<<Niusy
01 lutego 2009
Przedsmak Fallouta - 1:56 - Holden
Lekcja angielskiego, iloŠ osˇb na sali: 4 (w tym wyk│adowca), ekran opuszczony, klimat prawie jak w kinie. A co leci? Moim zdaniem pere│ka kina: "Doktor Strangelove, lub: jak przesta│em siŕ martwiŠ i pokocha│em bombŕ". Film zapowiada│ siŕ niewinnie. Oto szalony genera│ wojsk ameryka˝skich wprowadza w ┐ycie plan awaryjny, wysy│aj▒c samoloty z bombami atomowymi w g│▒b ZSRR. Ka┐dy samolot otrzymuje inny cel do zniszczenia, a zawrˇciŠ mo┐e je tylko has│o wymyÂlone przez owego genera│a. W kwaterze dowodzenia USA zbiera siŕ rada, ktˇra ma zapobiec nadchodz▒cej katastrofie. WÂrˇd zgromadzonych znajduje siŕ ambasador rosyjski oraz tytu│owy doktor Strangelove, by│y nazista. Zaczyna siŕ narada, wyjÂcia z sytuacji nie widaŠ, a czas p│ynie. Na domiar z│ego okazuje siŕ, i┐ nied│ugo automatycznie i ca│kowicie nieodwracalnie uruchomi siŕ tajemnicza Doomsday Machine, tak przera┐aj▒ca, ┐e informowani poc▒ siŕ ju┐ na sam▒ myÂl, co ich czeka. I w tym momencie do akcji wkracza tytu│owy bohater, podpowiadaj▒c wizjŕ tyle nieprawdopodobn▒, co kusz▒c▒... Jaka to wizja, sprawd╝cie sami, warto :D

Po wiŕcej faktˇw na temat filmu zapraszam tutaj, ale nie │ud╝cie siŕ, ┐e tam jest podana wizja doktora.

PS. Mam wra┐enie, ┐e naczyta│am siŕ zbyt du┐o niusˇw @Squonka :P

News w ca│oÂci napisa│a i zredagowa│a - i za to jej wielka chwa│a - maYa.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

02 lutego 2009
The Pitt? – potem - 0:36 - nie wiem
Chichot odzywa siŕ ponownie w jednym ze swoich bardziej z│owieszczych wyda˝. Drugi dodatek do gry Fallout 3, The Pitt zostanie wydany nie pod koniec lutego, tylko na pocz▒tku marca. Opˇ╝nienie w│aÂciwie niedu┐e, miejmy nadziejŕ, ┐e nie bŕdzie takich wiŕcej. Dodatek trzeci, Broken Steel zostanie wydany miesi▒c po The Pitt, chocia┐ ten termin nie jest ostateczny, wszystko zale┐y od tego jak szybko bŕdzie rozwija│a siŕ produkcja. Wiadomo o tym z wywiadu z Toddem Howardem.

Dla NMA zapoda│ Ausir.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Trochŕ wieÂci ze Âwiata filmu - 0:38 - nie wiem
Dziŕki mozolnej kompilacji informacji dokonanej przez ludzi z serwisu Quiet Earth, dowiadujemy siŕ wielu ciekawych rzeczy.

Mimo, ┐e Alex Proyas pracuje nad wieloma rˇ┐nymi (tak┐e tematycznie) projektami, nie zaprzestaje prac nad The Tripods, filmem, ktˇry ma byŠ syntez▒ youdowskiej serii powieÂci (pisarz tworzy│ pod pseudonimem John Christopher), powstaj▒cej w latach 60 ubieg│ego wieku. Ten projekt i tworzony z nim rˇwnolegle Dracula Year Zero s▒ na razie w fazie tworzenia planu bud┐etu, wiŕc trudno oczekiwaŠ bardziej szczegˇ│owych informacji.
STYD.

Scott Derrickson, ten od The Day the Earth Stood Still, ma wyre┐yserowaŠ film bŕd▒cy po│▒czeniem dwˇch powieÂci - Hyperion (zdobywca Hugo Award w 1989) i The Fall of Hyperion autorstwa Dana Simmonsa. Autorem scenariusza jest Trevor Sands. Akcja rozgrywaŠ siŕ bŕdzie oczywiÂcie w przysz│oÂci zdominowanej wojn▒, nie obŕdzie siŕ bez czasowych wrˇt i kreatur, ktˇre strzeg▒ do nich dostŕpu.
Variety.

No i na ostatek zostawi│em horror - Sam Raimi stworzy film w klimatach postapokaliptycznych ktˇrego g│ˇwnym w▒tkiem bŕd▒ wybuchaj▒cy ludzie. Jako ┐e chce mi siŕ spaŠ, to tego nie skomentujŕ.
HorrorMovies.ca
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Concept arty w Terminatorze - 23:37 - nie wiem
Jak twierdzi McG zako˝czenie Terminatora nie jest jednoznaczne, zmusza do myÂlenia i zapada w pamiŕŠ. Opracowano nowe obrazki, ktˇre to maj▒ potwierdziŠ. WÂrˇd nich znajdziecie cztery rˇ┐ne pomys│y na wygl▒d Terminatora, posklejany z masy ┐elastwa motocykl, zniszczone miasto w kilku ujŕciach i wiele innych, ciekawych mniej albo bardziej, zdjŕŠ. Mo┐e to dziwne, ale tym razem przy projektowaniu tego, co ma w przysz│oÂci znale╝Š wielu odbiorcˇw, s│uchano nie tylko g│osu w│asnego sumienia, ale i fanˇw i dziennikarzy.

Oparto na: Wired, ScreenWEEK i Quiet Earth.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

03 lutego 2009
Chro˝my dzieci – WP oburzona - 13:37 - nie wiem
Ca│kiem ciekawe zastosowanie screenˇw z Fallouta 3, sk▒din▒d bardzo skrupulatnie ocenzurowanego, znale╝li redaktorzy Wirtualnej Polski, wykorzystuj▒c je w artykule na temat chronienia dzieci przed przemoc▒ i wszystkimi innymi przejawami tego, co dla dzieci nieodpowiednie. Krˇtko mˇwi▒c – s▒ oburzeni tym, ┐e nowojorski polityk - Brian Kolb postuluje zaostrzenie przepisˇw odnoÂnie do sprzedawania gier przeznaczonych tylko dla doros│ych odbiorcˇw, m.in. proponuje przechowywanie ich poza obrŕbem sklepu, do ktˇrego dopuszczeni s▒ klienci – w magazynach, zamkniŕte w opieczŕtowanych pojemnikach, co porˇwnano na WP do sposobu sk│adowania materia│ˇw radioaktywnych.

Galeria na WP.
Wyniucha│ Holden.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Fan Made Fallout – co to w│aÂciwie jest? - 16:48 - nie wiem
Nie tak dawno temu Jim pisa│ o pewnym fanowskim projekcie gry, ktˇrej wersja beta ujrzy Âwiat│o dzienne ju┐ jutro. PostanowiliÂmy przybli┐yŠ Wam nieco czym jest Fan Made Fallout, t│umacz▒c FAQ ze strony projektu. Dostŕpne jest pod tym linkiem.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Kolekcja modu│ˇw do polskiej wersji Fallout 3 w dawnym, dobrym duchu - 22:18 - Holden
Jak grom z jasnego nieba pojawi│ siŕ na naszym forum Aurelinus ze swoj▒ lista modˇw do Fallouta 3. Zawiera ona ponad 80 pozycji, wiele z nich pewnie znacie. Wyj▒tkowoŠ tego, co zrobi│ ten cz│owiek polega na tym, ┐e wzi▒│ swoje autorskie modyfikacje, po│▒czy│ z tymi napisanymi przez innych z Nexusa (na warunkach jakie oni okreÂlili) i wszystko dostosowa│ do polskiej wersji jŕzykowej – co jest bardzo dobr▒ wiadomoÂci▒ dla ka┐dego z was, ktˇremu mody rozwala│y grŕ z powodu braku kompatybilnoÂci z wersj▒ PL. Ale przed wszystkim oddajmy g│os autorowi:

Modu│ jest kompilacj▒ ciekawszych modu│ˇw (moim zdaniem), nadaj▒cych siŕ bezpoÂrednio do inkorporacji na wersjŕ polsk▒ (angielska z napisami rekomendowana), ktˇre mo┐na - w rˇ┐nych wersjach i jakoÂci - znale╝Š w internecie. Zosta│y poprawione i dostosowane do wersji polskiej. Poprawki techniczne maj▒ na celu przywrˇcenie choŠ w czŕÂci sposobu rozgrywki z Fallout1/2/T i sensowne podniesienie poziomu trudnoÂci bez uciekania siŕ do hackowania i zosta│y wykonane przeze mnie i tylko w niewielkim stopniu by│y inspirowane innymi modu│ami, z regu│y wrŕcz przeciwnie - proponowane zmiany by│y zbyt skomplikowane lub nieuzasadnione/nic nie wnosi│y do rozgrywki. - Aurelinus

Wszystkim gor▒co zachŕcam do Âci▒gania i ┐yczŕ dobrej zabawy.

Kolekcja modu│ˇw do polskiej wersji Fallout 3 w dawnym, dobrym duchu - temat na forum Trzynastego Schronu.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

04 lutego 2009
Piosenki na czas kryzysu - cz੠1 - 2:53 - Squonk
"Kryzys" - to s│owo przewija siŕ przez wszystkie media. Rˇwnie┐ i nasza falloutowo-postapokaliptyczna scena wesz│a w jego macki. Do ┐adnego bankructwa i krachu finansowego co prawda nie dosz│o. Tu sprawy posz│y w kierunku relatywizmu moralnego i patrzenia przez palce na przestŕpcze czyny szemranych kolesi. Ale no cˇ┐ - ka┐dy mizia siŕ z tym, z kim chce.

A ten prawdziwy - finansowy - kryzys? W sumie jego przyczyny s▒ bardzo zbli┐one do tego scenowego - czyli mydlenia oczu i wkrŕcania kitu. Nagle kto zrobi│ jakie "rachu ciachu" i braki w wirtualnej kasie, ktˇrej tak naprawdŕ nie ma (gie│dowa wycena akcji, opcje walutowe, itp) zaczŕ│y objawiaŠ siŕ w brakach tej realnej, namacalnej kasie, ktˇr▒ miliony uczciwych (czasem i nie) ludzi codziennie wypracowuj▒ w pocie i znoju.

Ale wyk│adu z ekonomii nie bŕdŕ tutaj Wam przeprowadza│. Skupiŕ siŕ za to na utworach, ktˇre mog▒ "umiliŠ" nam czasy owego kryzysu. OczywiÂcie mog│em od razu waln▒Š z grubej armaty i jako przyk│ad podaŠ co z twˇrczoÂci Joy Division. Pe│n▒ mroku, depresyjnych klimatˇw ko˝ca, kresu i pustki. To w swoim czasie.

Przyk│ad ok│adki Za na rozruch utwˇr, ktˇry opisuje mechanizmy dzia│ania wielkich rynkˇw finansowych epoki neoliberalnej. ChoŠ nie ma tam nic o cynizmie i hipokryzji gie│dowych macherˇw czy politykˇw zacieszaj▒cych takie "wolnorynkowe" metody w gospodarce, a dzi pompuj▒cych w ni▒ publiczne pieni▒dze. Jest za to co o g│upkach w telewizji. Tylko nie wiadomo, po ktˇrej stronie ekranu oni siŕ znajduj▒.

O to Rush w utworze "The Big Money" z 1985 roku. Wpierw w t│umaczeniu Grzegorza Szwocha:

Wielka forsa kr▒┐y po Âwiecie
Wielka forsa w podziemiu
Wielka forsa przemawia potŕ┐nym g│osem
Wielka forsa nie wydaje d╝wiŕku
Wielka forsa poci▒ga za milion sznurkˇw
Wielka forsa wyznacza nagrodŕ
Wielka forsa tka potŕ┐n▒ pajŕczynŕ
Wielka forsa przyci▒ga muchy

Czasami pomiata lud╝mi
Czasami usuwa im grunt spod nˇg
Czasami wciska wszystkie przyciski
Czasami wyci▒ga wtyczkŕ
To potŕga i chwa│a
To wojna w raju
To historia Kopciuszka
Ktˇry rzuca koŠmi

Wielka forsa kr▒┐y po Âwiecie
Wielka forsa wybiera siŕ w podrˇ┐
Wielka forsa pozostawia potŕ┐nego stra┐nika
Wielka forsa pozostawia siniak
Wielka forsa wywo│uje milion marze˝
Wielka forsa rozkrŕca wielkie interesy
Wielka forsa tworzy wielkie nag│ˇwki
Wielka forsa kieruje wa┐nymi osobistoÂciami

Czasami buduje wie┐e z koÂci s│oniowej
Czasami burzy zamki
Czasami buduje dla ciebie schody
Zamyka ciŕ w podziemiach
To starodawna religia
To krˇlestwo ktˇrym rz▒dzili
To g│upek z telewizji
Ktˇremu p│ac▒ ┐eby udawa│ g│upiego

Wielka forsa kr▒┐y po Âwiecie
Wielka forsa daje i bierze
Wielka forsa czyni moc dobra
Wielka forsa pope│nia b│ŕdy
Wielka forsa ma ciŕ┐k▒ rŕkŕ
Wielka forsa przejmuje kontrolŕ
Wielka forsa bywa okrutna
Wielka forsa nie ma duszy


A tu z koncertu w Rio de Janeiro z 2002 roku:Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Operation: Anchorage – pierwsze solucje i trochŕ informacji - 22:35 - nie wiem
Czy pierwszy dodatek do Fallouta 3 rzeczywiÂcie jest gniotem, czy mo┐e da siŕ w niego ca│kiem przyjemnie graŠ, przekonamy siŕ za jaki czas (o ile w ogˇle). Tymczasem mo┐emy poÂledziŠ informacje, jakie pojawiaj▒ siŕ w zagranicznych mediach internetowych. Krypta zaktualizowa│a swoje zasoby, poszerzaj▒c je o informacje dotycz▒ce Operation: Anchorage (powsta│ ca│kiem obszerny dzia│ na temat b│ŕdˇw produktu). Natomiast na Game Banshee znajdziemy pierwsze solucje.

The Vault
Game Banshee

Zauwa┐ono na NMA.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Z pola bitwy wracamy bez tarczy… - 23:22 - nie wiem
…Bo gdzie siŕ zawieruszy│a. O informowaniu na temat budowy w Polsce elektrowni atomowych trochŕ zapomnieliÂmy, ale na szczŕÂcie Âwie┐y raport przygotowa│ bio_hazard z Outpostu. Okazuje siŕ, ┐e drugim obok »arnowca, ca│kiem prawdopodobnym miejscem lokalizacji elektrowni atomowej mo┐e byŠ Klempicz w Wielkopolsce. Koszta inwestycji oscyluj▒ wokˇ│ sumy 4,5 miliarda euro. Wed│ug Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki, spawa wyboru miejsca inwestycji ma rozstrzygn▒Š siŕ w ci▒gu najbli┐szych oÂmiu lub dziewiŕciu miesiŕcy. JeÂli nie zostanie wybrany Klempicz, mo┐na liczyŠ na przeforsowanie kandydatury Konina, popieranej przez Marka Wo╝niaka, marsza│ka wojewˇdztwa wielkopolskiego, ktˇry jest pewny, ┐e "Wielkopolska jest regionem, w ktˇrym mog│aby powstaŠ elektrownia j▒drowa i uwa┐amy, ┐e mamy dwie powa┐ne kandydatury dla jej lokalizacji". Dostrzega rˇwnie┐, ┐e wa┐ne jest zdobycie poparcia spo│ecznego.

Jak to zawsze bywa i tym razem znalaz│a siŕ grupa niezadowolonych, tym razem pod postaci▒ Koalicji Klimatycznej. Doktor Zbigniew Karaczun, cz│onek koalicji, zauwa┐a, ┐e politycy wcale nie maj▒ zamiaru pytaŠ o zdanie spo│ecze˝stwa, gdy┐ 13 stycznia poparli uchwa│ŕ o przygotowaniu i wdro┐eniu programu polskiej energetyki j▒drowej, co oznacza, ┐e chc▒ dokonaŠ zmian w obecnie przygotowywanym dokumencie nosz▒cym nazwŕ ”Strategia polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. W ubieg│▒ Ârodŕ przedstawiciele Koalicji z│o┐yli na rŕce Premiera dokument zawieraj▒cy ich stanowisko odnosz▒ce siŕ do decyzji rz▒du.

A co z tym wszystkim wspˇlnego ma tarcza? Otˇ┐ protestuje nie tylko Koalicja Klimatyczna. W Czechach dosz│o do manifestacji zorganizowanej przez tamtejsz▒ opozycyjn▒ partiŕ komunistyczn▒. Demonstranci wyra┐ali swˇj sprzeciw wobec planu budowy w ich kraju radaru, bŕd▒cego elementem tarczy antyrakietowej. W ambasadzie USA w Pradze z│o┐yli stosowny apel skierowany do Baraka Obamy. Nowy prezydent Stanˇw Zjednoczonych, znany ze swojego dystansu wobec planˇw Busha, podobno chce porozumieŠ siŕ z premierem Federacji Rosyjskiej, W│adymirem Putinem, proponuj▒c mu zlikwidowanie 80 procent g│owic atomowych, a kwestia budowy tarczy antyrakietowej ma odegraŠ w tych negocjacjach istotn▒ rolŕ.

Črˇd│o natchnienia i inspiracji: OUTPOST.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

05 lutego 2009
Na tropach ghuli - 0:29 - Squonk
"»ywe trupy Fallouta", "chodz▒ce pokraki Pustkowi", "postrach Krypt i innych ludzkich osiedli". To wszystko co mo┐na powiedzieŠ o ghulach - istotach zamieszkuj▒cych dawne tereny Stanˇw Zjednoczonych, ktˇre mo┐emy eksplorowaŠ dziŕki Falloutom.

A odrzucaj▒c ten "marketingowy be│kot"? To zwykli ludzie, ktˇrzy poddani d│ugotrwa│emu napromieniowaniu oraz dzia│aniu wirusa FEV stali siŕ pogardzanymi przez wszystkich, uczestnikami postnuklearnego ┐ycia na Pustkowiach.

Wzorzec do inspiracji, kompleksowy "easter egg"? Jak nic pasuje do tego tr▒d, ktˇry w Âredniowieczu zmienia│ ludzi w osoby drugiej kategorii. O tym jak dawniej traktowano zara┐onych t▒ chorob▒ jest artyku│ "Tr▒d - wielkie oczy strachu", dostŕpny w najnowszym numerze miesiŕcznika Mˇwi▒ wieki.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zombie zaraz was wtr▒bi - 12:00 - Squonk
CzŕÂciowo w nawi▒zaniu do poprzedniego newsa.

Otˇ┐ jak poda│ serwis TVN24.pl, w Stanach dosz│o do hakerskiego ataku (!) na elektroniczne tablice informacyjne, umieszczane przy drogach. Zamiast napisˇw o przeprowadzanych remontach czy zmianach organizacji ruchu, pojawia│y siŕ tam komunikaty o nadchodz▒cym ko˝cu czy zbli┐aj▒cych siŕ zombich.

G│upawy dowcipas czy efekt zbyt du┐ego nasi▒kniŕcia klimatami? ;-)

Wiŕcej - w tym filmik - na stronie serwisu TVN24.pl.

Namiara wyniucha│ Hugo1979.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Fallout 3 na Allegro - 16:51 - Holden
Chodz▒c po Allegro przypadkiem natrafi│am na Fallouta 3. I co siŕ okaza│o? Trochŕ ich jest. Mo┐na kupiŠ zarˇwno zwyk│▒ wersjŕ pude│kow▒ (ju┐ za nieca│e 50 z│), jak i z edycji kolekcjonerskiej, oczywiÂcie nowe, zafoliowane. Dla niewybrednych, szczŕdz▒cych jednak kasy, te┐ co siŕ znajdzie. Jest kilka aukcji, na ktˇrych sprzedawane s▒ gry u┐ywane. W opisie mo┐emy przeczytaŠ, ┐e gra by│a raz instalowana, a powodem sprzeda┐y jest jej uko˝czenie. Na koniec zostawi│am pere│kŕ, chyba edycja kolekcjonerska z Wielkiej Brytanii klik. Czy mi siŕ wydaje, czy wewn▒trz pude│ka znajduje siŕ figurka ┐o│nierza BoS?

News w ca│oÂci napisa│a i zredagowa│a - maYa
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

S. Darko nie w kinach - 17:06 - Holden
Pojawi│a siŕ w│aÂnie informacja o sequelu filmu "Donnie Darko" (rok 2001), nosiŠ ma on tytu│ "S. Darko". Dla tych, ktˇrzy nie orientuj▒ siŕ w fabule "Donniego...", krˇtki opis:

Donnie jest inteligentnym nastolatkiem, cierpi▒cym na zaburzenia osobowoÂci. Pewnej nocy, spotyka wielkiego krˇlika o imieniu Frank, dziŕki ktˇremu unika Âmierci, gdy┐ w tŕ sam▒ noc jego dom zosta│ w czŕÂci zniszczony przez silnik samolotu, ktˇry uderzy│ akurat w pokˇj Donniego. Od tej pory za namow▒ krˇlika - ze ÂwiadomoÂci▒ ko˝ca Âwiata - zaczyna wprowadzaŠ swoje otoczenie w stan potŕguj▒cego chaosu. Do zag│ady zosta│o ju┐ niewiele, lecz czy to wszystko nie jest tylko wytworem chorego umys│u ch│opca?...
Fanˇw rozczaruje fakt, ┐e kontynuacja nie pojawi siŕ w kinach, lecz na p│ytach DVD i Blu-ray 28 kwietnia br. Fanom klimatˇw postapo powinien przypaŠ do gustu, chocia┐by patrz▒c na opis dystrybutora:

Samantha Darko (Daveigh Chase) i jej najlepsza przyjaciˇ│ka Corey Richardson (Briana Evigan) podczas wakacji podrˇ┐uj▒ przez Stany Zjednoczone. Ich najwiŕkszym marzeniem jest udanie siŕ do Hollywood. Niestety popsuta ch│odnica w aucie na d│u┐ej zatrzymuje ich w niewielkim miasteczku w stanie Utah. Podczas pobytu w tym miejscu dziewczynŕ nawiedzaj▒ sny i wizje przestrzegaj▒ce przed ko˝cem Âwiata. Wzmagaj▒cy siŕ bˇl po stracie rodzicˇw powoduj▒, i┐ demony przesz│oÂci zostaj▒ rozbudzone. Dziŕki pomocy mieszka˝cˇw miasteczka oraz przyjaciˇ│ki Samantha uczy siŕ na nowo, czym jest rodzina. Przy okazji ratuje te┐ Âwiat przed zag│ad▒.


News na hatak.pl

Opis "Donnie Darko" pochodzi z serwisu Filmweb.pl

News w ca│oÂci napisa│ i zredagowa│ - FreeZe
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

06 lutego 2009
W Zombieland zobaczymy Amber Heard - 10:37 - nie wiem
»adne z jej pˇ│nagich zdj੠nie by│o na tyle postapokaliptyczne, by je tutaj umieszczaŠ, a poza tym na wiŕkszoÂci z nich sprawia wra┐enie nieletniej. Dlatego, chc▒c unikn▒Š pos▒dze˝ o propagowanie pornografii dzieciŕcej, zamieszczamy obrazek, ktˇry mo┐e siŕ chocia┐ trochŕ kojarzyŠ z uciekaniem przed zombiakami. To w│aÂnie ma byŠ nowe zajŕcie Amber Heard w filmie pt. Zombieland, ktˇrego premiera planowana jest na pa╝dziernik tego roku. Film Rubena Fleischera ma byŠ pomieszaniem horroru i komedii. Tytu│owej bohaterce tego newsa towarzyszyŠ bŕd▒ na planie zdjŕciowym Woody Harrelson i Jesse Eisenberg.

Črˇd│o: Filmweb.

------Book of Eli – ksi▒┐ka, ktˇra uratuje Âwiat
Book of Eli to historia samotnego bohatera (Washington), przemierzaj▒cego kraj w niezbyt dalekiej przysz│oÂci. Žwiat zniszczony zosta│ przez tragiczn▒ katastrofŕ, jednak mŕ┐czyzna nosi w sobie tajemnicŕ, klucz do zbawienia ludzkoÂci. W rolach g│ˇwnych Denzel Washington i Gary Oldman. Oby wiŕcej takich wiadomoÂci. Premiera w 2010.

Črˇd│o: Filmweb.

Napisa│ Scude.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

FMF trochŕ pˇ╝niej - 20:33 - nie wiem
Przez ca│e to zamieszanie z t│umaczeniem FAQ ze strony projektu Fan Made Fallout zapomnieliÂmy poszperaŠ trochŕ na tamtejszym forum. No a szperanie tu i tam przynios│o nieco z│ych wieÂci. Premiera znowu zosta│a prze│o┐ona. Tym razem FMF ma byŠ opublikowany 8 lutego w wersji pre-beta, ktˇra zostanie uzupe│niona 15 lutego.

Temat na forum FMF.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowa wersja modu│u Aurelinusa - 21:07 - Holden
Pojawi│a siŕ nowa wersja modu│u tworzonego przez Aurelinusa. Tym, ktˇrzy nie wiedz▒ o co chodzi, przypominam, ┐e jest to kompilacja popularnych modyfikacji do Fallouta 3 z portalu Nexus i autorskich Aurelinusa, przystosowanych do polskiej wersji jŕzykowej gry (jest ich grubo ponad sto). O to lista nowoÂci jakie przynosi ze sob▒ wersja 2.03:

1. dodano pistolet beretta autorstwa burpo (autoryzowano), tekstury kolt166.
2. dodano karabin AK-74U i AN-94 portowany ze Stalkera autorstwa Sprut i Silbert (wolna licencja), dodano amunicjŕ 5,45x19 mm.
3. poprawki do zako˝czenia gry i mo┐liwoÂci kontynuowania dalej.
4. pozy postaci, ktˇre mo┐na zwerbowaŠ autorstwa JansonMercenary.
5. zmieniony model karabinu snajperskiego (rezerwisty) DKS-501 autorstwa Tekn0megA (de facto retextura i drobne detale).
6. zmieniona tekstura unikalnego rewolweru magnum (Blackhawk) autorstwa grffnhwk, mo┐na go teraz znale╝Š w kilku miejscach, Agatha daje inny prezent.
7. dodano w│aÂciwy kaliber i amunicjŕ dla beretty i mausera - 9mm Parabellum.
8. zmieniony, lepszy model karabinu M16 autorstwa xzax (wolna licencja).
9. poprawiony karabin L1A1 (dzia│a poprawnie w VATS), poprawki karabinˇw Gaussa.
10. zniesione restrykcje dla iloÂci osˇb w dru┐ynie (ale niektˇre postacie nadal nie bŕd▒ chcia│y przy│▒czyŠ siŕ do towarzystwa innych).
11. poprawiony dialog Euology Jonesa dotycz▒cy kupna Clover (zniesiony wymˇg karmy i iloÂci pomocnikˇw).


Zainteresowanych zapraszamy do tego tematu na forum Trzynastego Schronu.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 lutego 2009
Piosenki na czas kryzysu - cz੠2 - 1:46 - Squonk
Ok│adka albumu Pink Floyd Dzi utwˇr o: sensie, powodzie, przyczynie, skutku, cokolwiek jeszcze mo┐na powiedzieŠ - tego ca│ego kryzysowego bajzlu jaki mamy za naszymi "oknami". Czyli o pieni▒dzach.

P│yta "The Dark Side Of The Moon", ktˇr▒ w 1973 roku nagra│ zespˇl Pink Floyd by│a prze│omowa pod wieloma wzglŕdami. Nagrano j▒ przecie┐ w czasach, kiedy syntezatory by│y du┐e jak szafy, za sampler robi│ melotron, a loopem by│a sklejona taÂma magnetofonowa. A mimo to powsta│a ponadczasowa muzyka, do ktˇrej dzisiejsze "dokonania" silikonowych i sztucznie wypromowanych gwiazdek nie mog▒ byŠ nawet przyrˇwnane. To album o przemijaniu, egzystencjonalnych dylematach (dalekich jednak od emo klimatˇw :-P), oprawiony w porz▒dnie wyprodukowan▒ muzykŕ, okraszon▒ mas▒ naturalistycznych efektˇw d╝wiŕkowych. Do dzi znalaz│ ponad 40 mln. nabywcˇw, i pewnie z czasem ta liczba jeszcze siŕ powiŕkszy.

O to Pink Floyd w utworze "Money" - tu z koncertu Live 8 z 2005 roku:Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Znowu trochŕ filmˇw - 17:30 - nie wiem
Na premierŕ 2012 Rolanda Emmericha poczekamy do 13 listopada tego roku. Tymczasem na horyzoncie filmˇw w klimatach pojawiaj▒ siŕ ca│kiem nowe wieÂci.

Nale┐▒cy do klasyki komiksˇw The Minions of Ka zostanie zaadaptowany do filmu. Prawa do produkcji kupi│a wytwˇrnia Monsterfoot Productions, bŕd▒ca w│asnoÂci▒ Ahmeta Zappy. Historia, na ktˇrej opiera siŕ komiks jest dosyŠ ciekawa. Zak│ada, ┐e upadek cywilizacji egipskiej, zniszczenie Imperium Romanum, wyprawy krzy┐owe i czarna ÂmierŠ w XIV-wiecznej Europie spowodowane by│y powstaniami zombie, dzia│aj▒cymi pod egid▒ tajnej organizacji, znanej pod nazw▒ The Minions of Ka.

Minions of Ka (S│udzy Ka) dowodzili nieumar│ymi od tysiŕcy lat. Ich si│a by│a wykorzystywana do tworzenia i obalania imperiˇw. Bŕd▒c w posiadaniu tej potŕgi, KoÂciˇ│ katolicki chce zaw│adn▒Š tronem monarchii angielskiej. Bezimienny najemnik musi wybieraŠ pomiŕdzy KoÂcio│em a wiernoÂci▒ monarchii, bŕd▒c mimowolnym uczestnikiem najwiŕkszego spisku wszechczasˇw.

Dread Central

------

Twˇrca City of Rott, ociekaj▒cej krwi▒ postapokaliptycznej animacji pozbawionej jakiej g│ŕbszej fabu│y, Frank Sudol, ktˇry macza│ palce w filmach takich jak South Park, czy Dead Fury, zabiera siŕ za kolejn▒ produkcjŕ w klimatach. Projekt nosi nazwŕ Anti-Human.

Ziemia jest atakowana i w przeci▒gu jednej nocnej rzezi ludzkoŠ zostaje prawie zmieciona z powierzchni ziemi. Dwˇch ocala│ych walczy przeciwko obcym, pos│uguj▒c siŕ ka┐d▒ broni▒, jak▒ tylko mog▒ znale╝Š w drodze do bezpiecznej podziemnej bazy wojskowej, w ktˇrej umieszczono g│owice nuklearne o du┐ej sile ra┐enia. Pe│en intensywnoÂci, rozlewu krwi, scen akcji i zawziŕtych obcych, ANTI-HUMAN sprawi, ┐e bŕdziecie obgryzaŠ paznokcie, krŕciŠ siŕ ze zniecierpliwienia i ÂmiaŠ w tym samym momencie!

Trailer.

------

Pojawi│ siŕ te┐ pierwszy trailer do filmu Infestation. Osobom, ktˇre nie przepadaj▒ za robactwem nie polecamy.

Nasz bohater, Cooper, budzi siŕ i odkrywa, ┐e ma md│oÂci, jest s│aby i wisi, przyczepiony do sufitu czymÂ, co przypomina pajŕcz▒ wydzielinŕ, w miejscu, gdzie dopiero przed chwil▒ zacz▒│ pracowaŠ. Gdy udaje mu siŕ wydostaŠ z tego kleistego wiŕzienia, musi stan▒Š twarz▒ w twarz ze swoim wrogiem – potŕ┐nym, groteskowym i bardzo z│ym robakiem, ktˇry mierzy oko│o metra wysokoÂci…

Tak zaczyna siŕ ohydna, straszliwa i pe│na akcji prˇba znalezienia schronienia i przechytrzenia plagi robactwa monstrualnych rozmiarˇw. Kiedy Cooper zaczyna szukaŠ jakiejkolwiek drogi ucieczki, poznaje grupŕ ocala│ych, m.in. przebojow▒ i atrakcyjn▒ Sarŕ. Pomimo ekstremalnej sytuacji, nie potrafi powstrzymaŠ siŕ od umˇwienia siŕ z ni▒, kiedy oboje prˇbuj▒ ujŠ z ┐yciem. Czy uda im siŕ znale╝Š jakiekolwiek schronienie, zanim zostan▒ po┐arci przez gigantyczne wa┐ki?

24fps,
Trailer.

Črˇd│o: Quiet Earth.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Bio'telewizornia #38 - 17:35 - Squonk
Z okazji tego, ┐e "biedna i cierpi▒ca na braki funduszy z abonamentu" Telewizja rzekomo Publiczna otworzy│a w W-wie swoj▒ now▒ siedzibŕ, budowan▒ przez halfnaÂcie lat (w ko˝cu swojacy z ka┐dej opcji politycznej musieli siŕ po┐ywiŠ), to ja budujŕ przed Wam zajawkŕ raportu telewizyjnego, ktˇry na najbli┐szy tydzie˝ przygotowa│ bio_hazard.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Og│oszenie drobne - numer 9 - 17:57 - Squonk
Trzynasty Schron W wyniku ustale˝ podjŕtych na najwy┐szym szczeblu dowodzenia Trzynastym Schronem ustalono co nastŕpuje.

Otˇ┐ jako, ┐e nasz serwis nie jest jaczejk▒ ani przybudˇwk▒ Bethesdy, za promowanie i informowanie o Falloucie 3 nic nie dostaliÂmy (nawet po krzy┐u ;-) - oprˇcz s│ˇw wsparcia i zainteresowania nami od fanˇw serii Fallout - to powoli bŕdziemy odchodziŠ od identyfikacji propagandowej Trzynastego Schronu z oznaczeniami zwi▒zanymi z "Falloutem 3".

I tak:

 • Zmianie ulegaj▒ aliasy redakcyjnej skrzynki pocztowej oraz skrzynek redaktorˇw na:

  redakcja[malpa]trzynasty-schron.net

  oraz

  konkretny redaktor[malpa]trzynasty-schron.net

 • Drugim adresem Trzynastego Schronu, a zapewne z czasem i pierwszym, zostaje adres trzynasty-schron.net

 • »eby jak zawsze w naszym przypadku by│o weso│o - poprzednie adresy mejlowe, domeny i takie tam - pozostaj▒ bez zmian ;-).

  Szczego│y jak zawsze w dziale INFO O NAS.

 • JesteÂmy Trzynastym Schronem a nie oficjaln▒ stron▒ o grze Fallout 3 - co nie znaczy oczywiÂcie, ┐e nie bŕdziemy o niej informowaŠ czy zaprzestaniemy wspieraŠ fanowskie inicjatywy zwi▒zane z t▒ gr▒ :-)

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  O karabinach laserowych i nie tylko... - 23:43 - Holden
  Wbrew pozorom, nius nie jest ani o nowym filmie, ani grze czy ksi▒┐ce. Rzecz jest o nowym wyposa┐eniu armii Stanˇw Zjednoczonych. Bro˝ laserowa to ju┐ nie tylko fikcja pisarzy i scenarzystˇw. Niestety du┐o wody musi up│yn▒Š, nim dostŕpne bŕd▒ dzia│a strumieniowe do niszczenia myÂliwcˇw.

  Mo┐e najpierw kilka s│ˇw, czym jest laser. Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) tworzy zbie┐n▒, rˇwnoleg│▒ i monochromatyczn▒ wi▒zkŕ Âwiat│a. Ka┐de promieniowanie elektromagnetyczne (a jest nim te┐ Âwiat│o) niesie ze sob▒ pewn▒ energiŕ. Je┐eli stworzymy laser o wystarczaj▒co du┐ej mocy, bŕdzie mo┐na niszczyŠ konkretne cele.

  Prace nad broni▒ laserow▒ trwaj▒ od lat 60. XX wieku, ale dopiero w roku 2000 powsta│ pierwszy system zdolny do niszczenie wrogich rakiet. System to THEL (Tactical High Energy Laser), sk│ada siŕ z lasera chemicznego o du┐ej mocy i radaru namierzaj▒cego cele. Prace nad nim zosta│y jednak porzucone ze wzglŕdu na du┐e wymiary i koniecznoŠ ci▒g│ego zasilania paliwem, co stwarza│o k│opoty logistyczne.

  W 2002 roku powsta│ system ZEUS, montowany na samochodzie. Laser sta│y o mocy 2kW potrafi zdetonowaŠ niezakopane miny i niewybuchy w odleg│oÂci do 250m.

  Istniej▒ tak┐e karabiny opracowywane "z myÂl▒ o ludziach", czyli od ich unieszkodliwiania. Karabin PHASR (Personel Halting and Stimulation) ma czasowo oÂlepiaŠ przeciwnika, przy czym konstruktorzy zapewniaj▒, ┐e nie spowoduje on trwa│ego uszkodzenia wzroku. Drugi typ ma za zadanie wywo│aŠ bˇl i czŕÂciowo sparali┐owaŠ przeciwnika przez wytwarzanie plazmy (zjonizowanego gazu) z miejscu kontaktu wi▒zki lasera z przeszkod▒.

  Jednak g│ˇwne badania nad broni▒ laserow▒ s▒ skierowane w stronŕ niszczenia rakiet balistycznych. Nowe dzia│a maj▒ mieŠ zasi▒g nawet do 600km. Dzieli siŕ je na montowane na samolotach i naziemne. Firmy Northrop Grumman, Lockheed i Boeing opracowa│y system z trzema laserami. Pierwszy namierza cel, drugi mierzy zak│ˇcenia atmosferyczne, ktˇre s▒ uwzglŕdniane przez trzeci laser o mocy liczonej w megawatach. Ca│oŠ zosta│a przetestowana w locie w 2007 roku. Prowadzone s▒ te┐ prace nad dzia│em o parametrach umo┐liwiaj▒cych podwieszenie go pod skrzyd│em myÂliwca.

  Natomiast firmy Textron Systems i (znˇw) Northrop Grumman maj▒ zbudowaŠ stukilowatowy laser do niszczenia rakiet, pociskˇw artyleryjskich i mo╝dzierzowych, mieszcz▒cy siŕ w ciŕ┐arˇwce. W 2010 roku laser ma osi▒gn▒Š pe│n▒ moc, a w 2013 ma byŠ ju┐ gotowy do niszczenia realnych celˇw. Jak dot▒d uda│o siŕ laboratoryjnie uzyskaŠ moc lasera sta│ego na poziomie 67kW, a dokona│ tego zespˇ│ z Lawrence Livermore National Laboratory.

  Przedstawione przeze mnie systemy laserowe maj▒ na celu niszczenie rakiet i obezw│adnianie ludzi. Uwa┐am, ┐e z czasem, gdy moc lasera bŕdzie wystarczaj▒co du┐a, przy zachowaniu ma│ych rozmiarˇw, bro˝ taka wejdzie do masowego u┐ytku i mo┐e wyprzeŠ obecn▒, "tradycyjn▒".

  Črˇd│o: Wprost, nr 6 z 8.02.2009, artyku│ "Kosmiczna bro˝"

  News w ca│oÂci napisa│a i zredagowa│a maYa - za co gor▒co jej dziŕkujemy ;p

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  08 lutego 2009
  „GarŠ” radioaktywnych newsˇw - 2:31 - Chrzysztof
  Po d│u┐szej nieobecnoÂci, spowodowanej sesj▒ [ Systemem Eliminacji Studentˇw ;], dzi bŕdzie mocne uderzenie newsˇw i ciekawostek wszelakich, z ca│ego Âwiata. Zanim zaczniecie czytaŠ, zrˇbcie sobie herbatŕ, kawŕ i zadbajcie o prowiant :P

  Szperaj▒c w bezkresnej otch│ani Internetu, natkn▒│em siŕ na ˇw „smakowity” obrazek:

  Workuta

  Jest on dodatkiem do arcyciekawego [jak dla mnie;] artyku│u, opisuj▒cego podrˇ┐ do gˇrniczego miasta Workuta, w ktˇrym czas zatrzyma│ siŕ na socrealizmie, a ZSRR jest wci▒┐ potŕ┐ne.

  „Ludzi z miasteczka wysiedlono, tworz▒c tym samym kolejne martwe miasto w obrŕbie zag│ŕbia Workuckiego. Krajobrazy jak z filmu katastroficznego. Opuszczone bazy wojskowe, stare anteny │▒cznoÂci troposferycznej i nowoczesne radary obs│uguj▒ce rakiety [...]”

  Brzmi nie╝le? JeÂli tak, to ca│y artyku│ mo┐ecie przeczytaŠ TUTAJ.

  -------------------

  Niektˇrzy z ekspertˇw wieszcz▒ koniec ery energetyki atomowej jako przestarza│ej, myÂl▒c, ┐e zapewne z radoÂci▒ codziennie rano wsiadaŠ bŕdziemy na rowery, by zapewniŠ dop│yw pr▒du do sieci, b▒d╝ te┐ zgodzimy siŕ na wy┐sze ceny energii, by Âwiat zachodni mˇg│ byŠ zasilany np. krowim guanem. Tych, ktˇrzy tak nie myÂl▒, zapraszamy do Chin, gdy┐ to w│aÂnie ten kraj ma zamiar z najbli┐szym czasie wydaŠ 580 mld juanˇw czyli 85 mld USD na rozbudowŕ energetyki, w tym coraz bardziej energoch│onnym pa˝stwie. Oficjalnie mowa o wszechstronnym „rozwoju alternatywnych ╝rˇde│ energii”, ale ile by s│onecznych i wiatrowych elektrowni nie zbudowali, nie mo┐e siŕ to rˇwnaŠ z zwiŕkszeniem iloÂci reaktorˇw atomowych o 145%. OczywiÂcie reaktory do tanich nie nale┐▒, lecz energia z nich jest 3 razy ta˝sza od wiatrowej a przy dzisiejszej technologii „wiatrakowej” nie doŠ, ┐e koszy pocz▒tkowe du┐e, energia dro┐sza to i czas zwrotu d│ugi. No ale cywilizacji maj▒cej 5000 lat siŕ nie spieszy, a i Ziemia pozostanie zielona. »eby nie by│o tak rˇ┐owo, te 145,5% to zwiŕkszenie liczby reaktorˇw z 11 o kolejnych 16, co zapewni ok. 1-2% zapotrzebowania na energiŕ elektryczn▒, a ziemia nie pozostanie zielona, bo pozosta│e 99% pochodzi z elektrowni wŕglowych. A┐eby dobiŠ Matkŕ Naturŕ Chiny nawet gdyby energiŕ mia│y z ╝rˇde│ ekologicznych, to wspˇlnie z USA nale┐▒ do najwiŕkszych trucicieli. Niby podpisa│y, w odrˇ┐nieniu od USA, protokˇ│ z Kioto lecz traktowane s▒ │agodnie, pal licho C02, gorzej ,┐e ulatniaj▒ resztŕ tablicy Mendelejewa.

  Ale to ju┐ temat na inn▒ dyskusjŕ ;]

  -------------------

  „W Wielkiej Brytanii natomiast zastrajkowali pracownicy kontraktowi w dwˇch elektrowniach nuklearnych. Jest to kolejny protest przeciwko sprowadzaniu robotnikˇw budowlanych z zagranicy. Pierwszy taki strajk og│osili w zesz│y czwartek pracownicy rafinerii naftowej w Lindsey. W pi▒tek do│▒czy│y do nich dwie dalsze rafinerie, dwa terminale naftowo-gazowe i dwie elektrownie. Teraz na taki krok zdecydowali siŕ pracownicy kontraktowi w elektrowniach atomowych w Sellafield i Heysham. Nikt ze strajkuj▒cych nie jest wprost zagro┐ony utrat▒ pracy, ale we wszystkich tych obiektach albo ju┐ trwaj▒, albo planuje siŕ roboty budowlane. S▒ to strajki maj▒ce podkreÂliŠ solidarnoŠ z bezrobotnymi brytyjskimi robotnikami budowlanymi, ktˇrych nie chc▒ zatrudniaŠ zagraniczni kontraktorzy. W rafinerii w Lindsey jest to obecnie firma w│oska, w obu elektrowniach atomowych w najbli┐szych latach budowŕ nowej generacji reaktorˇw podejm▒ firmy francuskie.

  Brytyjski rz▒d wspomina o mo┐liwoÂci zaskar┐enia w Europejskim Trybunale SprawiedliwoÂci unijnego przepisu o swobodnym zatrudnianiu pracownikˇw zagranicznych.
  Ministrowie podkreÂlaj▒ jednak, ┐e nie chodzi im o zamkniŕcie brytyjskiego rynku pracy, lecz o zapewnienie uczciwej konkurencji p│acowej i socjalnej w wypadku sprowadzania robotnikˇw z innych pa˝stw Unii.


  Tak dramatycznie wygl▒da│a sytuacja jeszcze tydzie˝ temu, dzi mimo i┐ wypracowano porozumienie z robotnikami, ktˇre zak│ada ,┐e po│owa pracownikˇw bŕdzie Brytyjczykami, sprawa nie ucicha. Dzieje siŕ tak, gdy┐ istniej▒ w▒tpliwoÂci, i┐ jest to rozwi▒zanie niezgodne z zasadami o swobodnym przep│ywie pracownikˇw i spowoduje falŕ pozwˇw. Istnieje mo┐liwoŠ, ┐e w ramach kompromisowego rozwi▒zania dla brytyjskich robotnikˇw zostanie specjalnie utworzonych sto jeden nowych miejsc pracy. Jak sprawa siŕ potoczy, czas poka┐e.

  -------------------

  Czy┐by kryzys spowodowa│ modŕ na atom?

  ByŠ mo┐e, bo jak poinformowa│ rosyjski ambasador w Mi˝sku, Aleksandr Surikow
  „Rosja zbuduje na Bia│orusi pierwsz▒ tamtejsz▒ elektrowniŕ atomow▒, finansuj▒c w znacznym stopniu koszty inwestycji”. Wed│ug niego, opiewaj▒cy na 5 mld dolarˇw projekt zrealizuje rosyjskie pa˝stwowe przedsiŕbiorstwo Atomstrojeksport "na maksymalnie korzystnych dla Bia│orusi warunkach kredytowych". Elektrownia ma osi▒gn▒Š pe│n▒ moc oko│o roku 2020, zaspokajaj▒c jedn▒ trzeci▒ bia│oruskiego zapotrzebowania na pr▒d.

  -------------------

  Brzmi to ciekawie, zw│aszcza w kontekÂcie niedawnego zintegrowania Bia│oruskiej i Rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, jaka mia│a miejsce parŕ dni temu. Prezydenci Rosji i Bia│orusi podpisali porozumienie, dziŕki ktˇremu rozkaz zestrzelenia obcego samolotu w bia│oruskiej przestrzeni powietrznej wydawaŠ bŕdzie punkt dowodzenia pod Moskw▒, a konkretniej w miejscowoÂci Zaria.
  WczeÂniej prezydent úukaszenka nie chcia│ siŕ na to zgodziŠ, bo umowa oznacza, ┐e Bia│oru rezygnuje z czŕÂci swojej suwerennoÂci. Moskwa w ko˝cu z│ama│a opˇr prezydenta Bia│orusi, czy te┐ raczej kupi│a jego zgodŕ za kredyty w wysokoÂci "kilkudziesiŕciu miliardˇw rubli" (2-3 mld dol.). Bŕdzie te┐ po ulgowych cenach kupowaŠ dla swej obrony powietrznej bro˝ tak▒ jak nowoczesne wyrzutnie rakiet S-300. Rosjanie, jak chcia│ úukaszenka, zobowi▒zali siŕ do sk│adania sporych zamˇwie˝ w bia│oruskich zak│adach zbrojeniowych.

  -------------------

  Kraje poradzieckiej Organizacji Uk│adu o Bezpiecze˝stwie Zbiorowym utworz▒ wspˇlne si│y szybkiego reagowania. Decyzja ta zapad│a podczas tego samego szczytu na Kremlu, o ktˇrym wspomina│em wczeÂniej.

  Na razie nie wiadomo, jak szerokim przedsiŕwziŕciem ma byŠ nowa inicjatywa. Ambasador Rosji przy NATO zaproponowa│ ju┐ natomiast, by wspˇlne postsowieckie si│y szybkiego reagowania stacjonowa│y w bazie w Kirgistanie, z ktˇrej rz▒d w Biszkeku zamierza wyprosiŠ przebywaj▒cych tam od 2001 roku Amerykanˇw.

  W sk│ad Organizacji Uk│adu o Bezpiecze˝stwie Zbiorowym wchodz▒ Rosja, Bia│oruÂ, Armenia, Kazachstan, Uzbekistan, Tad┐ykistan i Kirgistan. W spotkaniu w Moskwie uczestniczyli prezydenci wszystkich krajˇw cz│onkowskich. Jak widaŠ wspˇ│praca Rosji i Bia│orusi oraz reszty by│ego Союз-a siŕ zacieÂnia, wiŕc pojawia siŕ pytanie po co w ogˇle by│o rozwalaŠ ZSRR ;)

  Nie pozostaje nic innego jak powiedzieŠ: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

  -------------------

  Hmm no w│aÂnie, prawie bym zapomnia│ o Kirgistanie. Dziwnym trafem, w momencie gdy prezydent tego kraju by│ na Kremlu, jego kraj sta│ siŕ celem ataku hakerˇw, co spowodowa│o wy│▒czenie 3 z 4 dostawcˇw Internetu w tym kraju oraz nieco chaosu.

  A po powrocie prezydent wyda│ dekret, ktˇry po przeg│osowaniu przez parlament spowoduje wyrzucenie amerykanˇw z bazy w Kirgistanie, wa┐nej dla logistyki misji NATO w Afganistanie. OczywiÂcie mo┐e zbyt lu╝no │▒cze fakty ale mi to jednak jako podejrzanie wygl▒da.

  Nie bŕd▒ wytyka│ palcem bo przecie┐ wszyscy wiemy, ┐e Rosjanie (:P) przeprowadzali ju┐ wczeÂniej ataki na Gruzjŕ i kraje nadba│tyckie, wiŕc plebiscyt, ktˇry og│osi│ Âwiatu ,┐e najwiŕkszym Rosjaninem jest Stalin ( de facto Gruzin ), wygrywaj▒c z przewag▒ 2mln SMS dziŕki zahackowaniu centrali telefonicznej jak i atak na Kirgistan nie by│ specjalnym wyzwaniem. Zw│aszcza, ┐e wystarczy 40$ i mo┐na kupiŠ 1000 komputerˇw z Polski, w ktˇrej, jak donosz▒ media jest najwiŕcej „komputerˇw Zombie”.
  Sic!! znowu odchodzŕ od tematu ;]

  -------------------

  Tymczasem Korea˝czycy z Pˇ│nocy nie prˇ┐nuj▒. Wywiad Korei P│d. potwierdzi│, ┐e Korea P│n. przygotowuje test rakiety balistycznej dalekiego zasiŕgu. I to nie byle jakiego, bo nowa rakieta Taepodong-2 o zasiŕgu 6000km jest zdolna raziŠ cele nie tylko w Azji ale i, uwaga, jest w stanie dosiŕgn▒Š Alaskŕ! Ëw test spotka│ siŕ z zrozumia│ymi protestami w Korei P│d. Tak wiŕc olaŠ Tarczŕ i czas chyba rozpocz▒Š przygotowania do obrony Linii Anchorage, Mr.Obama. Eksperci twierdz▒, ┐e ma to przyci▒gn▒Š uwagŕ nowej ameryka˝skiej administracji, ktˇra obecnie jest skupiona na kryzysie i problemach Bliskiego Wschodu.

  -------------------

  Ira˝czycy tak┐e chc▒ pokazaŠ, ┐e aspiruj▒ do miana mocarstwa, a przynajmniej pa˝stwa znacz▒cego w regionie. Jaki czas temu dokonali postŕpu w podboju kosmosu poprzez wys│anie swego pierwszego satelity komunikacyjnego. Nie muszŕ chyba przypominaŠ, ┐e zarˇwno ameryka˝skie jak i radzieckie programy kosmiczne by│y w istocie przykrywk▒ dla programu rozwoju nowych rakiet mog▒cych przenieŠ wiŕcej g│owic na wiŕksze odleg│oÂci. Dlatego informacja Szefa Miŕdzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Mohameda ElBaradeia o tym, ┐e Iran mo┐e uzyskaŠ zdolnoŠ do produkcji bomby atomowej w ci▒gu dwˇch do piŕciu lat, jest nieco niepokoj▒ca. Wed│ug raportu MAEA z listopada zesz│ego roku Teheran zaplanowa│ instalacjŕ od pocz▒tku tego roku kolejnej kaskady 3000 wirˇwek, obok ju┐ wzbogacaj▒cych uran 3800 wirˇwek i jeszcze 2200 stopniowo uruchamianych.

  W│adze w Teheranie przyznaj▒, ┐e w swoim oÂrodku j▒drowym maj▒ do 5500 wirˇwek wzbogacaj▒cych uran poprzez frakcjonowanie. Proces otrzymywania uranu do produkcji bomby od uranu do zastosowa˝ cywilnych niczym siŕ nie rˇ┐ni, poza tym, ┐e ten pierwszy jest wielokrotnie powtarzany, a┐ do otrzymania zadowalaj▒cej koncentracji uranu wzbogaconego.

  -------------------

  A co w Polsce?
  Na warszawskim Okŕciu zatrzymano Azjatŕ, w ktˇrego baga┐u znaleziono dwa kartony napromieniowanych papierosˇw. S│u┐by specjalne badaj▒ czy nie by│a to prˇba sprawdzenia sytemu bezpiecze˝stwa ze strony ugrupowa˝ terrorystycznych. Žledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura wspierana przez wydzia│ do spraw terroru kryminalnego komendy sto│ecznej.
  Napromieniowane papierosy odkryto przypadkowo 21 grudnia, ale s│u┐by specjalne do tej pory nie ujawni│y tego faktu. Specjalne czujniki radiologiczne zareagowa│y na baga┐ jednego z Azjatˇw, ktˇry przylecia│ do Polski z Bangkoku. Funkcjonariusze stra┐y granicznej przejŕli torbŕ i zbadali j▒ rŕcznym miernikiem ska┐e˝.

  Kontrola wykaza│a Âladowe promieniowanie - dawkŕ 11,5 mikrosiwerta na godzinŕ. Baga┐ otwarto w obecnoÂci jego w│aÂciciela. Okaza│o siŕ, ┐e ╝rˇd│em radiacji by│y dwa kartony papierosˇw.

  Azjata, ktˇry ma prawo sta│ego pobytu w naszym kraju twierdzi│, ┐e nie wiedzia│ o ska┐eniu papierosˇw. Zosta│ wpuszczony na terytorium Polski, poniewa┐ nie znaleziono dowodˇw, aby celowo chcia│ wwie╝Š napromieniowane papierosy. Žledztwo w tej sprawie wszczŕ│a prokuratura rejonowa na Ochocie, a istnieje niebezpiecze˝stwo, i┐ jest to sprawdzenie zabezpiecze˝ na lotniskach przez terrorystˇw.

  Niby b│ahe, a jednak promieniowanie jest :)

  -------------------

  JeÂli ktokolwiek dotrwa│ by przeczytaŠ to zdanie to dziŕkujŕ za uwagŕ i gratulujŕ wytrwa│oÂci.


  Črˇd│a:
  Onet.pl
  dziennik.pl

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Falloutowe dewiacje... - 21:27 - Holden
  Nasz ulubieniec Todd Howard (Cz│owiek odpowiedzialny za Fallout 3 oraz seriŕ TES) na spotkaniu Comic Con w Nowym Jorku, powiadomi│ o nowej grze produkowanej przez Bethesdŕ. Ma to mianowicie byŠ produkcja przewidziana na telefon komˇrkowy bez guziczkˇw czyli IPhone. Panuje powszechne podejrzenie, ┐e ma byŠ to gra postapo oparta na falloutach o nazwie Fallout Touch. Bethesda ju┐ w przesz│oÂci tworzy│a takie produkcje na podstawie serii Elder Scrolls. Je┐eli chodzi o nas to pozostaje siŕ nam tylko baŠ ;p

  Črˇd│a: Outpost, kotaku.com  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Wywiad z Gardinerem na Game Zone - 22:12 - nie wiem
  Na angielskiej Wikipedii pojawi│a siŕ definicja Fanboya, Shamo pokry│o siŕ magm▒ po wybuchu kolejnego wulkanu (chocia┐ mo┐e jeszcze nie wszystko siŕ spali│o), a tymczasem serwis NMA donosi o kolejnym wywiadzie z Jeffem Gardinerem, twˇrc▒ Operation: Anchorage. Ciekawe jest to, ┐e, w przeciwie˝stwie do innych graczy, Jeff potrafi│ przejŠ DLC kilka razy, za ka┐dym razem inn▒ postaci▒ i ca│y czas czerpa│ z tego wielk▒ przyjemnoŠ.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  09 lutego 2009
  OldTown - data, logo - 3:34 - Squonk
  OldTown Na stronie konwentu OldTown pojawi│a siŕ garŠ Âwie┐ych informacji na temat nadchodz▒cej edycji '2009.

  Data imprezy zosta│a ustalona na 10-15 lipca 2009, zmianie uleg│ harmonogram imprezy. A jak sami widzicie logo zlotu nabra│o nowego szlifu, za ktˇry odpowiada Case oraz znany z naszych │amˇw Jos.

  Wszelkie szczegˇ│y znajdziecie na stronie zlotu, oraz na jego nowym forum.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Ciekawy przypadek Arnolda Schwarzeneggera? - 14:53 - Holden
  Jak wspomnia│ w jednym z ostatnio udzielonych wywiadˇw McG, re┐yser maczaj▒cy palce w najnowszej wersji Terminatora o szumnym podtytule Ocalenie, z mi│▒ chŕci▒ widzia│by w swoim dziele miejsce dla obecnego gubernatora Kalifornii - Arnolda Schwarzeneggera. Aktor mia│by siŕ ponownie wcieliŠ rolŕ cyborga T-800.

  ChoŠ sama idea jest szczytna (w ko˝cu co to za Terminator bez Arniego?), to anga┐owanie 62-letniej podstarza│ej gwiazdy jako doskona│ego i muskularnego elektronicznego mordercy, jest pomys│em tyle odwa┐nym co g│upim. Co ciekawe z tym zdaniem zgadza siŕ sam re┐yser i wymyÂli│ koncepcje odm│odzenia gwiazdy, aby jego wygl▒d przypomina│ znanego i kochanego Terminatora z 1984 roku.

  DokonaŠ tej niezwyk│ej metamorfozy chce, jak podejrzewaj▒ sami dziennikarze, przy pomocy techniki u┐ytej przez sztab realizatorˇw przy tworzeniu obrazu "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona". Pˇki jednak co McG w tym aspekcie 'nabra│ wody w usta' i nie Âmie zdradzaŠ szczegˇ│ˇw. Obecnie chodz▒ s│uchy, ┐e w pocie czo│a nad cyfrowym odm│odzeniem gubernatora ma pracowaŠ sam Charles Gibson - dwukrotny zdobywca statuetki Oscara.

  Co ciekawe, Schwarzeneggerowi podobno pomys│ bardzo przypad│ do gustu i udzieli│ b│ogos│awie˝stwa ambitnemu re┐yserowi. Czy pomys│ zostanie wcielony w ┐ycie? Wszystko oka┐e siŕ w maju.

  Črˇd│o: filmweb.pl

  News napisa│ i w ca│oÂci zredagowa│ - Zag│oba

  Z ostatniej chwili !!!

  Mcg, re┐yser filmu "Terminator: Ocalenie" potwierdzi│, i┐ Arnold Schwarzenegger pracuje przy czwartej czŕÂci cyklu. Wed│ug niego aktor (gubernator :P) odgrywa istotn▒ rolŕ w nowym filmie poprzez efekty specjalne umo┐liwiaj▒ce stworzenie m│odszego Schwarzeneggera.

  Ca│oŠ newsa na hatak.pl

  Zauwa┐y│ - FreeZe
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Pucowanie INFO O NAS - 15:49 - Squonk
  Trzynasty Schron
  Jak nie ma o czym pisaŠ newsˇw to zawsze mo┐na napisaŠ co o sobie, no nie?

  Ale zaraz... Przecie┐ my zawsze mamy o czym pisaŠ - patrz newsy poni┐ej... ;-) No dobra - to do konkretˇw.

  Otˇ┐ dzia│ INFO O NAS wzbogacony zosta│ o notkŕ informuj▒c▒ czym siŕ tutaj zajmujemy. Dodatkowo podsekcja Prawa autorskie zosta│a wzbogacona o parŕ cennych informacji, z ktˇrymi powinniÂcie siŕ zapoznaŠ.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Powstanie Zombies of Mass Destruction - 17:30 - nie wiem
  Co ostatnio modny sta│ siŕ temat zombie. Pocz▒wszy na filmach, a sko˝czywszy na tablicach elektronicznych dla kierowcˇw. Przygotowa│em dla was kolejn▒ nowinkŕ ze Âwiata filmu:

  Dirk Blackman i Howard McCain bior▒ siŕ za adaptacjŕ komiksu "ZMD: Zombies of Mass Destruction" autorstwa Kevina Greviouxa. Opowiada on o rz▒dowym programie broni, w ramach ktˇrego zombie s▒ zrzucane noc▒ w strefŕ wojny, aby zniszczyŠ si│y wroga. Kiedy jeden z nieumarlakˇw ucieka na Bliskim Wschodzie, ekipa elitarnych ┐o│nierzy musi udaŠ siŕ w ten rejon i powstrzymaŠ rozrastaj▒c▒ siŕ armiŕ zombie. Dla fanˇw "sado-maso krwio┐erczych zombie" film jak znalaz│. No cˇ┐, poczekamy, zobaczymy.

  Črˇd│o: hatak.

  Link do ok│adki.

  Newsa napisa│ FreeZe.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Nowa wersja modu│u Aurelinusa - 2.04 - 21:16 - Holden
  Poniedzia│ek to wyj▒tkowy dzie˝. Spotykaj▒ siŕ w nim troski poprzedniego i tera╝niejszego tygodnia. Zwykle ko˝czy siŕ to rozdra┐nienie, nadmiarem stresu i potrzeb▒ odreagowania. Z pomoc▒ w tym trudnym czasie przychodzi nam jednak Aurelinus z kolejn▒ aktualk▒ swojego modu│u, tym razem wersja 2.04 ktˇra miŕdzy innymi zawiera:

  1. dodano minigun Gaussa (Fallout Tactics) autorstwa DaiShi
  2. dodano karabin maszynowy Browning M2 i amunicjŕ 0.50 cala BMG
  3. dodano nowe wersje he│mˇw, czapek bejsbolowych i ubra˝ pseudo-wojskowych
  4. poprawki supermutantˇw, ktˇrzy z powodu braku animacji nie korzystaj▒ z broni energetycznych i strzelb
  5. dodatkowe warianty (retekstury) pancerzy metalowych i bandytˇw
  6. karabin snajperski SWD Dragunov autorstwa Zealotlee, d╝wiŕk Aurelinus
  7. pistolet Desert Eagle ze zwiŕkszonym magazynkiem (unikalny)
  8. karabin L1A1 (FN FAL) z noktowizorem
  9. nowe wersje katan, dodano naginaty
  10. poprawka dialogu Daniela Agincourta umo┐liwiaj▒ca uzbrojenie go w nowe pistolety (podczas ewakuacji do Cytadeli)
  11. poprawione celowniki
  12. co dla wielbicieli zwŕglonych zw│ok - mo┐na teraz spopielaŠ zw│oki - gin▒cy od ognia lub martwi mog▒ zostaŠ podpaleni (autorstwa J3X).
  13. poprawiony g│os Gorzkiej
  14. poprawki jŕzykowe nazw ras


  Aurelinus podzieli│ siŕ rˇwnie┐ z nami informacj▒ o tym, ┐e planuje stworzyŠ fabularny dodatek do F3 bŕdacy nostalgiczn▒ reminiscencj▒ Fallout 2, a zarazem integraln▒ czŕÂci▒ modu│u – gor▒co czekamy! A tymczasem otwˇrzcie sobie piwko (albo soczek) i mi│o siŕ bawcie z t▒ aktualizacj▒.

  Ca│oÂciow▒ listŕ zmian oraz sam modu│ znajdziecie tutaj.

  A ju┐ nied│ugo rˇwnie┐ na schronowym chomiku.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Kroki w nieznane 2008 - 21:34 - nie wiem
  Jako za dwa dni (tak mi siŕ wydaje) wydany zostanie kolejny almanach z cyklu Kroki w nieznane. Pocz▒tki Krokˇw siŕgaj▒ lat 70 poprzedniego wieku, kiedy to wydawnictwo Iskry pod redakcj▒ Lecha Jŕczmyka (znanego m.in. z t│umaczenia na jŕzyk polski powieÂci Philipa K. Dicka i Josepha Hellera) wyda│o pierwszy z cyklu zbiˇr opowiada˝ autorstwa pisarzy ze Stanˇw Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Po szeÂciu latach wydawanie almanachu zosta│o zawieszone ze wzglŕdˇw politycznych. Po odzyskaniu przez Polskŕ pe│nej suwerennoÂci, cykl zosta│ wznowiony. Nie od razu, bo dopiero w 2005 roku, wydawnictwo Solaris wyda│o kolejn▒ jego czŕŠ, wzorowan▒ na publikacjach z ubieg│ego wieku. Wiŕcej informacji odnosz▒cych siŕ do tego czym by│ i czym jest almanach znajdziecie tutaj.

  Dok│adnie od 26 stycznia na blogu Krokˇw w nieznane zaczŕ│y pojawiaŠ siŕ newsy informuj▒ce o pisarzach, ktˇrych dzie│a zosta│y wyselekcjonowane do najnowszej czŕÂci cyklu. Wybrano "Ostatni▒ z form P" Jamesa Van Pelta, "Jezus Chrystus, Reanimator" Kena MacLeoda, "Okanoggan Falls" Carolyn Ives Gilman, "Žmiercionautˇw" Teda Kosmatki, "Luminous" Grega Egana, "Odmianŕ Bowdlera" Jamesa Lovegrove’a, "Damaszek" Daryl Gregory, "Ostatniego winnebago" Connie Willis, "Kobietŕ po przejÂciach" Reginalda Bretnora, "Z│otoustego diab│a" Kira Bu│yczowa, "Milczenie we Florencji" Iana Creasey’a, "Trzeci▒ osobŕ" Tony’ego Ballantyne, "Poza konstelacj▒ Or│a" Alastair’a Reynoldsa, "Prewencjŕ" Charliego Rosenkrantza oraz "Kambierz i »elazny Baron. Ba½ ekonomiczna" Daniela Abrahama. Lista ta ju┐ niebawem zostanie uzupe│niona o pozycje dwˇch autorˇw - Gene Wolfe’a i Stephena Baxtera. JeÂli jesteÂcie fanami fantastyki, ten almanach na pewno was zaciekawi.

  Na blogu Krokˇw znajdziecie rˇwnie┐ recenzje tomˇw z lat 70 oraz informacje dotycz▒ce poprzednich wyda˝.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Fan Made Fallout – mo┐e jeszcze dzisiaj - 22:17 - nie wiem
  Na stronie projektu pojawi│ siŕ ca│kiem mi│y news (a mi│y choŠby dlatego, ┐e od dawna ┐adnego nie by│o – to znaczy do siedmiu dni).

  If possible, we'll release the demo today (February 9th, 2009)

  Co w wolnym t│umaczeniu znaczy, ┐e jeÂli siŕ uda, demo zostanie opublikowane jeszcze dzisiaj (pamiŕtajmy, ┐e na Zachodzie dzie˝ ko˝czy siŕ pˇ╝niej).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  10 lutego 2009
  Piosenki na czas kryzysu - cz੠3 - 0:57 - Squonk
  Przyk│ad ok│adki Dzi utwˇr o najwiŕkszym kryzysie jakie tylko mo┐e byŠ. Czyli o kryzysie w stosunkach miŕdzyludzkich, ┐e tak to ujmijmy.

  Teraz mˇg│bym rozpisaŠ siŕ o to, jaki to z│y by│ okres komuny, a zw│aszcza jej ostatniego, schy│kowego okresu (bo do tego odnosi siŕ niniejsza piosenka). Ale przecie┐ tak▒ wiedz▒ to jesteÂmy bombardowani na okr▒g│o.
  Wystarczy│o by np. przejŠ siŕ po Sejmie, podetkn▒Š mikrofon pod usta polityka z partii o profilu "prawicowym" i dostalibyÂmy iÂcie apokaliptyczn▒ wi▒zankŕ z nieÂmiertelnym "octem na pˇ│kach". A politycy z partii o profilu "lewicowym" uraczyli by nas dyrdyma│ami, ┐e "nadawaniu systemowi ludzkiej twarzy". Natomiast zapytany o to "standardowy" - czyli zgodny z danymi z naszej ankiety wiekowej - czytelnik Trzynastego Schronu, zapewne uzna│by, ┐e ten okres to dla niego prehistoria.

  A jak by│o naprawdŕ? By│o jak by│o - ludzie siŕ rodzili, umierali. Žwiat nienasyconej konsumpcji znali z filmˇw, a siebie mogli "poznawaŠ" w nieustannych kolejkach po najg│upsze dzi rzeczy jak kawa czy miŕso. Ale szaro i ponuro - jeÂli gdzie by│o - to przede wszystkim w sercach i umys│ach Polakˇw. Pod warunkiem, ┐e by│o ;-)

  O to Lady Pank w utworze "Kryzysowa narzeczona" - piosence, ktˇrej tekst mo┐na zrozumieŠ i zinterpretowaŠ w odniesieniu do wspˇ│czesnych czasˇw - dopiero jak siŕ co nieco prze┐yje. Co nie cieszy, a najwy┐ej refleksyjnie zdumiewa:  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Napromieniowane papierosy na lotnisku - 2:09 - Squonk
  Kiedy w co za bardzo siŕ wierzy, tworzy mity oraz bajki, czy patrzy na Âwiat przez krzywe okulary to przebudzenie lub zderzenie z przeszkod▒ mo┐e byŠ bardzo bolesne. Czy to w przypadku ma│ych spo│ecznoÂci, czy wiŕkszych jak choŠby nasz kraj. Czyli Polska.

  Zamordowanie polskiego in┐yniera przez pakista˝skich bandytˇw (a nie "bojownikˇw" jak to co ro┐ni naiwniacy nadal g│osz▒) sprawi│o, ┐e przez media zaczŕ│a przetaczaŠ siŕ istna medialna zadyma. To okazja by opozycja mog│a z│apaŠ za s│owo premiera i mu dokopaŠ, a znowu┐ rz▒dz▒cy mog▒ naprŕ┐yŠ musku│y i pokazaŠ "co to nie my i jak o was dbamy". A sedno sprawy i tak ma│o kogo obchodzi - jak zawsze zreszt▒ w Polsce.

  Tymczasem rˇ┐ni wojskowi karierowicze medialni, ktˇrzy zawsze przy takich smutnych okazjach pojawi▒ siŕ w mediach i pozuj▒ na autorytetˇw od spraw bezpiecze˝stwa, powinni chyba zacz▒Š uÂwiadamiaŠ spo│ecze˝stwu jedno. »e Polska ju┐ dawno nie jest jakim tam krajem na peryferiach, ┐e Âwiat Zachodu to nie tylko oni, ale te┐ i my.
  Pierwsi machaliÂmy szabelk▒ w Iraku razem ze Stanami Zjednoczonymi, przez chwilŕ bŕd▒c nawet "najwa┐niejszym sojusznikiem" tego kraju. A skoro tak, to czemu islamscy terroryÂci nie mogli by dokopaŠ s│abszemu w tym zwi▒zku, skoro silniejszy to ju┐ prawie pa˝stwo policyjne. Co prawda, w przeciwie˝stwie do pa˝stw "starego Zachodu" chroni nas g│ˇwnie struktura etniczna naszego pa˝stwa, z│o┐onego w 96,7% z Polakˇw (has│o "Polska dla Polakˇw" ju┐ dawno jest zrealizowane, a rˇ┐ni tacy nadal je g│osz▒). Czyli ┐adna agresywna mniejszoŠ islamska u nas nie mieszka, a i z by│ych kolonii nikt do nas nie przyjedzie. Bo takowych nie mieliÂmy (Madagaskar siŕ nie liczy).

  Czy potrzeba wiŕc naprawdŕ prawdziwej katastrofy, by do w│adzy ju┐ nigdy nie dosz│a ekipa, ktˇra w imiŕ tropienie "uk│adˇw i szarych sieci powi▒za˝" bŕdzie gotowa np. postawiŠ w stan "publicznej Âmierci" dziennikarza kupuj▒cego mapy dla s│u┐b specjalnych, ktˇre tej┐e w│adzy nie przypad│y do gustu? To naiwne pytanie z mojej strony - w ko˝cu wiadomo, ┐e rewolucja wymaga ofiar. Mniejsza z tym po ktˇrej stronie...

  A czy informacjŕ jak▒ poda│ serwis Onet:

  Na warszawskim Okŕciu zatrzymano Azjatŕ, w ktˇrego baga┐u znaleziono dwa kartony napromieniowanych papierosˇw - dowiedzia│ siŕ serwis internetowy tvp.info. S│u┐by specjalne badaj▒ czy nie by│a to prˇba sprawdzenia sytemu bezpiecze˝stwa ze strony ugrupowa˝ terrorystycznych.

  Napromieniowane papierosy odkryto przypadkowo 21 grudnia, ale s│u┐by specjalne do tej pory nie ujawni│y tego faktu. Specjalne czujniki radiologiczne zareagowa│y na baga┐ jednego z Azjatˇw, ktˇry przylecia│ do Polski z Bangkoku. Funkcjonariusze stra┐y granicznej przejŕli torbŕ i zbadali j▒ rŕcznym miernikiem ska┐e˝.


  mo┐na potraktowaŠ jako rozpoczŕcie "gry", ktˇrej fina│em bŕdzie terrorystyczny zamach na terenie Polski? Kto parŕ lat temu mˇg│ przypuszczaŠ, ┐e niewinne kursy latania sko˝cz▒ siŕ rozpoczŕciem nowej ery w historii Âwiata. A pochodne tego┐ i nam odbijaj▒ siŕ czkawk▒.

  Puk puk - nie Âpijcie. Bo i do Was kiedy zapukaj▒. A wtedy i fajny pan z telewizji nie pomo┐e ;-)

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  'Duma i uprzedzenie i zombie', czyli czego to ludzie nie wymyÂl▒... - 15:50 - Holden
  Kolejny dzie˝, kolejna informacja o zombie. Otˇ┐ Seth Grahame-Smith postanowi│ troszeczku unowoczeÂniŠ jedn▒ z najpopularniejszych powieÂci wywodz▒cych siŕ z wysp brytyjskich, wydan▒ 1813 roku - "Dumŕ i uprzedzenie". Jak tego dokona│? Wyci▒│ blisko 15% oryginalnego tekstu i w jego miejsce wklei│ swoj▒ radosn▒ twˇrczoŠ to tu, to tam wprowadzaj▒c do w▒tku g│ˇwnego kilkanaÂcie ┐ywych trupˇw, pragn▒cych arystokratycznych mˇzgˇw. Tak pokrˇtce przedstawia siŕ historia tytu│u "Duma i uprzedzenie i zombie" ("Pride and Prejudice and Zombies"), ktˇry uka┐e siŕ ju┐ w maju.

  Sama za powieŠ nadal krŕci siŕ wokˇ│ ┐ycia angielskich wy┐szych sfer na prze│omie wiekˇw i mi│osnych przygodach siˇstr Bennett. Sielankŕ z pozoru cichym i spokojnym hrabstwie Hertfordshire przerywaj▒ nagle zombie, ktˇre stosowaŠ siŕ do d┐entelme˝skich zwyczajˇw nie zamierzaj▒ i polowania im nie w g│owie (no chyba, ┐e na ludzi). W celu zwalczenia plagi zostaje wys│any oddzia│ brytyjskiego wojska, ktˇry zamiast biŠ siŕ z "Ma│ym kapralem", ma za zadanie wyciŕcie w pie˝ ca│ego tego ta│atajstwa. Jedno jest wiadome, pardonu dawaŠ nie bŕd▒.

  Oryginalny pomys│ ju┐ mocno zainteresowa│ magnatˇw z Hollywood i, jak podaje brytyjskie wydanie gazety Sunday Times, podobno oferty zakupu praw do ekranizacji wal▒ drzwiami i oknami. Za sama Jane Austen zapewne przewraca siŕ w grobie ;-)

  Črˇd│o: filmweb.pl

  News w ca│oÂci napisa│ i zredagowa│ - Zag│oba
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Brytyjczycy doceni▒ Fallout 3 ? - 19:15 - Holden
  Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (British Academy of Film and Television Arts) dzisiejszego dnia ujawni│a pe│n▒ listŕ nominacji do tegorocznych trofeˇw BAFTA Games Awards (rozdawanych od 2003 roku).

  Co to takiego ta ca│a BAFTA? To organizacja maj▒ca tradycje. Za│o┐ona w 1947 roku przez Brytyjsk▒ Akademie Filmow▒, co roku wrŕcza nagrody za wybitne osi▒gniŕcia w dziedzinie sztuk wizualnych (film, telewizja, gry). Rozdanie nagrˇd zawsze odbywa siŕ z wielk▒ pomp▒ na piŕciu osobnych ceremoniach. Otrzymanie nominacji, nie mˇwi▒c ju┐ o zwyciŕstwie, jest samym w sobie wielkim presti┐em, gdy┐ o wszystkim decyduje grono ponad 6 tysiŕcy ekspertˇw.

  Nie dziwi zatem (a mo┐e powinno?), ┐e najnowsze dziecko Bethesdy znalaz│o siŕ w donios│ym gronie produkcji kandyduj▒cych do BAFTA Games Awards. Oto lista kategorii, w ktˇrych Fallout 3 zosta│ nominowany:

 • Gra roku.

 • Najlepsza Âcie┐ka d╝wiŕkowa.

 • Najlepszy w▒tek fabularny.

 • Najbardziej techniczne osi▒gniŕcie.

 • GAME Award of 2008 (jedyna kategoria, gdzie mo┐liwoŠ zadecydowania ma publicznoŠ).

 • Pe│na lista wszystkich nominowanych produkcji znajduje siŕ tutaj.

  Ceremonia wrŕczenia statuetek odbŕdzie siŕ ju┐ 10 marca, w Londynie. Dopiero wtedy siŕ oka┐e czy Todd Howard i jego ekipa, bŕdzie mog│a popijaŠ szampana i poklepywaŠ siŕ po plecach, czy te┐ obejdzie siŕ tylko smakiem.

  Informacje na temat organizacji: Wikipedia
  Oficjalna strona: www.bafta.org

  News napisa│ i w ca│oÂci zredagowa│ - Zag│oba
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  12 lutego 2009
  Terminator: Ocalenie bŕdzie mia│ swoj▒ Âwiatow▒ premierŕ w Cannes? - 10:45 - Squonk
  Na oficjalnej stronie internetowej czasopisma "The Hollywood Reporter", ukaza│ siŕ bardzo obszerny artyku│ traktuj▒cy o spekulacjach na temat ameryka˝skich filmˇw, ktˇre zostan▒ wyÂwietlone podczas tegorocznego miŕdzynarodowego festiwalu w Cannes.

  Co ciekawe autor obstawia, ┐e swoistym 'creme de la creme' najbli┐szego przegl▒du, bŕdzie Âwiatowa premiera obrazu "Terminator: Ocalenie". Typ wcale nie najgorszy, gdy┐ rok temu swoj▒ premierŕ na Lazurowym Wybrze┐u mia│a najnowsza cz੠Indiany Jonesa, co wpisywa│oby siŕ idealnie w obecn▒ tradycjŕ. Ironicznie zauwa┐y│ tak┐e, ┐e gwiazdy filmu - Christiana Bale'a (John Connor) mo┐e zabrakn▒Š na pierwszym pokazie w Cannes, gdy┐ z obawy na bezpiecze˝stwo festiwalu organizatorzy nie zdecyduj▒ siŕ wys│aŠ do niego zaproszenia (ostatnio aktor zosta│ przy│apany na ubli┐aniu i prˇbie pobicia jednego z oÂwietleniowcˇw).

  Na deser serwis Radar Online, zamieÂci│ kilka interesuj▒cych zdj੠prosto z filmu, ktˇre maj▒ szanse pojawiŠ siŕ w ostatecznej wersji obrazu. Jak │atwo zauwa┐yŠ przedstawiaj▒ one Âwiat, ju┐ po apokalipsie i ca│ym tym bajzlu jaki narobi│ Skynet ;)

  Oparto na informacji z serwisˇw -> FilmWEB oraz Hatak.pl.

  Newsa w ca│oÂci napisa│ Zag│oba.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Reckopis Operation: Anchorage - 11:27 - Squonk
  Fallout 3 Ta informacja mia│a byŠ czŕÂci▒ wielkiej aktualizacji, ktˇra lada dzie˝ powinna siŕ pojawiŠ na naszej stronie. Ale jak sami dobrze to wiecie (chyba, ┐e ja wiem ╝le), naszymi aktualizacjami nawet piesio z kulaw▒ nog▒ siŕ nie interesuje i zawarte tam informacje przechodz▒ bez echa *.

  Otˇ┐ id╝my od ko˝ca:
  - Squonk - powrzuca│ na schronow▒ galeriŕ masŕ dodatkowych fotek i ca│oŠ doszlifowa│;

  - Holden - wszystko opracowa│ w formie nowego dzia│u, wykonuj▒c przy tym jak zawsze kawa│ porz▒dnej roboty;

  - Morbid - bo to on jest gwiazd▒ tego newsa, dostarczy│ nam obfite materia│y o nowym dodatku do Fallouta 3.

  Fallout 3 - Operation: Anchorage - jest ju┐ dla Was dostŕpne.

  * Zapewne informacji o rozbieranej sesji nie wiem'a na dachu schronu te┐ by nikt nie zauwa┐y│, gdyby zosta│a umieszczona w newsie informuj▒cym o aktualizacji strony ;-)

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Gry bez pr▒du, ale za to z paragrafem - 15:00 - nie wiem
  Czyli tzw. gry paragrafowe, o ktˇrych trochŕ na Schronie mo┐na przeczytaŠ (otwˇrz w telewizorku). Ostatnio dostaliÂmy cynk od owsianki, ┐e w jedn▒ z bardziej znanych i lubianych gier tego typu mo┐na sobie pograŠ w Internecie, jest bowiem dostŕpna na stronie innej gry paragrafowej - iDreszcza. Mowa oczywiÂcie o Wojowniku autostrady. Udostŕpniono jednak trzy pierwsze tomy - Piek│o na autostradzie, PrzejÂcie przez Gˇry Masakry i Strefŕ Žmierci. »eby zagraŠ w tom ostatni - Ostatni Etap, nale┐y posiadaŠ oryginalny podrŕcznik (program to zweryfikuje).

  »eby na tym nie ko˝czyŠ newsa, si│y wywiadowcze Trzynastego Schronu, po tym jak grzecznie zjad│y jajecznicŕ z bekonem (ktˇra w istocie okaza│a siŕ czym glonopodobnym), wyruszy│y na pustyniŕ w poszukiwaniu innych pozosta│oÂci po cywilizacji, zachowanych w│aÂnie w takiej, a nie innej postaci – gier paragrafowych. I coÂmy znale╝li? Ano ze dwie listy gier wydanych w Polsce (1, 2). Okazuje siŕ, ┐e oprˇcz masy D&Dkowych lochˇw i smokˇw znale╝Š mo┐na tytu│u z pogranicza science fiction. Przy okazji apelujemy do Was, drodzy czytelnicy – jeÂli graliÂcie w jakie gry paragrafowe, ktˇrych akcja rozgrywa siŕ w klimatach postapokaliptycznych, albo science fiction, nie wahajcie siŕ przysy│aŠ nam materia│ˇw na ich temat (mo┐e jaka recenzja, albo nawet krˇtki opis ;-)). W│aÂciwie to nie wahajcie siŕ przysy│aŠ nam materia│ˇw na jakikolwiek inny temat, bo skrzynka redakcyjna ostatnimi czasy zaczyna oddychaŠ na nowo :P JeÂli macie co o postkulturze, to piszcie na adres: nie_wiem@trzynasty-schron.net.

  Črˇd│a: iDreszcz, GRY PARAGRAFOWE.

  owsiance dziŕkujemy za cynk ;-)
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Fallout 3 Meme - 17:44 - nie wiem

  Newsa napisa│a maYa.

  Definicja: meme (czyt. mim) to neologizm u┐ywany do opisu jakiego pomys│u szybko rozprzestrzeniaj▒cego siŕ miŕdzy u┐ytkownikami Internetu, zrozumia│ego najczŕÂciej tylko dla ludzi bŕd▒cych w temacie, nierzadko humorystycznego. Znaleziona przeze mnie grafika jest pewnego rodzaju podsumowaniem Fallouta 3, ktˇre ka┐dy mo┐e zrobiŠ sobie sam odpowiadaj▒c na 10 prostych pyta˝. Wa┐nym elementem jest tak┐e graficzne przedstawienie odpowiedzi, przy czym nie licz▒ siŕ zdolnoÂci artystyczne, a pomys│. Meme mo┐na (a nawet trzeba) podzieliŠ siŕ z innymi u┐ytkownikami, zatem zachŕcam Was do stworzenia w│asnych grafik, mo┐e nawet bŕdzie ma│y konkurs na najlepsze i najzabawniejsze? Oryginalny szablon jest po angielsku tutaj, wersja polska (mojego t│umaczenia) znajduje siŕ tutaj.

  Poni┐ej jest trochŕ przyk│adˇw (moim zdaniem tych najciekawszych :p), ale nie sugerujcie siŕ nimi - klik, kliku, klik, kliku, klik.

  Črˇd│a: Wikipedia, deviantART.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  13 lutego 2009
  Wst▒p po ARMI╩ - 4 - 0:43 - Squonk
  Armia W tym numerze czasopisma ARMIA - oprˇcz "┐ywych" i doŠ "klimatycznych" relacji z dzia│a˝ Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie - to za du┐o "klimatˇw" nie ma. Za wyj▒tkiem t│ustego i wypasionego artyku│u nosz▒cym przedtytu│ Ciŕ┐arˇwki rodem z Mad Maxa.

  Z fragmentem tekstu Gun-trucki i opancerzone pojazdy ciŕ┐arowe armii USA w Iraku zapoznacie siŕ na stronie czasopisma.

  Tak┐e klikaj▒c na tytu│ artyku│u ;-)

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  The Pitt – pierwsze screeny - 21:31 - nie wiem
  Dziŕki kolektywnej wspˇ│pracy Morbida i Zag│oby.

  Jak podaje No Mutants Allowed, magazyn Game Informer zamieÂci│ w swoim artykule o drugim DLC'u do Fallouta 3 o nazwie The Pitt, dwa screeny z gry. Pierwszy przedstawia raidera z now▒ broni▒: pi│▒ automatyczn▒. Natomiast drugi pokazuje wejÂcie do samego Pittsburgha, w ktˇrym to dzieje siŕ akcja drugiego dodatku.

  Raider z pi│▒

  WejÂcie do Pittsburgha

  Dodatkowo brytyjskie wydanie czasopsima Official Xbox Magazine uchyli│o r▒bka tajemnicy na temat zawartoÂci drugiego oficjalnego dodatku do Fallout 3. Jak ju┐ zosta│o wspomniane, bŕdzie nam dane przemierzyŠ Pittsburgh i jego s│ynn▒ dzielnice przemys│ow▒ (w ko˝cu nie bez kozery nazywane jest "Miastem stali"), gdzie generalnie ╝le siŕ dzieje i w ca│y ten syf zostaje wci▒gniŕty nasz bohater. Jak siŕ oka┐e, powodem ambarasu jest pobliskie miasteczko podzielone na dwie, bŕd▒ce swoimi absolutnymi przeciwie˝stwami, dzielnice (Downtown - niewolnicy, Haven - nadzorcy).

  Co zapewne ucieszy weteranˇw dwˇch pierwszych czŕÂci i tych zniesmaczonych pierwszym dodatkiem Operation: Anchorage jest to, ┐e tym razem nacisk po│o┐ono na elementy cRPG, a nie na czyst▒ walkŕ. WidaŠ, ┐e Bethesda stara siŕ nie pope│niaŠ starych b│ŕdˇw. W The Pitt przyjdzie nam poznaŠ rˇ┐ne nietuzinkowe postacie i w ko˝cu bŕdzie mo┐na spokojnie porozmawiaŠ z Raiderami, zamiast strzelaŠ im na przywitanie w │eb. Czasopismo pozna│o te┐ jedno z zada˝, ktˇre bŕdzie mia│o kluczowe znaczenie w grze - gracz wyprˇbuje swoje zdolnoÂci aktorskie i bŕdzie musia│ graŠ rolŕ niewolnika. Dziŕki takiej przykrywce bŕdzie mˇg│ zbadaŠ plotki, jakoby przywˇdcy │owcˇw niewolnikˇw uda│o siŕ odnale╝Š lekarstwo na mutacje.

  Prˇcz nowych lokacji (s│ynne fabryki stali) oraz zada˝ pobocznych, do r▒k graczy trafi▒ nowe narzŕdzia mordu. Jedno z nich zosta│o odkryte, to Auto Axe, ktˇry mo┐na podziwiaŠ na powy┐szych screenach.

  Premiera dodatku - ju┐ w marcu. Pojawi siŕ rˇwnoczeÂnie na konsolach Xbox360 i PC.

  Črˇd│o: Gry Online.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Fan Made Fallout uka┐e siŕ w poniedzia│ek - 22:02 - nie wiem
  Tak▒ mamy nadziejŕ i niezupe│nie bezpodstawna zreszt▒ ona jest. Na stronie projektu pojawi│ siŕ dzisiaj nowy nius (pierwszy od dziewi▒tego lutego), z ktˇrego wynika, ┐e wszystko jest na dobrej drodze do tego, byÂmy w najbli┐szy poniedzia│ek, 16 lutego tego┐ roku, mogli wyrzuciŠ w k▒t dzie│o Beth i odkryŠ Âwiat na nowo, jako mieszka˝cy Kryptu 31 z Teksasu (a jak kolejnoŠ cyferek siŕ zmieni i doda na ko˝cu S, to jak nic wychodzi skrˇt nazwy Waszego ulubionego serwisu traktuj▒cego o grach z serii Fallout i kulturze postapokaliptycznej).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Kroki w nieznane – ju┐ w sprzeda┐y - 22:37 - nie wiem
  Dzisiaj, chocia┐ jest pi▒tek i to trzynastego (a jak kto nie lubi Schronu, to mu siŕ ta data nieciekawie pewnie kojarzy), pewna cz੠sceny Âwiŕtuje z bardzo chlubnego powodu. Otˇ┐ nasz konkurencyjny serwis, zwalczaj▒cy nas poprzez wrog▒ propagandŕ, nasi bracia w wierze, sojusznicy, s▒siedzi, recenzenci, czasem nawet czytelnicy (a wymieniŠ by mo┐na jeszcze wiele okreÂle˝ o rˇ┐nej konotacji) obchodz▒ dzisiaj swoje trzecie urodziny. OutpoÂcianie – jeÂli to czytacie, czujcie siŕ pozdrowieni :-)

  No a tak wracaj▒c do tematu - Kroki w nieznane 2008, almanach, o ktˇrym ostatnio pisaliÂmy, jest ju┐ dostŕpny w sklepach. Antologiŕ zamˇwiŠ mo┐na na stronie wydawnictwa Solaris. Jej cena wynosi 45 z│. Oprˇcz wymienionych w poprzednim newsie opowiada˝, w almanachu ka┐▒ siŕ rˇwnie┐ Memorare Gene Wolfe’a i Ostatni Kontakt Stephena Baxtera.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  14 lutego 2009
  Aktualizacja - luty' 09 - 2:28 - Squonk
  Fallout 3 To wyj▒tkowa aktualizacja Trzynastego Schronu, poniewa┐ jest pierwsz▒ i zarazem ostatni▒.

  To pierwsza od prawie dwˇch lata aktualizacja (kampania "Fallout 3" to nieco inna sprawa), przy ktˇrej technicznym wdro┐eniu pracowa│a wiŕcej ni┐ jedna osoba - czyli ja. Czy samotne - de facto - utrzymywanie przy ┐yciu najstarszej polskiej strony poÂwiŕconej Falloutom i postapokalipsie by│o radosnym i fajnym doÂwiadczeniem? Na pewno wielce ucz▒cym.

  Dlatego te┐ z tego miejsca chcia│bym podziŕkowaŠ przede wszystkim Holdenowi oraz tak┐e nie wiem'u (nie wiemowi?? hehehe ;-D). Ufam, ┐e docenicie ich wk│ad w Trzynasty Schron.

  PA/PN - tematyka postapo/postnuke

  FILMY I SERIALE:
 • Aeon Flux - Squonk
 • Dzie˝, w ktˇrym zatrzyma│a siŕ Ziemia - Squonk
 • Pojutrze - Squonk

 • KSIí»KI I OPOWIADANIA:
 • Nowy wspania│y Âwiat - nie wiem

 • POSTAPO W MUZYCE:
  od Kaznodzieji:
 • Black Sabbath - "Paranoid"
 • The Doors - "Waiting For The Sun"
 • The Rolling Stones - "Let It Bleed"

 • Rush - "Presto" - Squonk

 • Teledyski w klimatach
 • Creedence Clearwater Revival - "Fortunate Son" - Pacza
 • Gary Moore - "Hiroshima" - Holden
 • Gary Moore - "Nuclear Attack" - Holden

 • GRY PARAGRAFOWE:
 • Wojownik autostrad - Hugo1979

 • GAD»ETY - MIEJSCA - INNE SKOJARZENIA:
 • Dynia - Revan
 • Klub Enklawa - Wrathu

 • -----

  POEZJA:
 • Oda do zombie - Squonk

 • GALERIA FOTOGRAFICZNA:
 • Helskie pustkowia - cz੠druga - Squonk

 • MUZYKA, SúUCHOWISKA:
 • Wrathu & Qba - "Place"
 • Kara Czurin - "Kwadra"


 • F - jak Fallouty

  Zbiorcze podziŕkowania za materia│y aktualizacyjne do rˇ┐nych falloutowych dzia│ˇw dla:
  Sigall, Yankes70, kadrzys, ressel, R-105, Owsianka, kostuch102, Fenrir, Guardian, Marduk, úukasz S, benn.yo, Ernil, Pele, Fenris, Murzyno, Klucznik, Kuba, Magda, Skiba_ziom, Winth Winthocki, pluc, Kajetan, JM, THUNDER, issen, Elvis Scatter, Pilarious, Cniht, Makakao, MackaN, GpganG, Ajodegi, Magor.

  -----

  Specjalne podziŕkowania dla Uqahsa za t│ust▒ rozbudowŕ dzia│u CIEKAWE QUESTY FT,

  oraz dla Osio│a.


  13S - sprawy redakcyjne

  Powsta│ nowy dzia│ NAUKA I TECHNIKA, maj▒cy byŠ miejscem na materia│y poruszaj▒ce "powa┐niejsze" aspekty tematyki jak▒ tu poruszamy. Na razie jest doŠ biedny i ubogi, gdy┐ w jego sk│ad wesz│y zasoby bŕd▒ce do tej pory w dziale ARTYKUúY.

  -----

  To ostatnia aktualizacja Trzynastego Schronu gdy┐...

  Dziŕkuje za uwagŕ!

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Galeria nt. kryzysu finansowego i kradzie┐ komputerˇw z danymi zagra┐aj▒cymi USA - 15:25 - Holden
  Na stronie TVN24.pl zosta│a opublikowana galeria zdj੠z World Press Photo 2009. Nie by│oby w tym mo┐e nic szczegˇlnego, gdyby nie tematyka - kryzys, ktˇry ka┐dy z nas bardzo dobrze zna. Zdjŕciem Roku w konkursie World Press Photo zosta│a fotografia Amerykanina Anthoniego Suau przedstawiaj▒ca policjanta przeszukuj▒cego zniszczony dom (trzŕsienie ziemi? Bomba?) Ciekawostk▒ mo┐e byŠ te┐ fakt, ┐e nagrody zdoby│a a┐ pi▒tka Polakˇw.

  W czasie w ktˇrym kryzys wygrywa│ konkurs, w USA skradziono ponad 80 komputerˇw z nuklearnego laboratorium w Los Alamos! W obiekcie prowadzone s▒ badania nad rˇ┐nymi rodzajami energii, przestrzeni▒ kosmiczn▒, medycyn▒, nanotechnologi▒ i informatyk▒ – w czasie wojny to w│aÂnie tam stworzono projekt bomby atomowej. Wiŕcej na portalu TVN24.pl Nale┐y te┐ dodaŠ, ┐e badania te s▒ tajne i mog▒ zagroziŠ bezpiecze˝stwu Stanˇw Zjednoczonych.

  Newsa napisa│ Wrathu

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  15 lutego 2009
  Dzie˝ Tryfidˇw - jest filmowo, powrˇt do przesz│oÂci - 14:29 - nie wiem
  Na podstawie informacji z serwisu Filmweb newsa napisa│ Scude.

  Powstanie odnowiona wersja "Dnia Tryfidˇw". Dougray Scott, Joely Richardson, Brian Cox, Vanessa Redgrave, Eddie Izzard i Jason Priestley zagraj▒ g│ˇwne role w dwuczŕÂciowym filmie telewizyjnym "The Day Of The Triffids" (Dzie˝ Tryfidˇw). Scenariusz autorstwa Patricka Harbinsona ("Ostry dy┐ur"). Film powstanie na podstawie ksi▒┐ki Johna Wyndhama z 1951 roku. OpowiadaŠ bŕdzie o Straszliwej katastrofie, ktˇra jest dzie│em jednej nocy: promienie meteorytˇw z kosmosu pozbawiaj▒ wzroku wszystkich, ktˇrzy spojrzeli w niebo. Rankiem na ulice miast i osiedli wychodz▒ bezradni i oÂlepieni ludzie. Bill Mason, kapitan ameryka˝skiej floty handlowej ocali│ wzrok, poniewa┐ wtedy w│aÂnie le┐a│ w szpitalu ze szczelnym opatrunkiem na obu oczach. Teraz staje siŕ Âwiadkiem zag│ady Londynu - potwornych kraks samochodowych, walki o ┐ywnoŠ z rozbitych sklepˇw i samobˇjstw. OÂlepieni ludzie rzucaj▒ siŕ na tych, ktˇrzy widz▒, aby uczyniŠ z nich swoich niewolnikˇw, poniewa┐ tylko oni daj▒ im szansŕ przetrwania. Sprawŕ komplikuj▒ jeszcze bardziej krwio┐ercze poluj▒ce na ludzi roÂliny, ktˇre potrafi▒ "chodziŠ"... PowieŠ Wyndhama ekranizowano wczeÂniej dwa razy w 1962 i 1981 roku. Nie podano konkretnych dat.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  »ycie po apokalipsie – Tanya Gold - 14:48 - nie wiem
  Dzisiaj na OutpoÂcie pojawi│a siŕ informacja o ca│kiem ciekawym artykule, napisanym dla dziennika The Guardian przez Tanyŕ Gold. Parŕ dni temu zreszt▒ dostaliÂmy o tym cynka od Scude, za co mu bardzo dziŕkujemy. O czym traktuje ten artyku│? Cˇ┐, jego tytu│ – »ycie po apokalipsie – mˇwi sam za siebie. Tanya, pisz▒c artyku│, prˇbowa│a wcieliŠ siŕ w rolŕ osoby, ktˇra przetrwa│a zag│adŕ i prˇbuje odnale╝Š siŕ w zniszczonym Âwiecie. Analizowa│a mo┐liwoÂci pozyskiwania ┐ywnoÂci, problemy z przygotowaniem schronienia, ewentualne choroby psychiczne, jakim mogliby ulec osamotnieni ludzie. Wiŕcej dowiecie siŕ z dwustronicowego artyku│u dostŕpnego na stronie Onetu - klik.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Bio'telewizornia #39 - 15:15 - nie wiem
  Bio_hazard znowu opracowa│, ju┐ trzydziesty dziewi▒ty z kolei, raport telewizyjny, a my znowu z opˇ╝nieniem o tym informujemy. Czeka na Was mniej wiŕcej to co zawsze, czyli szczypta zag│ady, odrobina science fiction, jakie dokumenty i sporo frajdy w czytaniu opisˇw na OutpoÂcie. Polecamy!

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  16 lutego 2009
  Komiksowy "poradnik" Fallouta 3 - 0:21 - maYa
  Jako, ┐e to mˇj pierwszy samodzielny nius, bŕdzie krˇtko i treÂciwie. Zatem witam Was jako nowy niusmen (niusmenka? nius│umen? :P ) Trzynastego Schronu. Postaram siŕ pisaŠ spˇjnie i rzeczowo, no i rzecz jasna - ciekawie. To zaczynamy :)

  Grzebi▒c na deviantART znalaz│am to: KLIK. Jest to komiksoporadnik Fallouta 3. W oÂmiu krokach autor prowadzi nas przez grŕ, pokazuj▒c post apokaliptyczny Âwiat, jego niebezpiecze˝stwa i uroki (nie zapominaj▒c o najwa┐niejszej postaci jak▒ jest Dogmeat :p ), ca│oŠ podana humorystycznie, z lekk▒ ironi▒. Zachŕcam tak┐e do zapoznania siŕ z galeri▒ tego pana KLIK, znajdziemy tam wiŕcej takich poradnikˇw, miŕdzy innymi gier Bioshock, czy Half-Life.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Escape From City 17 - Part One - 16:11 - nie wiem

  Newsa napisa│ Jim Cojones.

  Bywa, ┐e w filmie/ksi▒┐ce/komiksie/grze przyczyn▒ zag│ady jest atak zombie. Zdarza siŕ te┐, ┐e nasza planeta zostaje zniszczona w wyniku inwazji obcych. A jak wygl▒da│aby apokalipsa spowodowana przez si│y sk│adaj▒ce siŕ zarˇwno z obcych, jak i zombie? Z po│▒czonych mocy zombie i kosmitˇw powstaje Kapitan... yyy... O czym to ja? A, tak. Na to pytanie sprˇbowa│o odpowiedzieŠ studio Valve, tworz▒c gry z serii Half-Life. O ile pierwsza cz੠mia│a miejsce na samym pocz▒tku ataku i nie pokazywa│a nam jakich post-apokaliptycznych wizji, o tyle w sequelu (a tak┐e w dwˇch dodatkach do niego) pojawia siŕ okazja zwiedzenia ca│kiem sporego spektrum zniszczonych walk▒ i opanowanych przez wrogi element okolic.

  I w│aÂnie drug▒ czŕÂci▒ wspomnianej serii inspirowali siŕ The Purchase Brothers, ktˇrzy krŕc▒ seriŕ krˇtkich filmˇw "Escape From City 17". Od kilku dni pierwsz▒ cz੠ich pracy mo┐na ogl▒daŠ w serwisie youtube i trzeba przyznaŠ, ┐e efekty ich pracy s▒ imponuj▒ce jak na dzie│o stworzone kosztem piŕciuset dolarˇw.  Črˇd│o: Rock, Paper, Shotgun.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Fan Made Fallout – wreszcie ┐eÂmy siŕ doczekali - 17:03 - nie wiem
  Do kalendarium, ktˇre przygotowali dla nas redaktorzy Outpostu, mo┐na dzisiaj z │ezk▒ w oku dopisaŠ jeszcze jedn▒ datŕ. Tak, moi drodzy, sta│o siŕ – potŕ┐na alternatywa dla Fallouta 3, fanowski projekt tworzony od │adnych paru lat, Fan Made Fallout, ujrza│ Âwiat│o dzienne. Wersja demo gry, opatrzona nazw▒ Alpha v. 0.1, jest gotowa do pobrania z tego miejsca. Twˇrcy od razu zastrzegaj▒, ┐e ich dzie│o nie jest pozbawione b│ŕdˇw. Ostrzegaj▒ nas przed tym, ┐e mo┐emy spodziewaŠ siŕ nieprzyjemnoÂci (w ko˝cu nad ostateczn▒ form▒ dema pracowa│o zaledwie dwˇch ludzi, a w tak nielicznym gronie nie zawsze wszystko mo┐na dopi▒Š na ostatni guzik, jednoczeÂnie skryptorzy dziŕkuj▒ za odzew tym, ktˇrzy siŕ na ten┐e zdobyli). Zespˇ│ zapowiada, ┐e bŕdzie uaktualnia│ grŕ, m.in. poprawiaj▒c b│ŕdy, dlatego wszelkie komentarze na temat obecnej wersji nale┐y umieszczaŠ w tym temacie.

  Pierwsze b│ŕdy pojawiaj▒ siŕ ju┐ na pocz▒tku – gra najprawdopodobniej sypnie siŕ przy wychodzeniu z pierwszej lokacji (jeden ze skryptorˇw by│by wdziŕczny za pomoc z niedzia│aj▒cym exit gridem, czyli obszarem wyjÂciowym na mapie). JeÂli kto zna siŕ na moddingu i przy okazji ma an tyle wolnego czasu, ┐eby pomˇc ekipie FMF, mo┐e swobodnie Âci▒gn▒Š skrypty ╝rˇd│owe, czy jak to tam siŕ nazywa :-P Wszelkie poprawki zg│aszaŠ mo┐na na forum projektu osobnikowi o nicku rockfx01.

  Aha, jeszcze jedno - tutaj na naszym forum newsowym zosta│ stworzony temat dotycz▒cy moda FMF, z ktˇrym na prawdŕ warto siŕ zapoznaŠ przed instalacj▒ gry (no chyba, ┐e kto w wystarczaj▒cym stopniu umie angielski :-P).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Lionhead's Survivors odchodzi do lamusa - 21:24 - nie wiem

  Newsa napisa│ Zag│oba

  Peter Molyneux, tej osoby chyba nie trzeba przedstawiaŠ osobom obeznanym w Âwiecie elektronicznej rozrywki. Projektant gier komputerowych, wielki wizjoner, nagrodzony za swoj▒ dzia│alnoŠ Orderem Imperium Brytyjskiego. To w ko˝cu dziŕki niemu powsta│y takie produkcje jak Dungeon Keeper, Populous i Black & White.

  Gdy w grudniu gruchnŕ│a wieŠ o tym, ┐e brytyjski twˇrca s│yn▒cy z ambitnych (choŠ niestety doŠ czŕsto stan faktyczny odbiega od pierwotnego opisu) produkcji komputerowych wraz ze swym studiem Lionhead, pracuje nad dwoma kolejnymi projektami, gracze zaczŕli gor▒czkowo spekulowaŠ i niecierpliwie oczekiwaŠ na pierwsze informacje dotycz▒cych nowych gier. Tym bardziej, ┐e jedna z nich ma byŠ zupe│nie czym innym, wrŕcz nowatorskim i opartym na bardzo prostym pomyÂle (druga bŕdzie kontynuacj▒ znanego tytu│u).

  Plotki nabra│y rozpŕdu, gdy┐ na oficjalnej stronie Leading Light Design, firmy zajmuj▒cej siŕ projektowaniem koncept artˇw, ukaza│y siŕ dwa nowe tytu│y sygnowane nazw▒ Lionhead. Jednym z tych tytu│ˇw jest Survivors - jak mo┐na │atwo wywnioskowaŠ z zaprezentowanych prac, mia│ pozwoliŠ wcieliŠ siŕ graczowi w skˇrŕ zwyk│ego cz│owieka, ktˇry znalaz│ siŕ stanowczo w nieodpowiednim miejscu, w niew│aÂciwym czasie. Deszcz meteorytˇw, trzŕsienie ziemi, powˇd╝ stulecia, przera╝liwa susza czy arktyczna zima - to wszystko czeka│o na postaŠ gracza, ktˇry mia│ zapewne jeden cel - przetrwaŠ.

  Niestety zanim wszelkie spekulacje na dobre siŕ rozkrŕci│y, jeden z przedstawicieli firmy jedn▒ krˇciutk▒ wypowiedzi▒ uci▒│ je na dobre. OÂwiadczy│, ┐e co prawda jest to projekt, nad ktˇrym pracowa│ Lionhead wraz z Leading Light Design, jednak┐e jest on mocno nieaktualny i ju┐ dawno temu prace nad jego powstaniem zosta│y zarzucone. Zaiste posŕpna wieŠ, tym bardziej, ┐e za│o┐enia by│y wiŕcej ni┐ smakowite. Pozostaje nam wiŕc tylko czekaŠ na konsolowy I Am Alive i mieŠ nadzieje, ┐e spe│ni pok│adane w nim oczekiwania. W miŕdzyczasie warto te┐ przejrzeŠ wspomnian▒ galeriŕ, gdy┐ klimatyczne dzie│a wykonane przez artystˇw z hrabstwa Middlesex zas│uguj▒ na najwiŕksze uznanie.

  Oparto na Gry online.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Zderzenie okrŕtˇw podwodnych z broni▒ nuklearn▒ - 21:54 - nie wiem
  Jak donosi serwis Onet.pl, na Oceanie Atlantyckim dosz│o do zderzenia dwˇch okrŕtˇw podwodnych, ktˇre by│y wyposa┐one w bro˝ nuklearn▒ (i s▒ nadal ;-P). Do zderzenia dosz│o ju┐ jaki czas temu. Brytyjskie media podaj▒, ┐e mia│o to miejsce 2 lub 3 lutego tego roku. Uczestnikami kraksy by│y: brytyjski HMS Vanguard i francuski Le Triomphant. Brytyjskie ministerstwo obrony narodowej nie odnios│o siŕ do tego doniesienia, natomiast Francuzi potwierdzili je, a za przyczynŕ wypadku podali awariŕ sonaru. Na szczŕÂcie ┐adnemu z cz│onkˇw za│ˇg obu okrŕtˇw nic siŕ nie sta│o, a g│owice atomowe nie uleg│y uszkodzeniu.

  Cynk zapoda│ uqahs.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  17 lutego 2009
  Wybuch j▒drowy - i co dalej? - cz੠pierwsza - 15:20 - maYa
  The Effects of Nuclear Weapons Knowledge Publications jest wydawnictwem publikuj▒cym i sprzedaj▒cym za poÂrednictwem Internetu ksi▒┐ki popularnonaukowe o rˇ┐nej tematyce, mi. broni nuklearnej, czy alternatywnych ╝rˇde│ energii. Znajdziemy tam nawet poradnik, jak zbudowaŠ w│asn▒ rakietŕ. Niestety wydawnictwo dzia│a w Stanach Zjednoczonych, wszystkie tytu│y s▒ po angielsku i raczej nie ma ich polskich odpowiednikˇw.

  Zainteresowa│a mnie jednak ta pozycja The Effects of Nuclear Weapons. Co prawda ksi▒┐ka pierwszy raz zosta│a wydana w roku 1957, ale by│a wznawiana a informacje zawarte w niej nadal s▒ aktualne. Autorzy zachŕcaj▒ do jej lektury wszystkich, ktˇrzy chc▒ byŠ przygotowani na skutki ataku nuklearnego. Na tej stronie jest trochŕ informacji o treÂci i przede wszystkim garŠ rysunkˇw przedstawiaj▒cych np. zasiŕg radioaktywnego opadu, sposˇb powstawania grzyba oraz skalŕ zniszcze˝ po wybuch │adunku. Ciekawostk▒ jest tabela prezentuj▒ca wytrzyma│oŠ tkanin i innych materia│ˇw na promieniowanie cieplne towarzysz▒ce wybuchowi w zale┐noÂci od mocy bomby i koloru danego materia│u.

  Tym sposobem rozpoczŕ│am ma│y cykl o losach Ziemi i jej mieszka˝cˇw po (powa┐nym) wybuchu j▒drowym, zainspirowany artyku│em Tanyi Gold.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Modu│ Aurelinusa - wersja 2.05. - 22:30 - Holden
  Luty, czyli zima, sesja i chorˇbska – a┐ chce siŕ ┐yŠ ;p Dla wszystkich tych mniej lub bardziej nie zadowolonych z tego miesi▒ca mam co co poprawi wam humory. Tym tajemniczym czym jest wasza ulubiona paczka modˇw autorstwa Aurelinusa, bez dalszego owijania w bawe│nŕ, oddaje g│o autorowi:

  Udostŕpni│em wersjŕ 2.05.
  Z powodu kilku dra┐ni▒cych b│ŕdˇw w wersji 2.04 usilnie zalecam zmianŕ wersji graj▒cym, dostosowa│em do niej rˇwnie┐ opcjonalny pakiet textur HD (usuniŕto migotanie obrzyna).

  Co nowego:
  1. Protektor Casdin skupuje teraz niemal wszystkie bronie energetyczne.
  2. ponowne poprawki g│osˇw Gorzkiej, Agincourta i Casdina (teraz wszystkie wypowiedzi powinny byŠ ud╝wiŕkowione).
  3. zmodyfikowane menu Pipboya autorstwa BFBoobys (poprawki i zmiany - Jooyo).
  4. poprawki tabel doÂwiadczenia i awansˇw.
  5. karabin szturmowy M41A i wersja energetyczna.
  6. karabin snajperski MSG 90 (rzadki, podwˇjny strza│).
  7. poprawiona Gorzka i przy│▒czanie niektˇrych pozosta│ych NPCˇw, jeÂli postaŠ nie bŕdzie chcia│a siŕ przy│▒czyŠ, otrzymacie info dlaczego.
  8. UZI, M249SAW, SPAS-12 i Beretta92C autorstwa toxa01, poprawione przez angeldaze, d╝wiŕki Aurelinus.
  9. Moira mo┐e teraz modyfikowaŠ niektˇr▒ bro˝ paln▒ (spis w jej mieszkaniu), dodano niezbŕdne komponenty - celownik laserowy, luneta, t│umik i zmodyfikowany magazynek (w oparciu o modu│ autorstwa Antistar, ale nie wymaga FOSE ani zbŕdnych sto│ˇw). Z uwagi na realizm i oczywiÂcie brak modeli nie s▒ mo┐liwe wszystkie po│▒czenia.

  Pozostaje tylko ┐yczyŠ szczŕÂliwego modowania! Pe│n▒ informacje oraz modu│ znajdziecie pod tym adresem, wszelkie pytanie mo┐ecie swobodnie zadawaŠ w tym temacie, a schronowy mirror modu│y na chomiku ju┐ wkrˇtce.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  18 lutego 2009
  Austen vs Predator - 16:41 - nie wiem

  Newsa napisa│ FreeZe.

  Jak mogliÂmy niedawno siŕ dowiedzieŠ, Seth Grahame-Smith postanowi│ nakrŕciŠ film "Duma i uprzedzenie i zombie", w ktˇrym oprˇcz postaci z powieÂci Jane Austen pt. "Duma i uprzedzenie" wystŕpowa│yby zombiaki.
  Will Clark przeszed│ jednak samego siebie, bo bazuj▒c na tej samej ksi▒┐ce, wyre┐yseruje "Pride and Predator". Ogˇlny zarys pierwowzoru pozostanie nienaruszony, z t▒ rˇ┐nic▒, i┐ w pobli┐u posiad│oÂci pani Bennet rozbije siŕ Obcy. Kosmita ma po kolei zabijaŠ kolejne postacie i nie wiadomo czy dojdzie do wesela jej cˇrek. Zaprawdŕ zapowiada siŕ apokalipsa w kinematografii...

  Ca│oŠ newsa - Hatak.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Remake Gier wojennych? - 16:47 - nie wiem

  Newsa napisa│ FreeZe.

  Studio MGM od pewnego czasu planuje nakrŕciŠ remake filmu "Gry wojenne" z 1983 roku. Fabu│a orygina│u prezentowa│a siŕ nastŕpuj▒co:

  M│ody hacker David Lightman (Broderick) w poszukiwaniu nowych, ekscytuj▒cych gier komputerowych prze│amuje najbardziej wymyÂlne zabezpieczenia i kody, i w│amuje siŕ do ÂciÂle strze┐onego systemu komputerowego Departamentu Obrony. Wojskowy komputer podejmuje wyzwanie i rozpoczyna grŕ - stawk▒ w niej jest wybuch III Wojny Žwiatowej, a w efekcie totalne zniszczenie ca│ego globu.

  Producentem nowej produkcji mo┐e zostaŠ Leonardo DiCaprio. Co z tego wyniknie? Czas poka┐e, a o postŕpach bŕdŕ informowaŠ.

  Opis filmu: Internetowa baza filmowa.

  Ca│oŠ newsa: Hatak.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Siedemnasty numer Rebel Times - 23:54 - nie wiem
  By Mutants, for Mutants to has│o, ktˇre przyÂwieca coraz szerszym krŕgom fanowskim (chocia┐ nie wszyscy od razu siŕ przyznaj▒ do bycia zielonym i przypakowanym impo… no niewa┐ne). Tak, czy inaczej, Âwiat│o dzienne ujrza│ kolejny numer fanowskiego miesiŕcznika Rebel Times. W tym numerze znajdziecie:
  • Nic co ludzkie, nie jest im obce (Battlestar Galactica)

  • Plantatorzy z San Juan (Puerto Rico)

  • Mˇzgi! Mˇzgi! (Zombiaki)

  • Ciŕ┐arˇwk▒ przez galaktykŕ (Galaxy Trucker)

  • Nowy-stary Cthulhu (Call of Cthulhu: The Card Game)

  • Z maczet▒ wÂrˇd zombie (Zombies!!!)

  • Piek│o na Marsie (Doom)

  • Co wiŕcej, ni┐ gra o cyferkach (6 bierze!)

  • Powrˇt do Strefy Wojny (Mutant Chronicles)

  • Kup▒, moÂci panowie! (Dzikie Pola)

  • „Daj, aŠ ja pobruszŕ, a ty poczywaj” (Arkona)

  • Oneiros prezentuje (Inferno)

  Miesiŕcznik mo┐na pobraŠ st▒d.

  Zauwa┐ono dziŕki Outpostowi.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  19 lutego 2009
  Strona Interplay shackowana - 22:49 - nie wiem
  NieszczŕÂcia chodz▒ po ludziach, a tym razem ponownie przydarzy│y siŕ studiu Interplay (ktˇre ostatnio zosta│o reaktywowane ze wzglŕdu na tworzenie gry MMO w klimatach Fallouta). Mo┐e to jakie fatum, bo nie tak dawno temu (chyba wczoraj) podzieli│em siŕ z Wami takim jednym smaczkiem, odnosz▒cym siŕ do czasˇw, kiedy to Schron zawiesza│ dzia│alnoŠ. Miejmy nadziejŕ, ┐e Interplay tego nie zrobi z powodu shackowanej strony, na ktˇrej widnieje tylko obrazek (byŠ mo┐e gro╝ba ;-P) z podpisem, ┐e jeszcze do nas wrˇc▒. No cˇ┐, czekamy.

  Wyniuchano na NMA.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Terminator: Ocalenie - gra - 22:57 - nie wiem

  Newsa napisa│ Sakul.

  Mo┐e nie jest to jaka ekscytuj▒ca wiadomoŠ, ale razem z nowym filmem z cyklu Terminator ma byŠ wydana gra o tej samej nazwie. Najprawdopodobniej bŕdzie to bud┐etˇwka i nie ma co oczekiwaŠ jakiej wybitnej produkcji, ale zawsze jest to co w klimatach . Ma byŠ to strzelanka z widokiem z trzeciej osoby i w sumie to tyle wiadomoÂci, ile uda│o mi siŕ wyszperaŠ.

  Ale ┐eby nie byŠ go│os│ownym, to w zamieszczonym ni┐ej linku mo┐na obejrzeŠ trailer (bardziej teaser) i dwa filmiki, gdzie wypowiadaj▒ siŕ aktorzy podk│adaj▒cy g│os w grze (tak mi siŕ przynajmniej wydaje): klik.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  20 lutego 2009
  STALKER na Game Boya/? - 1:46 - maYa
  STALKER na Game Boya
  Technika idzie do przodu. Gry stawiaj▒ ju┐ takie wymagania, ┐e nie ma jeszcze komputerˇw zdolnych obs│u┐yŠ je w najwy┐szych detalach, a pˇ│roczny sprzŕt jest ju┐ starawy i nie daje rady. Tekstury s▒ w tysi▒cach, jeÂli nie milionach kolorˇw, w rozdzielczoÂci HD. ZastanawialiÂcie siŕ kiedy jak wygl▒da│aby Wasza ulubiona gra na starego, poczciwego Game Boya? W rzucie z boku (ewentualnie izometrycznym), bez zwolnie˝, zbli┐e˝, w czterech kolorach?

  Niestety raczej nie bŕdzie nam dane w to zagraŠ (nawet na takim sprzŕcie), ale mo┐emy za to zobaczyŠ jak te gry mog│yby wygl▒daŠ. Na forum Pixelation znajduj▒ siŕ grafiki przedstawiaj▒ce S.T.A.L.K.E.R-a, BioSchocka i jeszcze parŕ innych.

  Črˇd│o: www.geekologie.com
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  I ty mo┐esz pomˇc twˇrcom Fan Made Fallout! - 6:48 - nie wiem

  Newsa napisa│ Jim Cojones

  Przy okazji udostŕpnienia nam kolejnej wersji beta Fan Made Fallout twˇrcy moda zapraszaj▒ do pomocy w wy│apywaniu b│ŕdˇw i usterek w ich dziele. W tym celu nale┐y zarejestrowaŠ siŕ na stronie http://fmf.filmchicago.org/, a przy zg│aszaniu bugˇw postŕpowaŠ zgodnie z zaleceniami podanymi na forum projektu w tym w▒tku.

  Z powa┐nym testowaniem przyjdzie nam niestety poczekaŠ do wypuszczenia przynajmniej kompletnej wersji jedynej dostŕpnej pˇki co lokacji - City on the Coast (kolejne siedem lat? miejmy nadziejŕ, ┐e trochŕ mniej). Pˇki co mod zawiera zaledwie dwie postacie, z ktˇrymi mo┐na porozmawiaŠ oraz trzy interaktywne obiekty.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Kolejne informacje na temat The Pitt - 6:57 - nie wiem

  Newsa napisa│ Jim Cojones.

  Dziŕki czujnemu oku No Mutants Allowed coraz wiŕcej dowiadujemy siŕ o kolejnym DLC, jaki przygotowuje Bethesda i trzeba przyznaŠ, ┐e The Pitt zapowiada siŕ du┐o lepiej ni┐ Operation Anchorage. Najwa┐niejsze, ┐e interakcja z otoczeniem nie ma ograniczaŠ siŕ do strzelania, a zadania, jakie napotkamy w grze maj▒ mieŠ po kilka sposobˇw rozwi▒zania. Po pierwsze, garŠ informacji zosta│a udostŕpniona na angielskiej wersji oficjalnej strony gry (klik):

  G│ˇwne elementy:
  Przemierzaj nowy obszar - postapokaliptyczne ruiny Pittsburgha w Penslwani, znane jako The Pitt!
 • Znajd╝ i wykorzystaj nowe uzbrojenie, w tym AutoAxe - bro˝ z rz▒dnymi miŕsa wiruj▒cymi ostrzami.

 • Odkryj nowe zadania i subtelne w▒tki oraz obierz w│asn▒ Âcie┐kŕ w miejscu, gdzie nic nie mo┐e byŠ opisane po prostu jako "dobre" albo "z│e".

 • Nowe, ekskluzywne profity i osi▒gniŕcia.

 • Z kolejnymi nowinami mo┐emy zapoznaŠ siŕ czytaj▒c relacje redaktorˇw internetowych serwisˇw, ktˇrzy mieli przyjemnoŠ spŕdziŠ trochŕ czasu z The Pitt. Z zapowiedzi umieszczonych na GameSpy oraz The Escapist Magazine dowiadujemy siŕ miŕdzy innymi, ┐e:
  • do obozu │owcˇw niewolnikˇw mo┐na dostaŠ siŕ zarˇwno jako niewolnik, jak i jako jeden z │owcˇw,

  • staniemy naprzeciwko znanych z Van Burena troglodytˇw, z ktˇrymi niestety nie bŕdzie da│o siŕ zamieniŠ s│owa,

  • udostŕpniona zostanie arena walk,

  • czas rozgrywki to oko│o 4-5 godzin - wiŕcej, ni┐ w O: A, ale nadal trochŕ ma│o jak na cenŕ dodatku.

  Črˇd│o: news na No Mutants Allowed.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Co siŕ sko˝czy szybciej ni┐ ropa? - 21:55 - Squonk

  Newsa napisa│ Lymorn

  ZastanawialiÂcie siŕ kiedykolwiek co bŕdzie jak siŕ zacznie ko˝czyŠ ropa i inne surowce? O tym ju┐ co kiedy by│o, chyba nawet jaka gra, co o wojnie, o surowcach, nie wa┐ne, bo nie o tym dzisiaj chcia│em mˇwiŠ. Na pewno wiecie, ┐e wodŕ trzeba oszczŕdzaŠ, zakrŕcaŠ kran jak siŕ myje zŕby i takie tam, bla bla bla... Tyle chyba znamy?

  A zastanawialiÂcie siŕ kiedykolwiek, co bŕdzie jak siŕ zacznie ko˝czyŠ woda? Tak, wiem ┐e wody na Ziemi jest du┐o, ca│e oceany, ale co bŕdzie jak zacznie siŕ ko˝czyŠ - s│odka - woda zdatna do picia?

  Zachŕcam do zapoznania siŕ z pewn▒ prezentacj▒ na temat braku wody. Mogŕ dodaŠ jeszcze, ┐e ta prezentacja wygra│a pierwsze miejsce w pewnym konkursie. Zachŕcam rˇwnie┐ do zapoznania siŕ innymi finalistami w swoich kategoriach.


  Črˇd│a:
  Antyweb,
  Link do konkursu

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Linda Hamilton wyst▒pi w Terminator: Ocalenie? - 22:33 - Squonk

  Newsa napisa│ Zag│oba

  W jednym z ostatnich wywiadˇw dla MTV - Linda Hamilton, znana jako odtwˇrczyni roli Sary Connor, zdradzi│a i┐ obecnie prowadzi rozmowy z twˇrcami najnowszej czŕÂci Terminatora, w celu jej pojawienia siŕ w filmie. W tym momencie ca│a sytuacja jest jeszcze otwarta, gdy┐ aktorka wci▒┐ negocjuje warunki swojego udzia│u i ┐adne umowy nie zosta│y podpisane. Hamilton jest jednak pozytywnie nastawiona do samej propozycji i jak sama mˇwi by│aby szczŕÂliwa mog▒ wzi▒Š udzia│ w ca│ym projekcie. Czy┐by szykowa│ siŕ kolejny spektakularny powrˇt, jak to by│o w przypadku Arnolda Schwarzeneggera ?

  Wszyscy jednak Ci, ktˇrzy liczyli na to, ┐e 52-letnia aktorka pojawi siŕ na du┐ym ekranie, mog▒ siŕ srogo zawieŠ. W filmie bŕdziemy mogli us│yszeŠ tylko jej g│os. Pˇki co sama Hamilton nie wie w jakich scenach siŕ pojawi ani nie zna samego tekstu, ktˇry bŕdzie dane jej przeczytaŠ, gdy┐ prace nad tym materia│em dopiero trwaj▒. Wed│ug koncepcji re┐ysera Linda mia│aby siŕ pojawiŠ w roli narratorki na samym pocz▒tku filmu, czytaj▒c wstŕp spajaj▒cy najnowsz▒ cz੠ze starsz▒ trylogi▒ i wprowadzaj▒cy widza w postapokaliptyczny nastrˇj dzie│a McG.

  Črˇd│o: FilmWEB

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Bio'telewizornia #40 - 22:35 - Squonk
  Raport telewizyjny na najbli┐szy tydzie˝ przygotowa│ bio_hazard.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Iran osi▒gn▒│ prze│om w swym programie atomowym - 22:47 - Squonk
  Newsa napisa│ Zag│oba

  Jak donosi serwis Onet.pl, Instytutu Nauki i Bezpiecze˝stwa Miŕdzynarodowego (The Institute for Science and International Security) opublikowa│ raport, w ktˇrym zakomunikowa│, ┐e pˇki co Iran nie posiada jeszcze w swoim arsenale broni nuklearnej, jednak┐e dysponuje wystarczaj▒c▒ iloŠ nisko wzbogaconego uranu (oko│o tonŕ), aby stworzyŠ jedn▒ bombŕ atomow▒. Rz▒d w Teheranie zdecydowa│ siŕ tak┐e na znaczne zwiŕkszenie liczby wirˇwek (do 5500), ktˇre zostan▒ najprawdopodobniej u┐yte w procesie wzbogacenia uranu. Instytut opar│ swoje dane na podstawie sprawozdania inspektorˇw Miŕdzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

  Agencja zaznaczy│a tak┐e, ┐e na tŕ chwilŕ nie zosta│y podjŕte absolutnie ┐adne dzia│ania, w celu wyjaÂnienia sporu wokˇ│ ira˝skiego programu atomowego. Prezydent Ahmadine┐ad uwa┐a, ┐e obecnie dzia│ania s▒ zwi▒zane wy│▒cznie z projektami pokojowymi i cywilnymi (zwi▒zane z bezpiecze˝stwem energetycznym), a wypowiedzi jakoby narˇd ira˝ski d▒┐y│ do stworzenia broni atomowej s▒ ca│kowicie bezpodstawne. Natomiast kraje zachodu wraz z Izraelem uwa┐aj▒, ┐e Teheran obecnie "mydli oczy" wszystkim i jego jedynym celem jest uzyskanie broni atomowej, co mo┐e oznaczaŠ gigantyczne konsekwencje dla ca│ego Âwiata.

  Zdjŕcie pochodzi z serwisu Wikipedia.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Ksi▒┐ka dla ka┐dego fana Fallouta - dla Ciebie te┐ - 23:48 - Squonk
  Leczenie obra┐e˝ bojowych od broni palnej To wyj▒tkowa pozycja na ksiŕgarskim rynku, gdy┐ │▒czy w sobie historiŕ rozwoju broni palnej z pocz▒tkˇw Âredniowiecza do czasˇw wspˇ│czesnych, oraz opis metod leczenia ran i obra┐e˝ cia│a ludzkiego ni▒ zadan▒.

  Autorzy, chirurdzy wojskowi pp│k dr n. med. Andrzej Obara oraz pp│k dr n. med. Miros│aw Dziekiewicz po│▒czyli w jedn▒ ca│oŠ wiedzŕ z zagadnie˝ "medialnie" od siebie kra˝cowo sprzecznych. Bo ktˇ┐ z nas zacieszaj▒c, jak prawdziwy facet z jajami (kobieta te┐) klimaty wojskowe jak bro˝ czy uzbrojenie zastanawia siŕ jak bola│a by rana zadana takimi zabawkami? A znowu┐ kto normalny zaczytuje siŕ w podrŕcznikach do chirurgii? No za wyj▒tkiem studentˇw medycyny oczywiÂcie ;-)

  Wreszcie to ksi▒┐ka godna polecenia fanatykom uprawiania radosnego gejmingu, oraz przeciwnikom tego┐, skupionym pod rˇ┐nymi religijno-rodzinnymi sztandarami. Bo ┐eby by│o jasne - granie w pe│ne brutalnoÂci i okrucie˝stwa gry komputerowe, jak choŠby w Fallouta 3 nie jest z│e samo w sobie. Staje siŕ takie dopiero wtedy, kiedy graj▒c wy│▒czamy myÂlenie. A przez to staje siŕ tak┐e ┐a│osne, tak samo jak ┐a│osny mo┐e byŠ przedstawiciel wielkiej firmy produkuj▒cej gry, ciesz▒cy siŕ jak dziecko na widok rozrywanego cia│a.

  Tak - o tego pana mi chodzi│o.

  Zdjŕcie obok, pochodz▒ce ze strony informacyjnej angielskiego przegl▒du medycznego, rˇwnie┐ znalaz│o siŕ w tej ksi▒┐ce. Przedstawia ono czasowe zamkniŕcie brzucha z wykorzystaniem opinakˇw. Ofiar▒ - jak wynika z opisu - jest ameryka˝ski ┐o│nierz s│u┐▒cy w Iraku w 2003 roku.

  To ksi▒┐ka tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Znaczy prawdziwych twardzieli :-)

  Leczenie obra┐e˝ bojowych od broni palnej
  Andrzej Obara, Miros│aw Dziekiewicz
  wyd. Bellona 2008
  ISBN 978-83-11-11334-3

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  24 lutego 2009
  Techniczne niedogodnoÂci w dzia│aniu strony - 13:00 - Squonk
  Od paru dni - konkretnie od soboty - Trzynasty Schron milczy na odcinku newsowym. Nie jest to skutek ataku spambotˇw, pornobotˇw, jabotˇw czy innych "przyjemniaczkˇw" - jak to w przesz│oÂci bywa│o.

  A tym bardziej dzia│anie wiadomych si│ pochodz▒cych z Outpostu ;-)

  Ca│y czas trwa proces przenoszenia strony na inny (nie, nie gorszy ale lepszy) serwer - na ktˇry mo┐emy poÂwiŕciŠ tylko godzinŕ, dwie dziennie - bo nie samym Schronem cz│owiek ┐yje. Obecny serwer "sko˝czy siŕ" 25 lutego - czyli jutro, w Ârodŕ. Na ten dzie˝ przewidziana jest moc "atrakcji" zwi▒zana z nie dzia│aniem strony.

  Dlatego nawet jeÂli nic siŕ nie wydarzy i od pojutrza strona bŕdzie dzia│aŠ jak zawsze, to starajcie siŕ do nas wbijaŠ nie tylko przez domenŕ www.fallout3.net, ale tak┐e poprzez www.fallout3.net.pl oraz trzynasty-schron.net.

  No to do zobaczenia! Oby codziennie jak Bozia pozwoli ;-)

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  25 lutego 2009
  I po przenosinach... - 4:09 - Squonk
  Czwarta nad ranem, mo┐na powiedzieŠ, ┐e siŕ uda│o. Chyba - bo zawsze mo┐e co wyskoczyŠ jak, no nie wa┐ne.

  Jahoo - nasz nowy G│ˇwny Mechanik (i nie tylko ;-] ) niemi│osiernie zmordowany poszed│ w kimŕ parŕ godzin temu. Wyczerpany walk▒ z bazami danych oraz upartym forum. Ja zosta│em do ko˝ca aby chwyciŠ za m... twarz i doko˝czyŠ jedn▒ rzecz - czyli nasze newsowe forum w│aÂnie.

  No dobra - ten news jest trochŕ od czapy, bo ma przede wszystkim byŠ testem na dzia│anie newsowni w nowej konfiguracji.

  Wszelkie b│ŕdy, gu│y i inne takie - jak zauwa┐ycie - to zg│aszajcie w tym temacie >>> B│ŕdy, gu│y, inne krzaki na stronie :-]

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Tornado rozwia│o siŕ na wietrze - 11:52 - Squonk
  Tornado "Festiwal" zamykania projektˇw maj▒cych korzenie w klimatach postapokaliptycznych i oko│o trwa w najlepsze. A raczej w najgorsze.

  Otˇ┐ jak poinformowa│ Micha│ "kuglarz" Dzidt - g│ˇwny organizator postapokaliptyczno/neuroshimowego konwentu Tornado - siˇdma edycja zlotu siŕ nie odbŕdzie. To naprawdŕ smutna wiadomoŠ, zw│aszcza gdy "przewagŕ" na polu na ktˇrym tak┐e i my dzia│amy - bierze hipokryzja nastawiona na zabawŕ, po│▒czona z widzeniem czubka tylko w│asnego ty│ka.

  Smutna to trochŕ bajka ale za to prawdziwa – nie znalaz│a siŕ ani jedna osoba, ktˇra wziŕ│a by na swoje barki odpowiedzialnoŠ g│ˇwnego organizatora i koordynatora logistycznego. Tym samym zamykam ten jak┐e mi│y i chwalebny rozdzia│ mojego i Waszego ┐ycia. Smuci mnie jedynie fakt, ┐e nie uda│o mi siŕ wychowaŠ nastŕpcˇw. Cieszŕ siŕ jednak, ┐e mogŕ odejŠ z podniesion▒ g│ow▒.

  Widzimy siŕ w realnym Âwiecie.

  kuglarz


  Wyniuchano z OUTPOST

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Marcus the action figure - 16:13 - nie wiem

  News napisany przez Morbida.

  Niejaki Mike Richardson (Mike_rich_1985) z One Sixth Warrior Forum stworzy│ figurkŕ Marcusa, bohatera gry Fallout 2. Efekt jego pracy jest naprawdŕ godzien uwagi.  Wiŕcej informacji oraz grafik, na forum One Sixth Warrior.
  Wypatrzone na NMA.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Korea Pˇ│nocna rozlokowa│a kolejne rakiety - 21:35 - nie wiem

  Newsa napisa│ Zag│oba.

  Jak donosi serwis Onet.pl, po│udniowokorea˝skie Ministerstwo Obrony Narodowej w specjalnej Bia│ej Ksiŕdze Obrony oÂwiadczy│o, i┐ si│y zbrojne Korea˝skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, rozmieÂci│y na terenie swojego pa˝stwa kilka nowych rakiet Âredniego zasiŕgu. Obszar ra┐enia takiej broni wynosi oko│o 3 tysi▒ce kilometrˇw i bez problemu ud╝wignie ona g│owice o wadze 650 kilogramˇw. Co gorsza oznacza to, ┐e stopniowo w zasiŕgu Korea˝skiej Armii Ludowej znajduje siŕ coraz wiŕcej regionˇw na Âwiecie. Je┐eli wiŕc zajdzie taka potrzeba, rz▒d w Phenianie mo┐e wzi▒Š na cel takie zak▒tki Âwiata jak: wyspa Guam (ktˇra jest pod ameryka˝sk▒ jurysdykcj▒), Japonia, Australia (jej pˇ│nocne wybrze┐e) czy znaczn▒ cz੠terytorium Rosji i Indii.

  Tymczasem Agencja Informacyjna Yonhap poinformowa│a, i┐ Korea Pˇ│nocna w ci▒gu ostatnich miesiŕcy postawi│a na rozwˇj swojej marynarki wojennej, przede wszystkim poprzez wzmocnienie floty podwodnej oraz produkcji nowych torped. Natomiast dziŕki niezwykle cennym materia│om z ameryka˝skich konfliktˇw w Iraku i Afganistanie oraz gruntownej analizie ich taktyki, znacznie rozbudowano techniki szkoleniowe pˇ│nocnokorea˝skich si│ specjalnych.

  Seul donosi tak┐e, i┐ jej pˇ│nocny s▒siad wyprodukowa│ oko│o 40 kilogramˇw plutonu, ktˇry zostanie wykorzystany najprawdopodobniej do produkcji bomby atomowej. Jako dowˇd takiego postawienia sprawy rz▒d Han Duck-soo zdradza, i┐ komunistyczne w│adze Korei Pˇ│nocnej planuj▒ w najbli┐szym czasie test miŕdzykontynentalnego pocisku balistycznego - Taep’o-dong 2, ktˇry mo┐e przenosiŠ g│owice atomowe. Zasiŕg ra┐enia takich rakiet wynosi oko│o 7 tys. kilometrˇw, co spokojnie pozwala wycelowaŠ w Alaskŕ lub Hawaje.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Mi│oŠ zombie - 22:01 - nie wiem

  Newsa napisa│ FreeZe.

  Jak podaje serwis fdb.pl, studio Fox Searchlight naby│o prawa do powieÂci S.G. Browne'a pt. Breathers: A Zombie's Lament. Producentk▒ tej komedii romantycznej o zombie bŕdzie Diablo Cody. Przybli┐my nieco fabu│ŕ tworzonego filmu:

  "Breathers" opowiada o zmar│ym przeciŕtnym cz│owieku, ktˇry musi przystosowaŠ siŕ do nowej egzystencji jako zombie. Wszystko to zmienia siŕ kiedy idzie na spotkanie Anonimowych Zombie i znajduje tam pokrewn▒ duszŕ.

  Moda na zombiaki trwa w najlepsze ;]

  Črˇd│o: Internetowa baza filmowa.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Do wojska marsz! - 22:38 - nie wiem

  Newsa napisa│ FreeZe.

  W serwisie matura.onet.pl pojawi│ siŕ bardzo ciekawy artyku│ zaczerpniŕty z magazynu "Cogito". Ma on na celu ukazanie prawdziwego oblicza uczelni wojskowych, jak i samych "mundurowych". Autor tekstu "zachŕca" nas do lektury takimi s│owami:

  Wojsko nie jest dla ka┐dego. Ani dla tych, ktˇrzy nie potrafi▒ przebiec trzech kilometrˇw. Ani dla tych, ktˇrych nu┐y│by rygor s│u┐by, niezmiennie te same, pozornie absurdalne, powtarzaj▒ce siŕ czynnoÂci. Armia nie jest dla ludzi chorowitych ani lubi▒cych osiad│y tryb ┐ycia. JeÂli ╝le znosisz roz│▒kŕ z bliskimi – nawet nie myÂl o karierze w wojsku.

  W dalszej czŕÂci dowiadujemy siŕ, ┐e wst▒pienie do armii to presti┐ spo│eczny i szanse na szybk▒ emeryturŕ (po 25 latach s│u┐by). Dla biedniejszych studentˇw wst▒pienie do polskiej armii jest op│acalne, gdy┐:

  Podchor▒┐ych studia nic nie kosztuj▒. Nie trzeba op│acaŠ mieszkania (a raczej skoszarowania – dla niektˇrych ta forma zakwaterowania mo┐e nie byŠ zbyt atrakcyjna, ale za to jest za darmo). Nie trzeba siŕ te┐ martwiŠ o wy┐ywienie.
  Co wiŕcej, armia regularnie p│aci studiuj▒cym. Na pierwszym roku – 1000 z│otych (brutto), na drugim – 1250, na trzecim – 1500, na czwartym – 1750, a na ostatnim – 2000.

  Powracaj▒c do kwestii zarobku:
  • Podporucznik po nominacji dostaje 3800z│ brutto

  • Porucznik - od 3850z│ do 3910z│

  • Kapitan - od 4030z│ do 4200z│

  • Major - od 4520z│ do 4850z│

  • Genera│ - od 8400z│ do 14900z│

  Oprˇcz tego mundurowi dostaj▒ liczne dodatki (np. za udzia│ w dzia│aniach wojennych - od 75 do 125z│ dziennie)

  Aby zostaŠ studentem na uczelni wojskowej kandydat przejŠ musi liczne testy sprawnoÂci(m.in. bieg na 100m i 1000m; przep│yniŕcie 50m w 60sek.) oraz posiadaŠ po┐▒dane cechy psychiczne. Ma│o tego, czeka go jeszcze konkurs Âwiadectw i rozmowa kwalifikacyjna. Warto zwrˇciŠ uwagŕ, i┐ cenione s▒ wyniki z przedmiotˇw Âcis│ych i jŕzykˇw, a nie humanistycznych.
  Do najpopularniejszych uczelni wojskowych nale┐▒:
  • Wy┐sza Szko│a Oficerska Si│ Powietrznych w Dŕblinie

  • Wy┐sza Szko│a Oficerska Wojsk L▒dowych we Wroc│awiu

  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

  Cywile jak najbardziej mog▒ staraŠ siŕ o indeks, ktˇrej z powy┐szych szkˇ│, gdy┐ dyplom otrzymywany po uko˝czeniu u│atwia znacz▒co znalezienie pracy.

  Czyli co, przyszli studenci, zdawaŠ na maturze matematykŕ i fizykŕ, uko˝czyŠ uczelniŕ wojskow▒ i cieszyŠ siŕ w przysz│oÂci z ciep│ej posadki ;]

  Črˇd│o: matura.onet.pl.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Grabarz Polski – numer 9 - 23:05 - nie wiem

  Newsa napisa│ FreeZe.

  Natkn▒│em siŕ w Internecie magazyn grozy o nazwie "Grabarz Polski" (by│ to akurat numer 9). S▒ w nim doŠ smakowite k▒ski dla fanˇw "postapo" i zombiakˇw, a mianowicie recenzje filmˇw "Anonimowi po┐eracze cia│" oraz "Save the Green Planet". Oprˇcz tego w magazynie znajdziemy opowiadanie Adama Kami˝skiego pt. "Žwiŕto Zmar│ych", "Wiersze niepokoj▒ce" Stefana Dardy i wiele innych, jak┐e ciekawych artyku│ˇw. Serdecznie polecam.

  Črˇd│o: Internetowa baza filmowa.

  Strona "Grabarza Polski".
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  26 lutego 2009
  Afterfall.pl nie odpowiada - 8:26 - nie wiem

  Newsa napisa│ Jim Cojones.

  Firefox nie mo┐e odnale╝Š serwera www.afterfall.pl.


  Taki oto komunikat wyÂwietli│ siŕ kiedy postanowi│em sprawdziŠ, jak siŕ sprawy maj▒ z tym obiecuj▒cym postapokaliptycznym projektem. Sprawŕ mo┐na by zbagatelizowaŠ, zrzucaj▒c winŕ na problemy techniczne, ale co najmniej kilka faktˇw ka┐e spojrzeŠ na ten problem z niepokojem. Po pierwsze, krˇtkie poszukiwania wykaza│y, ┐e problem ten pojawi│ siŕ ju┐ jaki czas temu. Co wiŕcej, pˇki co nie ma ┐adnej reakcji ani ze strony twˇrcˇw, ani ze strony wydawcy gry - Nicolas Games. Dodajmy do tego jeszcze, ┐e od pˇ│tora miesi▒ca nie by│o ┐adnego nowego wpisu na devlogu, a scena postapokaliptyczna prze┐y│a ju┐ niejeden upadek ciekawego projektu.

  Pozostaje nam tylko czekaŠ na jakiekolwiek wieÂci ze strony twˇrcˇw gry i liczyŠ na to, ┐e mimo wszystko bŕd▒ to informacje o szybkich postŕpach w tworzeniu Aferfalla.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Oscar dla WALL.E - 11:37 - Squonk
  WALL.E "Dziŕkuje mamie, dziŕkuje tacie, dziŕkuje swoim dzieciom, dziŕkuje swojemu psu, uch, ach, buu, │aaaa, │iiii" - to tylko niektˇre, standardowe teksty jakie musz▒ siŕ pojawiŠ przy corocznym wrŕczaniu nagrˇd Ameryka˝skiej Akademii Filmowej - czyli Oscarˇw. To wydarzenie w swoim charakterze jest tylko "lokaln▒" imprez▒, bo nagrody s▒ wrŕczane przez i dla przedstawicieli ameryka˝skiego przemys│u filmowego. Jednak uniwersalnoŠ i ponad kulturowy przekaz kina via Stany Zjednoczone sprawia, ┐e jest to odbierane jako Âwiatowe wydarzenie. Zw│aszcza gdy kino europejskie to w wiŕkszoÂci filmy "o rozterkach moralnych i mi│osnych m│odej pasterki do miejscowego rze╝nika".

  Aaa!!! Chodzi│o o kino ira˝skie ;-)

  W tym zalewie blichtru, sztucznych uÂmiechˇw i wymuszonej radoÂci, w nocy z poniedzia│ku na wtorek, jedna statuetka (z szeÂciu przyznanych nominacji) powŕdrowa│a do filmu WALL.E. Postapokaliptycznej wizji Âwiata w wersji soft, z pociesznym i pracowitym robotem sprz▒taj▒cym ludzkie brudy pozostawione na Ziemi.

  Film godny obejrzenia, choŠ to mocno uÂredniona w swoim przekazie bajka dla ca│ej rodziny. Oscar za najlepszy d│ugometra┐owy film animowany tylko potwierdza, ┐e warto zapoznaŠ siŕ z t▒ produkcj▒.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Skarbiec Zag│ady - 20:50 - nie wiem

  Newsa napisa│ FreeZe

  Znajduj▒cy siŕ pod powierzchni▒ ziemi wyspy Svalbard tzw. "Skarbiec Zag│ady" obchodzi swoje pierwsze urodziny. Jest to rodzaj banku na zbo┐e i roÂliny uprawne, w ktˇrego zasobach jest obecnie 20 milionˇw prˇbek. Tworzony jest na wypadek, gdyby Ziemiŕ nawiedzi│y potŕ┐ne kataklizmy, ocieplenie klimatu, czy te┐ wojna, a ludzie potrzebowaliby ┐ywnoÂci. Przechowalnik wydr▒┐ony jest wewn▒trz granitowej gˇry na g│ŕbokoÂci 150 metrˇw. Korzystne warunki termiczne (temperatura rzŕdu -18 stopni Celsjusza) pozwalaj▒ przetrwaŠ zapasom nawet do kilkunastu tysiŕcy lat. Ocieplenie klimatu najgorzej wp│ynie na sytuacjŕ w Afryce. Kenijski laureat nagrody Nobla - Wangari Maathai tak ustosunkowuje siŕ do tej┐e kwestii:

  Naukowcy przestrzegaj▒, ┐e Afryka najmocniej odczuje zmiany klimatu. Poza tym, przez ostatnie sto lat wiele gatunkˇw roÂlin uprawnych zanik│o z powodu importu innych gatunkˇw. Dlatego mo┐liwoŠ zmagazynowania jak najwiŕkszej iloÂci nasion uprawnych, ktˇre jeszcze mamy, jest tak wa┐na.

  Co ciekawe, jednym ze sponsorˇw tego przedsiŕwziŕcia jest Bill Gates - twˇrca Microsoftu.

  Zastanawia mnie, w jaki sposˇb naukowcy chc▒ rozwi▒zaŠ problem wegetacji gromadzonych roÂlin utrudnionej ocieplaj▒cym siŕ stale klimatem. Pozostaje nam mieŠ nadziejŕ, ┐e apokalipsa nas nie dosiŕgnie i zio│o premiera bŕdzie ros│o sobie spokojnie.

  Črˇd│o: wiadomoÂci.wp.pl.

  Materia│ filmowy: klik.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Wystawa Bodies - 23:39 - Holden
  W jednym z Warszawskich centrum handlowych odbywa siŕ wystawa tak zwanych Plastik Bodies – powleczonych cienk▒ warstw▒ plastiku cia│ ludzi ktˇrzy wyrazili zgodŕ na takie wykorzystanie swoich pozosta│oÂci po Âmierci. Jak to zwykle bywa w Polsce, rzeczy bŕd▒ce w kontrowersji z ogˇlnie wyznaczonym moralnym pogl▒dem od razu anga┐uj▒ s│u┐by pa˝stwowe – tym razem prokuraturŕ ktˇra potrzebowa│o kilku dni by ustaliŠ ┐e na wystawie s▒ prawdziwe cia│a (jakby nie by│o to opinii spo│ecznej wiadome). Co wiŕcej toczy siŕ Âledztwo o zbezczeszczenie zw│ok (chocia┐ w Polsce ich nie zbezczeszczono) , podejrzewa siŕ te┐ ┐e zw│oki pochodz▒ z Chin a konkretyzuj▒c – s▒ to cia│a wiŕ╝niˇw politycznych z Tybetu. Jak to zwykle bywa na pomoc rzuci│y siŕ autorytety, twierdz▒c ┐e jest to wyj▒tkowy zamach na godnoŠ ludzk▒ oraz sprowadzanie cz│owieka do przedmiotu.

  obrazek


  Celem samej wystawy jest pokazanie mechanizmˇw jakie rz▒dz▒ naszymi cia│ami, miŕÂni, nerwˇw czy narz▒dˇw. Ka┐dy zapewne na biologii spotka│ siŕ z tymi Âmiesznymi plastikowymi modelami pamiŕtaj▒cymi stare dobre czasy. W tym wypadku obcujemy z prawdziwym cia│em, to zmienia optykŕ cz│owieka, zaczynamy zupe│nie inaczej podchodziŠ do Âmierci i do nas samych. Nie jest to mo┐e temat postapo, jednak trzeba pamiŕtaŠ ┐e ewentualna zag│ada poch│onie miliony istnie˝, wiedza zebrana z takiej wystawy mo┐e kiedy siŕ przydaŠ…

  Črˇd│o: TVN 24

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  27 lutego 2009
  Modu│ Aurelinusa - wersja 2.06. - 20:45 - Holden
  Wiosna coraz bli┐ej, padaj▒cy Ânieg zamienia siŕ w deszcz a ptaszki poma│u wracaj▒ z ciep│ych krajˇw. Tym wydarzeniom towarzyszy to co krˇliki lubi▒ najbardziej czyli – nowa wersja modu│u Aurelinusa, tym razem opatrzona numerkiem 2.6. Przejd╝my do konkretˇw i oddajmy g│o autorowi:

  1. quest z uwolnieniem dzieci trzeba teraz zrobiŠ "rŕcznie" tzn. odprowadziŠ ca│▒ trˇjkŕ do Latarenki. Dzieci mog▒ zgin▒Š!
  2. po wyjÂciu z krypty 112 trzeba bŕdzie odprowadziŠ ojca do Rivet City te┐ rŕcznie i te┐ nie jest ju┐ nieÂmiertelny. Ojciec mo┐e poczekaŠ w sytuacji, gdy jest to niezbŕdne.
  3. szybka podrˇ┐ przez mapŕ bŕdzie teraz wi▒zaŠ siŕ z ryzykiem "nadziania siŕ na nieoczekiwanych przeciwnikˇw..., szybka podrˇ┐ jest zablokowana podczas eskortowania postaci w questach,
  4. podczas eskorty naukowcˇw mo┐na daŠ Colta Pythona Danielowi Agincourtowi (tylko wersja podstawowa, tak jak pozosta│e)
  5. przywrˇcona oryginalna zawartoŠ questu "Niepewna przysz│oŠ" (a dok│adniej sprawy zwi▒zane z Colinem Moriartym i opowieÂci▒ Jericho),
  6. dodano Pistolet SMG MP7 w kilku odmianach,
  7. strzelba bojowa zast▒piona strzelb▒ Winchester City-Killer (wreszcie siŕ pojawi│), a model strzelby zast▒pi│ nieudany model Tommyguna,
  8. nowy, du┐y zestaw ubra˝ codziennych NPCˇw dla urozmaicenia, min. z Mao, Che i Supermanem
  9. nowe perki dla broni ciŕ┐kiej - "Efektowny rzut!" (granaty) i "Filmowy bohater" (bro˝ ciŕ┐ka)
  10. nowy Perk "Ulepszony krytyk" - 3 rangi po 5%, oddzielony od Cz│owieka-Demolki, przywrˇcony Perk "Rewolwerowiec" o ile przy tworzeniu postaci wybrana zosta│a JednorŕcznoŠ. JednorŕcznoŠ blokuje dostŕp do Perku "Komandos" i viceversa,
  11. nowy trait (perk tylko na 1.szym poziomie) "Klaustrofobia" - lŕk zamkniŕtych pomieszcze˝), blokuje dostŕp do Szczura Tunelowego, przemodelowany Trait "Intelektualista" - mniejsze bonusy i mniejsze kary (+10/-8),
  12. iloŠ zdobywanych punktˇw umiejŕtnoÂci przy awansie jest teraz ograniczona do poziomu inteligencji = max 10 + 3 z perka = 13
  13. zniesione ograniczenie noszenia Pancerzy wspomaganych, zamiast tego, cz੠udogodnie˝ w nich zawartych bŕdzie wymaga│a zdobycia przeszkolenia (zwiŕkszenie wagi, bonusy do strzelania, percepcji, ew. komputera pok│adowego i odpornoÂci na obra┐enia).
  14. dodane pe│ne drzewko technologiczne u Moiry dla karabinu M4 (brakowa│o wersji luneta + t│umik + laser i t│umik + luneta + laser),
  15. nowy model rewolweru Colt Python i wersja z lunet▒ (mo┐liwoŠ dodania u Moiry tak┐e),
  16. nieco zmienione statystyki alkoholi (efekt pija˝stwa) i mo┐liwoŠ (ok. 33%) zawrotˇw g│owy po nadu┐yciu AntyRadu i stimpakˇw (lub -1 do szczŕÂcia),
  17. obni┐ono iloŠ punktˇw do rozdysponowania na starcie, ale g│ˇwne umiejŕtnoÂci s▒ teraz nagradzane podwˇjnie, a perk "Bieg│oŠ" (czwarta umiejŕtnoŠ g│ˇwna) jest dostŕpny wczeÂniej,
  18. poprawiony he│m i czapka komandosa (oryginalne, retexturowane i przywrˇcone do gry przez M│a wczeÂniej, ale zwalone), poprawiony karabin MSG 90 (rzucanie na ziemiŕ) i kilka innych drobnych b│ŕdˇw/konfliktˇw itp.,
  19. karma nie pozostaje teraz na sta│ym poziomie, ale z czasem bŕdzie wraca│a do poziomu neutralnego. JeÂli chcesz utrzymaŠ ujemn▒ lub dodatni▒ karmŕ, musisz odpowiednio postŕpowaŠ przez ca│▒ grŕ.
  20. problem nie wystŕpuje, o ile gracie od nowa - oryginalne pistolety i karabiny zosta│y zast▒pione przenumerowanymi, poznacie je po tym, ┐e maj▒ stare nazwy, nale┐y je niezw│ocznie wymieniŠ, poniewa┐ gra (przynajmniej niektˇre questy) nie bŕd▒ ich rozpoznawaŠ, dopˇki nie zdobŕdziecie nowej wersji (stare mo┐na zu┐yŠ w naprawie lub sprzedaŠ)

  Modu│ mo┐na Âci▒gn▒Š tutaj, pomoc oraz pytania prosimy zadawaŠ na tablicy dotycz▒cej modˇw.

  Sam modu│ ju┐ nied│ugo na schronowym chomiku!!!
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Zaktualizowany OUTPOST – luty - 22:46 - nie wiem
  Rozpadaj▒cy siŕ budynek pocztowy dalej mo┐na okreÂlaŠ tym w│aÂnie imies│owem. Z napiŕciem czekamy jednak kiedy strop w ko˝cu siŕ zawali, bo mimo ┐e za│oga Outpostu odpuÂci│a sobie w sferze aktualizacji ca│kowicie stycze˝ (to taka z│oÂliwoŠ tylko i prowokacja, nie bierzcie tego do siebie ;-P), po to, ┐eby nas wyprzedziŠ w iloÂci newsˇw, co niestety im siŕ uda│o, to teraz obci▒┐y│a swoje Âciany noÂne dodatkowymi materia│ami w klimatach. A jak tak patrzŕ na ich wagŕ, to do g│owy sama przychodzi myÂl „Oj, zaraz co gruchnie”. PoÂrˇd recenzji i opisˇw ksi▒┐ek i filmˇw pojawi│ siŕ felieton el2prezessa o Jeziorze Aralskim, a do galerii trafi│y ca│kiem zgrabne zdjŕcia. OczywiÂcie to nie wszystko, czym uraczyli nas OutpoÂcianie. Wiŕcej znajdziecie tutaj.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Stalingrad w Polsce - 23:03 - nie wiem

  Newsa napisa│ FreeZe.


  28 lutego 2009 o godzinie 11:00 w nieczynnej cegielni, w Orzechowcach k. PrzemyÂla odbŕdzie siŕ zimowa rekonstrukcja historyczna o nazwie "Stalingrad". Widowisko przedstawiŠ ma fragment walk o Stalingradzk▒ Fabrykŕ Traktorˇw toczonych w zimie 1942-1943 roku. Organizatorami tegorocznego wydarzenia s▒ Gmina »urawica wraz z Przemyskim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej im. Dziesi▒tego Dowˇdztwa Okrŕgu Korpusu.

  Swoj▒ drog▒ takie przedsiŕwziŕcia s▒ ciekawe, bo przypominaj▒ m│odym ludziom o zapomnianych przez wielu wydarzeniach historycznych.

  Črˇd│o: onet.pl
  Zdjŕcie: Military Photos Pictures Discussion
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  28 lutego 2009
  Miss Atomu 2009 - 1:25 - Squonk
  Miss Atomu 2009 Rosyjski przemys│ energetyczny kojarzy siŕ zwykle Polakom z gazowymi szanta┐ami, ktˇrymi Moskwa prˇbuje zwiŕkszaŠ swoje wp│ywy na obszarze by│ego bloku wschodniego. Niektˇrym z nas na myÂl przyjdzie te┐ zapewne od razu katastrofa w Czarnobylu.

  Istnieje jednak jego pogodniejsze (ba, piŕkniejsze!) oblicze - od kilku lat Rosjanie, za poÂrednictwem strony nuclear.ru organizuj▒ konkurs na Miss Atomu. W tym roku stanŕ│o do niego ju┐ ponad 350 kobiet z ca│ego obszaru by│ego Zwi▒zku Radzieckiego, zwi▒zanych mniej lub bardziej z energetyk▒ j▒drow▒.

  Warto dodaŠ, ┐e zwyciŕ┐czyniŕ wybieraj▒ internauci, wiŕc byŠ mo┐e i wam przyjdzie wybraŠ tŕ najpiŕkniejsz▒. Zdjŕcia poszczegˇlnych kandydatek znale╝Š mo┐na na tej stronie. Swˇj g│os oddaŠ mo┐na do 5 marca, do godziny 18:00 czasu moskiewskiego.

  Newsa napisa│ Zoor

  -----

  O zesz│orocznych wyborach pisaliÂmy w newsie z 22 marca 2008.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Prawdziwy Skynet? - 1:40 - Squonk
  Skynet W internecie pojawi│a siŕ informacja o mo┐liwoÂci zamˇwienia (tylko mieszka˝cy USA) oraz testowania modu│u "Model 101". Jest to specjalna lampka, ktˇra przy zbli┐eniu z innymi zabawkami zaczyna ÂwieciŠ. Informacja o tym znajduje siŕ na stronie www.skynetresearch.co. Jak wiadomo Skynet to system odpowiedzialny za stworzenie maszyn planuj▒cych potem zniszczyŠ ludzkoŠ, wystŕpuj▒cy w serii "Terminator"

  Jedno stwierdzenie nasuwa siŕ na myÂl: Czy to nastawianie ludzi na apokalipsŕ, ktˇra ma rzekomo nast▒piŠ w 2012 roku, czy tylko reklama nowego filmu McG pt."Terminator: Ocalenie"?

  Črˇd│o: Hatak.pl

  Newsa napisa│ FreeZe

  -----

  Raczej na pewno, gdy┐ wkrŕty wkrŕtami ale porz▒dek byŠ musi. Zw│aszcza w "oazie" demokracji i swobˇd obywatelskich, jak Stany Zjednoczone. Wystarczy klikn▒Š na dole tej strony na dwa ma│e linki i trafiamy na stronŕ Warner Bros. A to przecie┐...

  dop. Squonk


  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Pakista˝ska bro˝ j▒drowa w rŕkach Talibˇw? - 23:30 - nie wiem

  Newsa napisa│ Zoor.

  O tym, ┐e w Pakistanie dzieje siŕ ╝le, nikomu mˇwiŠ nie trzeba - ot, kolejny bana│ powtarzany jak mantra przez politykˇw i dziennikarzy. Co najmniej od zamachu na by│▒ premier Benazir Bhutto pojawiaj▒ siŕ kolejne doniesienia o wp│ywach muzu│ma˝skich ekstremistˇw na najwy┐szych szczeblach pakista˝skiego wywiadu i ich niejasnej roli w jego przygotowaniu. Skorumpowane i nieudolne w│adze w Islamabadzie przegrywaj▒ w│aÂnie wojnŕ z Talibami w rejonach po│o┐onych przy granicy Afganistanu - w ostatnich dwˇch tygodniach rz▒d w zasadzie skapitulowa│ po niepowodzeniu wielkiej ofensywy, zgadzaj▒c siŕ na wprowadzenie w zbuntowanych prowincjach prawa szariatu w zamian za rozejm, a na domiar z│ego sytuacjŕ zaognia jeszcze bardziej Âwiatowy kryzys gospodarczy.

  Zawirowania ekonomiczne, przez ktˇre wielu Pakista˝czykˇw traci pracŕ i Ârodki na utrzymanie, przynosz▒ ze sob▒ znany scenariusz - radykalizacjŕ postaw i pogl▒dˇw politycznych. Chocia┐ w Pakistanie ┐adna to nowoŠ - obdarzani wyolbrzymionym zaufaniem kandydaci do najwy┐szych urzŕdˇw, ktˇrzy zwykle zaraz po ich objŕciu id▒ w Âlady poprzednikˇw, powiŕkszaj▒c tylko rozmiary korupcji, niezwykle szybko staj▒ siŕ "wrogami ludu", ktˇrych nale┐y obaliŠ. Nie inaczej sta│o siŕ w przypadku ekipy obecnego prezydenta - wdowca po Benazir Bhutto, Asifa Alego Zardariego, ktˇrej nie pozosta│o nic innego, jak prosiŠ Zachˇd o pomoc finansow▒ i gospodarcz▒. Prawdopodobnie nikt tymi wo│aniami by siŕ zbytnio nie przej▒│, gdyby nie jeden malutki szczegˇ│ - pakista˝ski arsena│ j▒drowy.

  Islamabad doŠ zrŕcznie gra nuklearn▒ kart▒, strasz▒c dojÂciem radykalnych muzu│manˇw (czyt. talibˇw) do w│adzy, jeÂli nie otrzyma wsparcia. Zadari przekonywa│ niedawno, ┐e jedynie sponsorowane przez zagranicŕ inwestycje w najbiedniejszych czŕÂciach kraju mog▒ odwrˇciŠ falŕ radykalizmu przetaczaj▒c▒ siŕ przez kraj, nad ktˇrym powoli traci kontrolŕ. Bior▒c jednak pod uwagŕ, ┐e wspomniane przez prezydenta tereny lez▒ na obszarze objŕtym talibsk▒ rebeli▒, trudno jest wyobraziŠ sobie skuteczne wykorzystanie tych Ârodkˇw. Niemniej jednak, John Kerry, przewodnicz▒cy Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA, prˇbuje przepchn▒Š przez Kongres pakiet pomocowy wartoÂci 7,5 miliarda dolarˇw na najbli┐sze 5 lat. Analitycy ch│odno oceniaj▒ ten pomys│, co, zwa┐ywszy na fakt, i┐ dotychczasowa pomoc ameryka˝ska, przeznaczona g│ˇwnie na modernizacjŕ armii pakista˝skiej, nie przynios│a oczekiwanych rezultatˇw, jednak pewne jest, ┐e Zachˇd zrobi wszystko, ┐eby uchroniŠ Pakistan (a w szczegˇlnoÂci jego arsena│ j▒drowy) przed rewolucj▒ islamsk▒ - skutki pora┐ki na tej linii trudno sobie dzi wyobraziŠ - jednak widmo atomowego grzyba nad ktˇrym z wielkich miast naszej cywilizacji mog▒ jedynie dopingowaŠ do tego, aby w ogˇle nie musia│a zajŠ taka ewentualnoŠ.

  »rˇd│o: dziennik.pl
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  <<Niusy

  X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer