<<Niusy
04 marca 2018
'Czarna Pantera' - recenzja - 14:30 - Veskern
Ilustracja do nowiny '''Czarna Pantera' - recenzja
Nieuniknionym by│o, ┐e nadejÂcie Czarnej Pantery wywo│a w Âwiecie filmu pewne kontrowersje, i znowu rozbudzi burzŕ miŕdzy lew▒ i praw▒ stron▒ barierki fanˇw komiksowej kinematografii. Prawa strona bŕdzie oskar┐aŠ lew▒ o przymykanie oczu na wady filmu, byleby tylko nie skalaŠ z│otego cielca politycznej poprawnoÂci. Lewa natomiast bŕdzie oskar┐aŠ praw▒ o "hejt", wraz z niezdolnoÂci▒ do zobaczenia wartoÂci filmu z uwagi na kolor skˇry bohaterˇw.

Dla mnie natomiast liczy│o siŕ tylko jedno pytanie - ile jest wart sam film, jak▒ w sobie prezentuje wartoŠ artystyczn▒ i merytoryczn▒? Zapraszam do recenzji, w ktˇrej znajdziecie odpowied╝.

Daj▒cy nadludzkie zdolnoÂci i niezniszczalny kostium T'Challa by│ jedynym elementem czyni▒cym ostatniego Kapitana Amerykŕ znoÂnym seansem. W tym jak┐e kosmicznie rozczarowuj▒cym i nudnym filmie on jeden stanowi│ powiew jakiejkolwiek Âwie┐oÂci i innoÂci przy jednoczesnym dobrym rozpisaniu motywacji i dzia│ania postaci. Dlatego te┐ Czarna Pantera by│a jedynym filmem Marvela, na jaki tak naprawdŕ czeka│em. Tutaj nie by│o sytuacji jak w Thor: Ragnarok, ktˇry wzi▒│ mnie kompletnie z zaskoczenia. Ciekawa koncepcja, ciekawy bohater i znakomity re┐yser, ktˇry nie zajmowa│ siŕ dot▒d superbohaterskim klimatem.

Ca│oŠ recenzji pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Irlandzka zimokalipsa oczami Saladyna - 21:08 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Irlandzka zimokalipsa oczami Saladyna'
W mijaj▒cym tygodniu osobiste strony u┐ytkownikˇw Faceboka mieszkaj▒cych w Irlandii, zape│ni│y siŕ zdjŕciami i filmami przedstawiaj▒cymi... zimŕ. Tak, zimŕ oraz Ânieg. U nas, o tej porze to norma, zw│aszcza na po│udniu Polski. Tymczasem na wyspie opad Âniegu doprowadzi│ do zamkniŕcia szkˇ│ oraz ogranicze˝ ruchu komunikacji, w tym odwo│ania po│▒cze˝ lotniczych.

W Polsce opady Âniegu w zimie nie dziwi▒ nikogo. Pierwsze zazwyczaj zaskakuj▒ drogowcˇw, ale ludzie maj▒ "narzŕdzia" do radzenia sobie z opadami. Co prawda pamiŕtam dobrze autobusy zeÂlizguj▒ce siŕ w dˇ│ ulicy Dolnej 3-go Maja w Lublinie, oraz kierowcˇw osobˇwek panicznie staraj▒cych siŕ zejŠ z drogi wielkiemu "przegubowcowi". Zdarzaj▒ siŕ rˇwnie┐ przypadki powalonych drzew, ktˇre powoduj▒ braki w dostawie pr▒du do dzielnic lub wiosek, przypadki z│ama˝ ko˝czyn po przewrˇceniu siŕ na lodzie, sople zabijaj▒ce przechodniˇw, czy te┐ beczkowozy zaopatruj▒ce osiedle w wodŕ w przypadku uszkodzenia rur wodoci▒gowych (rozsadzonych przez lˇd). Ogˇlnie - Polska i kraje oÂcienne jako sobie radz▒ z zim▒ w klimacie kontynentalnym.

To pocz▒tek, momentami doŠ przera┐aj▒cej relacji, o skutkach czego z pozoru tak banalnego jak zima. Jej autorem jest wieloletni uczestnik falloutowo-postapokaliptycznej sceny, towarzysz redaktor Saladyn, na co dzie˝ publikuj▒cy w serwisie Post-Apokalipsa Polska, oraz na w│asnej stronie spo│ecznoÂciowej Saladyn.

Ca│oŠ artyku│u pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

06 marca 2018
90 ceremonia wrŕczenia Oscarˇw i my - 1:04 - Squonk
Ilustracja do nowiny '90 ceremonia wrŕczenia Oscarˇw i my'
Nie mam zamiaru rozpisywaŠ siŕ i roztrz▒saŠ czemu takie, a nie inne filmy dosta│y t▒ nagrodŕ. Tak samo i zastanawiaŠ siŕ jak trudno i ciŕ┐ko maj▒ osoby ┐yj▒ce gdzie w Ârodku Stanˇw Zjednoczonych, o ktˇrych opowiada ten czy inny film. Swoiste przyjmowanie jako w│asnych problemˇw ludzi ┐yj▒cych gdzie tam, przy jednoczesnym odcinaniu siŕ od swoich korzeni kulturowych - co w naszym kraju jest bardzo modne i nowoczesne - prowadzi wygodn▒ i l┐ejsz▒ Âcie┐k▒ do efektˇw, jakie w XIX wieku chcieli osi▒gn▒Š niemiecki i rosyjski zaborca. I nawet jeÂli brzmi to gˇrnolotnie, to ju┐ taki nie bŕdzie fakt, ┐e ludzie wszŕdzie tak samo kochaj▒ jak i cierpi▒, tak samo te┐ maj▒ swoje marzenia i cele.

Tym trochŕ takim dygresyjnym wstŕpem, chcia│em niejako samego siebie usprawiedliwiŠ dlaczego w ogˇle o tym wydarzeniu piszŕ. Lecz tak┐e nadaŠ agendŕ, w ktˇrej nie uwa┐am tej uroczystoÂci za jakie wyj▒tkowe Âwiŕto Âwiatowej kinematografii. Jak ju┐, to jako kulminacjŕ dokona˝ ameryka˝skiej kultury filmowej, ktˇra zawiera najwiŕkszy chyba pierwiastek uniwersalnoÂci. Tworzony zreszt▒ przez rˇ┐norodnoŠ kulturow▒ obywateli Stanˇw Zjednoczonych.

Za bardzo mo┐e cieszyŠ fakt, ┐e najwa┐niejsz▒ nagrodŕ zdoby│ film, bŕd▒cy bajk▒ o mi│oÂci wbrew wszelkim rˇ┐nicom i przeciwnoÂciom. Co niejako nawi▒zuje do tego co napisa│em wczeÂniej. O to wiŕc filmy wyprodukowane w 2017, nad ktˇrymi siŕ pochylaliÂmy, a ktˇre zosta│y odznaczone Oscarami.
  • Kszta│t wody - nagrody za najlepszy: film, re┐yseriŕ, muzykŕ
  • Dunkierka - nagrody za najlepszy: monta┐ d╝wiŕku, d╝wiŕk, monta┐
  • Blade Runner 2049 - nagrody za najlepsze: zdjŕcia, efekty specjalne

Dodatkowo warto wspomnieŠ, ┐e wÂrˇd filmˇw nominowanych przede wszystkim w kategoriach "technicznych", ktˇre jednak nie zdoby│y ┐adnej nagrody, pojawi│y siŕ dwa o ktˇrych rˇwnie┐ pisaliÂmy.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

08 marca 2018
Wieczorek filmowy Trzynastego Schronu #24 - Tesla: niebezpieczny umys│ - 2:11 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Wieczorek filmowy Trzynastego Schronu #24 - Tesla: niebezpieczny umys│'
Programy w stacji telewizyjnej Discovery maj▒ krzykliwe tytu│y, podnosz▒cy napiŕcie monta┐, i s▒ nakrŕcone tak by co pokazaŠ, jednoczeÂnie nie pokazuj▒c za wiele. Mimo to warto pochyliŠ siŕ nad niniejszym filmem, by przybli┐yŠ sobie postaŠ serbskiego wynalazcy Nikoli Tesli. ChoŠby dlatego, ┐e dzi to nazwisko firmuje byŠ mo┐e przysz│oŠ, a byŠ mo┐e tylko pusty meander motoryzacji, jak▒ jest produkcja elektrycznych samochodˇw (firma Tesla Motors).

Posiadacz ponad 100 patentˇw zwi▒zanych z rzeczami, ktˇre dzi dla ka┐dego cz│owieka s▒ oczywiste bo zwi▒zane z elektrycznoÂci▒ i bezprzewodow▒ transmisj▒, powinien przejŠ do historii nauki, staj▒c siŕ tam kim na podobie˝stwo znanych celebrytˇw popkultury w stylu Tony'ego Starka czy Roberta House'a. Tymczasem ┐ycie Tesli potoczy│o siŕ tak, ┐e on wymyÂla│, wytycza│ kierunek, nadawa│ agendŕ, ale pieni▒dze robili na tym inni, spijaj▒c przy okazji te┐ ca│▒ Âmietankŕ. No i ten brak, wyÂmiewanej dzi trochŕ, Nagrody Nobla. Jednak iloŠ odniesie˝ do jego postaci w kulturze masowej, jest form▒ rekompensaty za brak nale┐nego uhonorowania Tesli za ┐ycia. Tym bardziej, gdy "bezprzewodowoŠ" coraz Âmielej istnieje w naszym otoczeniu. SieŠ telefonii komˇrkowej oraz Internetu, transmisja Wi-Fi i Bluetooth, wreszcie indukcyjne │adowanie smartfonˇw. Nie by│oby tego wszystkiego, gdyby nie pomys│owoŠ Nikoli Tesli.


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

11 marca 2018
'Koniec drogi' - recenzja - 11:25 - Rodrrik
Ilustracja do nowiny ''Koniec drogi' - recenzja'
Dmitrij G│uchowski, twarz i reprezentant wspˇ│czesnej literatury postapokaliptycznej. Jeden z najwa┐niejszych autorˇw tego gatunku. Uniwersum Metro 2033 wci▒gnŕ│o w ten brudny i rozk│adaj▒cy siŕ Âwiat, co najmniej tylu ludzi co seria Fallout.

I choŠ dzi po 13 (przypadek?) latach od wydania Metra 2033 Dmitrij prˇbuje rozwijaŠ siŕ jako autor, podbijaj▒c inne gatunki, to ju┐ na sta│e wpisa│ siŕ w nasz▒ ma│▒ ziemiŕ niczyj▒. Postapokalipsŕ. Jak wiŕkszoŠ szanuj▒cych siebie i swoich czytelnikˇw autorˇw G│uchowski pisa│ tak┐e do "szuflady". A z tym rodzajem pisania wi▒┐e siŕ jedna ogromna zaleta. Szufladŕ kiedy trzeba oprˇ┐niŠ. My na szczŕÂcie mo┐emy byŠ tego Âwiadkami. Dlaczego na szczŕÂcie? Tego ju┐ mo┐ecie dowiedzieŠ siŕ z krˇtkiej recenzji opowiadania, ktˇre z szuflady wyci▒gn▒│. Krˇtki fragment u do│u, a w rozszerzeniu recenzja na ktˇr▒ serdecznie zapraszam.

Tam znajdziecie odpowied╝.

To te┐ pierwsze spojrzenie na Âwiat Metra z perspektywy innej ni┐ wielkich aglomeracji. Doskona│e wprowadzenie nie tylko w literaturŕ G│uchowskiego, popis jego stylu. Ale tak┐e w ca│y Âwiat stworzony w Uniwersum Metra 2033.

Ca│oŠ recenzji pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

14 marca 2018
Angel.A - zbiˇrka na film - 0:10 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Angel.A - film postapokaliptyczny'
Na serwisie PolakPotrafi.pl ruszy│a zbiˇrka na doko˝czenie produkcji postapokaliptycznego filmu Angel.A. Do nakrŕconych w zesz│ym roku zdjŕŠ, zosta│o jeszcze do realizacji zako˝czenie oraz kosztowna postprodukcja. Ka┐dy fan oraz sympatyk postapokalipsy mo┐e wesprzeŠ m│odych realizatorˇw tego projektu, przyczyniaj▒c siŕ do promocji kultury polskiej w tej nadal zbyt ma│o eksploatowanym jej polu.

Twˇrcy filmu potrzebuj▒ zebraŠ 12 000 z│, a wesprzeŠ mo┐na ich w tej zbiˇrce.

Wiŕcej:
Facebook projektu Angel.A
Instagram projektu Angel.A

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

17 marca 2018
X-COM: Terror from the Deep - recenzja - 0:51 - Stary Wujek
Ilustracja do nowiny ''X-COM: Terror from the Deep - recenzja
Wiem, ┐e chcielibyÂcie zostaŠ Bohaterami. Marzycie o tym, nie przyznaj▒c siŕ do tego. Ja te┐ o tym marzy│em. Kiedy by│em nastolatkiem, okrutny los umo┐liwi│ mi to. Nasz▒ planetŕ najechali Obcy z Kosmosu...

A kiedy wydawa│o mi siŕ, ┐e ju┐ ich pokona│em, pradawne z│o, wysz│o z najg│ŕbszych, podmorskich obszarˇw. I oto stan▒│em do walki z Terrorem z G│ŕbin, ktˇrego przywˇdca - Cthulhu, czeka│ eony, aby w ko˝cu opanowaŠ Ziemiŕ. Wraz z ┐o│nierzami X-Comu, tysi▒cami podobnych do mnie, zwyk│ych nastolatkˇw, walczy│em dzielnie i mog│em poczuŠ siŕ Bohaterem. Teraz czas na Ciebie!

Jak┐e niemo┐ebnie nienawidzi│em zdj੠z dwˇch gier serii X-COM, ktˇre widzia│em w magazynie Secret Service. Nie podchodzi│em do tej gry tylko ze wzglŕdu na nie. Przera┐a│ mnie widok skomplikowanej bazy Ziemian. Te cholerne kwadraciki – popl▒tanie z pomieszaniem. Wydawa│o mi siŕ, ┐e gra jest ogromnie trudna i przez to zupe│nie nieciekawa. MyÂla│em, ┐e gdybym zagra│ w ten tytu│, to nigdy nie opanowa│bym rozgrywki...

Ca│oŠ recenzji pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 marca 2018
Festiwal Cytadela' 2018 - przedsprzeda┐ karnetˇw - 0:49 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Festiwal Cytadela' 2018 - przedsprzeda┐ karnetˇw'
Informacja prasowa od organizatorˇw Festiwalu Fantastyki Cytadela.

Tylko do 23 marca do 23:59 macie czas na zakup 3-dniowych karnetˇw na Cytadelŕ w cenach:

- 45z│ karnet normalny,
- 30 z│ karnet ulgowy (miŕdzy 10 a 18 rokiem ┐ycia oraz osoby niepe│nosprawne),
- 100 z│ karnet rodzinny (2 osoby doros│e + 1 do 3 dzieci).

Dzieci do 10 roku ┐ycia wchodz▒ za darmo, ale musz▒ przebywaŠ pod opiek▒ doros│ych.

KARNET obejmuje 3 dni festiwalu, koncerty, punkty programu, nocleg w sleepromie zlokalizowanym najbli┐ej imprezy lub pole namiotowe. IloŠ miejsc noclegowych jest ograniczona i przys│uguje w pierwszej kolejnoÂci osobom z biletami kupionymi w przedsprzeda┐y!

www.festiwalcytadela.pl/kup-bilet/

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Adam Magdo˝ - 'RzeczpostApokaliptyczna Polska' - recenzja - 22:07 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Adam Magdo˝ - 'RzeczpostApokaliptyczna Polska' - recenzja
„Za ┐ycia by│a to Âliczna dziewczyna, lecz ÂmierŠ skrajnie j▒ oszpeci│a”.

„ – Przesta˝cie ju┐, g│odny jestem! – warkn▒│ Azbest – Dajcie normalnie zjeŠ. Mnie tam wszystko jedno, czy to kurwa, krupnik, pomidorˇwka, czy kotlet z psa trzeciej kategorii, zmielony razem z buda i suka na dodatek. Byle ┐o│▒dek nape│niŠ, bo inaczej si│ nie ma do roboty. Papusiajmy”. (podkreÂlenie: Squonk)

To dwa, a┐ dwa cytaty z powieÂci Adama Magdonia RzeczpostApokaliptyczna Polska. NoÂny tytu│, zawieraj▒cy wa┐ne dla ka┐dego Polaka treÂci (do tego zwi▒zane z klimatami postapo, kojarz▒cy siŕ ze s│ynn▒ PrzenajÂwiŕtsza Rzeczpospolita Jacka Piekary, mo┐e sugerowaŠ ┐e kryje siŕ za nim rˇwnie frapuj▒ca, a do tego kontrowersyjna treŠ. Tymczasem mˇwi▒c w skrˇcie mamy do czynienia z nieudolnym sileniem siŕ na pisarstwo, zwane publikowaniem subsydiowanym.

OK, pisaŠ ka┐dy mo┐e, a nawet powinien. Jednak w procesie wydawniczym jest co takiego jak korekta, a przede wszystkim redakcja tekstu. W niniejszym przypadku ca│kowicie po│o┐ona, co udowodni│ redaktor Saladyn dzia│aj▒cy m.in. na stronie spo│ecznoÂciowej Saladyn, w obszernej recenzji tej powieÂci.

Jest to jedna z najgorszych, o ile nie najgorsza, ksi▒┐ka jak▒ czyta│em. Niezale┐nie od tego czy patrzy siŕ na RzeczpostApokaliptyczn▒ Polsk▒ jako na ca│oŠ, czy te┐ rozbiera na czynniki pierwsze – wszystko tutaj jest po prostu z│e. Nie znajdujŕ ani jednego powodu, dla ktˇrego warto siŕgn▒Š po ksi▒┐kŕ.

Ca│oŠ recenzji pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

21 marca 2018
Philip K. Dick's Electric Dreams - 15:16 - Rodrrik
Ilustracja do nowiny 'Philip K. Dick's Electric Dreams'
Philip K. Dick to jeden z najwa┐niejszych pisarzy science fiction. Cz│owiek, ktˇry da│ nam powieŠ Czy androidy Âni▒ o elektrycznych owcach?, dziŕki ktˇrym powsta│ jeden z najwa┐niejszych filmˇw w dziejach kina úowca Androidˇw.

Jednak dorobek autora nie ograniczy│ siŕ do stworzenia twarzowego dzie│a ca│ego szeroko pojŕtego cyberpunku. Prawdziwym geniuszem Dicka jest iloŠ jego filozoficznych rozwa┐a˝. To pisarz, ktˇry w ci▒gu dwˇch najbardziej aktywnych lat napisa│ 11 powieÂci i 60 opowiada˝. Patrz▒c szerokim i obiektywnym okiem, mo┐na by uznaŠ, ┐e przy takiej iloÂci dzie│ obcowanie z jego literatur▒ przypomina poszukiwanie pere│. Subiektywna, lecz o dziwo racjonalna i podparta dowodami prawda jest taka, ┐e pere│ tych szukaŠ nie trzeba. Praktycznie ka┐de jego dzie│o jest warte uwagi. Na szczŕÂcie nie widz▒ tego tylko jego fani. Channel 4, ktˇry da│ nam Black Mirror, uderzy│ znˇw w format serialu antologii. Tym razem w ca│oÂci na dzie│ach Philip K. Dicka.

Mˇwi▒c wprost studio z pomoc▒ Amazonu [oraz jego dystrybucj▒] stworzy│o 10 odrŕbnych ekranizacji 10 rˇ┐nych opowiada˝ lub powieÂci "Dostojewskiego SF". Dok│adnie tak, stworzy│o. Ostatni odcinek pierwszego sezonu mia│ swoj▒ premierŕ 3 dni temu. Dziŕki tow. czytelnikowi 'ounisowi' nie zapowiadamy kolejnego dzie│a, ktˇre bŕdzie trzeba wpisaŠ sobie w kalendarz w oczekiwaniu na premierŕ, a polecamy zapoznanie siŕ z gotowym (i miejmy nadziejŕ kontynuowanym) serialem. 10 rˇ┐nych opowieÂci, w ktˇrych ka┐dy z nas znajdzie co dla siebie, nie tylko po to by dostarczyŠ sobie tak potrzebnej codziennie dawki post kultury, ale tak┐e trochŕ pomyÂleŠ przed snem. To w ko˝cu ekranizacje Philip K. Dicka. úatwo nie bŕdzie.Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

27 marca 2018
Pierwsza edycja gorzowskiego konwentu fantastyki 'Gorcon' ju┐ niebawem! - 22:04 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Pierwsza edycja gorzowskiego konwentu fantastyki 'Gorcon' ju┐ niebawem!'
Informacja prasowa od organizatorˇw Gorconu.

Impreza odbŕdzie siŕ w 2 LO w dniach 7-8 kwietnia, a uczestnictwo w niej jest bezp│atne. W trakcie imprezy bŕdzie mo┐na pos│uchaŠ ciekawych prelekcji, wzi▒Š udzia│ w sesjach RPG czy zwyczajnie spotkaŠ siŕ z fantastycznymi lud╝mi. WÂrˇd zaproszonych goÂci bŕd▒ miŕdzy innymi pisarze Micha│ Go│kowski i Krzysztof Haladyn. W ramach programu bŕdzie mo┐na te┐ wzi▒Š udzia│ w turniejach gier planszowych czy karcianych. Po wiŕcej informacji mo┐na pisaŠ na adres mailowy projektgorcon@gmail.com lub na wydarzeniu na Facebooku.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

30 marca 2018
Ostatnia bajka o Ziemi - sukces zbiˇrki - 1:37 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Ostatnia bajka o Ziemi - sukces zbiˇrki'
!!! S│ychaŠ d╝wiŕki werbli !!!

Tak, uda│o siŕ! Niniejszym mo┐na og│osiŠ, ┐e internetowa zbiˇrka na rzecz produkcji polskiego krˇtkometra┐owego filmu postapokaliptycznego Ostatnia bajka o Ziemi zosta│a zako˝czona sukcesem!

!!! S│ychaŠ fanfary !!!

Zak│adanym celem by│o zebranie kwoty w wysokoÂci 10 000 z│. Suma ta mia│a zapewniŠ zaplanowanie strategii festiwalowej, promocjŕ i dystrybucjŕ filmu na festiwalach w Polsce oraz zagranic▒. Gdyby uzyskana kwota osi▒gnŕ│a wartoŠ 11 000 z│ to opracowana mia│a zostaŠ identyfikacja graficzna Ostatniej bajki o Ziemi, w tym projekt plakatu oraz ok│adki BD/DVD. W przypadku zebrania 12 000 mo┐liwe mia│o byŠ wyt│oczenie p│yt DVD z filmem dla osˇb wspieraj▒cych.

Tymczasem uda│o siŕ zebraŠ 13 172 z│, przy 129 wspieraj▒cych, w tym i oczywiÂcie nas. Czekamy wiŕc teraz na efekt ko˝cowy.

Wiŕcej:
Facebook projektu Ostatnia bajka o Ziemi

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer