<<Niusy
02 czerwca 2014
Wajda anga┐uje! - 14:45 - nie wiem
Nie, nie Andrzej Wajda. Znacznie lepszy Wajda - mˇj kolega ze studenckich czasˇw (z pe│n▒ ÂwiadomoÂci▒ piszŕ to jakbym by│ starym dziadyg▒, ktˇry wspomina stare, dobre czasy), ktˇry zreszt▒ by│ re┐yserem Schronizmˇw. Tym razem wraz z grup▒ znajomych tworzy inne postapokaliptyczne dzie│o. Jako ┐e SSI wszŕdzie ma wtyki, to oczywiÂcie znam ju┐ scenariusz. I powiem jedno - jest Âwietny.

Wajda:
Poszukujemy dwˇjki aktorˇw na zdjŕcia w dniach od 6-tego do 8-ego czerwca w Gdyni oraz w okolicach S│upska.
JesteÂmy grup▒ studentˇw, ktˇra postanowi│a zrealizowaŠ produkcjŕ filmow▒ w ramach praktyk na uczelniŕ.
Przygotowujemy krˇtki metra┐ (ok. 10 minut) utrzymany w klimacie postapokaliptycznym. Historia skupia siŕ na mŕ┐czy╝nie, ktˇry przychodzi do "zak│adu pogrzebowego" i stara siŕ zorganizowaŠ pochˇwek bliskiej osoby w "starym, tradycyjnym stylu". Jednak nieoczekiwanie trafia na opˇr w│aÂciciela, ktˇry ewidentnie stara siŕ naci▒gn▒Š go na koszta...
Praca w charakterze non-profit, z naszej strony mo┐emy zaoferowaŠ transport, ciep│y posi│ek oraz pracŕ w dobrej atmosferze.
Poszukujemy aktorˇw do zagrania nastŕpuj▒cych postaci:
1. Klient - im starszy tym lepiej. O dobrodusznym wyrazie twarzy, doÂwiadczony przez ┐ycie, skromny ale z zasadami i honorem.
2. Sprzedawca - zdecydowanie m│odszy od Klienta, typ cwaniaka. KoleÂ, ktˇry zwietrzy│ w nowym Âwiecie swoj▒ szansŕ i wykorzystuje j▒ kroj▒c oszczŕdnoÂci z kogo siŕ da. ByŠ mo┐e dosta│ swˇj "zak│ad pogrzebowy" w spadku po krewnym. Na│ogowy palacz. Cyniczny, arogancki, wszelkie defekty fizyczne mile widziane ;)

Zg│oszenia prosimy przesy│aŠ w formie prywatnej wiadomoÂci na facebooku albo na adres mailowy:

piotr.wajda.89@gmail.com


Polecam pisaŠ na maila lub odezwaŠ siŕ na Facebooku.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

04 czerwca 2014
Dzi premiera 'Na skraju jutra' Hiroshiego Sakurazaki! - 10:24 - Veron
Hiroshi Sakurazaka - Na skraju jutra
Od dzi w ksiŕgarniach w ca│ej Polsce znajdziecie Âwie┐utk▒ propozycjŕ postapokaliptyczn▒ rodem z Kraju Kwitn▒cej WiÂni. "Na skraju jutra" Hiroshiego Sakurazaki zapowiada siŕ naprawdŕ obiecuj▒co.

Wiŕcej o samej powieÂci w poprzednim niusie.

Ksi▒┐ka ukazuje siŕ nak│adem wydawnictwa Galeria Ksi▒┐ki.

Gor▒co polecamy!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Lektura na 25-lecie wolnej Polski - 20:48 - Squonk
Ilustracja do nowiny Lektura na 25-lecie wolnej Polski
Czwarty czerwca. Kolejna rocznica pierwszych, wolnych wyborˇw w Polsce od czasu zako˝czenia II wojny Âwiatowej lub dzie˝ w ktˇrym w Polsce sko˝czy│ siŕ komunizm i nasta│a pookr▒g│osto│owa republika kolesi. Cokolwiek tego dnia siŕ nie wydarzy│o -a co trwa do dzi - to na pewno jesteÂmy Âwiadkami jednej rzeczy. Ka┐dy ma prawo mieŠ w│asne zdanie na temat tamtych wydarze˝, ktˇre mo┐e wszem i wobec wyra┐aŠ. St▒d jedni zacieszaj▒ je tak, ┐e a┐ strach w│▒czyŠ telewizor by nie zostaŠ spacyfikowany "wolnoÂci▒". Za drudzy widz▒ tu rocznicŕ spisku elit, ktˇre najlepiej to by by│o pogoniŠ w cholerŕ, zastŕpuj▒c je innymi. OczywiÂcie swoimi.

Ale to wszystko jest nudne.

Zarˇwno klimaty spiskowe, bo wyros│e na niedostaniu siŕ wˇwczas do koryta tych, ktˇrzy siŕ do niego nie dostali, jak i te radosne zbudowane na psiej zale┐noÂci wobec nowego Wielkiego Brata - czyli Stanˇw Zjednoczonych. Jest jednak coÂ, co radykalnie mo┐e zmieniŠ nasze refleksje na temat tamtego czasu. I nie chodzi mi o Âredniej jakoÂci reklamowy slogan niniejszej ksi▒┐ki, nakrŕcaj▒cy czytelnika na satanistyczny spisek u fundamentˇw Polski Ludowej. Okropie˝stwa II wojny Âwiatowej by│y czym tak strasznym i tak niszcz▒cym wiarŕ, ┐e wielu ludzi by│o gotowych na poca│owanie samego diab│a w ty│ek, byle to ju┐ siŕ sko˝czy│o. A porz▒dki przyniesione na czo│gach i bagnetach Armii Czerwonej dla ogromnej czŕÂci polskiego spo│ecze˝stwa tego dokona│y, choŠ dzisiejsza propaganda chcia│aby to przedstawiaŠ inaczej.

Autorom uda│o siŕ w tej powieÂci zawrzeŠ idealny opis ko˝ca czasˇw i epoki. Milicjant z zasadami, ksi▒dz trapiony wspomnieniami z przesz│oÂci. Obaj rˇ┐ni▒cy we wszystkim, rzuceni przez los na wspˇln▒ drogŕ. W niczym do siebie niepodobni, choŠ maj▒cy ten sam kryzys wiary w to co robi▒. To z takimi bohaterami przemierzymy ponure miejsca Polski Ludowej, ktˇre dzi - ju┐ w demokratycznej i wolnej Rzeczpospolitej Polskiej - nadal ponurymi pozosta│y.

JeÂli chcecie samemu zacz▒Š poznaŠ tamte czasy, zw│aszcza jeÂli nic o nich nie wiecie, to warto w│aÂnie zacz▒Š od tej ksi▒┐kowej pozycji.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

05 czerwca 2014
Premiera w klimatach: 'X-Men: Przesz│oŠ, ktˇra nadejdzie' - 0:25 - Veron
X-Men: Przesz│oŠ, ktˇra nadejdzie
"X-Men: Pierwsza klasa" by│ powiewem Âwie┐oÂci w filmowej serii o obdarzonych niezwyk│ymi zdolnoÂciami mutantach. Matthew Vaughn jak ┐aden re┐yser wczeÂniej prˇbowa│ ich zrozumieŠ, wnikn▒Š wg│▒b skomplikowanych wnŕtrz, dotrzeŠ do motywacji dzia│ania, przyjrzeŠ siŕ genezie ich wype│nionego bˇlem ┐ycia. Uda│o mu siŕ do tego stopnia, ┐e "Pierwsza klasa" by│a filmem z potencja│em oscarowym (niedocenionym wszak przez Akademiŕ). Za najnowsz▒ ods│onŕ przygˇd Profesora X, Magneto, Wolverine'a i innych "utalentowanych" zabra│ siŕ ponownie Bryan Singer. Jaki okaza│ siŕ powrˇt twˇrcy dwˇch pierwszych - przyzwoitych - obrazˇw spod szyldu "X-Men"? No cˇ┐... przyzwoity.

W niedalekiej przysz│oÂci mutanci i ludzie z choŠby Âladem mutacji w organizmach s▒ bezwzglŕdnie eksterminowani przez Stra┐nikˇw - mechanizmy zdolne adaptowaŠ umiejŕtnoÂci mutantˇw, s▒ przez to dla nich samych Âmiertelnie niebezpieczne. Profesor Xavier i Magneto (tak, w ko˝cu stanŕli w jednym szeregu) dochodz▒ do wniosku, ┐e zagro┐enie nale┐y usun▒Š u ╝rˇd│a. Z pomoc▒ m│odziutkiej Kitty Pryde podejmuj▒ rozpaczliw▒ prˇbŕ przeniesienia dobrze znanego nam Logana vel Wolverine'a w przesz│oŠ i zapobie┐enie eksterminacji swojej - i nie tylko - rasy.

"X-Men: Przesz│oŠ, ktˇra nadejdzie" to dzie│o - nale┐y uczciwie przyznaŠ - o klasŕ s│absze od wersji Vaughna. To filmowa kolubryna, rozgrywaj▒ca siŕ w dwˇch planach czasowych (na szczŕÂcie twˇrcy nie gubi▒ siŕ w ich tasowaniu), wype│niona mnˇstwem komiksowych postaci, aspiruj▒ca (podobnie jak poprzednik, lecz tutaj - bez spe│nienia) do bycia interesuj▒c▒ histori▒ alternatywn▒. Niestety, jest tego wszystkiego za wiele. Ka┐dy bohater wydaje siŕ byŠ drugoplanowym, opowieŠ wci▒ga, ale bez przesady, narracja jest sprawna, lecz nie powala. Wydaje siŕ, ┐e twˇrcy chcieli upchn▒Š w swojej wizji jak najwiŕcej, przez co film straci│ na wyrazistoÂci. Tak, to troszkŕ zmarnowany potencja│ "Pierwszej klasy".

Niemniej jest kilka aspektˇw "Przesz│oÂci...", ktˇre wybijaj▒ ten film ponad przeciŕtnoŠ typowych blockbusterˇw. Miŕdzy niema│▒ wcale iloÂci▒ scen trywialnych, patetycznych i szablonowych znajdzie siŕ kilka takich, ktˇrymi z pewnoÂci▒ zainspiruj▒ siŕ autorzy kina fantastycznego. Fruwaj▒cy stadion, poszukiwania Mystique przez Xaviera czy genialna sekwencja popisu szybkoÂci Quicksilvera to najlepsze przyk│ady. Singer dosta│ te┐ mo┐liwoŠ wspˇ│pracy z najzdolniejszymi aktorami m│odego pokolenia, jednak nie wykorzysta│ tego do ko˝ca. Fassbander, McAvoy, Lawrence, Page czy Hoult raczej wystŕpuj▒ tu ni┐ graj▒. O ich klasie Âwiadczy fakt, ┐e i tak wypadaj▒ nie╝le (Jackman tak┐e, a jak┐e, zd▒┐y│ ju┐ do tego przyzwyczaiŠ). Niewiele natomiast maj▒ do pokazania starzy wyjadacze - Stewart, McKellen, Berry, Sy, ale tak┐e Peter Dinklage jako demoniczny Trask. W tej kwestii "Past" zdecydowanie wygrywa z "future".

All in all "X-Men: Przesz│oŠ, ktˇra nadejdzie" ogl▒da│o mi siŕ ca│kiem przyjemnie. Chyba po prostu lubiŕ ÂledziŠ przygody sympatycznych mutantˇw. Warto wybraŠ siŕ do kina choŠby dla tych paru scen i mnˇstwa znanych aktorˇw na ekranie. Ale tylko na oryginaln▒ wersjŕ jŕzykow▒. Fajny film.

Moja ocena: 6,5/10
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

09 czerwca 2014
Polecamy 'Mamy dusze muszkieterˇw' Zbigniewa Truszczy˝skiego - nowoŠ od WarBook - 10:27 - Veron
Zbigniew Truszczy˝ski - Mamy dusze muszkieterˇw
Z czym Wam siŕ kojarzy Legia Cudzoziemska? Bo mi ze znakomitymi komediami z Luisem de Funesem i Marianem Kociniakiem. W przerysowany sposˇb obrazy te przemyca│y cz▒stkŕ prawdy o owej formacji. Dostajemy jednak znakomit▒ okazjŕ do przyjrzenia siŕ Legii oczami cz│owieka, ktˇry do niej nale┐a│. O swoich przygodach bowiem opowiada Zbigniew Truszczy˝ski w ksi▒┐ce Mamy dusze muszkieterˇw - nowoÂci od wydawnictwa WarBook w ramach Âwie┐utkiego cyklu "Kondotierzy".

To co wiŕcej ni┐ typowa historia w stylu „maszeruj albo zdychaj”. To raczej │otrzykowska opowieŠ, pe│na bijatyk, barowych eskapad i obyczajowych ekscesˇw; s│owem – Legia na weso│o.
Przeczytaj relacjŕ ch│opaka wywodz▒cego siŕ z polskiego prowincjonalnego miasteczka, ktˇry by prze┐yŠ przygodŕ i zwiedziŠ Âwiat, wst▒pi│ do Legii Cudzoziemskiej!


Rˇ┐owe szkie│ka, przez ktˇre autor pozwala nam patrzeŠ na przygody legionisty Nowaka, maj▒ na celu jedynie z│agodzenie obrazu brutalnej rzeczywistoÂci, z jak▒ nasz │owca przygˇd zetkn▒│ siŕ w sercu Czarnego L▒du.
To „Afryka od kuchni”, w ktˇrej przez ca│e dekady rz▒dzili zwyrodnialcy w rodzaju Jeana-BÚdela Bokassy, cesarza-ludo┐ercy z Afryki Žrodkowej, czy te┐ nieobliczalni warlordowie , tacy jak Hissen HabrÚ, Idriss DÚby czy Goukouni Oueddei w Czadzie.
W tych konfliktach zza kurtyny poci▒gali za sznurki politycy francuscy oraz os│awiony libijski pu│kownik Kadafi. Ksi▒┐ka, mimo i┐ niemal w ca│oÂci zbudowana jest z obyczajowych anegdot, zawiera sporo informacji na temat wspˇ│czesnych konfliktˇw zbrojnych tocz▒cych siŕ w Afryce oraz historii Legii Cudzoziemskiej.


Ksi▒┐ka dostŕpna w sprzeda┐y od dzisiaj, czyli 9-ego czerwca. Gor▒co polecamy Mamy dusze muszkieterˇw Zbigniewa Truszczy˝skiego!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Hiroshi Sakurazaka, 'Na skraju jutra' - recenzja ksi▒┐ki - 12:33 - Veron
Hiroshi Sakurazaka - Na skraju jutra
Akcja ksi▒┐ki Na skraju jutra autorstwa japo˝skiego pisarza fantastycznego Hiroshiego Sakurazaki rozgrywa siŕ w niedalekiej przysz│oÂci, w ktˇrej Ziemia staje siŕ celem inwazji obcych. Pocz▒tkuj▒cy ┐o│nierz Keiji Kiriya ginie podczas swojej pierwszej bitwy. Jednak budzi siŕ nastŕpnego ranka... na dzie˝ przed potyczk▒, w ktˇrej straci│ ┐ycie. Szybko orientuje siŕ, ┐e wpad│ w pŕtlŕ czasu, lecz aby siŕ z niej wydostaŠ, bŕdzie potrzebowa│ pomocy. Sprzymierze˝ca znajduje w legendarnej wojowniczce Ricie Vrataski, zwanej z powodu swojej bezwzglŕdnoÂci i skutecznoÂci w likwidowaniu naje╝d╝cˇw, "Stalow▒ Suk▒".

Nie da siŕ ukryŠ, ┐e taka konstrukcja fabu│y nios│a ze sob▒ ryzyko. Sakurazaka sam mˇg│ bowiem wpaŠ w swoist▒ pŕtlŕ - powtarzalnoÂci doprowadzaj▒cej do zanudzenia czytelnika. Niemniej wybrn▒│ z karko│omnego konceptu w dobrym stylu. Faktycznie, dzie˝ z ┐ycia protagonisty powtarzany jest sporo razy (mo┐e nie sto kilkadziesi▒t, ale i tak niema│o). Ka┐dy jednak niesie ze sob▒ co nowego - co co rozwija Keijiego, daje mu dodatkowego motywacyjnego kopa i nie wpŕdza czytaj▒cego w znu┐enie. Sakurazaka w podziwu godny sposˇb wykorzysta│ efekt deja vu do zaintrygowania, nie odrzucenia. Gdyby bowiem tak siŕ sta│o, musielibyÂmy mˇwiŠ o totalnej pora┐ce. A tu - jest naprawdŕ ciekawie.

Co przypad│o mi najbardziej do gustu, to jednak opisy samej walki. Oraz obcych. Ci bowiem przywŕdrowawszy osiedli na dnie oceanˇw i mutowali z tamtejsz▒ faun▒, przez co przypominaj▒ przeroÂniŕte rozgwiazdy. Interesuj▒cy jest jednak ich sposˇb niszczenia Ârodowiska - otˇ┐ w│aÂciwoÂci ich odchodˇw przywodz▒ na myÂl dzia│anie ska┐enia radioaktywnego. Przebija tu aktualna w Kraju Kwitn▒cej WiÂni kwestia, niemniej przemycona jest nienachalnie. Bardziej wymowna jest metoda walki z obcymi, zwanymi Mimami. LudzkoŠ dysponuje egzoszkieletowymi pancerzami, trudnymi w obs│udze, ale znacznie poprawiaj▒cymi ich motorykŕ czy si│ŕ. Co ciekawe jednak najbardziej skuteczn▒ okazuje siŕ bro˝ bia│a, nie super-celne, futurystyczne dzia│ka. To uk│on w stronŕ przewagi czynnika ludzkiego nad zdobyczami technologicznymi. Ma│a rzecz, acz efektowna i - co wa┐ne - niebanalna.

Jednak┐e nie jestem pewien, czy Na skraju jutra odniesie w Polsce znacz▒cy sukces. Co prawda, data premiery ksi▒┐ki pokry│a siŕ z wprowadzeniem na ekrany multipleksˇw jej filmowej adaptacji - wydawca i dystrybutor wykorzystali te┐ tŕ sam▒ grafikŕ jako ok│adkŕ i plakat. Niemniej ksi▒┐ka wydaje siŕ za mocno osadzona w swojej konwencji. Ca│oŠ czyta siŕ trochŕ jak relacjŕ z gry komputerowej albo mangowego komiksu. Troszeczkŕ za ma│o w niej miŕsistych opisˇw postaci czy Âwiata przedstawionego - ich historii, t│a, pobudek. Keiji i Rita zostaj▒ przedstawieni wnikliwiej, lecz za ma│o w nich oryginalnoÂci. Literacko - mimo dynamicznej i nie nu┐▒cej narracji - to ksi▒┐ka raczej skromna.

Niemniej warto siŕgn▒Š po Na skraju jutra Hiroshiego Sakurazaki. ChoŠby po to, ┐eby zapoznaŠ siŕ ze stylem, ktˇrego na rodzimym literackim poletku nie za wiele. No i ┐eby skonfrontowaŠ j▒ z hollywoodzk▒ wizj▒ z udzia│em Toma Cruise'a.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 czerwca 2014
Twickle doktorem - 18:15 - Squonk
Trzynasty Schron
Z wielk▒ przyjemnoÂci▒ informujemy, ┐e nasza pierwsza redakcyjna kole┐anka - Twickle - po wytŕ┐onej pracy oraz naukowym wysi│ku zamknŕ│a przewˇd, a nastŕpnie obroni│a pracŕ, uzyskuj▒c stopie˝ naukowy doktora.

Praca nosz▒ca tytu│ "Serbska i chorwacka polityka jŕzykowa wobec dominacji angielszczyzny w europejskim ekosystemie", zosta│a obroniona na Uniwersytecie úˇdzkim.

Gratulujemy!!!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Ziemie Ja│owe - ju┐ nied│ugo - 19:46 - Squonk
Ilustracja do newsa Ziemie Ja│owe - ju┐ nied│ugo
Informacja prasowa od organizatorˇw Ziemi Ja│owych 2014.

Zapraszamy wszystkich fanˇw postapokalipsy do udzia│u w czwartej ods│onie Zag│ŕbiowskiego Konwentu Postapokaliptycznego - Ziemie Ja│owe 2014!

Tegoroczna edycja odbŕdzie siŕ w dniach 1-6 lipca i podobnie jak w latach áubieg│ych áutrzymana bŕdzie w klimacie postapokaliptycznego westernu. Miejsce rˇwnie┐ pozostaje bez zmian - opuszczona kopalnia w miejscowoÂci Bŕdzin-Grodziec ponownie stanie siŕ zapad│▒ dziur▒ na granicy pustkowi - miasteczkiem Zgorzel potocznie zwanym Gangren▒.

Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Ziem Ja│owych, profilu na Facebooku oraz forum. Plakat przygotowany przez Darka Kocurka znajdziecie w rozszerzeniu newsa.

Plakat Ziemi Ja│owych 2014


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

26 czerwca 2014
Polecamy 'Doktrynŕ Wolffa' - nowoŠ od WarBook - 16:14 - Veron
Vladimir Wolff - Doktryna Wolffa
Od poniedzia│ku jest ju┐ w sprzeda┐y najnowsza powieŠ jednego z najlepszych polskich pisarzy military fiction, Vladimira Wolffa. Doktryna Wolffa ko˝czy wielk▒ wojenn▒ sagŕ rozpoczŕt▒ w 2010 roku, w ktˇrej wiod▒cymi bohaterami s▒ ┐o│nierze polskiego wojska. Z jedn▒ z jej ods│on mieliÂcie okazjŕ zapoznaŠ siŕ na │amach Trzynastego Schronu, a by│y ni▒ Âwietne Piaski Armagedonu.

Dramatyczny fina│ wielkiej wojny

Czas niepewnoÂci: jak nie przegraŠ wygranej wojny, gdy przybywa niechcianych sojusznikˇw? Jak uciec przed w│asnym narodem i wszechobecnymi wrogami? Jak pokonaŠ najwiŕksze pa˝stwo na Âwiecie, by tego Âwiata nie pogr▒┐yŠ w chaosie? To pytania prezydentˇw, premierˇw i genera│ˇw.

Jak do┐yŠ do jutra, jak nie daŠ siŕ roznieŠ na strzŕpy czo│gom, szturmowcom, bombom, rakietom i pociskom? To pytania dziesi▒tek tysiŕcy ┐o│nierzy i cywilˇw.

W brawurowym finale krwawej epopei rozpoczŕtej "Stalow▒ Kurtyn▒" niezrˇwnany Vladimir Wolff jak zawsze oddaje g│os im wszystkim, a nam pozwala byŠ Âwiadkami tryumfˇw polskiego orŕ┐a i poczuŠ smak dziejowej sprawiedliwoÂci.


Ksi▒┐ka mia│a swoj▒ premierŕ 23-ego czerwca, a wydana zosta│a - oczywiÂcie - nak│adem wydawnictwa WarBook, dostŕpna w ksiŕgarniach w ca│ej Polsce. Trzynasty Schron poleca Doktrynŕ Wolffa!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zbigniew Truszczy˝ski, 'Mamy dusze muszkieterˇw' - recenzja - 16:43 - Veron
Zbigniew Truszczy˝ski - Mamy dusze muszkieterˇw
Mamy dusze muszkieterˇw jest drug▒ - po Dzienniku snajpera W│adys│awa Wilka - propozycj▒ wydawnictwa WarBook w ramach nowej serii, "Kondotierzy". Te dwa tytu│y zapowiadaj▒, i┐ bŕdzie to cykl wyj▒tkowy. Relacje ludzi przebywaj▒cych bezpoÂrednio na froncie prawdziwych dzia│a˝ militarnych s▒ bowiem nad wyraz zajmuj▒ce i potrafi▒ wci▒gn▒Š na d│ugie godziny bardziej efektywnie ni┐ najlepsza proza military fiction. W przypadku ksi▒┐ki Zbigniewa Truszczy˝skiego daj▒ te┐ niema│o okazji do uÂmiechu.

Mamy dusze muszkieterˇw to wspomnienia ┐o│nierza Legii Cudzoziemskiej. Wspomnienia trzeba zaznaczyŠ pozytywne, gdy┐, jak pisze autor w pocz▒tkowych fragmentach ksi▒┐ki, do z│ych wracaŠ nie chcia│. Zbudowana jest z ca│ej masy anegdot, opowieÂci z ┐ycia wojakˇw jednej z najbardziej znanych formacji wojskowych na Âwiecie. Obraz to niewiele odbiegaj▒cy od klasycznych filmowych przygˇd inspektora Ludovica Cruchota, popularnego ┐andarma granego onegdaj przez Louisa de Funesa. Do tego, tak jak filmy z francuskim aktorem, tak┐e zawieraj▒cy drugie dno i w ten sam sposˇb je ukrywaj▒cy.

Truszczy˝ski nie rozpisuje siŕ na temat niebezpiecze˝stw, szkole˝ czy akcji wojskowych. Z jego ksi▒┐ki przebija przede wszystkim przygoda, za ktˇr▒ w sposˇb naturalny sz│y pijackie wybryki i lubie┐ne ekscesy. Miŕdzy wierszami doszukaŠ siŕ jednak mo┐na portretu smutnej rzeczywistoÂci Afryki na pˇ│noc od rˇwnika w pierwszej po│owie lat 80-tych - dzia│alnoÂci Jeana-Bedela Bokassy czy pu│kownika Kadafiego. Autor w sobie znany sposˇb potrafi│ przemyciŠ te zagadnienia, niemniej nie zmieni│ przez to wymowy powieÂci.

Ta bowiem w po│▒czeniu z klarownym jŕzykiem daje czytelnikowi po prostu sporo satysfakcji. Jedynym mankamentem ksi▒┐ki jest narracja. Truszczy˝ski bowiem, nie wiedzieŠ czemu, zdecydowa│ siŕ na opowiadanie w trzeciej osobie z perspektywy fikcyjnej postaci. Znacznie ciekawiej czyta│oby siŕ Mamy dusze muszkieterˇw jako relacjŕ pierwszoosobow▒. Poza tym i kilkoma wpadkami czysto redakcyjnymi (literˇwki czy b│ŕdy interpunkcyjne mo┐na jeszcze wybaczyŠ, ale b│ŕdy ortograficzne s▒ niedopuszczalne) to ksi▒┐ka absolutnie godna polecenia.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer