<< Nowiny | << Archiwum nowin
30 pa╝dziernika 2010
GECK nr 1 - 13:48 - Uqahs
GECK
Autorem nowiny jest Jerzy.

Apokaliptyczne nastroje s▒ w tej chwili tak silne, ┐e inwestycje maj▒ce na celu stworzenie jak najbardziej kompletnych kopii zapasowych najwa┐niejszych elementˇw ludzkiej cywilizacji i Ârodowiska ┐yciowego nie budz▒ zdziwienia. Nie s▒ one jednak na tyle silne, by zmieniŠ ogˇlnie przyjŕte- a odpowiedzialne za stan rzeczy- sposoby gospodarowania. Gadanie o zrˇwnowa┐onym rozwoju pozostaje gadaniem. Studzi to trochŕ entuzjazm jaki mog│yby wywo│ywaŠ wspomniane inwestycje. Czy wypada zachwycaŠ siŕ dzia│aniem zastŕpczym, ktˇre dla wielu mo┐e byŠ nawet swego rodzaju alibi?

A jednak Svalbard Global Seed Vault imponuje. (Po naszemu brzmi gorzej - Žwiatowy Bank Nasion - i z niczym siŕ nie kojarzy.) W uruchomionej trzy lata temu, kosztem 9 milionˇw dolarˇw przechowalni, ulokowanej przemyÂlnie na Spitzbergenie, w wiecznej(?) zmarzlinie, zgromadzono ju┐ oko│o 500 tys. prˇbek. nasion. Miejsca nie zabraknie. Stopnienie lodowcˇw, awaria zasilania, trzŕsienie ziemi, czy atomowy konflikt, nie powinny im zaszkodziŠ. Procesy metaboliczne przechowywanych w tych warunkach nasion (-18 stopni Celsjusza i specjalne opakowanie) s▒ spowolnione tak, by jak najd│u┐ej zachowywa│y zdolnoŠ kie│kowania. Rozrzut jest spory. Pszenica powinna przetrwaŠ 1,7 tys. lat, sorgo mo┐e nawet 20 tys., ale groszek nie wytrzyma wiŕcej ni┐ kilkadziesi▒t lat.

Wyhodowane nowe odmiany i krzy┐ˇwki odporne na choroby, czy dostosowane do konkretnych wymaga˝ klimatycznych ju┐ teraz ratuj▒ uprawy zbˇ┐, ziemniakˇw, a tak┐e unikaln▒ podobno gorycz angielskiego piwa. RoÂliny s▒ podstaw▒ ┐ycia na Ziemi. Z ogˇlnej liczby 380 tysiŕcy gatunkˇw roÂlin ponad 20% zagro┐ona jest wyginiŕciem, jak szacuj▒ angielscy naukowcy. O plantocydzie w Gazecie Wyborczej.

Krypta na Spitzbergenie - spacer na YT to tylko jedna, fakt - najbardziej medialna, z wielu tego typu instytucji na Âwiecie, ktˇre maj▒ dbaŠ o zachowanie dramatycznie malej▒cej biorˇ┐norodnoÂci. Pierwsz▒ naukow▒ placˇwk▒ tego typu by│ s│ynny, za│o┐ony w 1926 roku w ZSRR Instytut Uprawy RoÂlin, znany dzi jako Instytut Wawi│owa. Za│o┐yciel nieostro┐nie broni│ "bur┐uazyjnej" genetyki w okresie triumfuj▒cego │ysenkizmu. Zrehabilitowany poÂmiertnie, przewraca siŕ teraz w grobie. To czego nie uda│o siŕ zniszczyŠ Stalinowi i Hitlerowi mo┐e po prostu znikn▒Š. Nadal nie wiadomo, czy mimo miŕdzynarodowej kampanii medialnej, 100 hektarˇw bezcennych sadˇw w pobli┐u Petersburga nie zostanie splantowanych pod luksusowe osiedla. Putin i porzeczki. Apokalipsa zaczyna siŕ w umys│ach.

Biblijni egzegeci - rzecz jasna o Bibliŕ Fallouta chodzi - spierali siŕ czym naprawdŕ by│ GECK. Ma│a szara walizeczka mia│a zamieniŠ spalon▒ atomow▒ wojn▒ pustyniŕ w krainŕ mlekiem i miodem p│yn▒c▒. Nie o grze tym razem, wiŕc szczegˇ│y tej dyskusji mo┐na pomin▒Š, ale analogia jest ca│kiem czytelna. Mo┐e to s▒ w│aÂnie prawdziwe GECKi? Funkcja jest wa┐niejsza od formy i nazwy.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer