<<Niusy
07 czerwca 2016
Ziemie Ja│owe: Za GarŠ Gibsonˇw - 20:29 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Ziemie Ja│owe: Za GarŠ Gibsonˇw'
Informacja prasowa od organizatorˇw Ziem Ja│owych 2016.

Osada by│a koÂlawa, podzielona na ma│e obozy i budynki, otoczona niskim murem z kilkoma wie┐yczkami. By│a te┐ dog│ŕbnie przesi▒kniŕta smrodem z rafinerii. Po prostu fort na pustkowiach. Gdzie tam federacja? Gdyby nie ropa, nie by│oby tu ┐adnej federacji. Sami nie byli stanie siŕ utrzymaŠ, nic dziwnego, ┐e pozapraszali rˇ┐ne frakcje do wspˇlnej obrony. Pewnie ca│a ta ich federacja sprowadza siŕ do tego, ┐e s▒siad s▒siadowi obejÂcia pilnuje.

Zapraszamy na szˇst▒ ju┐ ods│onŕ Zag│ŕbiowskiego Konwentu Postapokaliptycznego! Ziemie Ja│owe: Za GarŠ Gibsonˇw odbŕd▒ siŕ w terminie 4-10 lipca i podobnie jak w latach ubieg│ych utrzymane bŕd▒ w klimacie postapokaliptycznego westernu. Teren rˇwnie┐ pozostaje bez zmian – opuszczona kopalnia w Bŕdzinie ponownie stanie siŕ zapad│ym miasteczkiem Zgorzel, a okoliczne pustkowia zape│ni▒ siŕ mutantami, bandytami oraz │owcami niewolnikˇw... a nawet osadnikami prˇbuj▒cymi przetrwaŠ w tym trudnym terenie.

Tak to wygl▒da│o w zesz│ym roku:


Zapraszamy na Ziemie Ja│owe, a wszelkie info znajdziecie w wydarzeniu na Facebooku!

Ziemie Ja│owe 2016: Za GarŠ Gibsonˇw - Facebook

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

08 czerwca 2016
'P│omie˝ jest wieczny on odbiera i daje ┐ycie...' - re┐yserka zakonnego Intro specjalnie dla Trzynastego Schronu - 0:34 - GoŠ 13S
Ilustracja do nowiny 'Ziemie Ja│owe: Za GarŠ Gibsonˇw'
Tekst napisa│a Reliah, wrzuci│ Squonk.

Intro Zakonu Žwiŕtego P│omienia jest w│aÂciwie przypadkowym po│▒czeniem przyjemnego z po┐ytecznym. Mo┐e wydawaŠ siŕ to zabawne, ale ╝rˇd│o projektu spoczywa w g│odnych nowoÂci odmŕtach pracowni wroc│awskiej Akademii Sztuk Piŕknych. Moje zaanga┐owanie w dzia│ania zwi▒zane z Grafik▒ Intermedialn▒ oraz zajŕcia z Audio, jak i przychylne oko oraz b│ogos│awie˝stwo wyk│adowcˇw, powŕdrowa│y do zakonnej ekipy. Dysponowa│a ona bowiem odpowiednimi zasobami, by mˇc zrealizowaŠ co atrakcyjnego wizualnie.

Ilustracja do nowiny ''P│omie˝ jest wieczny on odbiera i daje ┐ycie...' - re┐yserka zakonnego Intro specjalnie dla Trzynastego Schronu'


Ze wspomnian▒ ekip▒, jako Obro˝ca Wiary, czujŕ siŕ zaprzyja╝niona, tote┐ ┐al by│oby nie wykorzystaŠ jej potencja│u, kiedy wreszcie nadarzy│a siŕ ku temu okazja. Na entuzjazm nie trzeba by│o specjalnie czekaŠ. PoÂrednio cytuj▒c g│owŕ bractwa: film poÂwiŕcony fabularnej dzia│alnoÂci Zakonu le┐a│ grzecznie na ich liÂcie marze˝.

Ilustracja do nowiny ''P│omie˝ jest wieczny on odbiera i daje ┐ycie...' - re┐yserka zakonnego Intro specjalnie dla Trzynastego Schronu'


Projekt Film mia│ wiŕc z za│o┐enia stanowiŠ zarˇwno realizacjŕ na zaliczenie semestralne, jak i materia│ promocyjny dla samego Zakonu. W ca│e przedsiŕwziŕcie zaanga┐owa│o siŕ ponad trzydzieÂci osˇb, w tym te┐ jeden dzielny pies. Wszystkim zainteresowanym zosta│ przedstawiony koncept wraz z zawartoÂci▒ merytoryczn▒, przygotowane przez Zakonnika, Darkera, stoj▒cego na stra┐y bractwowych doktryn, oraz mnie - osobŕ z zewn▒trz, bardziej skupion▒ na estetyce obrazu i s│owa. Film nie mia│ byŠ fabularn▒ krˇtkometra┐ˇwk▒, a wprowadzeniem.

Ilustracja do nowiny ''P│omie˝ jest wieczny on odbiera i daje ┐ycie...' - re┐yserka zakonnego Intro specjalnie dla Trzynastego Schronu'


InspirowaliÂmy siŕ przede wszystkim wstŕpniakami serii Fallout. Powsta│y materia│, wed│ug naszych planˇw, powinien pe│niŠ funkcjŕ informacyjn▒, wprowadzaj▒c w klimat osoby zainteresowane rekrutacj▒, nowe w Ârodowisku lub te zupe│nie z nim niezwi▒zane. Przy tym mia│ pozostaŠ interesuj▒cy dla starych wyjadaczy i zapowiedzieŠ jednoczeÂnie z jakimi nastrojami larpowymi pod▒┐ymy na tegoroczny OldTown Festival.

Ilustracja do nowiny ''P│omie˝ jest wieczny on odbiera i daje ┐ycie...' - re┐yserka zakonnego Intro specjalnie dla Trzynastego Schronu'


Zaraz po przygotowaniu storyboardˇw, sprawnie przyst▒piliÂmy do realizacji dziŕki zaznajomionemu úukaszowi Szymczykowi, odpowiedzialnemu za sprzŕt oraz zdjŕcia. WykorzystaliÂmy zalatuj▒ce postapokalips▒ zakamarki Wroc│awia i okolic. W plenerze spŕdziliÂmy szeŠ dni, zaczynaj▒c od os│awionego w tych stronach Szkieletora. Otwarte na nasze pomys│y okaza│o siŕ rˇwnie┐ leÂnickie CK Zamek, ktˇre w czasie XII Dni Fantastyki udostŕpni│o nam podziemia budynku. Przygodŕ w obiektywie zwie˝czy│a wyprawa na tereny opuszczonej bazy paliwowej, ju┐ od zesz│ego roku z powodzeniem zaadoptowane przez konwent Zakonki.

Ilustracja do nowiny ''P│omie˝ jest wieczny on odbiera i daje ┐ycie...' - re┐yserka zakonnego Intro specjalnie dla Trzynastego Schronu'


Przygotowania, wykonanie i poprawki │▒cznie zajŕ│y nie wiŕcej ni┐ miesi▒c. W rolŕ lektora, ktˇry mia│ nadaŠ rytm kolejnym sekwencjom filmu, wcieli│ siŕ nasz przyjaciel, Czedol. Uda│o nam siŕ go nagraŠ dziŕki uprzejmoÂci Paw│a Iwaniny, ktˇrej doÂwiadczyliÂmy w studio dziennikarzy Uniwersytetu Wroc│awskiego. Monta┐ video i audio (ten drugi, poza narratorem, zaimprowizowany z eksperymentalnych lub ogˇlnodostŕpnych ambientˇw) przypad│ mnie, jako ┐e ta cz੠pracy w najwiŕkszej mierze podlega│a ocenie moich prowadz▒cych.

Ilustracja do nowiny ''P│omie˝ jest wieczny on odbiera i daje ┐ycie...' - re┐yserka zakonnego Intro specjalnie dla Trzynastego Schronu'


Projekt, ledwie uko˝czony na czas, zosta│ przyjŕty na ASP niezwykle entuzjastycznie. Z wewnŕtrznego przegl▒du pracowni Grafiki Intermedialnej powŕdrowa│ na pokazy najlepszych realizacji studenckich w roku akademickim 2015/16 z zakresu Sztuki Mediˇw. Otrzyma│ rˇwnie┐ najwy┐sz▒ ocenŕ w pracowni Audio. Zakonne Intro wzbudzi│o zainteresowanie postapokaliptyczn▒ kultur▒, a pojawiaj▒c siŕ w Ârodowisku artystycznym, otworzy│o na Akademii furtkŕ dla kolejnych realizacji, osadzonych w klimacie, co zreszt▒ zosta│o potwierdzone przez uczelnianych prowadz▒cych. Oficjalna premiera odby│a siŕ w czasie OldTown Pubbing, w 12 miastach w ktˇrych jednoczeÂnie organizowano imprezy.

Ilustracja do nowiny ''P│omie˝ jest wieczny on odbiera i daje ┐ycie...' - re┐yserka zakonnego Intro specjalnie dla Trzynastego Schronu'


Wci▒┐ zbieramy opinie od cz│onkˇw Ârodowiska post-apo oraz zewnŕtrznych odbiorcˇw, jak i porz▒dkujemy w│asne doÂwiadczenia, by w niedalekiej przysz│oÂci zabraŠ siŕ za kolejny projekt.

Agnieszka 'Reliah' Sucharzewska - re┐yseria oraz scenariusz.


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

10 czerwca 2016
Kuchnia Trzynastego Schronu: krokiety z kapust▒ i pieczarkami - 0:58 - Stary Wujek
Ilustracja do nowiny 'Kuchnia Trzynastego Schronu: zapiekany bigos z kiszonej kapusty'
Kuchnia Trzynastego Schronu zaprasza na przepyszne krokiety z kapust▒ i pieczarkami!

Je┐eli Wasze menu opiera siŕ na potrawach takich jak iguana na patyku, jaja na ostro Mniam Mniam czy... miŕsie kretoszczura, to krokiety z kapust▒ i pieczarkami podnios▒ Wasze morale i wszystkie statystyki o 2 punkty! A krokiet to po prostu zapiekany naleÂnik z farszem.

Krokiety z kapust▒ i pieczarkami – przepis.

W rozszerzeniu nowiny film pokazuj▒cy, ┐e naleÂniki nie musz▒ byŠ nudne.


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Polcon - Eurokonferencja 2016 noclegi, integracja, akredytacje - 22:31 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Polcon – Eurokonferencja 2016 zaczynamy!'
Informacja prasowa od organizatorˇw konwentu Polcon 2016.

Niespe│na trzy miesi▒ce dziel▒ nas od fantastycznego wydarzenia w Europejskiej Stolicy Kultury Wroc│aw 2016. Tym razem uchylimy nie tylko r▒bka tajemnicy odnoÂnie oczekiwanych atrakcji, ale przede wszystkim przedstawiamy propozycjŕ noclegow▒ dla osˇb przyjezdnych.

Wszyscy przybywaj▒cy do Wroc│awia na Polcon - Eurokonferencja 2016 mog▒ odetchn▒Š z ulg▒. Zosta│y sfinalizowane rozmowy dotycz▒ce miejsc noclegowych w akademikach, ktˇre znajduj▒ siŕ w niewielkiej odleg│oÂci od kompleksu Hali Stulecia: kampus Wittiga Politechniki Wroc│awskiej oddalony jest zaledwie o 700 metrˇw. Oznacza to kilkuminutowy spacer lub krˇtk▒ podrˇ┐ tramwajem.

Do dyspozycji uczestnikˇw Polconu 2016 bŕd▒ dwa typy pokoi:
  • modu│ dwˇch 2-osobowych wyposa┐ony w aneks sanitarny oraz kuchenny z lodˇwk▒ w cenie 46 z│otych za osobŕ za noc,
  • modu│ dwˇch 2-osobowych oraz dwˇch 3-osobowych ze wspˇlnym aneksem sanitarnym w cenie 36 z│otych za osobŕ za noc.

Ilustracja do nowiny 'Polcon - Eurokonferencja 2016 noclegi, integracja, akredytacje'

W ka┐dym z proponowanych wariantˇw dostŕpnych jest 600 miejsc, a w cenie znalaz│a siŕ rˇwnie┐ poÂciel. Osoby planuj▒ce skorzystanie z dostŕpnych w akademikach rŕcznikˇw musz▒ liczyŠ siŕ z dodatkow▒ op│at▒. Miejscami noclegowymi s▒ Domy Studenckie T-15, T-16, T-17 oraz T-19 Politechniki Wroc│awskiej, a same miejsca oferowane s▒ w terminie odbywania siŕ Polconu, czyli w dniach 18-22 sierpnia 2016. Jednak dla zainteresowanych istnieje mo┐liwoŠ przyjazdu dzie˝ wczeÂniej lub pˇ╝niej. W okolicy znajduj▒ siŕ rˇwnie┐ sklepy, wiŕc Dodatkowe informacje dotycz▒ce wyposa┐enia oraz warunkˇw rezerwacji miejsc w akademikach znajduj▒ siŕ na nastŕpuj▒cej stronie:

polcon2016.pl/noclegi/akademiki

Nie ukrywajmy: na Polcon i do Europejskiej Stolicy Kultury Wroc│aw 2016 nie przyje┐d┐a siŕ, ┐eby spaŠ czy spŕdzaŠ czas w pokojach. Najwa┐niejsze s▒ atrakcje. Do takich bez w▒tpienia bŕdzie nale┐eŠ niezapomniane prze┐ycie i spotkanie dla wszystkich fanˇw Žwiata Mroku: wÂrˇd goÂci znajduje siŕ bowiem sam Mark Rein-Hagen, czyli jeden z twˇrcˇw tego s│ynnego uniwersum. Ma│o tego! Mark Rein-Hagen zaproponowa│ przeprowadzenie sesji RPG swojej nowej produkcji: I Am Zombie. Rozgrywka odbŕdzie siŕ w jŕzyku angielskim, ale nie powinno to stanowiŠ przeszkody dla fanˇw twˇrczoÂci. Mark specjalnie odwiedzi│ w Tbilisi studio fotograficzne, ┐eby przygotowaŠ siŕ i naszych goÂci na przybycie.

Ilustracja do nowiny 'Polcon - Eurokonferencja 2016 noclegi, integracja, akredytacje'


Polcon to rˇwnie┐ integracja. W tym roku uczestnicy bŕd▒ mieŠ do dyspozycji lokal Tawerna umiejscowiony przy ulicy Wrˇblewskiego we Wroc│awiu. Niedaleko znajdzie siŕ rˇwnie┐ pole namiotowe, ale szczegˇ│y tego sposobu integracji i noclegu podamy w kolejnej wiadomoÂci. Tawerna bŕdzie miejscem spotka˝ nie tylko uczestnikˇw wydarzenia, ale tak┐e niektˇrych z goÂci Polconu. Skoro integracja to wszystkich ze wszystkimi!

To tylko wierzcho│ek prawdziwej gˇry lodowej: wymieniliÂmy jedynie dwie atrakcje maj▒ce na celu zbli┐enie spo│ecznoÂci. Ju┐ wkrˇtce mo┐ecie spodziewaŠ siŕ bardziej szczegˇ│owych informacji na temat goÂci honorowych, atrakcji w poszczegˇlnych blokach, punktˇw programu, a nawet pewnych wydarze˝ wyj▒tkowych. Wszystko w swoim czasie.

Od dnia 1 czerwca 2016 koszt akredytacji wzrˇs│ i wynosi obecnie 80 z│otych. Cena ta aktualna bŕdzie do 1 lipca. Czerwiec jest rˇwnie┐ ostatnim miesi▒cem, kiedy mo┐na dokonaŠ zakupu akredytacji grupowej dla 10 lub wiŕcej osˇb ze zni┐k▒ 10% od ceny obowi▒zuj▒cej w dniu zakupu.

O Polconie

Najstarszy, bo odbywaj▒cy siŕ od 1985 roku ogˇlnopolski festiwal literatury i fantastyki. Wydarzenie co roku organizowane jest w innym miejscu, a o wyborze organizatora decyduje Forum Fandomu dwa lata wczeÂniej. CzŕÂci▒ Polconu jest przyznawana na nim podczas specjalnej gali Nagroda Literacka Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla – najstarsza i najbardziej presti┐owa nagroda dla twˇrcˇw literatury fantastycznej. W 2016 roku wydarzenie powraca do Wroc│awia po 4 latach wŕdrˇwki.

O Europejskiej Stolicy Kultury

ESK to miasto wybrane przez Uniŕ Europejsk▒. Jego zadaniem jest w ci▒gu roku zaprezentowaŠ ┐ycie kulturalne nie tylko ca│ego miasta, ale rˇwnie┐ regionu i kraju. Ide▒ Europejskiej Stolicy Kultury jest wzajemne poznanie, zbli┐enie i otwarcie dialogu miŕdzykulturowego wÂrˇd Europejczykˇw. Miasta nosz▒ce tytu│ ESK skupiaj▒ na sobie uwagŕ ca│ej Europy – daje to niepowtarzaln▒ szansŕ nie tylko na wniesienie wk│adu w rozwi▒zania kwestii istotnych dla naszego kontynentu, ale rˇwnie┐ mo┐liwoŠ przyspieszenia rozwoju oraz promocjŕ miasta. W 2016 roku Wroc│aw do│▒czy│ do chlubnego grona ESK, gdzie ju┐ wczeÂniej pojawi│y siŕ Berlin, Florencja, Pary┐, Madryt czy Praga.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

11 czerwca 2016
Ziemie Ja│owe – Zg│oszenia Postaci na Grŕ Terenow▒ - 14:57 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Ziemie Ja│owe: Za GarŠ Gibsonˇw'
Informacja prasowa od organizatorˇw Ziem Ja│owych 2016.

Organizatorzy Ziem Ja│owych zdecydowali siŕ przed│u┐yŠ termin zg│aszania postaci na Grŕ Terenow▒. Na wype│nienie formularza macie czas do 19 czerwca, a warto to zrobiŠ, gdy┐ uzyskacie w ten sposˇb dodatkowe bonusy na starcie LARPa oraz dostŕp do grup frakcyjnych. Tak┐e pozostaje tylko zapoznaŠ siŕ ze wstŕpem fabularnym, frakcjami i... pojawiŠ siŕ w Zgorzel.

Wstŕp fabularny
Frakcje
Formularz Zg│aszania Postaci

Ponadto zapowiedziany zosta│ kolejny goŠ, autorka Fabrycznej Zony – Dominika Wŕc│awek!

Na Ziemiach Ja│owych pojawi siŕ rˇwnie┐ Robert J. Szmidt, o czym mo┐na przeczytaŠ tutaj. Natomiast album z ikonografikami prezentuj▒cymi fabularne frakcje mo┐na przejrzeŠ w galerii na Facebooku.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 czerwca 2016
Polecamy: Powstanie Warszawskie. Wŕdrˇwka po walcz▒cym mieÂcie - 10:11 - Veron
Ok│adka ksi▒┐ki 'Powstanie Warszawskie. Wŕdrˇwka po walcz▒cym mieÂcie'
Gor▒co polecamy najnowsz▒ ksi▒┐kŕ Marcina Ciszewskiego Powstanie Warszawskie. Wŕdrˇwka po walcz▒cym mieÂcie. To nowoŠ wydawnictwa WarBook z serii WarReport.

Po 70 latach taÂmy filmowe z kronikami nagranymi podczas Powstania Warszawskiego przez operatorˇw Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej ujrza│y Âwiat│o dzienne. Sta│o siŕ tak za spraw▒ Muzeum Powstania Warszawskiego, ktˇre na ich podstawie postanowi│o stworzyŠ pierwszy na Âwiecie film fabularny zmontowany w ca│oÂci z materia│ˇw dokumentalnych.

Tak oto narodzi│o siŕ „Powstanie Warszawskie”, czyli opracowany w nowoczesnych technologiach dramat wojenny non-fiction mˇwi▒cy o wydarzeniach sierpnia 1944 roku. Film by│ polskim kandydatem do Oscara w kategorii „Najlepszy pe│nometra┐owy film dokumentalny”. Na festiwalu filmowym w Gdyni zdoby│ nagrodŕ Or│y dla najlepszego obrazu dokumentalnego i najlepszego
d╝wiŕku, a Stowarzyszenie Filmowych Re┐yserˇw D╝wiŕku przyzna│o mu Z│ot▒ Szpulŕ.

Sukces projektu zainspirowa│ twˇrcˇw do dalszych dzia│a˝. Muzeum Powstania Warszawskiego zwrˇci│o siŕ wiŕc do pisarza Marcina Ciszewskiego z proÂb▒ o zbeletryzowanie filmu. Celem by│o przekucie poruszaj▒cych kronik powsta˝czych w fascynuj▒c▒ ksi▒┐kŕ. Efektem tej pracy jest niniejszy tom. Powsta│o dzie│o daleko wykraczaj▒ce poza interpretacjŕ – to oryginalna, autorska opowieŠ o jednym z najwa┐niejszych momentˇw w dziejach Polski. I kolejny dowˇd na to, ┐e historia wci▒┐ jest ┐ywa i pe│na wzbudzaj▒cych emocje narracji.

Zapraszamy na literack▒ wŕdrˇwkŕ po walcz▒cej Warszawie.


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Felieton o schronku - 23:53 - GoŠ 13S
Ilustracja do nowiny 'Felieton o schronku'
Tekst napisa│ Rodrrik, wrzuci│ Squonk.

»a│ujemy w swoim ┐yciu bardzo wielu rzeczy. Pocz▒wszy od z│ego rozdania punktˇw umiejŕtnoÂci w Falloucie, przez nietrafiony dobˇr s│ˇw podczas rozmowy, a ko˝cz▒c na powracaj▒cych nocami myÂlami o z│ych ┐yciowych wyborach. Czŕsto cz│owiek zaczyna ┐a│owaŠ po fakcie, gdy ju┐ nic mu to nie przyniesie. Mo┐e jednak przynieŠ to co komu innemu, zanim bŕdzie za pˇ╝no.

Tekst ten napisa│em z nadziej▒, ┐e mo┐e chocia┐ jedna osoba uchroni siŕ przed wyrzutami sumienia, zawczasu otwieraj▒c oczy.

Felieton o schronku - ca│y tekst

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 czerwca 2016
Tom Clancy's The Division - recenzja - 0:27 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Tom Clancy's The Division - recenzja'
Tom Clancy's The Division to gra, ktˇra zosta│a wydana parŕ miesiŕcy temu. Žwie┐a, nadal aktualna trafi│a pod nasz▒ lupŕ, przez ktˇr▒ spojrza│ na ni▒ red. Veskern. To jedno z jego spostrze┐e˝:

Twˇrcom uda│o siŕ nawet w umieÂciŠ wykres pokazuj▒cy ktˇr▒ "klasyczn▒" rolŕ mo┐emy pe│niŠ najefektywniej za pomoc▒ trzech dostŕpnych w grze statystyk - Ataku, Obrony i Technologii. Zwiŕkszamy je dostosowuj▒c i zdobywaj▒c sprzŕt, ktˇrego wzorem Borderlands czy Diablo jest mnˇstwo. Nowa bro˝ g│ˇwna, boczna, plecaki, ochraniacze, kamizelki czy maski - co chwilŕ zdobywamy nowe zabawki, ktˇre mo┐emy sprzedaŠ, roz│o┐yŠ na czŕÂci b▒d╝ wzmocniŠ.

Ca│oŠ recenzji pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

19 czerwca 2016
Polecamy: Sam Childers, W obronie innych - 21:42 - Veron
Ok│adka ksi▒┐ki 'W obronie innych'
Gor▒co polecamy nowoŠ wydawnictwa WarBook - ksi▒┐kŕ Sama Childersa, W obronie innych. Mia│a ona swoj▒ premierŕ 16. czerwca.

Kaznodzieja dzier┐▒cy bro˝ w rŕku, armia rebeliantˇw z szale˝cem na czele i ca│e wsie wyciŕte w pie˝ tylko dlatego, ┐e by│y po drodze…

Ksi▒┐ka „W obronie innych” opisuje historiŕ niezwyk│ej przemiany Sama Childersa, ktˇry z agresywnego bandyty sta│ siŕ cz│owiekiem wiary, prowadz▒cym wojnŕ o ocalenie dzieci w jednym z najniebezpieczniejszych zak▒tkˇw Âwiata. Jego ┐ycie zainspirowa│o twˇrcˇw filmu Kaznodzieja z karabinem z Gerardem Butlerem w roli g│ˇwnej.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 czerwca 2016
ZeeRRuuM 13 - opowiadanie - 22:12 - Squonk
Trzynasty Schron
S▒ wokˇ│ nas. Wszŕdzie. Wiŕksze ┐yj▒ na l▒dach, wodach i w powietrzu. Mniejsze nawet na nas samych...

Stawonogi... Owady, pajŕczaki, skorupiaki...

Dodajmy do tego jeszcze otoczenie postapokaliptyczne, a zw│aszcza wojnŕ atomow▒. I podobno zbawcze dla ich rozwoju promieniowanie. Co z tego wszystkiego mo┐e wynikn▒Š tego dowiedzieŠ bŕdzie siŕ mo┐na z opowiadania ZeeRRuuM 13. A mo┐e co naprawdŕ niespodziewanego...

ZeeRRuuM 13 - pobierz PDF.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

21 czerwca 2016
Metro 2035 - recenzja #2 - 1:05 - Squonk
Ilustracja do nowiny '<i>Metro 2035</i> - recenzja'
W│aÂnie trwaj▒ce mistrzostwa Europy w pi│ce no┐nej i uczestnicz▒ca w nich Rosja. Czy jej pi│karze pokazali najwy┐szej klasy futbol? Czy mo┐e, choŠ nie udawa│o im siŕ nawi▒zaŠ rˇwnej walki z lepszymi od siebie, to schodzili z murawy z poczuciem dobrze wykonanego zadania?

Nic z tych rzeczy. Rosyjska dru┐yna pokaza│a s│ab▒ grŕ, a w ostatnim meczu zosta│a wrŕcz rozbita przez Waliŕ wynikiem 3:0. Za to na pewno zostan▒ zapamiŕtani "rosyjscy kibice", ktˇrzy potrafili wywo│aŠ we Francji zadymŕ, godn▒ radzieckich mistrzˇw wojskowoÂci z okresu II wojny Âwiatowej. Totaln▒, szybk▒, skuteczn▒. I to na pewno byli tylko kibice, a nie jak g│osi│y nieprzyjazne g│osy rosyjscy ┐o│nierze z jednostek desantowych, szkoleni do walk ulicznych.

Taka jest dzi Rosja. Rz▒dzona przez osoby o mentalnoÂci gangsterˇw, dla ktˇrych wys│anie nieoznakowanego wojska czy grupy zorganizowanych bandytˇw, to tylko kolejny element polityki. Wewnŕtrznej polityki, bo na zewn▒trz Rosja ju┐ dawno przesta│a byŠ wiarygodnym partnerem. Ale to siŕ przecie┐ nie wziŕ│o znik▒d. To ma swoje ╝rˇd│o i przyczyny.

Czy Dmitrij G│uchowski w swojej powieÂci Metro 2035 zbli┐y│ siŕ do poznania i opisania tych przyczyn? Niniejsza recenzja jego powieÂci opisuje proces analizy dzisiejszej Rosji, ktˇr▒ na │amach swoich trzech powieÂcie stara│ siŕ zrobiŠ G│uchowski.

Ca│oŠ recenzji pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

27 czerwca 2016
Rafineria - 7 dni postapo w najlepszym wydaniu! - 1:25 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Rafineria - 7 dni postapo w najlepszym wydaniu! '
Informacja prasowa od organizatorˇw Rafinerii 2016.

Antykonwent Rafineria to 7-dniowa (1-7 sierpnia) impreza postapo, nad ktˇr▒ Trzynasty Schron w│aÂnie obj▒│ patronat. Trzy dni Gry Terenowej, trzy dni programu pe│nego prelekcji, pokazˇw i konkursˇw, szeŠ wieczorˇw z szalonymi imprezami. A wszystko to utrzymane w klimacie Neuroshimy, znanego i lubianego polskiego systemu RPG, ktˇrego Rafineria jest oficjalnym konwentem. Ju┐ teraz mo┐na zapoznaŠ siŕ ze wszystkimi szczegˇ│ami zamieszczonymi na stronie, Facebooku, a tak┐e zap│aciŠ wczeÂniej ni┐sz▒ kwotŕ akredytacji oraz zg│osiŠ punkt programu, co rzeczon▒ akredytacjŕ jeszcze obni┐y.

To jak, widzimy siŕ ju┐ 1 sierpnia?

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Ziemie Ja│owe – Program - 21:56 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Ziemie Ja│owe – Program'
Informacja prasowa od organizatorˇw Ziem Ja│owych 2016.

Jako, ┐e do konwentu zosta│o zaledwie kilka dni, zapraszamy do zapoznania siŕ z kompletnym programem tegorocznych Ziem Ja│owych oraz list▒ goÂci, ktˇrzy zjawi▒ siŕ na zlocie.

Ponadto zako˝czyliÂmy zbieranie zg│osze˝ postaci na Grŕ Terenow▒. Nie oznacza to, ┐e jeÂli kto nie zd▒┐y│, to nie mo┐e przyjechaŠ - oczywiÂcie, ┐e mo┐e, zapraszamy! Jednak postaŠ niezg│oszona bŕdzie mia│a odrobinŕ pod gˇrkŕ... a jeÂli komu podoba siŕ idea do│▒czenia do jednej z frakcji - ju┐ ma swojego pierwszego questa!

Aby zachŕciŠ Was do odwiedzin miasteczka Zgorzel, w rozszerzeniu newsa prezentujemy tak┐e zwiastun oraz plakat.Ilustracja do nowiny 'Ziemie Ja│owe – Program'

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

28 czerwca 2016
Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja - 0:50 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'
Informacja prasowa od organizatorˇw Kutnowskich Dni Fantastyki 2016.

19 – 22 maja 2016

Tegoroczny festiwal gatunkowy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie oficjalnie rozpoczŕli debiutanci w dziedzinie fantastyki. Miko│aj Manicki, Bart│omiej Grubich, Konrad Knapek i Maciej Ka╝mierczak wspˇlnie szukali odpowiedzi na pytanie "Czy fantastyka to powa┐na literatura?".

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


20 maja prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz wyjaÂnia│ czym jest szeroko rozumiana fantastyka jako gatunek literacki.

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Piŕkna pogoda, du┐o ruchu i Âwietna zabawa - turniej quidditch okaza│ siŕ strza│em w dziesi▒tkŕ. Dziŕkujemy Gimnazjum nr 2 w Kutnie, trenerom (Karolinie Kociurskiej Tomczak, Przemys│awowi Kubickiemu, Marzannie Kroczek, Mariuszowi Baranowskiemu), sŕdziemu g│ˇwnemu Jerzemu WyroÂlakowi oraz zawodnikom za niesamowite emocje!

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Ju┐ na spokojnie, ale z du┐▒ dawk▒ humoru oraz interesuj▒cych pyta˝ i odpowiedzi, odby│o siŕ spotkanie z Jaros│awem Grzŕdowiczem i Maj▒ Lidi▒ Kossakowsk▒. Dziŕkujemy Maciejowi Walczakowi za profesjonalne prowadzenie rozmowy.

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Na zako˝czenie pi▒tkowych wydarze˝ - eksperymentalna uczta muzyczna - koncert duetu Backspace.

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Sobota to ci▒g wielu wydarze˝, atrakcji i ogromna dawka pozytywnej energii. Przed bibliotek▒ trwa│y rozgrywki w gry planszowe, tworzenie muralu na ┐ywo i zabawy dla dzieci. W Ârodku odbywa│y siŕ prelekcje P│ockiego Klubu Fantastyki, pojawi│a siŕ wystawa modeli Star Wars, mo┐na by│o sprˇbowaŠ swoich si│ w klasycznych i wspˇ│czesnych grach komputerowych (za co dziŕkujemy lokalowi Game Over). Ciekawymi wydarzeniami by│y te┐: konkurs cosplay, w ktˇrym nagrodzono Garretta Hawke'a, Corvo i Thorina Dŕbow▒ Tarczŕ oraz spotkanie z Adrianem Gruszczy˝skim - w│aÂcicielem studia TattooZone.

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Niedziela to dalszy ci▒g rozgrywek w gry planszowe, strzelanie z │uku oraz turniej w Heroes of Might and Magic 3 (ktˇry mimo zaciŕtej rozgrywki musi zostaŠ doko˝czony w innym terminie). Zwie˝czeniem Kutnowskich Dni Fantastyki by│o spotkanie z Jackiem Piekar▒ oraz wrŕczenie nagrˇd w konkursie na opowiadanie. Z 76 nades│anych prac nagrodzono:

W I kategorii wiekowej nie przyznano I i III nagrody. Dwie II nagrody ex aequo w wys. 400 z│ otrzyma│y: Aleksandra Haka│o, za opowiadanie "Piˇra na wierzbie" oraz Julia Wojtczak, za opowiadanie "Wŕdrˇwka Mistiego".

W II kategorii wiekowej przyznano dwa rˇwnorzŕdne wyrˇ┐nienia w wys. 200 z│: Nina Wilczy˝ska, za opowiadanie "Terra Incognita" oraz Alicja »urowska, za opowiadanie "Ogrodnik".

III nagroda w wys. 300 z│ - Robert Fabja˝ski, za opowiadanie "Pod│oŠ gadzia nie zna granic"
II nagroda w wys. 600 z│ - Kamila Leciejewska, za opowiadanie "Rˇ┐e hrabiego Piotra"
I nagroda w wys. 1000 z│ - Katarzyna Karolina KrŕpeŠ, za opowiadanie "Z│ota rˇ┐a"

Ilustracja do nowiny 'Kutnowskie Dni Fantastyki 2016 - relacja'


Ogˇlna frekwencja Kutnowskich Dni Fantastyki wynios│a 927 osˇb. Ca│y zespˇ│ biblioteki serdecznie dziŕkuje naszym partnerom, sponsorom, mediom oraz wszystkim zaanga┐owanym w to wydarzenie.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

30 czerwca 2016
SchroNPCepcja czyli najlepszy NPC (postaŠ niezale┐na) wg Czytelnikˇw Trzynastego Schronu - wykreÂlanka - 0:19 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'SchroNPCepcja czyli najlepszy NPC (postaŠ niezale┐na) wg Czytelnikˇw Trzynastego Schronu - wykreÂlanka
Kolejna wykreÂlanka zwi▒zana z seri▒ Fallout odby│a siŕ w dniach 28 maja - 10 czerwca. Dotyczy│a ona wyboru najlepszej postaci niezale┐nej w grze. Czyli tzw. NPC-a. Tym razem zabawŕ poprowadzi│ red. Wrathu.

Z uwagi na ogromn▒ liczbŕ postaci, pojawiaj▒cych siŕ w tych┐e grach, zosta│y wprowadzone pewne dodatkowe zasady. Przede wszystkim liczba gier, z jakich mo┐na by│o wybraŠ bohaterˇw niezale┐nych zosta│a ograniczona do nastŕpuj▒cych tytu│ˇw:
  • Fallout (1997)
  • Fallout 2 (1998)
  • Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001)
  • Fallout 3 (2008)
  • Fallout: New Vegas (2010)
  • Fallout 4 (2015)
Dodatkowo przed w│aÂciwym g│osowaniem odby│y siŕ prawybory, typuj▒ce z ka┐dej gry dwˇch - w│aÂciwych do dalszego procedowania - bohaterˇw niezale┐nych. Przy Fallout Tactics: Brotherhood of Steel zosta│a podjŕta decyzja, ┐e zostanie z niej wybrany tylko gen. Barnaky. Po etapie prawyborˇw ukszta│towa│a siŕ wiŕc lista z nastŕpuj▒cymi postaciami.

Ilustracja do nowiny 'SchroNPCepcja czyli najlepszy NPC (postaŠ niezale┐na) wg Czytelnikˇw Trzynastego Schronu - wykreÂlanka '


JedenaÂcie postaci, jedenaÂcie historii. Rˇwnie┐ mo┐liwoŠ zawi▒zania jedenastu przyja╝ni.

- Harold (Fallout / Fallout 2 / Fallout Brotherhood of Steel / Fallout 3)
- Killian Darkwater (Fallout)
- John Cassidy (Fallout 2)
- Goris (Fallout 2)
- Simon Barnaky (Fallout Tactics)
- Moira Brown (Fallout 3)
- Jonas Palmer (Fallout 3)
- ED-E (Fallout New Vegas)
- Cass (Fallout New Vegas)
- Nick Valentine (Fallout 4)
- Robert Joseph MacCready (Fallout 3 / Fallout 4)

Jednak z tej grupy musia│o odpaŠ dwˇch. Pad│o na gen. Barnaky'ego oraz Jonasa Palmera.

Ilustracja do nowiny 'SchroNPCepcja czyli najlepszy NPC (postaŠ niezale┐na) wg Czytelnikˇw Trzynastego Schronu - wykreÂlanka'


W nastŕpnej kolejnoÂci nasi czytelnicy wskazali Moirŕ Brown i Roberta Josepha MacCready'ego.

Ilustracja do nowiny 'SchroNPCepcja czyli najlepszy NPC (postaŠ niezale┐na) wg Czytelnikˇw Trzynastego Schronu - wykreÂlanka'


Czwarte g│osowanie wyeliminowa│o z rozgrywki postacie mechaniczne, choŠ nie pozbawione ludzkiego wdziŕku. Odpadli ED-E i Nick Valentine.

Ilustracja do nowiny 'SchroNPCepcja czyli najlepszy NPC (postaŠ niezale┐na) wg Czytelnikˇw Trzynastego Schronu - wykreÂlanka'


I wszystko okaza│o siŕ ju┐ jasne, kto wchodzi do fina│u: Harold, John Cassidy i Goris.

Ilustracja do nowiny 'SchroNPCepcja czyli najlepszy NPC (postaŠ niezale┐na) wg Czytelnikˇw Trzynastego Schronu - wykreÂlanka'


A zwyciŕzca mˇg│ byŠ tylko jeden.

Ilustracja do nowiny 'SchroNPCepcja czyli najlepszy NPC (postaŠ niezale┐na) wg Czytelnikˇw Trzynastego Schronu - wykreÂlanka'


Rozk│ad g│osˇw fina│owej rozgrywki przedstawia│ siŕ nastŕpuj▒co:
- miejsce 1: Harold (52 g│osy)
- miejsce 2: John Cassidy (25 g│osˇw)
- miejsce 3: Goris (11 g│osˇw)

Z dyskusj▒ i przebiegiem g│osowania zapoznacie siŕ tutaj:
Do nastŕpnej wykreÂlanki!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer