowiedzialnoÂci za jej wybuch oraz zbrodnie, a tak┐e wspˇ│dzielenie i przerzucanie odpowiedzialnoÂci ze sprawcˇw na ofiary. Idealnym przyk│adem s▒ tu nies│awne "polskie obozy Âmierci", w przypadku ktˇrych strona niemiecka (choŠby w postaci kana│u telewizji publicznej ZDF) bez ┐adnych zahamowa˝ wprost g│osi ┐e "obozy by│y polskie". Bo tak, i koniec, kropka. Takie oszo│omstwo na szczŕÂcie jeszcze nie pojawia siŕ w najbardziej noÂnym i wp│ywowym w du┐ej skali medium, jakim jest X muza. ChoŠ jak siŕ spojrzy historyczne otoczenie filmu Dunkierka, to takiej pewnoÂci do ko˝ca mieŠ by nie mo┐na.

Ca│oŠ recenzji pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

08 sierpnia 2017
Fallout of Nevada w angielskim t│umaczeniu - 0:19 - Squonk
Ilustracja do newsa 'Fallout of Nevada w angielskim t│umaczeniu'
Przed laty, czytaj przed premier▒ Fallouta 3, istnia│o co takiego jak Polska Szko│a moddingu Fallouta. Czyli przede wszystkim serwis Fallout Modding Center oraz spo│ecznoŠ skupiona wokˇ│ forum Shamo. Istnia│o, ale ju┐ nie istnieje, od kiedy forum Shamo sta│o siŕ pust▒ i opuszczon▒ autoparodi▒. Za polska scena, po serii projektˇw gier (z ktˇrych co prawda nic nie wysz│o) i kupie rˇ┐norodnych serwisˇw, skompresowa│a siŕ do paru imprez plenerowych, w ktˇrych trzeba siŕ pokazaŠ w stroju menela (znaczy wszyscy udaj▒ ┐e s▒ postapo) i profili na Facebooku, na ktˇrych pojawiaj▒ siŕ wci▒┐ te same arty z DeviantArta.

Tak w│aÂnie by│o.

Tymczasem Rosjanie nie zasypywali ziemniakˇw w zimnym popiele, i ju┐ dwa lata temu opracowali coÂ, co nosi nazwŕ Fallout of Nevada. Ju┐ prawie rok temu projekt trafi│ pod nasz▒ lupŕ, o czym pisa│ red. Stary Wujek:

Fallout of Nevada to typowa konwersja, ktˇra po┐ycza z oryginalnego Fallouta 2 przede wszystkim silnik. 90% wszystkich treÂci zawartych w grze, czyli: scenariusz, fabu│a, dialog, postacie, miejsca, itd. jest stworzone od podstaw specjalnie dla tego projektu.

Min▒│ kolejny rok, i pojawi│o siŕ angielskie t│umaczenie, oczywiÂcie dostŕpne na legendarnym dla fanowskiej spo│ecznoÂci serwisie No Mutants Allowed. Ekipa nie zwi▒zana z twˇrcami modyfikacji z Rosji, przygotowa│a obszerny plik zawieraj▒cy grŕ, t│umaczenie, oraz poradniki jak je zainstalowaŠ.

Fallout of Nevada English Translation!!! - temat na forum.
Fallout Nevada v1.02 V0.11translation - pobieralnia.
Fallout Nevada - rosyjskojŕzyczna strona projektu.
Galeria Fallout of Nevada - na schronowym Facebooku.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

25 sierpnia 2017
Aktualizacja apokaliptyczna [08/2017] - 3:43 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Aktualizacja apokaliptyczna [08/2017]'
Zgodnie ze schronow▒ tradycj▒, letnia aktualizacja naszych zasobˇw mia│a mieŠ swoj▒ premierŕ w dniu 15 sierpnia. Czyli w Žwiŕto Wojska Polskiego. Jednak apokaliptyczne wydarzenia, zwi▒zane ze skutkami nawa│nic z nocy z 11 na 12 sierpnia, ktˇre przesz│y przez pˇ│nocn▒ Polskŕ, skutecznie zaburzy│y tok przygotowa˝ do publikacji.

No ale w ko˝cu siŕ uda│o, i ju┐ jest!

FILMY I SERIALE

POWIEŽCI I OPOWIADANIA

GRY WIDEO

Za udzia│ wziŕli:
Bart, Jerzy, Squonk, Veskern, Wrathu.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

28 sierpnia 2017
Ju┐ 13 wrzeÂnia premiera nowej ksi▒┐ki w Uniwersum Metra 2033! - 1:13 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Ju┐ 13 wrzeÂnia premiera nowej ksi▒┐ki w Uniwersum Metra 2033!'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Do Uniwersum Metra 2033 powraca Tullio Avoledo, znany i ceniony nie tylko w rodzinnych W│oszech autor Korzeni niebios, z kontynuacj▒ losˇw ksiŕdza Danielsa pt. Krucjata dzieci.

Historia lubi siŕ powtarzaŠ. Zniszczonemu Mediolanowi znˇw grozi zag│ada atomowa, a dzieci przygotowuj▒ now▒ wyprawŕ krzy┐ow▒. Czy maj▒ szansŕ, czy te┐ – jak niegdy – religijni fanatycy poprowadz▒ ich na bezsensown▒ ÂmierŠ? Czy prawdziwymi potworami s▒ mutanty, ktˇre zajŕ│y ruiny Mediolanu, czy ludzie ukrywaj▒cy siŕ pod miastem? Czy jest miejsce dla Boga tam, gdzie wiara sp│onŕ│a w atomowym ogniu, i po czyjej jest On stronie?

Dmitrij G│uchowski powiedzia│ o autorze, ┐e jeÂli ktˇrego z twˇrcˇw Uniwersum Metra 2033 mia│by nazwaŠ prawdziwym mistrzem, to by│by nim w│aÂnie Tullio Avoledo. Bywa twardy, a nawet okrutny, ale potrafi te┐ wzruszyŠ do │ez.

Krucjatŕ dzieci Tullio Avoledo mo┐na zamawiaŠ w przedsprzeda┐y.

Uwaga: Krucjata dzieci to kontynuacja Korzeni niebios. Mo┐na j▒ jednak czytaŠ samodzielnie.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer