<<Niusy
06 stycznia 2019
Raport spo│ecznoÂciowy - podsumowanie roku 2018 - 15:08 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Raport spo│ecznoÂciowy - podsumowanie roku 2018'
Kolejny rok w historii Trzynastego Schronu jest za nami. Dziŕki Bogu, dziŕki Emanacji, dziŕki tym wszystkim si│om (i Ârodkom), ktˇre dobrze ┐ycz▒ naszemu projektowi. A ten, by istnieŠ oraz siŕ rozwijaŠ, musi mieŠ swoich wiernych odbiorcˇw. Cz੠z nich, bo nie wszyscy, skupieni s▒ na schronowych serwisach spo│ecznoÂciowych.

Oto wiŕc dane dotycz▒cego naszego potencja│u w mediach spo│ecznoÂciowych za rok 2018.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 stycznia 2019
Aquaman - recenzja - 21:34 - Veskern
Ilustracja do nowiny 'Aquaman - recenzja'
Filmy gatunku Superhero powoli staj▒ siŕ chlebem wspˇ│czesnej kinematografii – jak kiedy western, czy slashery. I ┐eby w tej niszy co sob▒ reprezentowaŠ, musisz pokazaŠ wiŕcej, ponad bycie bia│ym i czerstwym. ZaproponowaŠ widzowi ciekaw▒ ideŕ, ciekawe wykonanie, odpowiednie dodatki do samego pieczywa ┐eby poprawiŠ jego smak. Rzadko kiedy jednak mo┐na spotkaŠ film gatunku, ktˇry decyduje siŕ iŠ na ca│oŠ, pokazuj▒c widzowi ┐e standardowy, "chlebowy" gatunek nadal mo┐na popchn▒Š do przodu, rozszerzaŠ jego granice i zaoferowaŠ absurd wyj▒tkowy w swoim geniuszu.

Tak wiŕc, zapraszam Was do lektury obu recenzji Aquamana.

Po katastrofie, jak▒ by│a Liga SprawiedliwoÂci doszed│em do wniosku, ┐e chyba nie ma co liczyŠ na "jakoŠ" w filmowym uniwersum DC. Wbrew temu co mo┐ecie wyci▒gn▒Š z moich recenzji, zawsze by│em bardzo wiernym fanem komiksˇw z Batmanem i spˇ│k▒. Jasne, po stronie Marvela znajduje siŕ moja ukochana komiksowa postaŠ wszech czasˇw, Spider-Man, jednak poza nim uniwersum Marvela nie potrafi│o mnie porwaŠ. Tym boleÂniejszym by│o obserwowanie prˇb wykrzesania sensu z zagmatwanej pulpy, jak▒ sta│o siŕ DCEU. I tym wiŕksz▒ radoÂci▒ jest dla mnie prezentowanie Aquamana jako najlepszy film Uniwersum DC, jak rˇwnie┐ najlepszy film na podstawie komiksu DC od czasˇw Mrocznego Rycerza, i prawdopodobnie - mˇj ulubiony film tego roku.

Ca│oŠ recenzji #1 pod tym linkiem.

Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego dopiero przy tym filmie, decydenci z Warner Bros i DC Comics, otworzyli szerzej drzwi na to, co od zawsze stanowi│o esencjŕ animowanych przygˇd bohaterˇw z ich Âwiata? Czyli dla mieszanki staro┐ytnych mitˇw, legend z rˇ┐nych krŕgˇw kulturowych, z lekko mrocznym, diesel punkowym klimatem, tworz▒cym razem nowoczesn▒ bajkŕ XX wieku. Noo?

Ca│oŠ recenzji #2 pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

11 stycznia 2019
Zombie w PRL-u. Nadchodzi nowa powieŠ z serii „Szczury Wroc│awia” Roberta J. Szmidta - 0:16 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Zombie w PRL-u. Nadchodzi nowa powieŠ z serii „Szczury Wroc│awia” Roberta J. Szmidta'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Ju┐ 30 stycznia do ksiŕgar˝ trafi d│ugo wyczekiwany spin-off g│oÂnej powieÂci Roberta J. Szmidta Szczury Wroc│awia. Chaos. Opowiada o walce oddzia│ˇw ZOMO z epidemi▒ czarnej ospy i… hordami zombie. Wroc│aw lat 60. ubieg│ego wieku znˇw otwiera przed czytelnikami drzwi do obskurnego, siermiŕ┐nego i cuchn▒cego bimbrem PRL-u.

Wraz z ko˝cem stycznia nadejdzie premiera pe│nokrwistej (w podwˇjnym tego s│owa znaczeniu) polskiej apokalipsy zombie piˇra znakomitego autora fantastyki Roberta J. Szmidta. Szczury Wroc│awia to historia zmaga˝ o kszta│t nowej rzeczywistoÂci. Mo┐e siŕ okazaŠ, ┐e drugi cz│owiek jest gorszym wrogiem ni┐ hordy zombie.

Zamˇw ksi▒┐kŕ w przedsprzeda┐y w najlepszej cenie:


Epidemia czarnej ospy, po ktˇrej Wroc│aw zosta│ objŕty Âcis│▒ kwarantann▒, staje siŕ preludium znacznie powa┐niejszych wydarze˝. W ci▒gu zaledwie kilku godzin od jej wybuchu milicja oraz wezwane na pomoc oddzia│y wojska trac▒ kontrolŕ nad mno┐▒cymi siŕ w zastraszaj▒cym tempie szeregami nieumar│ych. Z dnia na dzie˝ upada stary porz▒dek rzeczy.

Za│oga zak│adu karnego numer 1 podejmuje desperack▒ decyzjŕ. Funkcjonariusze pozbywaj▒ siŕ wszystkich osadzonych, aby na ich miejsce sprowadziŠ w│asne rodziny. Wierz▒, ┐e przetrwanie nadchodz▒cej apokalipsy bŕdzie mo┐liwe tylko za murem fortecy, jak▒ jest poniemieckie wiŕzienie. Niestety, nie wszystko idzie po ich myÂli – kilkunastu najgorszym zwyrodnialcom, na ktˇrych ci▒┐▒ liczne wyroki Âmierci, udaje siŕ zbiec z konwoju. Jednym z nich jest Fabian Sprycha, bezwzglŕdny zabˇjca i kanibal. Zrobi wszystko, by ludzie mu podobni objŕli w│adzŕ nad Wroc│awiem.

W drugiej czŕÂci Szczurˇw Wroc│awia czytelnik pozna dramatyczne koleje losu obu tych grup: za│ogi wiŕzienia i cudem ocalonych z│oczy˝cˇw. Kto jest lepiej przystosowany do przetrwania w czasach, w ktˇrych wszystkie normy moralne przestaj▒ mieŠ znaczenie? Czy przeciŕtny cz│owiek mo┐e prze┐yŠ starcie z pozbawionym sumienia, ale obdarzonym intelektem morderc▒ – zagro┐eniem po stokroŠ gorszym od rzesz ┐ywych trupˇw?

Kontynuacja najlepiej sprzedaj▒cej siŕ i najbardziej krwawej polskiej apokalipsy zombie! Szczury Wroc│awia. Kraty, podobnie jak cz੠pierwsza, to tak┐e eksperyment literacki: postaciami dramatu s▒ rzeczywiste osoby, zg│aszaj▒ce siŕ do Autora, by uÂmierci│ je na kartach swojego dzie│a.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Aktualizacja noworoczna [01/2019] - 18:56 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Aktualizacja wrzeÂniowa [09/2018]'
Nowy rok, to nowe nadzieje i nowe mo┐liwoÂci. OK, jako musia│em zacz▒Š informacjŕ o tym, ┐e nasze zasoby znˇw siŕ powiŕkszy│y. Plan by│ bowiem taki, ┐eby t▒ aktualizacjŕ wrzuciŠ na rocznicŕ 100 lecia odzyskania niepodleg│oÂci, ale parotygodniowa obsuwa przynios│a parŕ ciekawych tekstˇw. Oto wiŕc one przed Wami 😊

FILMY I SERIALE

LITERATURA

OPOWIADANIA FANËW

Za udzia│ wziŕli:
Jerzy, Squonk, Veskern, Wrathu oraz Piotr.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 stycznia 2019
Voytek Pavlik udostŕpnia muzyczne archiwa z Forlorn World - 1:29 - Wrathu
Ilustracja do nowiny 'Voytek Pavlik udostŕpnia muzyczne archiwa z Forlorn World'
Voytek Pavlik to muzyk, ktˇry swˇj album First Records udostŕpni│ na │amach Schronu w 2009 roku, przeprowadzany by│ z nim tak┐e wywiad.

Ostatnimi czasy za pisaliÂmy o nim, w kontekÂcie muzyki do Tales of a Junktown Ranger. W tym tygodniu jednak postanowi│ opublikowaŠ coÂ, co nawet wyprzedza jego Pierwsze Nagrania. Chodzi o muzykŕ, ktˇr▒ stworzy│ na potrzeby dzi na po│y mitycznego, a wˇwczas bardzo aktywnego projektu Forlorn World - niewydanej ostatecznie gry postapokaliptycznej, ktˇra mia│a rozgrywaŠ siŕ w Polsce. Voytek wspomina, ┐e by│o to oko│o 2006/2007 roku.Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

21 stycznia 2019
Szczury Wroc│awia. Kraty - przedpremierowa recenzja - 19:40 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Szczury Wroc│awia. Kraty - przedpremierowa recenzja'
Do premiery najnowszej powieÂci Roberta J. Szmidta Szczury Wroc│awia. Kraty zosta│o jeszcze kilkanaÂcie dni. Tymczasem u nas, ekskluzywna i wyj▒tkowo szybko recenzja przedpremierowa!

To ju┐ druga powieŠ z cyklu Szczury Wroc│awia. Poprzednia, Szczury Wroc│awia. Chaos, ukaza│a siŕ 22 kwietnia 2015 roku. I podobnie jak wtedy, w jej napisanie zostali zaanga┐owani czytelnicy i sympatycy twˇrczoÂci Szmidta, u┐yczaj▒c swoich nazwisk oraz... oblicz. Bowiem kluczowe postacie Krat poza nazwiskami, bŕd▒ posiadaŠ te┐ twarze osˇb, ktˇre osobiÂcie wylosowa│ autor. Wszystko bŕdzie do zobaczenia w grafikach promocyjnych, do│▒czonych m.in. do wydania kolekcjonerskiego ksi▒┐ki.

Zapraszamy do recenzji, ktˇr▒ przygotowa│ redaktor Saladyn.

Pierwsza cz੠Szczurˇw Wroc│awia mia│a premierŕ w kwietniu 2015 roku. D│ugo przysz│o nam czekaŠ na kontynuacje sagi o nieumar│ych, w miŕdzyczasie ukaza│y siŕ inne ksi▒┐ki Roberta Szmidta (w tym dwie z Uniwersum Metro 2033). Z moj▒ (pozytywn▒) opini▒ o Chaosie mo┐ecie zapoznaŠ siŕ na Lubimy CzytaŠ, a ja jedynie krˇtko wspomnŕ, ┐e ksi▒┐ka spotka│a siŕ z mieszanymi rekcjami czytelnikˇw. Jedni chwalili “bohatera zbiorowego” oraz nietypowe zombiaki, dla innych to by│y g│ˇwne zarzuty wobec Szczurˇw Wroc│awia. Rozumiem tak┐e, ┐e dla wielu realia komunistycznej Polski to wiŕksze science fiction ni┐ pow│ˇcz▒ce nogami trupy. Bywa.

Ca│oŠ recenzji pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 stycznia 2019
Postapsze (i oko│o) nominacje do Oscarˇw 2019 - 21:44 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Postapsze (i oko│o) nominacje do Oscarˇw 2019'
Dobra, dobra. Podniecanie siŕ kultur▒ ameryka˝sk▒ nie jest smaczne i zdrowe. Wystarczy ju┐ ┐e w ramach szeroko zakrojonej polityki bycia fajnym, ludzie w naszym krŕgu kulturowym obchodz▒ anglosaskie Âwiŕta jak Halloween czy Walentynki. Istnieje wiŕc mo┐liwoŠ, ┐e w ramach polityki - tym razem rˇwnoÂciowo-godnoÂciowej - zaczniemy obchodziŠ Âwiŕta natywnej ludnoÂci Ameryka˝skiej czy ludˇw z Afryki, jeÂli "bia│a i postŕpowa" Ameryka rˇwnie┐ zacznie je obchodziŠ 😂

Jednak mimo tego i owego, marudzenie na ameryka˝ski przemys│ filmowy by│oby g│upie i bezcelowe. Po prostu tam potrafi▒ robiŠ filmy, i to te zarˇwno wysoko jak i niskobud┐etowe, a do tego ichniejsza otwartoŠ dotyczy nie tylko ideologicznego prania mˇzgˇw, ale te┐ wspˇ│pracy z filmowcami z innych krajˇw. No i zauwa┐ania, oraz doceniania ich pracy. W tym roku, co warto wspomnieŠ, zosta│ zosta│ zauwa┐ony film Paw│a Pawlikowskiego Zimna wojna. Otrzyma│ on trzy nominacje w kategoriach Najlepszy film nieanglojŕzyczny, Najlepszy re┐yser oraz Najlepsze zdjŕcia.

JeÂli za chodzi o kino o tematyce postapo, to w tym roku jest mniej ni┐ Ârednio, za to ze wskazaniem. W kategorii Najlepszy film nominowane zosta│y produkcje, ktˇre znalaz│y siŕ w naszych zasobach:
- Czarna Pantera,
- oraz Bohemian Rhapsody.

W zestawie jest te┐ biografia by│ego wiceprezydenta Stanˇw Zjednoczonych Dicka Chenneya Vice, ktˇra jeszcze nie trafi│a pod schronow▒ analizŕ 😏

Powy┐sze filmy zanotowa│y sumaryczn▒ liczbŕ nominacji wynosz▒c▒:
- Vice - 8,
- Czarna Pantera - 7,
- Bohemian Rhapsody - 5.

Postapsze filmy pojawiaj▒ siŕ w nominacjach za Najlepsze efekty specjalne, acz co ciekawe Czarna Pantera tam siŕ nie za│apa│a:
- Avengers: Wojna bez granic,
- Han Solo: Gwiezdne wojny - historie.

W kategorii Najlepszy d│ugometra┐owy film animowany znale╝li siŕ Iniemamocni 2, natomiast w kategorii Najlepszy monta┐ d╝wiŕku potworokaliptyczne Ciche miejsce. Warto te┐ wspomnieŠ, jeÂli ju┐ pojawi│a siŕ postaŠ Dicka Chenneya, o pierwszym cz│owieku na Ksiŕ┐ycu - Neilu Armstrongu - i filmie Pierwszy cz│owiek.

Jednym s│owem z filmˇw gatunkowo czysto postapokaliptycznych, w tym zestawieniu znalaz│o siŕ tylko Ciche miejsce, ale nie ma co narzekaŠ bowiem dobry film jest zawsze dobry 😊

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer