<< Nowiny | << Archiwum nowin
15 lipca 2011
Uwaga! Achtung! Attention! Antologia Trzynastego Schronu! - 20:00 - nie wiem
Skrypty z Krypty - Antologia Trzynastego Schronu
Z premedytacj▒ zrobi│em w tytule tyle wykrzyknikˇw ile tyle mog│em, a nawet o cztery wiŕcej. Jak wiadomo Trzynasty Schron ma g│ŕbokie pod│o┐e historyczne, na ktˇrym zbudowana jest ka┐da istniej▒ca, mo┐liwa i niemo┐liwa nadbudowa naszego serwisu, dlatego te┐ do historii siŕ na pocz▒tku odwo│am. A bŕdzie to historia literatury.

Tak jak Epos o Gilgameszu by│ jednym z pocz▒tkˇw literatury Âwiatowej, tak twˇrczoŠ niejakiego Przemyczka by│a podwalin▒ pod ogˇlnie pojmowan▒ twˇrczoŠ czytelnicz▒ na Trzynastym Schronie. Ale czytelnicy wykazywali siŕ nie tylko na polu szeroko (lub te┐ w▒sko, zale┐y jakie kto ma horyzonty) pojmowanej poezji, ale i w prozie byli dobrzy. A dlaczego w ogˇle piszŕ o czytelnikach? Bo ich twˇrczoŠ, przejawiaj▒ca siŕ doŠ symbolicznie, ale nie znaczy to, ┐e nie obficie (mo┐na wrŕcz powiedzieŠ, ┐e przeobficie), w dziale Opowiada˝ by│a jedn▒ z przyczyn istnienia i w miarŕ ci▒g│ego dzia│ania Trzynastego Schronu. Wszak wiadomo, ┐e bez czytelnikˇw Trzynasty Schron by nie istnia│, bowiem ka┐dy na pocz▒tku musi byŠ czytelnikiem, a dopiero potem mo┐e byŠ wspˇ│pracownikiem lub redaktorem (ta prawid│owoŠ nie dotyczy jednak Marsza│ka Oozy’ego). Dawno temu przeczyta│em gdzie w odmŕtach schronowych, ┐e dzia│ Opowiada˝ powsta│ w│aÂciwie dlatego, ┐e niejaki Dragon Warrior przes│a│ do redakcji Schronu pierwsze opowiadanie w jego [Schronu - dop. styliÂci jŕzykowi] ponad jedenastoletniej historii. Niech Antologia Trzynastego Schronu bŕdzie podziŕkowaniem rˇwnie┐ dla Dragon Warriora.

A czym jest Antologia Trzynastego Schronu? To zbiˇr kilkudziesiŕciu wyselekcjonowanych opowiada˝, dobranych wed│ug subiektywnych gust, ale przez to gwarantuj▒cych brak jakiejkolwiek poprawnoÂci politycznej oraz ka┐dej innej g│upiej poprawnoÂci [oprˇcz ortograficznej - dop. stra┐nicy jŕzykowi]. Prace nad Antologi▒ by│y doŠ czasoch│onne, trzeba by│o siŕ wszak przebiŠ przez wszystkie schronowe opowiadania, a na koniec zmierzyŠ z obiektywnymi trudnoÂciami. Mimo tego uda│o siŕ i dlatego przedstawiamy Wam Wasz w│asny produkt - Antologiŕ Trzynastego Schronu.Dzia│ Antologii, w ktˇrym wyjaÂnione jest nieco wiŕcej.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer