<<Niusy
01 marca 2016
Zombie w kulturze - publikacja naukowa - 9:18 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Zombie w kulturze - publikacja naukowa'
OÂrodek Badawczy Facta Ficta po okresie nie ca│ego roku wyda│ i opublikowa│ materia│y z konferencji naukowej Zombie w kulturze, ktˇra odby│a siŕ w kwietniu ur.

300 stron analiz, polemik, rozwa┐a˝ podchodz▒cych do rozrywkowej tematyki zombiakˇw, od strony jak najbardziej powa┐nej. Co nie znaczy, ┐e drŕtwej czy sztywnej. Jak zombiak.

Warto siŕ zapoznaŠ!

Informacja i link do pobrania na Facebooku

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

02 marca 2016
Dzi premiera powieÂci Prawo do u┐ycia si│y - 22:11 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Dzi premiera powieÂci <i>Prawo do u┐ycia si│y</i>'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Dzi wa┐ny dzie˝ dla wszystkich czytelnikˇw ksi▒┐ek z serii Uniwersum Metro 2033.

Swoj▒ premierŕ ma powieŠ Denisa Szaba│owa Prawo do u┐ycia si│y – pierwszy tom trylogii rewelacyjnie ocenianej przez czytelnikˇw rosyjskich. Ale to nie jedyna dobra wiadomoŠ.

Wraz z powieÂci▒ Szaba│owa w rŕce czytelnikˇw trafia rˇwnie┐ antologia Echo zgas│ego Âwiata – zbiˇr opowiada˝, ktˇrych autorami s▒ m│odzi twˇrcy – fani literatury postapokaliptycznej, nagrodzeni w III konkursie na opowiadanie w Uniwersum Metro 2033.

Wydawnictwo Insignis w bezprecedensowy sposˇb wspiera m│odych twˇrcˇw. Publikuj▒c ich twˇrczoŠ w bestsellerowych nak│adach, daje im jedyn▒ w swoim rodzaju szansŕ dotarcia ze swoj▒ amatorsk▒ twˇrczoÂci▒ do kilkudziesiŕciu tysiŕcy czytelnikˇw. Fanowski zbiˇr opowiada˝ zosta│ do│▒czony jako bezp│atny dodatek do ca│ego nak│adu Prawa do u┐ycia si│y. Aby uatrakcyjniŠ antologiŕ, otwiera j▒ nowe opowiadanie Paw│a Majki – szczegˇlna gratka dla fanˇw Dzielnicy obiecanej.

Z okazji dzisiejszej premiery prezentujemy opowiadanie Parias zwyciŕzcy konkursu Piotra Jedli˝skiego w interpretacji Krzysztofa Banaszyka.

Zapraszamy do wys│uchania.

Opowiadanie Parias

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 marca 2016
Tumblr Trzynastego Schronu - 23:31 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Tumblr Trzynastego Schronu'
I o to przysz│a chwila, gdy nasze zasoby spo│ecznoÂciowe powiŕkszy│y siŕ o nowy serwis. Mikroblog w platformie Tumblr, znajduj▒cy siŕ pod adresem:

trzynastyschron.tumblr.com.

Co to takiego jest Tumblr?

[To] platforma mikroblogowa. Pozwala u┐ytkownikom tworzyŠ wpisy w kategoriach: tekst, obrazek, klip wideo, plik d╝wiŕkowy, link, cytat, dialog.

Zapraszamy wiŕc do korzystania, Âledzenia, oraz wspierania i bycia z nami!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 marca 2016
Kuchnia Trzynastego Schronu: zapiekany bigos z kiszonej kapusty - 20:58 - Stary Wujek
Ilustracja do nowiny 'Kuchnia Trzynastego Schronu: zapiekany bigos z kiszonej kapusty'
Nadchodz▒ce Âwiŕta Wielkiejnocy to dobry czas by oddaŠ siŕ przyjemnoÂciom kucharzenia, i zrobiŠ co naprawdŕ wielkiego! Z tradycj▒ godn▒ wojsk koronnych, przez wieki broni▒cych Kresˇw Rzeczpospolitej przed zalewem #postŕp.u.

Danie to powinno byŠ po┐ywne, mog▒ce byŠ wielokrotnie odgrzewane, pozwalaj▒ce w przygotowaniu wykorzystaŠ pozosta│oÂci z innych prouktˇw ┐ywnoÂciowych (g│ˇwnie miŕsnych).

Co to za danie? Odpowied╝ mo┐e byŠ tylko jedna: bigos!

Zapiekany bigos z kiszonej kapusty – przepis.

W rozszerzeniu nowiny film jak przyrz▒dziŠ te tradycyjne, polskie danie.


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 marca 2016
Micha│ Go│kowski - Komornik ju┐ jest! - 21:13 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Micha│ Go│kowski - <i>Komornik</i> ju┐ jest!'
Informacja prasowa od Fabryki S│ˇw.

Od autora.

Komornik jest o tym, ┐e nadchodzi Koniec.

Ale taki w cholerŕ prawdziwy, biblijny i w ogˇle. Ziemia zatrzymuje siŕ, gwiazdy spadaj▒, woda zamienia siŕ w krew. Umarli wstaj▒ z grobˇw, otwiera siŕ otch│a˝, p│on▒ca gwiazda o imieniu Pio│un spada w morze. Pa˝stwa upadaj▒, brat powstaje przeciw bratu, a dzieci podnosz▒ rŕkŕ na rodzicˇw. WidaŠ, ┐e lada chwila Âwiat sp│onie.

Tylko ┐e co w systemie nie zaskoczy│o. Generalnie, zasadniczo i pobie┐nie: zamiast bomby termoj▒drowej wychodzi fajerwerk.

Bo ludzi jest du┐o za du┐o, o wiele wiŕcej, ni┐ gdy Âwiŕty Jan spisywa│ ostatnie wersety swego dzie│a. Technologia posz│a mocno naprzˇd, wiŕc przed rydwanem je╝d╝ca Apokalipsy mo┐na uciec, peda│uj▒c na rowerze. O dziwo, w ogˇle nikt nie chce umieraŠ, nawet jeÂli plakaty i ulotki reklamowe obiecuj▒ »ycie Wieczne w jaskrawych barwach pasteli. System mia│ byŠ doskona│y, ale tylko na papierze - g│ˇwnym problemem okazuj▒ siŕ byŠ sami ludzie. Ludzie, ktˇrzy potrafi▒ k│amaŠ, oszukiwaŠ i zwodziŠ, wiŕc przychodz▒cy po ich dusze Wys│annicy nierzadko odchodz▒ z kwitkiem, wystrychniŕci na dudka.

Ilustracja do nowiny 'Micha│ Go│kowski - <i>Komornik</i> ju┐ jest!'

I tak to zostaje - na wpˇ│ rozbabrana Apokalipsa, snuj▒cy siŕ po Âwiecie Anio│owie Zag│ady, powoli umieraj▒ca Ziemia. Stan agonii, ktˇry mo┐e trwaŠ przez trudny do przewidzenia okres czasu. Jak wtedy, kiedy masz doŠ ┐ycia i fikniesz z okna trzeciego piŕtra - tylko zamiast siŕ zabiŠ, ko˝czysz jako warzywo.

Komornik jest o tym, ┐e w ko˝cu kto na Gˇrze decyduje, ┐e trzeba ten burdel ogarn▒Š.

Powo│ani zostaj▒ do ┐ycia Anio│owie Apokryficzni. Jest to, owszem, jeszcze jedno odstŕpstwo od Doktryny, ale z za│o┐enia ju┐ ostatnie. Postawione zostaje przed nimi proste zadanie: jak najszybciej i najskuteczniej rozporz▒dziŠ mas▒ upad│oÂciow▒, w ktˇr▒ zamieni│a siŕ nasza Ziemia. Maj▒ dokonaŠ inwentaryzacji, zdecydowaŠ co zrobiŠ ze stanem zastanym, zlikwidowaŠ Ârodki trwa│e, up│ynniŠ aktywa, wymieŠ brudy, zgasiŠ Âwiat│o i oddaŠ klucz na portierni.

Ilustracja do nowiny 'Micha│ Go│kowski - <i>Komornik</i> ju┐ jest!'

Co robi▒ natomiast Apokryficzni, przez ludzi wymyÂleni, przez ludzi napisani i myÂl▒cy czŕÂciowo jak ludzie?

Najkrˇcej mˇwi▒c decyduj▒, ┐e maj▒ to w gdzieÂ. »e nie maj▒ kompetencji i im siŕ nie chce, a w ogˇle to nale┐y kaskadowaŠ obowi▒zki do subjednostek organizacyjnych, ktˇre znajd▒ odpowiednio wykwalifikowanych podwykonawcˇw. Zwalaj▒ czarn▒ robotŕ na ludzi.

Na ziemiŕ zstŕpuj▒ Komornicy.

Ilustracja do nowiny 'Micha│ Go│kowski - <i>Komornik</i> ju┐ jest!'

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

26 marca 2016
Wkrocz w mroczny Âwiat Uniwersum Metro 2033 i prze┐yj przygodŕ na planie teledysku! - 12:37 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Wkrocz w mroczny Âwiat Uniwersum Metro 2033 i prze┐yj przygodŕ na planie teledysku!'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Rok 2016 obfituje w d│ugo wyczekiwane premiery spod znaku Uniwersum Metro 2033. Po Prawie do u┐ycia si│y Denisa Szaba│owa oraz fanowskiej antologii Echo zgas│ego Âwiata przysz│a pora na kolejn▒ powieŠ sygnowan▒ mark▒ najlepszej serii postapo! W zwi▒zku ze zbli┐aj▒c▒ siŕ premier▒ ruszamy z produkcj▒ teledysku stworzonego specjalnie na tŕ okazjŕ!

Jeste fanem Uniwersum? Chcia│by wzi▒Š udzia│ w szalonym przedsiŕwziŕciu? Masz zaciŕcie aktorskie i ciekawi Ciŕ praca na planie? ByŠ mo┐e czekamy w│aÂnie na Ciebie! Startujemy z castingiem na odtwˇrcŕ g│ˇwnej roli mŕskiej! JeÂli jeste szczup│ym, niewysokim (maksymalnie 170 cm), krˇtkow│osym 20-latkiem i chcesz wyst▒piŠ przed kamer▒, skontaktuj siŕ z nami!

Poszukujemy rˇwnie┐ statystˇw i odtwˇrcˇw rˇl trzecioplanowych chŕtnych, by wzi▒Š udzia│ w naszym przedsiŕwziŕciu. Startujemy 1 kwietnia w Poznaniu! Prˇcz niezapomnianej przygody i Âwietnej pami▒tki, dla wszystkich przygotowaliÂmy upominki!

Poszukujemy:
 • dwˇch dobrze zbudowanych mŕ┐czyzn w wieku powy┐ej 20 lat (stra┐nicy)
 • kobiety lub mŕ┐czyzny w dowolnym wieku (mocno zniszczona, przybrudzona odzie┐)
 • dwˇch kobiet ok. 40-letnich oraz trzech ok. 25-letnich (prowokuj▒ce ubrania)
 • mŕ┐czyzny ok. 40-letniego (mŕ┐czyzna w barze – zniszczone ubranie)
 • kobiety ok. 60-letniej (przechodzony jedwabny szlafroczek i zniszczone klapki, mocny makija┐)
 • 14 mŕ┐czyzn powy┐ej 20 lat (mieszka˝cy metra w podniszczonych ubraniach)
 • 4 mŕ┐czyzn w dowolnym wieku (2 stalkerˇw + 2 walcz▒cych w klatce)
 • 5 dobrze zbudowanych wygolonych na │yso mŕ┐czyzn powy┐ej 20 lat (ubrani na czarno)
 • dwˇch mŕ┐czyzn ok. 35-letnich z wyra╝nym zarostem (najlepiej z brod▒ – niechlujne zniszczone ubranie)
 • d│ugow│osej blondynki w wieku powy┐ej 20 lat (zniszczone ubranie eksponuj▒ce dekolt)
 • ok. 40 osˇb w rˇ┐nym wieku, kobiet i mŕ┐czyzn (mieszka˝cy metra w podniszczonych ubraniach)
Zdjŕcia w stroju odpowiednim do wybranej roli wraz z kilkoma s│owami o sobie przesy│ajcie na adres: casting@insignis.pl.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer