<<Niusy
04 pa╝dziernika 2006
Forum o poranku - 0:02 - Squonk
Jak zawsze niezawodni w dostarczaniu nam informacji o swoim dziele, tworz▒cy projekt New Dawn, w miesi▒cu pa╝dzierniku informuj▒ nas, ┐e:

Chcecie dowiedzieŠ siŕ wiŕcej o projekcie New Dawn? Nurtuj▒ was pytania odnoÂnie Âwiata gry, klimatu, stworze˝, czy broni? A mo┐e macie zupe│nie inne pytania odnoÂnie projektu lub Undead Society?
JeÂli tak, to mamy dla was niespodziankŕ. Ju┐ dzi mo┐ecie zadaŠ nam swoje pytanie na naszym forum! Na pytania bŕdziemy odpowiadaŠ partiami, a o ka┐dej kolejnej partii informowaŠ was newsem. Termin, w jakim pojawi▒ siŕ odpowiedzi bŕdzie zale┐ny od iloÂci pyta˝, wiŕc do dzie│a.

Czekamy na wasze pytania w tym temacie.

Przypominamy, ┐e pisanie postˇw jest mo┐liwe po wczeÂniejszej rejestracji.


No to do zadawania pyta˝! :-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Egzoszkielet dla pielŕgniarki - 0:34 - Squonk
PC World Komputer poda│ informacjŕ o tym, ┐e w Japonii opracowano prototyp mechanizmu s│u┐▒cego do zwiŕkszenia si│y ludzkich miŕÂni. Urz▒dzenie to nie robi takiego wra┐enia jak ameryka˝ski BLEEX, ale jest na tyle ciekawe, ┐e pozwolŕ sobie zacytowaŠ ca│▒ treŠ tego newsa:

Japo˝scy in┐ynierowie stworzyli "kostium" wzmacniaj▒cy si│ŕ ludzkich miŕsni. Ma on pomagaŠ s│u┐bie medycznej w szpitalach podczas przenoszenia pacjentˇw i ciŕ┐kich obiektˇw.

"Stand-Alone Wearable Power Assist Suit" zasilany jest z baterii. Za wzmacnianie si│y miŕÂni odpowiadaj▒ kompresory sterowane przez mikrosensory wychwytuj▒ce nawet najl┐ejszy ruch nosz▒cej go osoby.

Dziŕki kombinezonowi mo┐liwe jest podnoszenie dwukrotnie ciŕ┐szych obiektˇw ni┐ bez niego - pracownik personelu szpitala zdo│a przenieŠ pacjenta o masie nawet 82 kilogramˇw, choŠ bŕdzie mu siŕ wydawa│o, ┐e unosi cz│owieka wa┐▒cego zaledwie 41 kg. Wbudowane akumulatory pozwalaj▒ na 30 minut nieprzerwanej pracy.

Sam "Stand-Alone Wearable Power Assist Suit" nie jest lekki - wa┐y niemal 30 kilogramˇw. Jednak, jak mˇwi▒ osoby, ktˇre mia│y okazjŕ go w│o┐yŠ, wydaje siŕ niemal nieodczuwalny i nie krŕpuje ruchˇw.

Japo˝scy in┐ynierowie chc▒, by kolejne wersje kombinezonu (czyli robota-egzoszkieletu) by│y jeszcze l┐ejsze i u│atwia│y poruszanie siŕ osobom starszym oraz niepe│nosprawnym.


Kliknij, by powiŕkszyŠ

Widzimy wiŕc, ┐e w Stanach Zjednoczonych w "tajemnicy wojskowej" buduje siŕ do zastosowa˝ militarnych co co od biedy mo┐na traktowaŠ za dalekiego kuzyna Pancerza Wspomaganego. A tymczasem Japo˝czycy jako narˇd mi│uj▒cy pokˇj konstruuj▒ podobne urz▒dzenie dla cywili. Mo┐e za jaki czas pojawi siŕ ono w sprzeda┐y i ka┐dy po odpowiednich przerˇbkach bŕdzie mˇg│ sobie zmontowaŠ w│asnego Power Armoura? ;-)

Serdecznie dziŕkujemy Vladowi za podanie nam ╝rˇd│a do tej informacji.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

12 pa╝dziernika 2006
Jest atomowo - i to coraz bardziej - 23:44 - Squonk
Na pocz▒tku bie┐▒cego tygodnia sta│o siŕ to o czym od dawna spekulowano i snuto domys│y na ca│ym Âwiecie, w tym i w naszych wspania│ych progach :-) Otˇ┐ w poniedzia│ek (9.10) rano Korea Pˇ│nocna przeprowadzi│a podziemn▒ prˇbŕ j▒drow▒.

Oficjalna pˇ│nocnokorea˝ska agencja prasowa KCNA poinformowa│a o pomyÂlnym przeprowadzeniu w poniedzia│ek rano przez Koreŕ P│n. podziemnej prˇby nuklearnej. Wed│ug KCNA, "historyczna" prˇba zosta│a dokonana z zastosowaniem "ca│kowicie rodzimych technologii i wiedzy". Nie ma zagro┐enia ska┐enia radioaktywnego w rejonie wybuchu - podano. Z wyj▒tkiem ╝rˇde│ po│udniowokorea˝skich, informacji o dokonanej prˇbie jednoznacznie nie potwierdzi│y dotychczas inne ╝rˇd│a. Na podstawie danych sejsmologicznych tylko w│adze Australii uzna│y wiadomoŠ za "wysoce prawdopodobn▒".

Co dzia│o dalej w tym temacie to ju┐ pewnie s│yszeliÂcie, a my (z racji ma│ego poÂlizgu tego newsa) nie bŕdziemy tego podawaŠ ;-)

Na uwagŕ zas│uguje jednak ciekawa reakcja krŕgˇw rz▒dowych w Stanach Zjednoczonych. Otˇ┐ w przypadku Iraku, same przypuszczenie co do posiadania przez to pa˝stwo broni chemicznej, by│o nieustann▒ mantr▒ powtarzan▒ tak d│ugo, ┐e a┐ sta│o siŕ "prawd▒", ktˇra wymusi│a inwazjŕ wojskow▒ na ten kraj. A co siŕ sta│o w przypadku Korei Pˇ│nocnej? OtrzymaliÂmy tylko pomruki, "o zagro┐eniu pokoju na Âwiecie" z ktˇrych przebija│a "potrzeba dalszego kontynuowania dialogu politycznego w tej sprawie".

I to tyle, jeÂli chodzi o polityczn▒ otoczkŕ tej sprawy. Nie bŕdziemy siŕ rˇwnie┐ wdawaŠ w dywagacje czy to ju┐ "zbli┐a siŕ Fallout" czy te┐ jeszcze nie. Za to zajmiemy siŕ spraw▒, na ktˇr▒ zwrˇci│em uwagŕ przegl▒daj▒c informacje w tzw. tabloidach. Otˇ┐ informacje o tym zdarzeniu by│y ubarwione │adnym zdjŕciem atomowego grzybka. A sugerowaŠ to mia│o, ┐e co takiego w│aÂnie wydarzy│o siŕ w Korei.
Aby wiŕc owe "gazetki" nie m▒ci│y ludziom w g│owach, wyjaÂnijmy ┐e przeprowadzona prˇba by│a prˇbnym wybuchem j▒drowym. W skrˇcie, ca│a rzecz opiera siŕ na wykonaniu odpowiedniego odwiertu w ziemi, umieszczeniu tam │adunku j▒drowego wraz z oprzyrz▒dowaniem mierniczym i odpaleniu go. W wyniku tego nie otrzymujemy ognistego grzybka ale zag│ŕbienie w ziemi, ktˇre w porywach mo┐e przyj▒Š kszta│t du┐ego leja.
Ot i ca│a tajemnica ;-)

Fotoreporta┐ na Onet.pl
Prˇbne wybuchy j▒drowe - Wikipedia
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 pa╝dziernika 2006
Czemu nic o The Fall? - 0:15 - Squonk
"Dlaczego nic nie pisaliÂcie o grze The Fall: Last Days Of Gaia?" - to pytanie zosta│o nam zadane jaki czas temu. A odpowiedzi na nie jest wiele. Jedna z nich bŕdzie chyba emanacj▒ moich oczekiwa˝ w stosunku do Âwiata ;-) Otˇ┐ dystrybutor tej gry na terenie Polski - firma Play - nie pokusi│ siŕ aby wys│aŠ do nas nawet ma│ego mejla z zawiadomieniem, ┐e taka pozycja zosta│a w ko˝cu wydana. Sajdon w newsie z 15 marca 2005 pisa│:

Gra cRPG The Fall: Last Days of Gaia, o ktˇrej ju┐ nie raz pisaliÂmy, zostanie wypuszczona na polski rynek 13 czerwca 2005 w cenie 54z│. Data wydania znaj▒c ┐ycie jeszcze siŕ zmieni... nie raz... ;-).

Chyba siŕ nie mylŕ, ale 15 marca 2005 roku by│o jako tak ponad rok temu :-). Ponadto temat za│o┐ony na Forum Phoenix'a mia│ mierne zainteresowanie. Wiŕc nie wnikaj▒c w dalsze rozwa┐ania co i kto mˇg│ zrobiŠ w sprawie informowania o na │amach Trzynastego Schronu, podam miejsca gdzie mo┐na siŕ czego wiŕcej dowiedzieŠ o tej grze.

Otˇ┐ na sojuszniczym Forum Shamo jest du┐y w▒tek poÂwiecony tej grze i problemom z ni▒ zwi▒zanych. A strona dystrybutora, traktuj▒ca o The Fall: Last Days Of Gaia, mieÂci siŕ TUTAJ.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 pa╝dziernika 2006
Jutro to dziÂ, tyle ┐e jutro - 1:02 - Squonk
Tak s│owami S│awomira Mro┐ka zaczyna siŕ jeden z najlepszych polskich filmˇw Seksmisja. Komedia, traktuj▒ca o problemach damsko - mŕskich, a tak naprawdŕ kawa│ porz▒dnego kina sk│aniaj▒cego do refleksji nad celowoÂci▒ i sensem prowadzenia wojen. W tym tej najokrutniejszej, jak▒ jest wojna atomowa. A w Seksmisji zosta│o to pokazane w sposˇb bardzo przewrotny: "co by by│o gdyby w jej wyniku wyginŕli wszyscy mŕ┐czy╝ni" ;-).

Film w wersji VCD mo┐na kupiŠ jako dodatek do listopadowego numeru czasopisma Žwiat Kobiety.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 pa╝dziernika 2006
Opisy w New Dawn - 22:32 - Squonk
Prace nad projektem New Dawn posuwaj▒ siŕ do przodu co cieszy. O to, o czym tworz▒cy projekt informuj▒ nas po raz kolejny w pa╝dzierniku:

Dzi chcemy wam przedstawiŠ kolejne etapy prac nad gr▒. Pierwszym etapem jest stworzenie dok│adnego opisu danej bestii, postaci lub obiektu. Opis ten doskonale wkomponowuje siŕ w fabu│ŕ gry i ekosystem w okreÂlonych lokacjach. Nastŕpnym etapem jest przygotowanie szkicu i jego wersji kolorowej. Z concept artˇw powstaje model 3d, ktˇry jest w dalszej fazie teksturowany. Ostatnim etapem jest przygotowanie animacji szkieletowej. Jako przyk│ad pos│u┐y nam Rogatogrzywy, bestia, ktˇr▒ bŕdziecie mieli mo┐liwoŠ poznania ju┐ w demo gry. Przedstawiamy wam etapy od szkicu do oteksturowanego obiektu.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Filmy z Obrony Cywilnej - 22:35 - Squonk
"Unik i os│ona" - to has│o w latach piŕŠdziesi▒tych ubieg│ego wieku, opisywa│o najlepsz▒ metodŕ ochrony przed nuklearnym zagro┐eniem w Stanach Zjednoczonych. Niestety, nie ma dowodˇw na jego skutecznoŠ ;-)

Ale warto sobie przypomnieŠ tamte czasy, ogl▒daj▒c filmy ktˇre swoimi klimatami jak nic nawi▒zuj▒ do tych znanych nam z Fallouta. O to bowiem na stronie Internet Archive, s▒ dostŕpne materia│y dydaktyczno propagandowe, ktˇre mia│y uÂwiadomiŠ ameryka˝skiemu spo│ecze˝stwu niebezpieczne skutki u┐ycia broni j▒drowej. W tamtych czasach w USA naprawdŕ powa┐nie traktowano nuklearne zagro┐enie ze strony ZSRR. Zw│aszcza po wybuchu wojny korea˝skiej. Wszŕdzie widziano komunistycznych szpiegˇw, a w ci▒gu dnia w wiŕkszych miastach og│aszano alarmy przeciwlotnicze. Straszy│a komisja McCarthy'ego. Szpiedzy prawdziwi mieszali siŕ z tymi domniemanymi, a podejrzenie o wspˇ│pracŕ z komunistami by│o jednoznaczne z wspˇ│prac▒

Dzi po tych ponurych czasach zosta│y owe instrukta┐owe filmy i kroniki filmowe. I od razu muszŕ dodaŠ, ┐e produkcje ameryka˝skie s▒ jednak bardziej sympatyczniejsze od naszych. W ko˝cu w latach piŕŠdziesi▒tych w Polsce g│ˇwnym wrogiem by│a stonka ziemniaczana zrzucana na pola :-).

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

26 pa╝dziernika 2006
W Clicku o Falloucie - 10:29 - Squonk
Do listopadowego numeru czasopisma Click zosta│a do│▒czona kilkunastostronicowa ksi▒┐eczka "Click Klasyka". A tam zosta│a opisana znana wszystkim seria Fallout :-)
W broszurce zawarto historiŕ powstania gier (w tym i nies│awnego Fallouta na konsole) oraz rˇ┐ne ciekawostki z nimi zwi▒zane. Minusem s▒ s│abej jakoÂci, ciemne, niewyra╝ne zdjŕcia. Na os│odŕ mamy za sms-owy konkurs, w ktˇrym mo┐na wygraŠ 50 zestawˇw Sagi Fallouta!!!.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

29 pa╝dziernika 2006
Nadchodzi Era Feniksa - 18:15 - Squonk
Wielkimi krokami nadchodzi premiera nowej ods│ony Strony G│ˇwnej naszego Wortalu.

To szczŕÂliwe uko˝czenie wielomiesiŕcznej pracy by│o w ostatnim czasie zwiastowane szczegˇlnymi znakami na niebie i ziemi. Przede wszystkim, pod znakiem nadchodz▒cej ods│ony strony g│ˇwnej odby│y siŕ w tym roku dwa najwiŕksze turnieje Diablo II w Polsce: maj▒cy miejsce w zesz│ym miesi▒cu Phoenix Diablo Tour oraz - ko˝cz▒ca siŕ w│aÂnie - kolejna edycja najwiŕkszej w Polsce liga klanˇw Diablo, Polish Clan League.

Nowa strona bŕdzie w porˇwnaniu do obecnej znacznie bardziej z│o┐ona, oferuj▒ca sporo przydatnych funkcji, a przy tym podaj▒ca materia│y w sposˇb bardziej czytelny i logiczny. Aby daŠ Wam przedsmak tego, co otrzymacie kiedy wybije "godzina zero", przygotowaliÂmy specjalny tekst - zwiastun najwa┐niejszych zmian na stronie g│ˇwnej.

Zwiastun Nowej ods│ony Strony G│ˇwnej PHX, cz੠1

Artyku│ sk│ada siŕ z trzech czŕÂci, ktˇre bŕd▒ publikowane w sta│ych, kilkudniowych odstŕpach czasu, a┐ do dnia premiery. Zachŕcamy Was zatem do regularnego odwiedzania aktualnej strony g│ˇwnej (wci▒┐ jeszcze pod adresem www.phx.pl), by nie przegapiŠ kolejnych informacji na temat nadchodz▒cej premiery. B▒d╝cie gotowi :-) !
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer