<<Niusy
01 sierpnia 2013
Premiera w klimatach: 'World War Z' - 0:43 - Veron
World War Z
Przepis na "World War Z" by│ obiecuj▒cy. Bazowa proza mistrza horroru Maxa Brooksa, ciekawy re┐yser, odpowiedzialny m.in. za takie filmy jak "Czekaj▒c na wyrok", "Marzyciel" czy "Quantum of Solace", gwiazda z absolutnej ekstraklasy Hollywood i hordy krwio┐erczych zombie. Co Marcowi Forsterowi uda│o siŕ z tego przyrz▒dziŠ? Ciekawe wizualnie, lecz trochŕ niespˇjne jako ca│oŠ danie. Takie trochŕ instant - w smaku niby zbli┐one, ale czuŠ, ┐e od orygina│u - tutaj: najlepszych przedstawicieli gatunku - dziel▒ go lata Âwietlne.

Brad Pitt przekonuj▒co wciela siŕ w "World War Z" w postaŠ Gerry'ego Lane'a, by│ego Âledczego ONZ, ktˇry otrzymuje zadanie dotarcia do ╝rˇde│ niewyjaÂnionej, Âmiertelnej zarazy, b│yskawicznie opanowuj▒cej ziemsk▒ populacjŕ. Na tym w zasadzie przytaczanie fabu│y wypada│oby zako˝czyŠ. Forster skupia siŕ w g│ˇwnej mierze na akcji, przez co w▒tkˇw jest stosunkowo niewiele. Opiera swoj▒ opowieŠ na prostym (zbyt prostym?) schemacie - akcja!, akcja!, akcja!, chwila oddechu, zmiana lokalizacji, akcja!, akcja!... Nie doŠ, ┐e historia nie nale┐y do najoryginalniejszych, to jest te┐ nazbyt fragmentaryczna. Jak na pracuj▒cych przy filmie trzech scenarzystˇw i doÂwiadczonego re┐ysera - spory mankament.

Sceny akcji s▒ jednak wysokiej prˇby. Forster sprawdza siŕ w budowaniu napiŕcia i utrzymywaniu tempa na ekranie naprawdŕ nie╝le. Potrafi to zrobiŠ i w klaustrofobicznym laboratorium, i na otwartej przestrzeni izraelskiej enklawy. Idzie to w parze ze Âwietnymi zdjŕciami (najczŕÂciej blisko bohaterˇw, zw│aszcza jednego) i solidnym monta┐em. A doprawione jest nienarzucaj▒c▒ siŕ opraw▒ muzyczn▒ Marco Beltramiego, nominowanego do Oscara za "The Hurt Locker" i "3:10 do Yumy", autora kompozycji do szeregu filmˇw w klimatach - "Buntu maszyn", "Ja, robot", "Zapowiedzi" czy ostatnio "Wiecznie ┐ywego".

Sceny akcji, bo niestety scen grozy nie ma w "World War Z" prawie wcale. Film otrzyma│ kategoriŕ wiekow▒ PG-13. Jest wiŕc to blockbuster w pe│nym tego s│owa znaczeniu, na ktˇry z czystym sumieniem mo┐e wybraŠ siŕ w niedzielŕ rodzinka z nastoletnimi dzieŠmi. Krwi jak na lekarstwo, straszakˇw praktycznie ┐adnych. Czy tak winna wygl▒daŠ ekranizacja twˇrczoÂci Brooksa? Film Forstera zawiˇd│ mnie w tej materii, tym bardziej, ┐e mˇj apetyt rozbudzi│a ostatnio twˇrczoŠ Rhiannon Frater. Szkoda. Podobnie jak wydmuszkowatego fina│u, zw│aszcza w kontekÂcie faktu, jak mia│ pierwotnie wygl▒daŠ (vide Google, z pewnoÂci▒ znajdziecie).

Jeszcze s│owo o wspomnianej gwie╝dzie (w zasadzie inni aktorzy w filmie nie istniej▒). Brad Pitt autentycznie zaskakuje. To nie everyman, bo przecie┐ nie ka┐dy ma w swoim ┐yciu do czynienia z ONZ, ale cz│owiek, ktˇry dzia│aj▒c w s│u┐bie wy┐szej potrzeby, ratuje rodzinŕ. Jego Gerry to kochaj▒cy ojciec i oddany m▒┐ - bez fa│szu. Uda│o mu siŕ to, czego nie dokona│ choŠby Tom Cruise w "Wojnie Âwiatˇw". Pitt potwierdza swoj▒ wielk▒ klasŕ i ogromne doÂwiadczenie. Wzi▒│ na barki emocjonalny ciŕ┐ar filmu i ma│o, ┐e go pod╝wign▒│ to jeszcze wniˇs│ "World War Z" o szczebelek wy┐ej. To g│ˇwnie dziŕki niemu o filmie Forstera mo┐emy powiedzieŠ udany, a nie przeciŕtny.

Moja ocena: 6/10
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

02 sierpnia 2013
Zakonki 2013 - program - 12:59 - Squonk
Plakat konwentu Zakonki 2013
Informacja prasowa od organizatorˇw konwentu Zakonki 2013.

Ju┐ tylko trzy tygodnie pozosta│y do Zakonek, mamy nadziejŕ, ┐e przybŕdziecie t│umnie z plecakami pe│nymi dobrego humoru !

Tymczasem informujemy, ┐e na stronie pojawia│ siŕ dok│adny program Zakonek wraz z opisem poszczegˇlnych atrakcji, ktˇre na Was czekaj▒! Przypominamy te┐, ┐e pozosta│o jeszcze kilkanaÂcie rˇl jakie mo┐ecie obsadziŠ podczas sobotniej gry terenowej.

Z dum▒ informujemy, ┐e do grona patronˇw do│▒czyli Badger's Nest oraz portal link.

Standardowo ju┐ zachŕcamy do przedp│at i polubienia naszego fanpage'a Facebooku.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Games Room na Žwidkonie wspiera Bard! - 13:08 - Squonk
Obrazek do newsa Zapowied╝ 'Žwidkon VI Azyl'
Informacja prasowa od organizatorˇw konwentu Žwidkon 2013.

Na Žwidkonie "VI Azyl" dla obywateli nie zabraknie atrakcji! W tym roku Games Room zostanie wsparty przez sklep Bard Centrum Gier! Ka┐dy z nowo przyby│ych mieszka˝cˇw azylu bŕdzie mia│ mo┐liwoŠ skorzystania z bogatej wypo┐yczalni gier i sprˇbowania swoich si│ w turniejach gier planszowych takich jak: Neuroshima HEX, Labyrinth - The Paths of Destiny, Carcassonne i wiele innych.

Spodziewajcie siŕ nied│ugo wiŕcej informacji! Zapraszamy rˇwnie┐ do brania udzia│u w wydarzeniu na Facebooku.



Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zakonki 2013 - KONKURS - 13:29 - Squonk
Plakat konwentu Zakonki 2013
Informacja prasowa od organizatorˇw konwentu Zakonki 2013.

Zgodnie z obietnic▒ o to konkurs w ktˇrym mo┐ecie wygraŠ darmow▒ wejÂciˇwkŕ na Zakonki.

Jedyne co musicie zrobiŠ to wejŠ w LINK, odpowiedzieŠ poprawnie na zadane pytania i nades│aŠ je nam na podany adres mailowy. Konkurs ko˝czy siŕ 7.08 o pˇ│nocy.

JednoczeÂnie informujemy, ┐e wychodz▒c naprzeciw oczekiwaniom t│umˇw, zdecydowaliÂmy siŕ przesun▒Š Turniej Juggera na niedzielŕ na godzinŕ 11:00. Je┐eli kto jeszcze sobie nie wybra│ to zachŕcamy te┐ do spojrzenia na role larpowe - zosta│y tylko 4 wolne.

Standardowo ju┐ przypominamy o przedp│atach i informujemy, ┐e przesunŕliÂmy ostateczny termin wp│at do 14.08.2013.

Polubcie te┐ naszego fejsbunia. Pretty please!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

GameExe REKRUTUJE - 14:45 - Jerzy
logo Game Exe
Tym razem bez fabularnych zawijasˇw. Z Wiktulem na tym polu trudno rywalizowaŠ. Przekazujemy pos│anie ktˇre otrzymaliÂmy. Nie liczcie jednak, ze siŕ wyÂpicie. (red.)

JeÂli ┐ywo interesujesz siŕ ogˇlnie pojŕt▒ fantastyk▒, to z pewnoÂci▒ obi│o ci siŕ o uszy s│owo GameExe lub przyku│a wzrok charakterystyczna szeÂcioÂcienna kostka. Nie? To tym bardziej masz okazjŕ nas poznaŠ. JesteÂmy portalem typowo fantastycznym, zajmuj▒c siŕ od stricto gier cRPG i im podobnych, poprzez ksi▒┐ki i filmy, a ko˝cz▒c na kulturze i konwentach tematycznych.

Ca│a redakcja to zbiˇr najdziwniejszych ludzi z ca│ej Polski i nie tylko. Mena┐eria z nas swoista, lecz dziŕki temu nikt nie czuje siŕ wyobcowany z powodu swoich dziwactw. ú▒czy nas niepohamowany zapa│ do wszystkiego, co ma zwi▒zek z fantastyk▒. JeÂli i twoje ┐ycie posiada fantastyczny pierwiastek, a do tego chcesz daŠ co z siebie internetowej spo│ecznoÂci, do│▒cz do nas natychmiast!

By u│atwiŠ sobie wybˇr konkretnej funkcji na portalu GameExe, warto zagraŠ w grŕ planszow▒, ktˇra wska┐e poprawn▒ drogŕ ka┐demu graczowi, bazuj▒c na jego predyspozycjach i zainteresowaniach. Nie zwlekaj i daj siŕ ponieŠ fantazji!

ZAGRAJ W GR╩

Szerzej o naszej kulturze, dostŕpnych posiadanych i korzyÂciach z nich p│yn▒cych mo┐ecie dowiedzieŠ siŕ pod tym adresem lub bezpoÂrednio kontaktuj▒c siŕ z dzia│em rekrutacji (rekrutacja@gameexe.pl).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

03 sierpnia 2013
Mˇj w│asny zombie - konkurs! - 19:41 - Veron
Zombie ze 'Zmierzchu Âwiata ┐ywych'
Zombiakˇw na Schronie ci▒g dalszy. Po recenzjach ksi▒┐ek Rhiannon Frater - "Pierwszych dni" i "Konfrontacji" - przyszed│ czas na konkurs, w ktˇrym do wygrania obie pierwsze ods│ony trylogii "Zmierzch Âwiata ┐ywych"!

Szczegˇ│y w dedykowanym temacie na forum newsowym Trzynastego Schronu. Konkurs prowadzony jest rˇwnolegle na naszym fanpage'u na Facebooku. Zapraszamy!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

06 sierpnia 2013
Premiera w klimatach: 'Pacific Rim' - 16:02 - Veron
Pacific Rim
Tyle ciep│ych s│ˇw o pe│nokrwistym blockbusterze - tak bez chwili zawahania mo┐na okreÂliŠ najnowszy film Guillermo del Toro - z ust Âwiatowej krytyki nie s│ysza│em ju┐ dawno. Zw│aszcza jedno s│owo przewija│o siŕ prawie we wszystkich tych recenzjach, ktˇre czyta│em. Pasja. Del Toro spe│ni│ odwieczne marzenie. Nakrŕci│ film, jaki zawsze chcia│ nakrŕciŠ - bombastyczne, horrendalnie drogie (bud┐et filmu oscylowa│ w granicach 180 mln $) widowisko, naszpikowane adrenalin▒ i odbieraj▒cymi mowŕ efektami specjalnymi. W "Pacific Rim" istotnie czuŠ tŕ pasjŕ filmowania i zabawy. Pod tym i technicznym wzglŕdem to kino, ktˇre wgniata w fotel i pozwala zupe│nie siŕ w nim zatraciŠ.

"Pacific Rim" to tak┐e jeden z tych filmˇw, w ktˇrych w│aÂnie dziŕki oprawie audiowizualnej przymyka siŕ oko na niedoci▒gniŕcia fabularne. Autor nominowanego do Oscara skryptu do "Labiryntu Fauna", ale tak┐e komercyjnych acz udanych dwˇch czŕÂci "Hellboya", a ostatnio "Hobbita", nie popisa│ siŕ zbytnio w tej kwestii. Abstrahuj▒c ju┐ nawet od za│o┐e˝ ogˇlnych, ktˇre w przewa┐aj▒cej mierze odnosz▒ siŕ do kultury japo˝skiej - nazwa "Kaiju" to w t│umaczeniu "gigantyczny potwˇr", w filmie napotkamy doŠ oczywiste skojarzenia z ca│▒ seri▒ o Godzilli, tak┐e choŠby z "Genera│em Daimosem", zapewne i wiele innych, ktˇry nie jestem w stanie wy│apaŠ, poniewa┐ sfera ta nie le┐y w krŕgu moich zainteresowa˝. W ka┐dym razie scenariuszowa ubogoŠ (stereotypowoŠ postaci, patos, nierzadko zaburzony ci▒g logiczny zdarze˝, a zw│aszcza ich indolentna pomys│owoŠ) nieco razi w przypadku tak znakomitego filmowca.

Z drugiej strony nieco paradoksalnie przek│ada siŕ ona na efektownoŠ filmu. Rozbuchanych sekwencji wype│nionych najczystsz▒ akcj▒ w "Pacific Rim" nie brakuje, za dziŕki szcz▒tkowej fabule nie musimy sobie zaprz▒taŠ zbytnio g│owy rozbudowanymi konfliktami. Ascetyczny w▒tek - nazwijmy go - quasi-Âledczy jest natomiast tak oczywisty i ograny, ┐e Del Toro jakby z premedytacj▒ czyni go ╝rˇd│em humoru w swoim filmie. Dziŕki zatrudnieniu mniej znanych w Hollywood twarzy (co nie znaczy mniej zdolnych, Rinko Kikuchi doskonale zaprezentowa│a siŕ przecie┐ w "Babel" Alejandro Inarritu), wiŕkszoŠ pieniŕdzy zainwestowano w realizacjŕ. Ca│y "Pacific Rim" w│aÂnie na tym siŕ opiera. Jest jak yin i yang - mankamenty przenikaj▒ i uzupe│niaj▒ siŕ z zaletami, tworz▒ jedn▒ ca│oŠ. Bzdurn▒ i naiwn▒, ale fantastycznie zrealizowan▒ i naprawdŕ ogl▒daln▒. JeÂli przyj▒Š, ┐e film Del Toro z za│o┐enia ma byŠ g│upi, to jest w swej g│upocie znakomity.

»eby jednak tak do ko˝ca nie pastwiŠ siŕ nad fabularn▒ stron▒ obrazu, warto zwrˇciŠ uwagŕ na dwie obecne w nim rzeczy - apokalipsŕ i cz│owieka. Koniec Âwiata nastŕpuje okresowo, ale systematycznie, wraz z ka┐dym przedostaniem siŕ Kaiju przez portal na dnie Pacyfiku na Ziemiŕ. W pewnym sensie symbolizowaŠ to mo┐e powolne zmiany, jakie ju┐ nastŕpuj▒ na naszej planecie. Upa│y (ha!), powodzie, trzŕsienia ziemi... Nie Âmiejcie siŕ, nie mam siŕ za proroka, po prostu obserwujŕ. Jak cz│owiek sobie z tym radzi? Tylko dziŕki w│asnym umiejŕtnoÂciom. JeÂli szukaŠ przes│ania w "Pacific Rim" to chyba brzmi ono w│aÂnie w ten sposˇb - damy radŕ polegaj▒c na sobie, wierz▒c w siebie. Jak zwykle zreszt▒.

MyÂl, ktˇra towarzyszy│a Guillermo del Toro podczas krŕcenia "Pacific Rim" wydaje siŕ jednak znacznie mniej skomplikowana i profetyczna. To po prostu zabawa. I prawdopodobnie wszelkie mo┐liwe nagrody za osi▒gniŕcia techniczne w tym sezonie.

Moja ocena: 6,5/10
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

11 sierpnia 2013
Fallout New Vegas za 19,99 - 0:39 - Squonk
Fallout New Vegas
Kiedy taka wiadomoŠ pojawi│a by siŕ od razu, a emocje zwi▒zane z ni▒ siŕgnŕ│y by szczytˇw. Ale dzisiaj? W czasach cyfrowej dystrybucji gier?

No dobra, kronikarski obowi▒zek trzeba odbŕbniŠ, a i kwity musz▒ siŕ zgadzaŠ. Dlatego informujŕ, ┐e w sieci sklepˇw "Biedronka" mo┐na nabyŠ podstawow▒ wersjŕ Fallouta New Vegas. Pude│ko, p│yta, klawiszologia na wewnŕtrznej stronie ok│adki i to wszystko. Do tego obowi▒zek za│o┐enia konta i rejestracji gry w serwisie Steam.

Takie czasy - sami widzicie.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zakonki 2013 - za nieca│e dwa tygodnie!!! - 13:35 - Squonk
Plakat konwentu Zakonki 2013
Informacja prasowa od organizatorˇw konwentu Zakonki 2013.

Porcja newsˇw, jeszcze ciep│e!

Po pierwsze przygotowaliÂmy dla Was swojego rodzaju informator, w formie terminala komputerowego do hackowania oraz infografiki, ktˇry ma za zadanie przybli┐yŠ Wam realia panuj▒ca na larpie.

Zachŕcamy do zapoznania siŕ z tymi materia│ami, ktˇre mo┐ecie znale╝Š tutaj.

Po drugie gratulujemy Emce, ktˇra wygra│a konkurs na darmow▒ wejÂciˇwkŕ.

Po trzecie jak co tydzie˝ informujemy, ┐e pozosta│o tylko szeŠ dni na dokonanie przedp│at i od razu zachŕcamy po polubienia fanpage'a na twarzoski▒┐ce.

Zakonki ju┐ za dwa tygodnie!

JesteÂcie gotowi?


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 sierpnia 2013
Nowi (starzy) redaktorzy Trzynastego Schronu - 18:04 - Squonk
Trzynasty Schron
Ten dzie˝ - Žwiŕto Wojska Polskiego - idealnie nadaje siŕ do przyznawania awansˇw i odznacze˝. Prezydent ordery i stopnie generalskie, a u nas wydawca Trzynastego Schronu - czyli cz│onkowie Stowarzyszenia Kolektyw Trzynasty Schron (przepe│nieni oczywiÂcie naukami Emanacji) - podj▒│ decyzjŕ zwi▒zan▒ z uporz▒dkowaniem struktury kadrowej naszej za│ogi.

Zosta│ wprowadzony podzia│ cz│onkˇw za│ogi na:
- redaktorˇw
- wspˇ│pracownikˇw

Redaktorami od dzisiaj s▒ wiŕc: Michu, Zingero, Chrzysztof, maYa, Morbid, BeF, owsianka, Dr Rectum, Lily, Pilarious.

Ku chwale Trzynastego Schronu!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

S│awomir Mro┐ek (1930 - 2013) - 18:44 - Squonk
Obrazek do newsa S│awomir Mro┐ek (1930 - 2013)
Oczytany i Âwiat│y cz│owiek rzuci│by cytatem, streÂci│ jaki utwˇr, opisa│ swoje wra┐enia z lektury, by w ten sposˇb uczciŠ pami੠o zmar│ym dzi S│awomirze Mro┐ku. Wybaczcie wiŕc, ┐e ja do tego grona osˇb siŕ nie zaliczŕ, bowiem moje pojŕcie o jego twˇrczoÂci jest ┐adne. Poza jednym utworem. "Wesele w Atomicach" pozna│em w pi▒tej klasie szko│y podstawowej (podobnie jak - wˇwczas tylko z nazwy "Katastrofŕ" Macieja Kuczy˝skiego) i do tej pory tkwi mi on w mojej g│owie. Mo┐e dlatego, ┐e wˇwczas nie by│o obowi▒zku poznania tego, w przeciwie˝stwie do szko│y Âredniej, w ktˇrej "priorytetem" jest zdanie matury, a nie samodzielne myÂlenie i poszukiwanie.

Mo┐e jednak kiedy sprˇbujŕ...

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

16 sierpnia 2013
Chcecie ┐yŠ wiecznie? - 19:26 - Lithium
Znak
Miesiŕcznik "Znak" poÂwiŕci│ kilka stron na artyku│y dotycz▒ce wyd│u┐enia ┐ycia. Autorzy mˇwi▒ o dokonaniach i przewidywaniach co siŕ mo┐e staŠ, jak daleko posunie siŕ medycyna. Pani Marzena Zdanowska napisa│a tekst o Aubreyu de Grey, ktˇry uwa┐a, ┐e ju┐ teraz narodzi│ siŕ cz│owiek, mog▒cy ┐yŠ kilkaset lat. T│umaczy to w ten sposˇb, ┐e ju┐ obecnie ludzie do┐ywaj▒ setki, a nim nowo narodzone dzieci osi▒gn▒ taki wiek, naukowcy opracuj▒ metody wyd│u┐aj▒ce ┐ycie o kolejne 20, mo┐e 40 lat, natomiast w ci▒gu tych kolejnych zyskanych dekad mo┐liwe, ┐e uda siŕ znale╝Š sposoby na zdobycie nastŕpnych, a w efekcie ci▒gle przed│u┐aŠ ┐ycie.

Jako g│ˇwny problem prac nad d│ugowiecznoÂci▒ autorka wymienia niedofinansowanie zarˇwno bada˝ nad t▒ dziedzin▒, jak i samego leczenia osˇb starszych. Jednak w zwi▒zku z powszechnym starzeniem siŕ spo│ecze˝stw, przewiduje i┐ nak│ady na medycynŕ wieku podesz│ego bŕd▒ stale zwiŕkszane, bo coraz wiŕcej osˇb bŕdzie bezpoÂrednio zainteresowanych leczeniem chorˇb podesz│ego wieku.

Jednak to co mnie uderzy│o przede wszystkim w artykule "Adwokat d│ugowiecznoÂci" to rozwa┐ania na temat ┐ycia i Âmierci, z ktˇrych wynika, i┐ ludzie w wiŕkszoÂci tak naprawdŕ czekaj▒ na ÂmierŠ jako wybawienie. Autorka pisze, ┐e bardzo du┐a liczba pyta˝ po wyk│adach de Greya dotyczy zagadnienia po co w ogˇle przed│u┐aŠ ┐ycie. S│uchacze maj▒ w▒tpliwoÂci czy jest sens naruszaŠ naturalny porz▒dek - czyli umieranie "o czasie". Dyskusje, jakie siŕ wywi▒zuj▒, sugeruj▒, ┐e │atwiej jest siŕ nam pogodziŠ z koniecznoÂci▒ Âmierci ni┐ wizj▒ powiŕkszenia liczby lat aktywnoÂci zawodowej, czy wspˇ│istnienia przez kolejne dekady z osobami, ktˇre jest nam trudno znieŠ.Ponadto poruszane s▒ kwestie przeludnienia i funkcjonowania w tej sytuacji systemu emerytalnego.

Czy zatem ludzie boj▒ siŕ d│ugiego ┐ycia? Czy my obawiamy siŕ, ┐e nie mielibyÂmy co z sob▒ zrobiŠ, maj▒c do dyspozycji kolejne lata? Czy ÂmierŠ jest obietnic▒, ktˇra porz▒dkuje ┐ycie i pomaga nam je zaplanowaŠ, a mo┐liwoŠ odsuwania jej w czasie przera┐a nas i wcale nie jest po┐▒dana przez wiŕkszoŠ spo│ecze˝stwa?

Czy Ty - gdyby mia│/mia│a wybieraŠ, chcia│(a)by do┐yc do max 100 lat czy wola│(a)by mieŠ np. dwa razy tyle czasu?

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 sierpnia 2013
The Origin of Creatures - film - 20:46 - Squonk
Schronowy kana│ YouTube
Oczatek, úapka, R▒siek, Uszek oraz Nˇzia - no powiedzcie sami, czy nie chcielibyÂcie mieŠ takie zwierz▒tka? Oczatek mˇg│by za Was pofilowaŠ gdzieÂ, znaczy zrobiŠ rozpoznanie. úapka i R▒siek mog│yby podrapaŠ, pog│askaŠ, a przede wszystkim podaŠ pomocn▒ d│o˝. Uszek oczywiÂcie nadawa│by siŕ do pods│uchiwania, za Nˇzia przynios│a by nam co czego akurat by potrzebowali.

Gdzie takie zwierz▒tka mo┐na znale╝Š? Na to pytanie odpowie Wam film rozszerzeniu newsa.



Podrzuci│: Vocoder.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zakonki 2013 - ju┐ w ten pi▒tek! - 21:52 - Squonk
Plakat konwentu Zakonki 2013
Informacja prasowa od organizatorˇw konwentu Zakonki 2013.

Ju┐ w pi▒tek Zakonki. SpakowaliÂcie ju┐ karimatki i poduszeczki ?

W dziale program pojawi│ siŕ updatowany plan gry na Zakonki.

Z racji przeniesienia juggera na niedziele w sobotŕ odbŕdzie siŕ Szczelanie dynamiczne! Fajnie nie? Koncerty zosta│y ju┐ dopiŕte na ostatni guzik, ale z ma│▒ zmian▒. W pi▒tek zagra dla Was Sekator, a w sobotŕ O.D.R.A!

Bŕdzie ogie˝ !

Informujemy rˇwnie┐, ┐e je┐eli kto nie wie jak dotrzeŠ z Jelcza do Mi│ocic to oferujemy podwˇzki. WANT TO KNOW MORE ? Z dniem dzisiejszym zamykamy przedp│aty oraz zg│oszenia postaci.

Na koniec ma│y newsik od znajomych - tydzie˝ po Zakonkach bŕdzie okazja na ponowne poczucie klimatu Wastelandu na lotnisku w Kluczewie! Wiŕcej informacji o tym evencie znajdziecie na Facebooku i forum OldTownu.

Do zobaczenia za nied│ugo!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Copernicon coraz bli┐ej - 22:19 - Squonk
Logo festiwalu Copernicon 2013
Informacja prasowa od organizatorˇw festiwalu Copernicon 2013.

Copernicon 2013 zbli┐a siŕ wielkimi krokami - do Festiwalu zosta│o ju┐ nieca│y miesi▒c. Prace nad konwentem trwaj▒ bardzo intensywnie i niezwykle mi│o jest nam poinformowaŠ, ┐e potwierdziliÂmy ju┐ pierwszych goÂci z ktˇrych bŕdzie mo┐na spotkaŠ na Coperniconie.

Festiwal odwiedz▒ nie tylko pisarze, ale tak┐e fantaÂci z dziedziny filmu czy komiksu. Przewa┐aŠ jednak bŕd▒ literaci i to w doborowym sk│adzie. Fanˇw science - fiction na pewno zadowoli spotkanie z Jackiem Inglotem - autorem takich powieÂci jak “Inquisitor” czy “Wypŕdzony”. Wroc│awianin zadebiutowa│ opowiadaniem “Dira necessitas” w roku 1986, ale jego faktyczna kariera rozpoczŕ│a siŕ wraz z napisaniem dwˇch pierwszych powieÂci: wspomnianego ju┐ “Inquisitora” oraz “Quietus”, ktˇre zosta│y nominowane do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Tych, ktˇrzy upodobali sobie znan▒ seriŕ “K│amca” czeka mi│a niespodzianka w osobie Jakuba Ăwieka. To nie tylko pisarz, ale rˇwnie┐ mi│oÂnik i znawca popkultury, co wyra╝nie odciska siŕ na jego twˇrczoÂci. Teksty autora charakteryzuj▒ liczne nawi▒zania do ksi▒┐ek, seriali, filmˇw, utworˇw muzycznych czy rozmaitych mitologii.

Nie mog│o te┐ zabrakn▒Š Anety Jadowskiej. Pani doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa to jedna z najbardziej obiecuj▒cych pisarek urban fantasy ostatnich czasˇw. Akcja jej heksalogii o Dorze Wilk ma miejsce w│aÂnie w Toruniu, │atwo wiŕc bŕdzie wczuŠ siŕ w klimat powieÂci.

Wielbicieli kina na pewno usatysfakcjonuje znany i lubiany Stanis│aw M▒derek. To istny cz│owiek - orkiestra polskiego filmu: re┐yser, scenarzysta, kompozytor i aktor. S│awŕ przyniˇs│ mu zrealizowany w 2009 roku film “Gwiazdy w Czerni”, pe│na humoru parodia “Star Wars”.

Kto z nas nie zna serii zabawnych komiksˇw “Chata wuja Freda”? Tak jest, na Coperniconie pojawi siŕ rˇwnie┐ Ilona Myszkowska znana pod pseudonimem Kobieta - Žlimak. Jej strona internetowa chatolandia.pl robi furorŕ wÂrˇd internautˇw a sama autorka mo┐e pochwaliŠ siŕ niema│ym talentem plastycznym.

Je┐eli ju┐ jesteÂmy w temacie rysunku, niewzykle mi│o bŕdzie nam goÂciŠ Witolda Vargasa. Ilustrator ksi▒┐ek dla dzieci, nauczyciel rysunku, w wolnych chwilach para siŕ rˇwnie┐ pisarstwem i wszelkimi formami twˇrczymi zwi▒zanymi z muzyk▒. Najbardziej znany z ilustracji wykonanych na potrzeby “Bestiariusza s│owia˝skiego (...)”.

JednoczeÂnie przypominamy o trwaj▒cej mo┐liwoÂci zg│aszania siŕ jako twˇrca programu, g┐dacz lub akredytator. JeÂli chcesz pomˇc w tworzeniu tegorocznej edycji Coperniconu nie wahaj siŕ! Masz co ciekawego do powiedzenia i chcia│by poprowadziŠ punkt programu? A mo┐e chcia│by pomˇc nam w obs│udze technicznej jako g┐dacz lub akredytator? Wystarczy wejŠ na stronŕ g│ˇwn▒ www.copernicon.pl i po zalogowaniu siŕ wybraŠ przycisk “zg│o program” lub “zg│o siŕ na g┐dacza”. Serdecznie zapraszamy te┐ do odwiedzenia strony eventu na Facebooku jak i oczywiÂcie do przyjazdu na sam Festiwal ju┐ za miesi▒c!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

30 sierpnia 2013
Puckomiks - czyli komiks od Pucki - 21:01 - Squonk
Trzynasty Schron
Trzynasty Schron ostatnimi czasy wszed│ na salony. Szkolno - uczelniano - naukowe co prawda, bo jak przysta│o na prawdziwych profesjonalistˇw - pod k▒tem osobowym - jesteÂmy anonimowi. Tak wiŕc robimy za ╝rˇd│a prac doktorskich, magisterskich, in┐ynierskich, licencjackich oraz maturalnych. Tym razem ╝rˇd│em czy te┐ inspiracj▒ mo┐e nie do ko˝ca byliÂmy my sami, a szeroko rozumiana fantastyka postapokaliptyczna. Za to za tym wszystkim sta│ nasz cz│owiek!

O to prezentujemy Wam pracŕ licencjack▒ z grafiki, ktˇr▒ jest komiks "Sroka" narysowany przez nasz▒ wspˇ│pracowniczkŕ: Puckŕ. OczywiÂcie jesteÂmy dumni z takich ludzi tworz▒cych nasz▒ za│ogŕ, no i w ogˇle z tego, ┐e tematyka postapokaliptyczna jest wykorzystywana do takich - zbo┐nych - celˇw.

Mi│ego czytania!

"Sroka" - komiks autorstwa Pucki [plik PDF].

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Gry za pi▒taka! - 21:57 - Squonk
Machinarium
Do jutra, do godziny 16:00, w serwisie cdp.pl mo┐ecie zakupiŠ za 5 z│otych grŕ Machinarium. Natomiast takie gry jak Fallout, Fallout 2 czy Ogniem i mieczem do poniedzia│ku do godziny 12:00.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer