<< Nowiny | << Archiwum nowin
04 listopada 2013
Confederate Express - oldschoolowy, zombiakowy RPG - 19:35 - Uqahs
Confedrate Express
Przyk│ad polskiego Zombie Drivera pokaza│, ┐e aby odnieŠ sukces na polu elektronicznej rozrywki wystarczy dorwaŠ poczciwego przedstawiciela jakiego zawodu i kazaŠ mu pracowaŠ podczas zombie-apokalipsy. Rola dzielnego taksˇwkarza ochoczo miel▒cego umarlakˇw pod ko│ami przypad│a do gustu wielu graczom.

W podobn▒ nutŕ uderza malutkie (bo dwuosobowe) studio Kilobite ze swoim flagowym tytu│em Confedrate Express, ktˇry w│aÂnie zbiera pieni▒dze na Kickstarterze. Twˇrcy wziŕli na warsztat nie│atw▒ pracŕ kuriera, rozwo┐▒cego przesy│ki pomimo utrudniaj▒cych ┐ycie zombiakˇw. A wszystko przez pewien czip (water chip?), ktˇry po wszczepieniu w cia│o delikwenta utrzymywa│ idealny stan jego zdrowia. Jak wiadomo, ka┐dy lek ma skutki uboczne, a w tym wypadku by│o to ci▒g│e dzia│anie czipa nawet po Âmierci jego u┐ytkownika...

Autorzy swoj▒ grŕ okreÂlaj▒ doŠ d│ugawym terminem: "dru┐ynowo-strategiczno-taktyczny RPG". G│ˇwne zadaniem gracza to oczywiÂcie dostarczanie rˇ┐norodnych przesy│ek (jedne bŕd▒ lekkie, inne ciŕ┐kie albo bardzo wra┐liwe na uszkodzenia) i odpieranie atakˇw zombie. Przed ka┐d▒ misj▒ gracz dobiera dru┐ynŕ z postaci posiadaj▒cych rˇ┐ne zestawy umiejŕtnoÂci, pozwalaj▒ce im np. wskrzeszaŠ towarzyszy czy podk│adaŠ domowej │adunki wybuchowe. PomyÂlne pokonywanie kolejnych poziomˇw skutkowaŠ bŕdzie mo┐liwoÂci▒ rozwoju tych zdolnoÂci i dostŕpem do lepszych kompanˇw i mocniejszego arsena│u (warto wspomnieŠ, ┐e bronie maj▒ posiadaŠ liczne modyfikacje zmieniaj▒ce ich w│aÂciwoÂci, np. t│umiki, lunety, dodatkowe magazynki).


Tak bogaty arsena│ stanowi obronŕ nie tylko przeciwko zombiakom, ale te┐ bardziej wymagaj▒cym przeciwnikom, jak choŠby rebeliantom, ┐o│nierzom konfederacji czy ÂmiercionoÂnym robotom. I ┐eby jeszcze podkrŕciŠ poziom trudnoÂci, gracz bŕdzie mia│ tylko jedno ┐ycie, a jego utrata ma skutkowaŠ rozpoczynaniem gry od nowa. Ta ma nie nudziŠ, bo twˇrcy obiecuj▒ losowo generowany, otwarty Âwiat, daj▒cy swobodŕ wyboru Âcie┐ki, ktˇr▒ pod▒┐amy. Niekiedy zboczenie z trasy, aby zdobyŠ lepsz▒ bro˝ lub przedmioty mo┐e okazaŠ siŕ bardziej op│acalne ni┐ pod▒┐anie najkrˇtsz▒ drog▒.

Warto zauwa┐yŠ, ┐e Confederate Express posiada staromodn▒ dwuwymiarow▒ grafikŕ ukazan▒ w rzucie izometrycznym, ale wykorzystuj▒c▒ ciekawe efekty Âwietlne. Dodaj▒c do tego podatne na zniszczenia otoczenie, otrzymujemy miodnie wygl▒daj▒c▒ grŕ. Jej ostateczny kszta│t nie jest jeszcze przes▒dzony, gdy┐ zbiˇrka funduszy nadal trwa. Wiŕkszy bud┐et to kolejne ciekawe "ficzery" - ju┐ teraz wiadomo, ┐e nie zabraknie pojazdˇw. Ekipa twˇrcˇw zebra│a w│aÂnie 25 tysiŕcy dolarˇw, a do ko˝ca akcji pozosta│o jeszcze 16 dni.

Platform▒ docelow▒ jest pecet, a g│ˇwnym kana│em dystrybucji bŕdzie Steam.

Črˇd│o: Kickstarter - Confederate Express

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer