<< Nowiny | << Archiwum nowin
30 pa╝dziernika 2004
Prze│om w Bur┐uazji! - 16:41 - Sajdon
Intoxicate poprosi│ mine o umieszczenie na │amach naszego serwisu takiego oto og│oszenia:

Od d│u┐szego czasu pewien problem spŕdza│ sen z powiek Teamowi Bur┐uazji.
Wiele projektˇw (rownie┐ komercyjnych) czasami musi podejmowaŠ trudne decyzje. Dlatego po przeprowadzeniu burzy mozgow (i analizy rynku) zdecydowaliÂmy siŕ na zmiane silnika.
Nasz wybˇr - "Torque Engine", jest ca│kowicie gotowym silnikiem (co oznacza znaczne przyÂpieszenie prac nad Bur┐uazja). Ma w pe│ni funkcjonaln▒ spo│ecznoŠ, wsparcie techniczne oraz wiele innych zalet, ktˇre stanowi▒ o jego wyborze. Oferuje miŕdzy innymi:
- mo┐liwoŠ gry w Bur┐uazjŕ na Linuxie i Macintosh`u
- gotowy System Skryptˇw
- dynamiczne │adowanie lokacji
- wbudowane edytory - co pozwala ka┐demu stworzyŠ lokacje (pomocne przy tworzeniu tzw. Modow)
- fizyka poruszania siŕ pojazdami (czyli bedzie mo┐na poruszaŠ siŕ pojazdami po lokacji)
- minimalne wymagania dla tego silnika to: PII 400MHZ, 256RAM, RIVATNT2 32RAM, (wiŕc Bur┐uazja uruchomi siŕ nawet na przeciŕtnym sprzŕcie)
- gotowy silnik graficzny, ktˇry pozwala na generowanie obrazu wspania│ej jakoÂci

Dzieki Torque zyskamy wiele mo┐liwosci, ktorych nie mogliÂmy osi▒gnaŠ w ZeDzie (stary Engine).
Bur┐uazja bŕdzie sta│a na o wiele wy┐szym poziomie, je┐eli wykorzystamy ten silnik.

Najwa┐niejsz▒ zalet▒ jest jednak to, ┐e dziŕki "Torque", Bur┐uazja wyjdzie znacznie szybciej (zaoszczŕdzimy minimum pˇl roku). Niestety ma jedn▒ zasadnicz▒ wadŕ - jest silnikiem komercyjnym. Aby go uzywaŠ, trzeba zakupiŠ licencjŕ kosztujac▒ 100$.

I TU POTRZEBUJEMY WASZEJ POMOCY!

Bur┐uazja jest projektem tworzonym przez grupŕ zapalencˇw i jako taki, nie posiada bud┐etu. Dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia. Zakup licencji jest niezbedny aby korzystac z kodu ╝rˇd│owego, oraz aby dostaŠ siŕ do obszernej dokumentacji silnika. Innymi s│owy: bez licencji stoimy w "martwym punkcie".

Je┐eli chcecie pomˇc Bur┐uazji ukazaŠ siŕ kiedy na pˇ│kach sklepowych, to macie okazjŕ tego dokonaŠ!
Jak? Odpowied╝ jest bardzo prosta: pomagaj▒c nam uzbieraŠ sumŕ 100$ (czyli oko│o 400PLN). W jaki sposˇb to zrobiŠ? Ju┐ t│umaczŕ. Dokonuj▒c wp│aty na to konto bankowe:

Piotr Gawi˝ski
18 1050 1793 1000 0022 8331 9636

JesteÂmy wdziŕczni za ka┐d▒ kwotŕ, poniewa┐ te pieni▒dze pozwol▒ na zakup licencji i stworzenie Bur┐uazji. KA»DY, kto we╝mie udzia│ w tej akcji zostanie wpisany do dzia│u CREDITS w Burzua┐ji

Z gˇry dziŕkujŕ wszystkim.
Andrzej "Kolos" Koloska
Szef Projektu


Akcja szlachetna, wiŕc ju┐ biegiem na pocztŕ! Koledzy z Bur┐uazji chc▒ pojechaŠ do Czarnobyla szukaŠ inspiracji i musz▒ t▒ kasŕ jako zebraŠ, nie? Ja ju┐ siŕ do│o┐y│em - akurat tyle, by starczy│o na im na jedno ma│e... piwo :-))
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer