<<Niusy
02 grudnia 2004
Plug-in do Winampa - 22:35 - Squonk
To informacja z gatunku mi│ych i klimatycznych ciekawostek :-) . Otˇ┐ chc▒c pos│uchaŠ sobie muzyki do Fallouta 1 i 2, nie musimy jej ju┐ konwertowaŠ do formatu WAV. Posiadaj▒c popularnego Winampa mo┐emy zainstalowaŠ do niego wtyczkŕ, ktˇra umo┐liwi bezpoÂrednie odtwarzanie w nim plikˇw ACM.
Plik zajmuje tylko 337KB i mo┐na go Âci▒gn▒Š z TEGO linka.

Črˇd│o: Nullsoft - Winamp
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

04 grudnia 2004
Podwodna bro˝ Izraela - 3:00 - Squonk
O tym, ┐e Izrael ma na swoim uzbrojeniu bro˝ j▒drow▒ jest wiadomo ju┐ od dawna. Jednak posiadanie przez to pa˝stwo mo┐liwoÂci przenoszenia tej broni przez okrŕty podwodne jest ca│kiem Âwie┐▒ informacj▒.
Wiŕcej mo┐na o tym przeczytaŠ w artykule "Atomowa flota Izraela" autorstwa Krzysztofa Kŕcieka, zamieszczonym w Przegl▒dzie. Artyku│ jest dostŕpny pod TYM linkiem.

Črˇd│o: Onet.pl - kiosk
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowe opowiadanie - 12:04 - Sajdon
Nauczyciel 2137 to tytu│ nowego opowiadania napisanego przez Setuara. Rˇ┐ni siŕ ono znacznie od ostatnio u nas umieszczanych, gdy┐ autor nie skupi│ siŕ na akcji, lecz... przes│aniu? :). W ka┐dym razie - zapraszam do TwˇrczoŠi.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 grudnia 2004
Czy┐by "Fallout" na ┐ywo? - 12:54 - Squonk
"Jeszcze nigdy ryzyko wojny atomowej nie by│o tak wielkie jak dziÂ" - to s│owa Mohammeda al Baradei szefa Miŕdzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Pochodz▒ one z artyku│u "Atomowy straszak" autorstwa Micha│a Gˇrskiego, ktˇry ukaza│ siŕ jaki czas temu w Polsce Zbrojnej.
Ca│oŠ jest dostŕpna pod TYM linkiem.

Črˇd│o: Onet.pl - kiosk
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Poszukiwani programiÂci - 18:18 - Squonk
O to informacja jaka pojawi│a siŕ na stronie projektu Bur┐uazji. Mo┐e ona co niektˇrych zainteresowaŠ:

Poszukujemy Programistˇw chŕtnych do wspˇ│pracy przy tworzeniu silnika gry "Bur┐uazja", kreowanego w oparciu o Torque Engine. Od kandydata oczekujemy:
Wymagane:
- Bardzo dobra znajomoŠ jŕzyka C++
- znajomoŠ jednego ze Ârodowisk:
Visual C++ .NET 2002, Visual C++ .NET 2003, Visual C++ 6.0 dla linuxa GCC3
- Dobra znajomoŠ OO
- ZnajomoŠ Projektowania/Programowania Gier
- Dobra komunikacja z reszt▒ Programistow/Projektantow
- spora determinacja
Plusy:
- ZnajomoŠ OpenGL
- DoÂwiadczenie w u┐ywaniu Torque Game Engine
- ZnajomoŠ Torque Script
- DoÂwiadczenie w Projektowaniu/Programowaniu Gier
Obowi▒zki:
- Praca nad nowym innowacyjnym projektem Gry cRPG
- Regularne sk│adanie sprawozda˝ dla G│ˇwnego Projektanta i Senior Programisty
- Wywi▒zywanie siŕ z obowi▒zkˇw w ustalonym czasie.
- Pisanie dokumentacji dla przysz│ych Programistˇw.
Kontakt:
Andrzej Koloska
mail: intoxicate@nma-fallout.com
GG: 6949428


A wiŕc, chŕtni programiÂci - do dzie│a!!! :-)

»rˇd│o: Bur┐uazja
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

11 grudnia 2004
Zmiana stanowiska USA wobec Korei Pˇ│nocnej - 18:55 - Squonk
Waszyngton z│agodzi│ stanowisko w kwestii programu nuklearnego Korei Pˇ│nocnej, zgadzaj▒c siŕ z deklaracjami Phenianu, ┐e program ten s│u┐y wy│▒cznie celom pokojowym i nie ma na celu produkcji broni j▒drowej.
RˇwnoczeÂnie Bia│y Dom odrzuci│ twierdzenia jednego z ameryka˝skich ekspertˇw, ┐e USA wyolbrzymi│y zagro┐enie nuklearne ze strony Korei Pˇ│nocnej, w podobny sposˇb jak manipulowa│y danymi wywiadowczymi o broniach masowego ra┐enia w Iraku.
Jak poda│a agencja Kyodo, podczas nieformalnej dwustronnej rozmowy w ubieg│ym tygodniu Waszyngton zaproponowa│ stronie pˇ│nocnokorea˝skiej kompromisow▒ ofertŕ, maj▒c▒ doprowadziŠ do rych│ego wznowienia rozmˇw na temat pˇ│nocnokorea˝skiego programu nuklearnego, ktˇre po ostatniej rundzie w czerwcu znalaz│y siŕ w impasie.
Wed│ug nowej ameryka˝skiej oferty, je┐eli Phenian zadeklaruje pokojowy charakter swojego programu nuklearnego i zobowi▒┐e siŕ do rezygnacji ze wzbogacania uranu w celach wojskowych, Waszyngton uzna to za zgodŕ na ameryka˝skie ┐▒danie "ca│kowitej likwidacji" pˇ│nocnokorea˝skiego programu rozwoju broni atomowej.
Z pierwszych reakcji pˇ│nocnokorea˝skich wynika jednak, ┐e oferta ta nie zrobi│a wra┐enia na Phenianie, ktˇry w dalszym ci▒gu nie zgadza siŕ na szybki powrˇt do sto│u rokowa˝.

Črˇd│o: Onet.pl - WiadomoÂci
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 grudnia 2004
Gŕsta atmosfera wokˇ│ MAEA - 23:42 - Squonk
W Miŕdzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) szykuje siŕ zmiana jej przewodnicz▒cego. Aktualny, Egipcjanin Mohammed El Baradeii jest uznawany za zbyt "miŕkkiego" w stosunku do kwestii ira˝skiego programu nuklearnego.
Takie stanowisko jest wyra┐ane przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Dziennik "Washington Post" ujawni│, ┐e administracja ameryka˝ska pods│uchiwa│a rozmowy telefoniczne miedzy El Baradeim a dyplomatami ira˝skim w celu zdobycia dowodˇw na "miekkoŠ" tego┐. Uzyskane w ten sposˇb argumenty mia│yby zmusiŠ obecnego przewodnicz▒cego MAEA do ust▒pienia ze stanowiska.
"Washington Post" przypomina, ┐e to MAEA sprzeciwia│a siŕ ┐▒daniom Stanˇw Zjednoczonych aby sprawŕ Iranu postawiŠ na forum Rady Bezpiecze˝stwa ONZ, ktˇra mog│aby na│o┐yŠ sankcje ekonomiczne na ten kraj.
Cz੠ludzi z otoczenia prezydenta George'a W. Busha jest niechŕtna pomys│owi aby obecny przewodnicz▒cy MAEA zosta│ w przysz│ym roku ponowienie wybrany na to stanowisko. St▒d te┐ rˇ┐ne oficjalne i mniej oficjalne naciski a tak┐e wysuwanie ju┐ teraz przez USA przysz│ych kandydatˇw na to stanowisko.
Jak choŠby kandydatury Alexandra Downera, ministra spraw zagranicznych Australii, ktˇry jednak zaprzeczy│ tej informacji.

Črˇd│o: Onet.pl - WiadomoÂci
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Korea Pˇ│nocna odpowiada - 23:57 - Squonk
Pˇ│nocnokorea˝skie ministerstwo spraw zagranicznych wyda│o komunikat w ktˇrym zdementowa│o pog│oski na temat niestabilnej sytuacji w tym kraju, akcentuj▒c ┐e "ca│y narˇd jest zjednoczony wokˇ│ swego przywˇdcy Kim Dzong Ila".
JednoczeÂnie w│adze w Phenianie oskar┐y│y Stany Zjednoczone o rozpowszechnianie k│amliwych informacji na temat KRLD, maj▒cych przekonaŠ Âwiat o niestabilnoÂci politycznej pˇ│nocnokorea˝skich w│adz.
Dlatego te┐ zapowiedziano, ┐e Korea Pˇ│nocna powa┐nie bierze mo┐liwoŠ zmiany stanowiska w sprawie rokowa˝ na temat swojego programu nuklearnego. Nie podano jednak konkretnych szczegˇ│ˇw na temat tych zmian.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 grudnia 2004
Spotkanie scenowcy-fani na F2C - 20:40 - Sajdon
W Fallout 2 Corner odbŕdzie siŕ spotkanie 17 grudnia na Chacie. Spotkanie zaczyna siŕ o godz. 19.00. JeÂli grasz w Fallouta i chia│by o tym z kim pogadaŠ (psychiatra nie pomˇg│? Mo┐e inni fani opowiedz▒, jak prˇbowali wyjŠ z na│ogu...? :), to takiej okazji nie mo┐esz przegapiŠ!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

16 grudnia 2004
Polska bomba atomowa? - 15:39 - Squonk
O tym, w formie wielkiej sensacji jaki czas temu pisano w Fakcie. Jednak uda│o mi siŕ znale╝Š bardziej wyczerpuj▒cy artyku│ na ten temat. Ukaza│ on siŕ w Nowym Pa˝stwie napisany przez Miros│awa B│acha.
Wielka sensacja czy kolejny mit bŕd▒cy pozosta│oÂci▒ po PRL-u? TUTAJ mo┐ecie sami dowiedzieŠ siŕ czego wiŕcej na temat tej sprawy :-).

Črˇd│o: Onet.pl - kiosk
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 grudnia 2004
Serwis SAD upad│? - 13:48 - Sajdon
Niestety ju┐ od ponad tygodnia nie dzia│a jedna z najstarszych polskich stron o Falloutach - Sierra Army Depot (www.fallout.scifi.pl). Prawdopodobnie s▒ jakie problemy z serwerem, jednak┐e brak nam jakichkolwiek bli┐szych informacji na ten temat. Poinformujemy Was, gdy serwis znowu zacznie dzia│aŠ lub dowiemy siŕ czego wiŕcej...
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowa praca Setuara - 15:27 - Sajdon
Obserwator 2137 to tytu│ kolejnego opowiadania autorstwa Setuara, ktˇre jest dodatkiem do poprzedniego, o podobnym tytule. Tekst jest naprawdŕ ciekawie napisany i a┐ chce siŕ czytaŠ kolejne... kto wie, mo┐e kiedy powstan▒? :-) W ka┐dym razie, zapraszam do Opowiada˝ w dziale TWËRCZOŽCI.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

21 grudnia 2004
CIA, Mosad - atakuje? - 18:56 - Squonk
We wtorek, jak poda│a agencja AP powo│uj▒c siŕ na Âwiadkˇw zosta│ zastrzelony Taleb Ibrahim al-Daher, profesor z uniwersytetu prowincji Dijala.
Co w tym najciekawsze - by│ on irackim specjalist▒ od broni j▒drowej.
Jego samochˇd zosta│ ostrzelany na moÂcie w Bakubie, 60 kilometrˇw na pˇ│nocny - wschˇd od Bagdadu. Samochˇd stoczy│ siŕ do rzeki, jednak al-Dahera uda│o siŕ z niego wyci▒gn▒Š i przewie╝Š do szpitala Bakubie, gdzie zmar│.

Črˇd│o: Onet.pl - WiadomoÂci
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 grudnia 2004
Test rakiety balistycznej - 0:04 - Squonk
W Rosji, po raz pierwszy od 1991 roku dokonano testu miŕdzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-20W Wojewoda. Rakieta, wystrzelona na Uralu, trafi│a w odleg│y o 6 tys. kilometrˇw cel na poligonie w Kamczatce.
Ten pocisk, w nomenklaturze NATO znany jako SS-18 Satan jest najciŕ┐szym komponentem rosyjskich rakietowych si│ j▒drowych.
Pociski zbudowane w czasach radzieckich poddawane s▒ regularnym testom, w celu sprawdzenia ich gotowoÂci bojowej. Brak funduszy sprawia, ┐e wojskowi walcz▒ o przed│u┐enie czasu u┐ytkowania rakiet. Jak poda│a agencja ITAR-TASS pociski tego typu maj▒ byŠ na wyposa┐eniu armii jeszcze przez 10-15 lat.

Črˇd│o: Onet.pl - WiadomoÂci
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 grudnia 2004
»arnowiec - reaktywacja? - 0:40 - Squonk
Wed│ug dokumentu "Polityka ekologiczna pa˝stwa do 2025 roku" przyjŕtego w Ârodŕ przez Radŕ Ministrˇw, w Polsce powinna zostaŠ zbudowana elektrownia atomowa.
W dokumencie oparto siŕ na za│o┐eniu, ┐e iloŠ zu┐ywanej energii elektrycznej w Polsce bŕdzie rosn▒Š osi▒gaj▒c wartoÂci zbli┐one do "starych" krajˇw Unii Europejskiej. Zwiŕkszonego zapotrzebowania na pr▒d nie da siŕ pokryŠ przez rozbudowŕ elektrowni wŕglowych, wodnych czy wiatrowych. Tak┐e szersze wykorzystanie paliw odnawialnych (jak choŠby biomasa) nie wystarczy na zrealizowanie tych potrzeb.
Jak mˇwi Zbigniew Kamie˝ski, dyrektor Departamentu Bezpiecze˝stwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy: "Po raz pierwszy od czasu zaniechania budowy Elektrowni J▒drowej »arnowiec oficjalnie pisze siŕ o potrzebie w Polsce tego ╝rˇd│a energii".
Natomiast wiceminister gospodarki Jacek Piechota dodaje: "Wydajna i nie emituj▒ca gazˇw cieplarnianych fabryka pr▒du jest w naszym kraju niezbŕdna".
Zak│ada siŕ, ┐e budowa powinna rozpocz▒Š siŕ po 2020 roku. Nie wybrano jeszcze miejsca jej lokalizacji, choŠ rozwa┐ane s▒ te┐ okolice Jeziora »arnowieckiego - czyli miejsca budowy niedosz│ej elektrowni atomowej.
Nale┐y przypomnieŠ, ┐e elektrownia atomowa powinna byŠ zbudowana w pobli┐u du┐ego zbiornika wody (kwestia odbioru ciep│a ch│odz▒cego skraplacze turbin). A lokalizacja w »arnowcu doskonale spe│nia te wymagania. ChoŠ pojawienie siŕ na Pomorzu w ostatnim czasie silnych wstrz▒sˇw tektonicznych mo┐e zweryfikowaŠ te plany.
Ostateczna decyzja o lokalizacji i budowie elektrowni atomowej w Polsce zostanie jednak podjŕta za kilkanaÂcie lat przez najwy┐sze czynniki pa˝stwowe, nie wy│▒czaj▒c parlamentu. A to mo┐e przynieŠ d│ugotrwa│e i ostre spory polityczne, w ktˇrych kwestia produkcji energii elektrycznej zostanie zepchniŕta na dalszy plan.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

350 000... - 11:42 - Sajdon
Kilka minut temu nasz▒ stronŕ odwiedzi│ 350-tysiŕczny goŠ... nie ma to jak mi│y prezent dla redakcji na Âwiŕta ;).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

25 grudnia 2004
Polish Wasteland - 21:33 - Squonk
Tŕ wiadomoŠ przekaza│ nam Krwawy, ale inni te┐ ju┐ o niej pisz▒ wiŕc napiszemy i my :).
Otˇ┐ wszystko wskazuje na to, ┐e projekt Shell Pit raczej zako˝czy│ swoj▒ dzia│alnoŠ. Zosta│a natomiast otwarta strona nowego projektu Polish Wasteland, w ktˇrym miejsce znale╝li ludzie pracuj▒cy nad Shell Pit’em. O to co m.in. maj▒ do powiedzenia twˇrcy nowego projektu:

Jest mi niezmiernie mi│o zakomunikowaŠ, ┐e z okazji zmiany engine'u i o┐ywienia projektu rusza nasza nowa strona. TAK, TAK! Mamy nowy engine. Wielu z Was myÂla│o zapewne, ┐e podzielimy los wielu modˇw.. nic z tego! Polish Wasteland nie jest ju┐ modem do Fallouta. StaliÂmy siŕ w pe│ni samodzielnym i niezale┐nym projektem, z autorskim enginem i jeszce wiŕksz▒ liczb▒ pomys│ow na wprowadzenie Was w klimat postnuklearnej Polski...
Po latach prˇb i b│ŕdˇw, rozpoczynamy nowym rozdaniem, bez wypacze˝ dawnego systemu idziemy naprzˇd now▒, trzeci▒ drog▒. Polish Wasteland i nasze nowego logo.


No a my ze swej zapraszamy wszystkich chŕtnych do zajrzenia na stronŕ projektu Polish Wasteland, a jego twˇrcom ┐yczymy udanej i wytrwa│ej pracy.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

27 grudnia 2004
Oficjalne otwarcie strony g│ˇwnej Wortalu Phoenix - 17:14 - Sajdon
Szanowni czytelnicy!

Po wielu tygodniach pracy, okraszanej przeciwnoÂciami losu, ktˇre opˇ╝ni│y start strony g│ˇwnej Wortalu, w ko˝cu uda│o nam siŕ dojŠ do punktu, w ktˇrym mo┐emy zaprosiŠ Was na jej oficjaln▒ premierŕ.
Phoenix w teorii funkcjonuje od pˇ│ roku, tworzony przez osiem stron sk│adowych. Do dzisiaj brakowa│o nam jednak spoiwa, ktˇre zebra│oby wszystkie strony w jedn▒ ca│oŠ. Od dzisiejszego dnia zaczŕ│o biŠ serce Phoenixa. Wierzymy, ┐e jego bicie bŕdzie brzmia│o coraz donoÂniej z biegiem nadchodz▒cych tygodni, miesiŕcy i lat.

Serdecznie zapraszamy Was na stronŕ g│ˇwn▒ Phoenixa!

Redakcja Wortalu Phoenix
[Athlann, Advocate, Bonsel, Deem, Hammer, Hamster, MoOnRiDeR, nocker, PerCy, Przemo, Sajdon, Ugm, Virgo Erns]
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

29 grudnia 2004
Artyku│ i ciekawy opis - 23:21 - Sajdon
Squonk napisa│ doŠ rozleg│y i interesuj▒cy artyku│ pt.: "Schrony atomowe". Opisuje w nim problemy i mo┐liwe rozwi▒zania zwi▒zane z zapotrzebowaniem przeciŕtnej Krypty na energiŕ niezbŕdn▒ do jej dzia│ania. Artyku│ znajduje siŕ w wortalu Phoenix, ale w dziale TwˇrczoŠ znajduje siŕ do niego bezpoÂredni link.
Natomiast Uqahs podes│a│ mi niedawno opis przedstawiaj▒cy zale┐noÂci miŕdzy pocz▒tkowym ekwipunkiem w FT, a wybranymi przez gracza UmiejŕtnoÂciami. Wiŕcej na ten temat mo┐ecie przeczytaŠ w Poradach FT.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

30 grudnia 2004
S.T.A.L.K.E.R.-owa tapeta i screeny - 22:57 - Sajdon
GSC Gameworld - wydawca coraz bardziej oczekiwanego S.T.A.L.K.E.R.-a stworzy│ dla fanˇw tapetŕ-kalendarz na najbli┐szy miesi▒c. Prawdopodobnie kolejne takie grafiki ukazywaŠ siŕ bŕd▒ regularnie.

Natomiast TUTAJ, na pewnej rosyjskiej stronie zamieszczono ponad 60 zdj੠twˇrcˇw i screenˇw z samej gry, ktˇre zaciekawi▒ chyba ka┐dego gracza :).

Črˇd│o: DAC

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

31 grudnia 2004
Falloutowy skin do GG - 15:27 - Sajdon
Rembiasz nades│a│ nam jaki czas temu falloutwy skin do Gadu-Gadu. Wprawdzie mo┐naby go jeszcze trochŕ poprawiŠ, ale zawsze co :). Link do skˇrki i screena znajdziecie w Plikach (na ko˝cu, nad skinami do Winampa).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowy mod do HL2 - Off Limits - 15:56 - Sajdon
Powsta│ projekt stworzenia moda, oczywiÂcie w postnuklearnych klimatach, o nazwie Off Limits do Half-Life 2. Mod jest tworzony tylko dla opcji multiplayer. Ogˇlny zarys jest prosty, acz naprawdŕ innowacyjny - dwie dru┐yny staraj▒ siŕ upolowaŠ z│ego aliena. Jednak tylko jedna z nich ma odpowiedni▒ bro˝ (railgun), natomiast druga zna jego pozycjŕ na mapie. Gdy druga dru┐yna odbierze przeciwnikowi railguna, automatycznie trac▒ aliena z widoku i role siŕ odwracaj▒. OczywiÂcie alien nie bŕdzie sta│ bezczynnie widz▒c w pobli┐u smakowit▒ ofiarŕ... Poni┐ej szkic niewinnej ofiary :).

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer