<<Niusy
01 kwietnia 2007
Ca│a prawda o Trzynastym Schronie - 0:44 - Squonk
W naszych newsach unikamy posmaku taniej sensacji czy szukania publicznego poklasku. Zostawiamy to pewnym codziennym periodykom, ktˇre dla niepoznaki nosz▒ miana gazet. Niestety, nasza dezaprobata do takiego typu prowadzenia publicznej debaty, musi dzi zostaŠ zarzucona.

O to bowiem dotarliÂmy do pora┐aj▒cych materia│ˇw jakie s▒ dostŕpne na jednego z cz│onkˇw naszej redakcji.

ZastanawialiÂcie siŕ, mo┐e gdzie jest formalny naczelny Trzynastego Schronu - Sajdon?

Oficjalnie do dzi by│o wiadomo, ┐e jest on na d│ugim urlopie. Tam ca│kowicie poÂwiŕci│ siŕ naukowym medytacjom dotycz▒cym m.in. wypiekom ciast czy grom i rozrywkom towarzyskim. Niestety, materia│y jakie wesz│y w posiadanie aktywnych cz│onkˇw redakcji, by│y tak pora┐aj▒ce, ┐e po d│ugim i wytŕ┐onym namyÂle, zdecydowaliÂmy siŕ je udostŕpniŠ wszystkim czytelnikom.

Nie jest to niestety ca│oŠ materia│ˇw - zosta│y one utajnione do czasu wyjaÂnienia wszelkich w▒tpliwoÂci - a tylko ich ma│y fragment, pokazuj▒cy bezpoÂrednie wejÂcie Sajdona, w operacyjne czynnoÂci organˇw bezpiecze˝stwa. Ogl▒dacie to na w│asn▒ odpowiedzialnoŠ...

>>>KLIK<<<

Przy okazji dementujŕ plotki, ┐e osoby przedstawione na dalszym planie, to pozostali cz│onkowie Trzynastego Schronu, biernie przypatruj▒cy siŕ temu co jest robione z Sajdonem.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Rz▒dowe rozporz▒dzenie i zmiana polityki cenowej - 12:53 - Hammer
Zauwa┐yliÂcie okienko z pytaniem o wiek gdy wchodzicie na Trzynasty Schron? MyÂlicie mo┐e, ┐e to jaki pierwszo kwietniowy ┐art? Otˇ┐ rozczarujŕ Was bardzo. A to dlatego, ┐e ko│a rz▒dz▒ce naszym krajem maj▒, jak widaŠ maj▒ dziwne poczucie humoru. Jednak to co chcemy og│osiŠ, nie jest jakim Prima Aprilisowym ┐artem :-(.

O to w sobotŕ, dostaliÂmy informacjŕ od jednego z naszych czytelnikˇw, ktˇry ma zaszczyt odbywaŠ studencki sta┐ w dziale prasowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrˇw. To pierwsza strona rozporz▒dzenia, jakie wejdzie w ┐ycie od przysz│ego tygodnia, o ograniczeniu dostŕpu do gier komputerowych i video.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Z racji tego, ┐e dzi jest niedziela, a my - jak siŕ okaza│o - mamy fanˇw w tak powa┐nych instytucjach - to publikujemy tytu│ow▒ stronŕ tego rz▒dowego rozporz▒dzenia. Jego g│ˇwn▒ tez▒, jest wprowadzenie i przestrzeganie cezury wiekowej w dostŕpie do gier, ale te┐ do materia│ˇw o grach - czyli do naszej strony te┐.

Ponadto z pocz▒tkiem tego weekendu sklepy drastycznie podwy┐szy│y ceny gier z serii Fallout:

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Wys│aliÂmy, jako strona, zapytanie do firmy CD Projekt z proÂb▒ o wyt│umaczenie tego co wyprawiaj▒ markety. Okaza│o siŕ, ┐e to nie markety s▒ winne:

Od kilku dni, zosta│a narzucona zmiana polityki cenowej dla wszystkich dystrybutorˇw (w tym CDP) i sprzedawcˇw gier Fallout. Bŕdzie ona stopniowo wdra┐ana w ┐ycie i ceny w ÂciÂle wspˇ│pracuj▒cych z nami sieciach handlowych typu Media Markt czy EMPiK jako pierwsze ulegn▒ zmianie. Wiadomo, nie uda nam siŕ z rynku wycofaŠ ca│ej gamy ostatnio wydawanych, tanich wersji gry, ale chcemy by na okreÂlon▒ datŕ (ktˇrej nie mo┐emy ujawniŠ) dominowa│y luksusowe edycje wyda˝ gier Fallout, Fallout 2 i Fallout Tactics. Jedyne co mo┐emy powiedzieŠ, to ┐e drastyczne zmiany maj▒ zwi▒zek z "wdra┐aniem nowej kampanii promocyjnej Bethesdy Softworks".

Miejmy nadziejŕ, ┐e jest to tylko Prima Aprilisowy ┐art naszych politykˇw i wydawcˇw, a nie prawdziwe plany zmiany naszego ┐ycia.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Petycja - 16:04 - Ace
W zwi▒zku z niecodzienn▒ sytuacj▒, z jak▒ mamy do czynienia nasza redakcja postanowi│a przedsiŕwzi▒Š odpowiednie kroki. PostanowiliÂmy wystosowaŠ petycjŕ do odpowiedniego ministerstwa, odpowiedzialnego za powstanie rozporz▒dzenia o dostŕpie do gier komputerowych. Oto treŠ:

Do: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Od: Trzynasty Schron
Skr. Poczt. 12
03-800 Tczew
www.fallout3.phx.pl
petycja@fallout3.phx.pl

Petycja o zmianŕ rozporz▒dzenia z dnia 31.III. 2007 dot. Ograniczenia dystrybucji i rozpowszechniania Ârodkˇw rozrywki elektronicznej, w postaci gier komputerowych i video.

My, ni┐ej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej domagamy siŕ natychmiastowego wycofania rozporz▒dzenia o dostŕpie do Ârodkˇw rozrywki elektronicznej. Naszym zdaniem, zakazanie m│odym osobom do gier zawieraj▒cych przemoc mo┐e negatywnie wp│yn▒Š na ich psychikŕ. Wed│ug danych zebranych w doÂwiadczeniu prowadzonym przez dr Grzegorza Notpila, ma│a dawka agresji, zawarta w filmach czy grach komputerowych zwiŕksza odpornoŠ m│odych osˇb na stres i inne sytuacjŕ kryzysowe. Postulujemy wiŕc o zaniechanie wprowadzenie rozporz▒dzenia, w imiŕ dobra naszych obecnych i przysz│ych dzieci. Uwa┐amy ┐e w dzisiejszych czasach sami rodzice powinni decydowaŠ, co jest dla ich dzieci dobre, tak┐e to, jaka iloŠ przemocy do nich dociera. Polski rz▒d wzorem innych pa˝stw Unii Europejskiej powinien │agodziŠ prawo dostŕpu do gier wideo i komputerowych, a nie nak│adaŠ kolejne restrykcje, na wci▒┐ rozwijaj▒c▒ siŕ dziedzinŕ przemys│u.

Z powa┐aniem: Redaktorzy Trzynastego Schronu

Do│▒cz siŕ do petycji!!!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

02 kwietnia 2007
By│o Prima - bŕdzie i Aprilis - 18:10 - Squonk
Wczoraj mieliÂmy dzie˝ pierwszego kwietnia, uwa┐any za dobr▒ okazjŕ by zrobiŠ komu psikusa b▒d╝ ┐art. Ciekawi jesteÂcie co my przygotowaliÂmy na ten rok? No to po kolei:

1) Najwiŕkszym ┐artem by│ fakt, ┐e w ci▒gu jednego dnia na stronie pojawi│y siŕ a┐ TRZY NEWSY. "Spokojnie" - kto mo┐e powiedzieŠ. "Przecie┐, wczeÂniej tak by│o". No tak - mogŕ odpowiedzieŠ. Ale bardzo rzadko bywa, aby w ci▒gu jednego dnia newsa napisali wszyscy aktywni redaktorzy Trzynastego Schronu. Oraz by pojawi│ siŕ tam "treÂci▒", dawno nie widziany Sajdon.

2) Macie w▒tpliwoÂci wobec rz▒dowego rozporz▒dzenia? My rˇwnie┐! A to m.in. dlatego, ┐e na stronie tytu│owej wyra╝nie nie wyszczegˇlniono "paragrafˇw" - ktˇrymi jak wiemy, s▒ upstrzone wszelkie wa┐ne dokumenty.

3) Wygl▒d rachunku na zakup Fallouta 2 to jak ogˇlnie wszystkim wiadomo, efekt wp│ywu promieni s│onecznych na tego typu papier. W ko˝cu, nawet taksˇwkarze wiedz▒, ┐e musz▒ mieŠ w baga┐niku swojego samochodu mini lodˇwkŕ, aby chroniŠ wydruki ze swojej kasy fiskalnej przed wyblakniŕciem.

Trochŕ za du┐o s│onecznego Âwiat│a i robi▒ siŕ takie kiksy...

4) Natomiast tekst petycji zosta│ b│ŕdnie zredagowany, poniewa┐ nie uwzglŕdniliÂmy formalnego wymogu, podania numeru ustawy o mo┐liwoÂci jej z│o┐enia...

Natomiast ┐artem by│o przekazanie nam w│asnego sztandaru przez braci z Fallout Corner, ktˇrzy postanowili go definitywnie zdj▒Š. Przekazanie trwa│o tylko jeden dzie˝, a my - a w│aÂciwie Wy to skwapliwie wykorzystaliÂcie (patrz statsy).

A zreszt▒!!! Co ja tam bŕdŕ siŕ rozpisywa│! ;-) Prima Aprilis!!! :-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

03 kwietnia 2007
Powrˇt Fallout Modding Centre - 1:19 - Squonk
Serwis Fallout Modding Centre powraca w nowej i jeszcze nie wyko˝czonej ods│onie. Za│oga jest pe│na chŕci i zapa│u do pracy, a wszystko wyjaÂnia Cubik:

Po kilku miesi▒cach nieobecnoÂci najbardziej popularnego i jedynego w swoim rodzaju polskiego serwisu o modowaniu Falloutˇw, powracamy.
Mimo utraty ca│ej zawartoÂci starego FMC postanowiliÂmy reaktywowaŠ stronŕ, gdy┐ naprawdŕ szkoda by│o starego dobrego serwisu moderskiego, na ktˇrym zgromadzona zosta│a obszerna wiedza na temat modowania Falloutˇw. Spory download przerˇ┐nych modzikˇw, modˇw, programikˇw, edytorˇw oraz oczywiÂcie najwa┐niejsza rzecz: tutoriale pisania skryptˇw, tworzenia modˇw, edytowania plikˇw falloutowych, poradnikˇw jak uruchamiaŠ mody czy te┐ wyci▒gn▒Š grafikŕ lub muzykŕ z gry.

Startujemy z niezbyt │adnie prezentuj▒c▒ siŕ od strony graficznej stronk▒, ale nie chcemy czekaŠ w niesko˝czonoŠ (zrobi siŕ to w przysz│oÂci). Chcemy Wam przekazaŠ wiedzŕ o tym jak modowaŠ i edytowaŠ pliki Fallouta, chcemy rˇwnie┐ przestawiŠ Wam aktualne zestawy wszelakich modˇw urozmaicaj▒cych granie w Fallouta, patchy i programˇw dla ulubionej serii gier. Bŕdziemy rˇwnie┐ wspˇlnie z Wami oczekiwaŠ nadejÂcia Fallouta3.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobˇw naszego serwisu i czynnego udzia│u w jego tworzeniu

Zespˇ│ FMC


Nowy adres serwisu >>> www.newfmc.prv.pl
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

04 kwietnia 2007
Powrˇt projektu Darkfall - 1:47 - Squonk
Od pierwszego kwietnia nasta│ czas powrotˇw. Sajdon (co prawda w wersji "pora┐aj▒cej" ;-)), FMC a teraz Darkfall a w│aÂciwie zespˇ│ Vault-Tec Games - pamiŕtni twˇrcy Awakena:

Witamy po d│u┐szej przerwie! Jak wielu osobom wiadomo, od pewnego czasu pad│a g│ucha cisza na temat naszego projektu, Darkfall, nawet zniknŕ│a z sieci nasza strona i wielu wrzuci│o projekt do worka podpisanego "nie dali rady". Ale jak widaŠ powrˇciliÂmy i od czasu znikniŕcia ciŕ┐ko pracowaliÂmy nad nasz▒ gr▒. JesteÂmy coraz bli┐ej uko˝czenia prac nad Darkfallem, jednak konkretnego terminu nie jesteÂmy w stanie podaŠ, chyba ┐e zadowolicie siŕ okreÂleniem "When it's Done"!

Stay Tuned! Nied│ugo postaramy siŕ wyjawiŠ wiŕcej ciekawostek o Darkfallu.

DargH


Nowy adres VTG >>> vaulttec.eu

News powsta│ czŕÂciowo w oparciu program wymiany z serwisem Wasteland
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Przemoc a gry komputerowe - 2:04 - Squonk
MyÂleliÂcie, ┐e nasz news z Prima Aprilis by│ ┐artem? My te┐ :-). A tu, na Gram.pl pojawi│ siŕ ciekawy news Domka - "anonimowo" nawi▒zuj▒cy do naszej petycji ;-). Pozwolŕ sobie na zacytowanie go w pe│ni:

Brutalne gry nie zwiŕkszaj▒ agresji

Jak wykazali naukowcy z australijskiej Politechniki Swinburne, brutalne gry nie wywo│uj▒ agresji u dzieci, ktˇre nie s▒ do niej sk│onne. Po raz kolejny jest wiŕc udowadniane, ┐e negatywny wp│yw elektronicznej rozrywki na m│odych ludzi bywa doŠ mocno demonizowany.

Naukowcy z Politechniki Swinburne (Melbourne, Australia) przebadali 120 dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Sprawdzali ich zachowania przed i po 20-minutowej sesji z gr▒ Quake II, by stwierdziŠ, na ile rozgrywka wp│ynŕ│a na zwiŕkszenie poziomu agresji. Jak siŕ okaza│o, jakakolwiek zauwa┐alna zmiana zachowania po grze pojawia│a siŕ jedynie u tych dzieci, ktˇre same w sobie s▒ bardziej sk│onne do agresji. W dodatku tylko u czŕÂci z nich ta zmiana by│a "na gorsze" - u tych, ktˇrzy do rozgrywki podeszli spokojni i wyluzowani. Ci z "bardziej agresywnych", ktˇrzy przed rozpoczŕciem testu byli aktywni i pobudzeni, podczas rozgrywki uspokajali siŕ.

Przede wszystkim jednak okaza│o siŕ, ┐e znakomita wiŕkszoŠ dzieci w ogˇle nie zmienia zachowania po sesji z gr▒ - i, jak stwierdzili naukowcy, te badania nie s▒ pierwszymi, ktˇre tego dowodz▒. Profesor Grant Devilly z Politechniki Swinburne zaznaczy│, ┐e wobec tego rodzice powinni obserwowaŠ reakcje swoich dzieci na gry i przede wszystkim od tego uzale┐niaŠ decyzje wychowawcze. S▒dzi te┐, ┐e du┐a cz੠bada˝, │▒cz▒cych agresywne zachowania z brutalnymi grami, jest bardzo nieprzekonuj▒ca.

Czyli chwilŕ - ci szaleni naukowcy twierdz▒, ┐e od grania w GTA IV wiŕkszoŠ dzieciakˇw nie zacznie mordowaŠ policjantˇw w prawdziwym ┐yciu, a wychowanie pociech to praca przede wszystkim rodzicˇw i to g│ˇwnie oni powinni dbaŠ o ich dobro? W g│owach im siŕ ju┐ przewraca.


Z tym tekstem po czŕÂci mo┐na siŕ zgodziŠ. Jednak trzeba zauwa┐yŠ, ┐e na rozwˇj m│odego cz│owieka wp│yw ma wiele czynnikˇw - nie tylko gry komputerowe. Agresja i przemoc w nich zawarta - pozwala normalnej osobie na odreagowanie po znojach dnia codziennego. W ko˝cu zawsze to lepiej zgarn▒Š parŕ mutantˇw, ni┐ szukaŠ pociechy szklance wˇdy.

Trzeba mieŠ ÂwiadomoŠ co widzi siŕ przed ekranem i umieŠ to oceniŠ. Samo udowadnianie, ┐e "nie zaobserwowano wzrostu agresji", jest wed│ug mnie "┐onglerk▒ faktami". Gdy┐ nikt nie zbada│ tego wp│ywu w ca│ym okresie dorastania m│odego cz│owieka, i jego wp│ywie na dalsze ┐ycie.

A przecie┐ ogˇlnie jest wiadomo, co taka seria Fallout - zrobi│a choŠby nami... ;-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Stalker - edycja kolekcjonerska - 11:05 - Squonk
Gram.pl ujawni│ wygl▒d i zawartoŠ Edycji Kolekcjonerskiej gry S.T.A.L.K.E.R.: Cie˝ Czarnobyla.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

W jej sk│ad wejd▒:

 • Puszka metalowa stylizowana na pojemnik do przenoszenia materia│ˇw radioaktywnych
 • Koszulka - z artem S.T.A.L.K.E.R.
 • Ekskluzywny, kolorowy album - Survival Guide Stalkera
 • Mapa Zony
 • P│yta DVD z gr▒ S.T.A.L.K.E.R. w polskiej, kinowej wersji jŕzykowej
 • Dwie naklejki fluorescencyjne 12x12x12cm z symbolem radioaktywnoÂci
 • Pigu│ki imituj▒ce leki przeciwpromienne

  Edycja jest dostŕpna w ograniczonej liczbie egzemplarzy, a do ka┐dego zamˇwionego egzemplarza gry zostanie do│▒czona gratis ksi▒┐ka "S.T.A.L.K.E.R.: Piknik na skraju drogi" autorstwa braci Strugackich.

  I wszystko wydaje siŕ byŠ fajne tylko zastanawia tekst umieszczony na zdjŕciu z kolekcj▒:

  Obrazek jest jedynie wizualizacj▒ pakietu (projektem graficznym) a nie jego zdjŕciem. Przedstawione elementy mog▒ nieznacznie odbiegaŠ od ich faktycznego wygl▒du.

  KoniecznoŠ prawna czy rzeczywiÂcie jakie zmiany mog▒ siŕ pojawiŠ...
 • Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  05 kwietnia 2007
  Firma Undead Society rozpoczyna dzia│alnoŠ - 0:46 - Squonk
  Projekt New Dawn otrzyma│ profesjonalne oparcie w swoich dzia│aniach. Parŕ s│ˇw od Sethergala:

  Za nami kolejny krok w budowaniu niezale┐nego, profesjonalnego studia deweloperskiego. Swoj▒ dzia│alnoÂci rozpoczyna firma Undead Society. Za│o┐enie jej by│o konieczne dla dalszego zharmonizowanego rozwoju, gdy┐ krok ten czyni z nas powa┐nego partnera do rozmˇw z inwestorami. Automatycznie ko˝czy siŕ etap amatorskiej pracy, niewidocznej dla profesjonalistˇw, a zaczyna okres wzmo┐onych dzia│a˝ w kierunku utrzymania stabilnoÂci finansowej. Zagwarantuje to zespo│owi dalsz▒ nieskrŕpowan▒ pracŕ nad pierwszym projektem gry cRPG - New Dawn.

  Strona Firmy: www.undeadsociety.pl
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  06 kwietnia 2007
  Kryzys paliwowy a dywagacje starszego pana - 12:58 - Squonk
  Od paru lat, co jaki czas podnosz▒ siŕ g│osy o nadchodz▒cym Âwiatowym kryzysie paliwowym. Recept▒ na to maj▒ (lub tez mog▒ byŠ) tzw. biopaliwa. A co to jest takiego, to pokrˇtce wyjaÂnia nam poni┐sza definicja:

  Biopaliwo - paliwo powsta│e z przetwˇrstwa produktˇw roÂlinnych. Wyrˇ┐nia siŕ biopaliwa:

 • sta│e - s│oma w postaci bel lub kostek albo brykietˇw, granulat trocinowy lub s│omiany, drewno, siano i inne przetworzone odpady roÂlinne
 • ciek│e - otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej (najczŕÂciej etanol) lub z przetworzonych nasion roÂlin oleistych olejˇw roÂlinnych (np. olej rzepakowy)
 • gazowe:
  - powsta│e w wyniku fermentacji beztlenowej ciek│ych i sta│ych odpadˇw rolniczej produkcji zwierzŕcej (gnojowica, obornik, s│oma, etc.) - biogaz
  - powsta│e w procesie zgazowania biomasy -- gaz generatorowy (gaz drzewny)

  (za Wikipedi▒)

  Wykorzystanie biogazu nie wzbudza du┐ych politycznych kontrwersji. I my tu rˇwnie┐ mogliÂmy siŕ wspˇlnie zgodziŠ, nad ich pozytywnym wp│ywem na Ârodowisko. A co z ciek│ymi biopaliwami?
  Tu sprawa nabiera du┐ych barw "politycznych". Zaczynaj▒ ÂcieraŠ siŕ ze sob▒ interesy koncernˇw paliwowych, koncernˇw samochodowych oraz przedstawicieli wielkich posiadaczy ziemskich - wietrz▒cy du┐y interes w wytwarzaniu produktˇw rolnych na biopaliwa.

  Dlatego te┐, ciekawa wydaje siŕ byŠ opinia jak▒ niedawno w tej sprawie zabra│ sam El Comandante - czyli Fidel Castro. Osiemdziesiŕcioletni ju┐ polityk, bo przebytej w ostatnim czasie operacji, nie mo┐e wyg│aszaŠ swoich s│ynnych kilkugodzinnych przemˇwie˝. Postanowi│ on wiŕc chwyciŠ za piˇro, i w cyklu cotygodniowych artyku│ˇw opisywaŠ bie┐▒c▒ sytuacjŕ w kraju i w Âwiecie.

  W artykule "Refleksje Naczelnego Wodza" w dzienniku "Granma" Castro gwa│townie zaatakowa│ plany prezydenta USA dotycz▒ce ograniczenia zu┐ycia ropy i gazu na rzecz produkowanego z ziarna kukurydzy etanolu. Dyktator twierdzi, ┐e wywo│a to gwa│town▒ zwy┐kŕ cen ziarna, czyli podstawy wy┐ywienia ludnoÂci Âwiata, a co za tym idzie globalny g│ˇd.

  - Sk▒d kraje Trzeciego Žwiata maj▒ wzi▒Š zasoby, by prze┐yŠ? Kto i sk▒d ma wzi▒Š ponad 500 mln ton ziarna potrzebnego do produkcji etanolu, ktˇrych wielkie koncerny USA ┐▒daj▒ jako zap│aty za swoje inwestycje? Wcale nie przesadzam. Trzymam siŕ faktˇw - pisze Fidel Castro.

  W pierwszym artykule wieszczy│, ┐e prezydent USA, realizuj▒c swˇj "z│owrogi plan produkcji paliwa z ┐ywnoÂci", skazuje na przedwczesn▒ ÂmierŠ trzy miliardy ludzi na Âwiecie.

  Dyktator uderzy│ w apokaliptyczny ton, dowiedziawszy siŕ o porozumieniu zawartym dwa tygodnie przez USA i Brazyliŕ, dwˇch najwiŕkszych producentˇw etanolu na Âwiecie, w sprawie wspˇlnej jego produkcji na jeszcze wiŕksz▒ skalŕ. USA chc▒ dziŕki temu zmniejszyŠ zu┐ycie ropy w ci▒gu 10 lat o 20 proc.

  Brazylia odpar│a ju┐ zarzuty Castro, t│umacz▒c, ┐e rozwˇj produkcji etanolu przyniesie korzyŠ krajom Trzeciego Žwiata, ktˇre p│ac▒ dzi ciŕ┐kie pieni▒dze za drog▒ ropŕ. I ┐e to w│aÂnie biedne kraje bardzo siŕ interesuj▒ brazylijskimi projektem produkcji etanolu z kukurydzy i trzciny cukrowej.

  - Pomˇ┐cie biednym krajom sfinansowaŠ produkcjŕ etanolu z ┐ywnoÂci i na ziemi nie pozostanie ani jedno drzewo, by nas obroniŠ przed zmianami klimatu - pisze nieprzejednany Castro. - Na Kubie ziemiŕ, ktˇr▒ trzeba by przeznaczyŠ pod produkcjŕ alkoholu, mo┐na znacznie lepiej wykorzystaŠ, przeznaczaj▒c j▒ pod uprawy ┐ywnoÂci lub dla ochrony Ârodowiska - t│umaczy. Tu akurat sŕdziwy rewolucjonista wie, co mˇwi. Przez 49 lat swoich rz▒dˇw zniszczy│ kwitn▒ce przed rewolucj▒ 1959 roku rolnictwo.

  Swoimi szale˝czymi pomys│ami to prˇbowa│ z Kuby uczyniŠ cukrow▒ monokulturŕ i potŕgŕ mleczno-miŕsn▒ przy pomocy cudownych ras byd│a, to, jak w ostatnich czterech latach, wycina│ plantacje trzciny cukrowej, ktˇr▒ przeklina│ jako przyczynŕ zacofania.

  Z powodu polityki Castro pˇ│ wieku po rewolucji wszystko na Kubie jest na kartki. Kraj sta│ siŕ wielkim importerem ┐ywnoÂci - w tym roku wyda na ni▒ 1,7 mld dol. - a najwiŕkszym dostawc▒ jest rzekomy ciemiŕ┐yciel wyspy - USA.


  Ech, ta polityka. Wszystko przez ni▒ - zamiast co byŠ prostsze, staje siŕ jeszcze bardziej pokrŕcone :-/. Miejmy nadziejŕ, ┐e jeÂli u nas w Polsce, produkcja biopaliw ruszy na ca│ego - to frytki nie bŕdziemy musieli sma┐yŠ na smalcu. A za posiadanie "nielegalnego" zu┐ytego oleju, policja i urz▒d skarbowy nie bŕdzie nas tropi│a, jak niczym najgorszych wrogˇw pa˝stwa ;-).

  News oparty na artyku│ z portalu Gazeta.pl
 • Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Nowa rekrutacja do fMUD'a - 13:03 - Squonk
  O to informacja z projektu fMUD:

  Z przyjemnoÂci▒ og│aszam, ┐e rekrutacja do Grupy Tworz▒cej fMUD'a (GTF) zosta│a rozszerzona o dwie nowe pozycje:

  Korektor
  - bardzo dobra znajomoŠ zasad ortografii i interpunkcji.
  - umiejŕtnoŠ dzia│ania na tekÂcie bez polskich znakˇw (atut).
  - umiejŕtnoŠ wspˇ│pracy z innymi.

  Zadaniem korektora bŕdzie sprawdzanie niezliczonej iloÂci opisˇw oraz poprawianie w nich literˇwek, ktˇre jak wiemy zdarzaj▒ siŕ ka┐demu.


  Kreator
  - podstawowa znajomoŠ uwarunkowa˝ klimatycznych i geograficznych terenˇw na ktˇrych toczy siŕ akcja gry (Kalifornia, Nevada itd).
  - umiejŕtnoŠ opisowego przedstawiania stworze˝, przedmiotˇw oraz wydarze˝.
  - umiejŕtnoŠ wspˇ│pracy z innymi.
  - umiejŕtnoŠ obs│ugi wiki.
  - sta│y dostŕp do sieci.

  Zadaniem kreatora bŕdzie, jak │atwo siŕ domyÂleŠ, kreacja Âwiata fMUDa .
  Jako ┐e opis Âwiata zapisany jest w postaci wiki praca jest ta │atwa i przyjemna jednak wymaga sta│ego po│▒czenia z internetem oraz umiejŕtnoÂci korzystania z Wikipedii oraz edycji naszej ma│ej wiki.


  Wszystkich chŕtnych zapraszam na stronŕ rekrutacyjn▒ gdzie mo┐ecie siŕ zapoznaŠ z reszt▒ ofert (opisowiec, grafik, webmaster, koder, wolny strzelec itd.) - strona rekrutacyjna.

  Ponadto wszystkich spragnionych najÂwie┐szych informacji zapraszamy na nasze pierwsze , lecz nie ostatnie, spotkanie IRCowe. Spotkanie te odbŕdzie sie 09.04.2007 (poniedzia│ek) o godzinie 22:00 na fMUDowym ircu.
  Z ca│▒ pewnoÂci▒ na spotkaniu bŕdzie g│ˇwna si│a natarcia fMUDa - (Bisqp & Spicmir), i z du┐ym prawdopodobie˝stwem nasza ukryta bro˝ (FireIce). Serdecznie zapraszam.

  Na wszelki wypadek przypominamy dane:
  * serwer: irc.freenode.net
  * port: 6667
  * kana│: #fmud
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  07 kwietnia 2007
  Rendery z New Dawn - 12:05 - Squonk
  Miesi▒c kwiecie˝ rozpoczynamy od informacji z projektu New Dawn:

  Przegl▒daj▒c materia│y, jakie opublikowaliÂmy dla internautˇw, mo┐na zauwa┐yŠ, i┐ ani s│owem nie wspominamy o Ârodowisku ┐ycia kreatur. Ka┐da bestia jaka pojawi siŕ w New Dawn zostanie pieczo│owicie opracowana, a przedsmak naszej pracy dajemy Wam ju┐ dziÂ. Oto dwa gatunki parszywych szczuro│akˇw i wielkie, kopulaste nasypy koÂci i odchodˇw, w ktˇrych zamieszkuj▒ wzmiankowane maszkary. Stwory te zadziwiaj▒co │atwo dostosowuj▒ siŕ do niesprzyjaj▒cych warunkˇw, a kopce usypuj▒ z wszelkich dostŕpnych materia│ˇw.

  Kliknij, by powiŕkszyŠ
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Wielkanocne ┐yczenia - 18:35 - Squonk
  Z okazji Žwi▒t Wielkanocnych ┐yczymy wszystkim naszym czytelnikom i czytelniczkom spŕdzenia Âwi▒tecznego okresu w mi│ej, pogodnej, i optymistycznie nastrajaj▒cej atmosferze, jajek smacznych a syc▒cych oraz uczucia przyjemnej mokroÂci w poniedzia│ek.

  »ebyÂcie, jak zwykle, wypoczŕli i przygotowali siŕ do wkroczenia wraz z nami w wiosnŕ pe│n▒ par▒ :-).

  SiarczyÂcie pozdrawiamy

  Za│oga Wortalu Phoenix
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  08 kwietnia 2007
  Chodzi│ zaj▒c, chodzi│... - 1:36 - Squonk
  ...a┐ przyniˇs│ nam trochŕ nowych rzeczy. Dzia│ TWËJ BOHATER F1 wzbogaci│ siŕ o drug▒ z kolei pozycjŕ, nades│an▒ nam przez Nurgle'a. Natomiast Dzia│ TWËJ BOHATER F2 otrzyma│ merytoryczny tekst od MadMaksa.

  Wreszcie dzia│ Galeria, pozyska│ nowego arta, nades│anego nam przez "poetycko utalentowanego" Ramiusa.

  No i tak poza tym TWËJ BOHATER F2, zosta│ w ko˝cu zoptymalizowany do innych ni┐ IE przegl▒darek.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Sk▒d to siŕ wziŕ│o w Stalkerze? - 11:17 - Squonk
  Tej wiadomoÂci serwis Gram.pl raczej nie poda│ (chyba, ┐e co przeoczy│em). I nie ma siŕ co dziwiŠ. Gra S.T.A.L.K.E.R.: Cie˝ Czarnobyla w pre-orderze sprzedaje siŕ jak ciep│e bu│eczki, wiŕc po co rzucaŠ choŠby cie˝ podejrze˝ na ten zyskowny interes.

  Otˇ┐, na NMA pojawi│a siŕ informacja, ktˇr▒ mog▒ zweryfikowaŠ ludzie obeznani w technice produkcji gier komputerowych. Jednak i pozostali rˇwnie┐ maj▒ prawo siŕ do tego jako ustosunkowaŠ:

  W tym tygodniu pojawia│y siŕ na rozmaitych forach tematy zawieraj▒ce, jak siŕ wydaje, dowody, ┐e wydany niedawno przez GSC Game World S.T.A.L.K.E.R Cien Czernobyla zawiera elementy graficzne skopiowane bezpoÂrednio z komercyjnych gier takich jak Half-Life 2 Valve czy Doom 3 id Software. Wielu u┐ytkownikˇw na forach podejrzewa, ┐e zosta│y one u┐yte bez pozwolenia.

  "Grafiki z Half-Life 2 i Doom 3 w S.T.A.L.K.E.R.-ze?" na ShackNews


  Miejmy nadziejŕ, ┐e sprawa ta jest tylko ma│omerytorycznym zarzutem, a nie kolejnym przyk│adem "radosnego wziŕcia sobie lupa".

  Wypatrzono na NMA
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  09 kwietnia 2007
  Zmiany w telewizorku - cz੠druga - 11:05 - Squonk
  No i po d│ugim, d│ugim okresie czasu cz੠strony poÂwiŕcona grze FALLOUT 1 - uzyska│a dzia│ informacyjny O GRZE.

  Do tego epokowego wydarzenia przyczyni│ siŕ KeniG, ktˇry przys│a│ nam ciekawe podchodz▒cy do zagadnienia tekst.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  11 kwietnia 2007
  Dlaczego warto kupowaŠ oryginalne gry? - 15:50 - Squonk
  Haaa!!! Dobre pytanie. Zupe│nie, jak te w stylu "S│owacki wielkim poeta by│ i dlaczego" :-].

  Ale spokojnie - nie mam zamiaru prawiŠ tu mora│y i kazania. Nie mam te┐ (wbrew pozorom) "jezuickiego zapa│u" w naprawianiu Âwiata, jaki maj▒ co niektˇrzy przedstawiciele naszej w│adzy. Chcŕ za to poruszyŠ dwie sprawy :-).

  1) Spolszczenia do Falloutˇw
  Na naszym forum co jaki czas pojawiaj▒ siŕ pytania - "sk▒d wzi▒Š spolszczenia do gry Fallout". Przyznam siŕ, ┐e nie do ko˝ca rozumia│em je zadaj▒cych. No przecie┐ jest do kupienia Saga Fallouta, s▒ te┐ Fallouty z Ekstra Klasyki - ktˇre w polskich wersjach jŕzykowych wyda│a firma CD Projekt.

  Okaza│o siŕ, ┐e s▒ tacy - ktˇrym wersja przygotowana przez CDP - ca│kowicie nie odpowiada. Mo┐e i maj▒ racjŕ. Ale wˇwczas:
  - po co "spolszczaŠ" to co ju┐ zosta│o spolszczone - zamiast graŠ w oryginalnej wersji jŕzykowej
  - jaka jest pewnoŠ, ┐e spolszczenie pobrane sk▒d z sieci, bŕdzie co najmniej takiej samej jakoÂci jak to z CDP

  Gdzie tu sens, gdzie logika? Nie mam pojŕcia O_o T│umaczenie, ┐e "mam tylko wersjŕ angielsk▒ - chcia│bym pograŠ w polsk▒", jest wed│ug mnie bez sensu, skoro s▒ ju┐ dostŕpne Fallouty za mniej ni┐ 10 z│otych. Gdzie tu sens... A mniejsza z tym...

  2) Gra Âci▒gniŕta z sieci/kupiona na lewo
  Nie bŕdŕ owija│ w bawe│nŕ i od razu powiem, ┐e chodzi mi o grŕ S.T.A.L.K.E.R.: Cie˝ Czarnobyla. Napale˝cˇw, ktˇrzy nie mog▒ siŕ doczekaŠ polskiego wydania, │oj▒ w ni▒ w wersji "zassanej z sieci" mogŕ jeszcze zrozumieŠ. Tym bardziej, jeÂli udana rozgrywka sk│oni ich do zakupu oryginalnej wersji.

  Ciekawa za to jest sprawa dostŕpnoÂci tej gry, na rˇ┐nego rodzaju rynkach i bazarach. Grŕ w niemieckiej wersji jŕzykowej, w pude│ku DVD - jak zaobserwowa│em - mo┐na by│o ju┐ kupiŠ, prawie miesi▒c temu. No poprawka! Nie grŕ - czyli p│ytŕ w pude│ku, ale samo pude│ko. P│ytkŕ podawa│ nam "teoretycznie stoj▒cy na uboku" kafar wielkoÂci "dwa na dwa".

  Zak│adam, ┐e przechodz▒cy tu i tam policjanci nie zwracali na to uwagi, gdy┐ sprzedaj▒cy p│yty z gr▒ (i m.in. filmami), nie wygl▒da│ na zabiedzonego studenta, ktˇry taki proceder wykonuje pok▒tnie w akademiku. Innych wyt│umacze˝ tej sytuacji, mˇj "lekko idealistyczno - naiwny" pogl▒d na ┐ycie, nawet do siebie nie dopuszcza ;-). W ko˝cu ┐yjemy przecie┐ w pa˝stwie "prawa i...". No chyba, ┐e taka procedura jest ca│kowicie legalna - kupujemy samo pude│ko, a p│ytŕ do niego dostajemy za friko. No niewa┐ne zreszt▒...

  I tym sposobem, mo┐emy zacz▒Š omawianie gry S.T.A.L.K.E.R.: Cie˝ Czarnobyla, ktˇrej oficjalna premiera ju┐ w pi▒tek. "Niestety", ale trzynastego ;-).

  Ps.
  Aha! Nie odpowiedzia│em na pytanie zawarte w tytule. Otˇ┐ uwa┐am, ┐e warto kupowaŠ oryginalne gry komputerowe, aby podatki z ich sprzeda┐y zasila│y kasŕ naszego pa˝stwa. Lepsze to ni┐ nielegalna sprzeda┐ (lub te┐ co "prawie jak sprzeda┐"), ktˇra zasila kasŕ rˇ┐nych "wypakowanych" cwaniakˇw.

  Sami zreszt▒ wiecie - co o tym wszystkim myÂleŠ ;-).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Hojna pani Bishop - 23:34 - Squonk
  JeÂli dobrze pokierujemy naszym bohaterem podczas gry w Fallouta 2 bŕd▒c w Nowym Reno z "wizyt▒" u pani Bishop, do dostaniemy od niej ciekawy drobiazg - przystawkŕ jŕzykow▒ - rozszerzenie pamiŕci do PipBoya.

  Co i jak - ciekawie opisa│ przemek - w dziale Ciekawe Questy F2.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  12 kwietnia 2007
  Sondowanie - cz੠trzecia - 11:43 - Squonk
  Przed Wami nowa sonda - nie traktuj▒ca o polityce czy o Falloutach, ale o naszej stronie. Przyznam siŕ, ┐e przez d│ugi czas by│em zapiek│ym u┐ytkownikiem IE jako podstawowej przegl▒darki internetowej. Jednak pewne doÂwiadczenia z "rootkitami" sk│oni│y mnie do │askawszego spojrzenia na inne produkty tego typu "dostŕpne na rynku". Czyli na Operŕ i FF.

  Okaza│o siŕ jednak, ┐e programy te oferuj▒ mo┐liwoŠ subskrypcji kana│ˇw informacyjnych RSS, dziŕki ktˇrym od razu - bez │adowania strony - wiemy co siŕ na niej nowego pojawi│o. I jako to siŕ zbieg│o z tym, ┐e schronowy spec od PHP - Hammer - postanowi│ taki u┐yteczny bajer zaimplementowaŠ na Trzynasty Schron. Wed│ug jego s│ˇw - du┐ej filozofii w zrobieniu tego nie by│o, to jednak sama u┐ytecznoŠ kana│u, jest wartoÂci▒ sam▒ w sobie.

  Jednym s│owem - prosimy Was - o wypowiedzenie siŕ w tej kwestii, w naszej nowej sondzie. Wyniki sondy Co s▒dzisz o umieszczeniu w Polsce elementˇw "tarczy antyrakietowej" USA? znajduj▒ siŕ w dziale Ankiety.

  A omˇwimy je w najbli┐szym czasie - bo przyznam siŕ, ┐e mnie one trochŕ zaskoczy│y ;-).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Jak to ze Stalkerem by│o i jak jest - 23:10 - Squonk
  Ju┐ jutro (13 kwietnia) swoj▒ polsk▒ premierŕ bŕdzie mia│a gra S.T.A.L.K.E.R.: Cie˝ Czarnobyla, wydana przez firmŕ CD Projekt a dystrybuowana m.in. przez sklep Gram.pl.

  Kliknij, by powiŕkszyŠ

  W zwi▒zku z tym - w paru artyku│ach - postanowiliÂmy na swˇj w│asny sposˇb przybli┐yŠ Wam t▒, wzbudzaj▒ca tyle emocji grŕ. Emocji, ktˇre w wyniku w│asnych obserwacji - odbieram jako pozytywne. Co niew▒tpliwie cieszy, zw│aszcza w porˇwnaniu z gr▒ The Fall: Last Days of Gaia, ktˇra wzbudza│a o wiele wiŕcej nadziei. A wysz│o to co wysz│o...

  Dzi trochŕ o pocz▒tkach gry i perypetiach zwi▒zanych z jej produkcj▒, ktˇre przybli┐y Wam artyku│ "Jak to ze Stalkerem by│o i jak jest", ktˇry znajdziecie w naszym nowym dziale poÂwiŕconym grze Stalker.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  14 kwietnia 2007
  Prawa do marki Fallout w│asnoÂci▒ Bethesdy - 23:27 - Squonk
  To jest dopiero nowina! Od dnia 9 kwietnia br. prawa w│asnoÂci do marki Fallout nale┐▒ do firmy Bethesda Softworks. Poprzedni w│aÂciciel - firma Interplay sprzeda│a je za 5,75 miliona dolarˇw. Informacja ta zawarta zosta│a w raporcie Ameryka˝skiej Komisji Papierˇw WartoÂciowych.

  4 kwietnia 2007 r. Firma zawar│a Umowŕ o Sprzeda┐ Aktywˇw ("APA") oraz Umowŕ o Licencjonowanie Marki Handlowej ("Zwrotna Licencja") z Bethesda Softworks LLC, twˇrc▒ i wydawca gier wideo ("Bethesda") odnoÂnie "FALLOUT", w│asnoÂci intelektualnej uprzednio posiadanej przez Firmŕ ("IP"). Umowy zawarte 4 kwietnia 2007 zosta│y uzgodnione jako wi▒┐▒ce od 9 kwietnia 2007.

  W ramach APA Firma sprzeda│a wszystkie swoje prawa do IP Bethesdzie za sumŕ $5,750,000.00 zap│aconych Firmie, obwarowan▒ pewnymi warunkami, w trzech transzach. Pierwsza transza w sumie $2,000,000.00 zosta│a op│acona po zawarciu, gdy $200,000.00 zosta│o zap│acone firmie, a $1,800,000.00 zosta│o wp│acone na konto na pokrycie rozmaitych zobowi▒za˝. Firma spodziewa siŕ dotrzymania obwarowa˝ APA i otrzymania pe│nej zap│aty w trzecim kwartale 2007. Firma uprzednio, 29 czerwca 2004, wesz│a w umowŕ o wy│▒czne licencjonowanie Bethesdy, odnoÂnie IP, ktˇra zosta│a przebita przez APA.

  W ramach Licencji Zwrotnej Firma otrzyma│a wy│▒czn▒ licencjŕ, pod okreÂlonymi warunkami, na u┐ycie IP w celu stworzenia pod znakiem Interplay Masowej Wieloosobowej Gry Sieciowej Fallout ("MMOG").


  Interplay deklaruje zdobycie funduszy i rozpoczŕcie prac nad MMOG w ci▒gu dwˇch lat, i jego wydanie w ci▒gu szeÂciu (w│▒cznie ze zdobyciem przynajmniej 10 tys. p│ac▒cych abonentˇw) lub licencja przepadnie.

  2.6 REZERWACJA PRAW: Wszelkie prawa nie udzielone tutaj dos│ownie Interplay s▒ zarezerwowane dla Bethesdy.

  5.3.2 Interplay nie zaoferuje ani nie dostarczy ┐adnych produktˇw, ktˇrych natura lub jakoŠ nie jest w zgodzie z standardami jakoÂci Bethesdy.

  7.0 WYPúATA TANTIEM. Interplay zgadza siŕ p│aciŠ Bethesdzie tantiemy w wysokoÂci dwunastu procent (12%) Wp│ywˇw Pieniŕ┐nych Netto pozyskanych tytu│em sprzeda┐y i rozpowszechniania FALLOUT MMOG, w│▒cznie ze sprzeda┐▒ abonamentˇw na FALLOUT MMOG oraz innych wp│ywˇw pochodz▒cych z FALLOUT MMOG, w obrŕbie Terytorium, w ka┐dym kwartale kalendarzowym po komercyjnym starcie FALLOUT MMOG.


  Hmm... Jakby to powiedzieŠ... Chyba wszystko jest ju┐ jasne...

  Wypatrzono i po czŕÂci siŕ oparto o materia│y z NMA.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  15 kwietnia 2007
  S│owo na niedzielŕ - cz੠druga - 0:35 - Squonk
  Z ma│ym poÂlizgiem, ale przedstawiam Wam podsumowanie miesi▒ca marca :-).

  Przegl▒daj▒c Historiŕ naszej strony zauwa┐y│em, ┐e ju┐ w 2002 roku DoPr pisa│ o podupadaniu sceny Fallouta. Hmm... Dzi rˇwnie┐ mo┐na rzuciŠ tezŕ, ┐e na scenie panuje permanentny stan posuchy. Skoro jednak ta teza by│a ju┐ obecna parŕ lat temu, jest te┐ obecna i dzi - a mimo to wszystko to siŕ jako krŕci - to chyba nie jest tak ╝le.

  Co innego to dzia│alnoŠ naszej strony. Dynamiczny rozwˇj, dyskusje miŕdzy wspˇ│tworz▒cymi Trzynasty Schron, ust▒pi│y na rzecz statecznego rejsu po falloutowych wodach. No cˇ┐, taka chyba to musi byŠ cena, za posiadanie stabilnego serwera i pozbycia siŕ dawnych problemˇw z nim zwi▒zanych. Cieszy za to inicjatywa naszych czytelnikˇw, ktˇrzy niestrudzenie podsy│aj▒ nam nowe materia│y na stronŕ. To dziŕki Wam ta strona nadal ┐yje :-).

  No a teraz, krˇtki przegl▒d co wa┐niejszych rzeczy z minionego miesi▒ca:

  - Niestety, ale w marcu nie dostaliÂmy zbyt wiele informacji od zespo│u pracuj▒cego nad gr▒ Afterfall. Za to ekipa Forlorn World poinformowa│a nas o klimatycznym opowiadaniu ze Âwiata gry "Nie p│acz Zuza, nie p│acz...", oraz o swoich dokonaniach na Konferencji In┐ynierii Gier Komputerowych.

  - Moje dylematy dotycz▒ce projektu New Dawn, zosta│y ostatecznie rozwiane gdy skojarzy│em go z dawno ogl▒danym przeze mnie serialem rysunkowym "Thundarr the Barbarian". Ma│e odkrycie a cieszy ;-).

  - Trzynasty Schron nawi▒za│ wspˇ│pracŕ z serwisem Wasteland. Ch│opaki maj▒ naprawdŕ ciekawy pomys│ na zrobienie strony o szerokiej tematyce postapokaliptycznej.

  - W ko˝cu pojawi│a siŕ data premiery w Polsce gry S.T.A.L.K.E.R.: Cie˝ Czarnobyla - 13 kwietnia 2007 roku. Sam pamiŕtam jej zapowiedzi, ponad trzy lata temu. Teraz jednak w ko˝cu jest ju┐ dostŕpna. Na oceny poczekamy, choŠ wydaje mi siŕ, ┐e rozczarowa˝ wiŕkszych to nie ma. Co cieszy :-).

  - Nasza strona wzbogaci│a siŕ o parŕ nowych rzeczy, m.in. dzia│ Muzyka z Falloutˇw, a tak┐e o Âwietne s│uchowisko Szymona 'Zombie' Karpierza nosz▒ce tytu│ "Ostatnia Niedziela".

  - Przebudowa│em trochŕ "niusowniŕ", modernizuj▒c dzia│ FILM, oraz dodaj▒c dzia│ OGúOSZENIA, w ktˇrym dowiecie siŕ konkretnych rzeczy jakie chcemy Wam zakomunikowaŠ.

  No i "teoretycznie" osi▒gnŕliÂmy milion wejŠ na stronŕ.

  Przy okazji przypominam raz jeszcze! JeÂli wysy│aliÂcie jakie materia│y do nas - jaki czas temu - i jak dot▒d nie pojawi│y siŕ one na stronie - to przeÂlijcie je jeszcze raz do mnie. No w│aÂnie...

  Wiŕcej, o tym co pisa│o siŕ w miesi▒cu marcu na Trzynastym Schronie, jak zawsze dowiecie siŕ z naszego Archiwum. Polecam!!!
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  16 kwietnia 2007
  Postapo w wersji fi˝skiej - 21:37 - Squonk
  Rˇ┐ne s▒ oblicza przedstawiaj▒ce filmowe "klimaty" postnuklearno/postapokaliptyczne. Pustynno - samochodowe znane z serii Mad Max czy komediowo - spo│eczne znane z Seksmisji. S▒ te┐ horrory, jak m.in. wielokrotnie odÂwie┐ane Wzgˇrza maj▒ oczy - gdzie dosz│o do tego, ┐e nakrŕcane s▒ remake'ki kolejnych czŕÂci. Czyli zapotrzebowanie na tak▒ tematykŕ jakie jest ;-).

  A my mamy co o czym mo┐e ju┐ kto z Was s│ysza│, a mo┐e i nie. To krˇtkometra┐owy, amatorski film pochodz▒cy z kraju odpornych na upadki telefonˇw komˇrkowych, oraz u┐ytecznych, choŠ drogich mebli - czyli z Finlandii.

  Produkcja ta nosi, mo┐e trochŕ dziwny tytu│ - Kuolleiden talvi czyli Zima ┐ywych trupˇw. Nie dajcie siŕ jednak zwieŠ pozorom, gdy┐ jest to kawa│ dobrze wykonanego amatorskiego kina postapo.

  Film obszernie zrecenzowa│ - ale zbyt du┐o nie naspojlerowa│ KeniG w tekscie, jaki znalaz│ siŕ w naszym - trochŕ przewietrzonym - dziale Filmy.


  JeÂli kogo zainteresuje ta produkcja, to informujŕ, ┐e mo┐na j▒ - legalnie ;-) - pobraŠ z tego miejsca w sieci www.kapsi.fi/~vesuri/elokuvat/kuolleidentalvi_traileri_eng.htm. Polecamy!

  JednoczeÂnie informujŕ, ┐e z dniem dzisiejszym KeniG do│▒czy│ do elitarnego grona oficjalnych wspˇ│pracownikˇw Trzynastego Schronu :-).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  18 kwietnia 2007
  Fallout 3 - priorytetem Bethesdy - 12:37 - Squonk
  Niczym pierwszy wiosenny skowronek, o to wiadomoŠ jak▒ wczoraj poda│ serwis Gram.pl:

  Firma Bethesda Softworks og│osi│a, ┐e koncentruje wszystkie swoje wysi│ki na produkcji gry Fallout 3. Najprawdopodobniej The Elder Scrolls IV: Oblivion nie doczeka siŕ drugiego dodatku.

  Todd Howard, producent wykonawczy developera Bethesda Softworks, ujawni│ w swoim ostatnim wywiadzie dla serwisu Next-Gen.biz ┐e Shivering Isles by│ jedynym planowanym dodatkiem dla najnowszej ods│ony cyklu Elder Scrolls i bŕdzie musia│ wystarczyŠ wszystkim spragnionym przygˇd w tym Âwiecie. Natomiast dla wszystkich fanˇw ciŕ┐kich post-apokaliptycznych klimatˇw to dobra wiadomoŠ, gdy┐ ca│y zespˇ│ studia mo┐e poÂwiŕciŠ siŕ teraz tworzeniu trzeciej czŕÂci cyklu Fallout. Poni┐ej wypowied╝ Howarda na ten temat.

  "Praktycznie wszyscy pracuj▒ teraz nad trzecim Falloutem. Zaczŕ│o siŕ bez zbŕdnego rozmachu, w trakcie prac do zespo│u dochodzi│y kolejne osoby. Ale teraz, po sko˝czeniu dodatku, wszyscy zajm▒ siŕ tym jednym projektem. Na nim przede wszystkim chcemy siŕ skupiŠ. By│bym bardzo zdziwiony, gdyby Oblivion doczeka│ siŕ jeszcze jednego rozszerzenia". Zapytany o mo┐liwoŠ zlecenia pracy nad dodatkiem innemu studiu, Todd odpowiedzia│ - "Czujemy siŕ odpowiedzialni za marki Elder Scrolls i Fallout i myÂlŕ, ┐e balibyÂmy siŕ powierzyŠ komu innemu zadanie tworzenia czegokolwiek w tych Âwiatach".

  OczywiÂcie ta decyzja mo┐e jeszcze ulec zmianie, jednak jest to bardzo ma│o prawdopodobne. WidaŠ, ┐e Bethesda doskonale zdaje sobie sprawŕ z wielkich oczekiwa˝ fanˇw poprzednich dwˇch czŕÂci tej legendarnej serii gier RPG i nie ma zamiaru ich zawieŠ. Oby tylko przybywa│o studiˇw developerskich z podobnym podejÂciem do swojej pracy.


  Ciekawe co z tego wyniknie. Kolejne "sma┐enie t│uczonego szk│a" czy powoli ale naprzˇd posuwaj▒ce siŕ prace. Tylko pytanie - nad czym? Nad wyobra┐eniem graczy, o kolejnej czŕÂci Fallouta czy nad wystudiowanym przez sztab marketingowcˇw produktem?

  No zobaczymy ;-).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Kube│ek wsparcia dla projektu Afterfall - 12:49 - Squonk
  T▒ informacjŕ umieszczamy na ┐yczenie ekipy Afterfall. Otˇ┐ jeden z ich grafikˇw - 'Krŕ┐eL' bierze udzia│ w konkursie zorganizowanym przez KFC na projekt graficzny kube│ka, do produktˇw jakie tam mo┐na kupiŠ.

  Wystarczy siŕ zarejestrowaŠ i zag│osowaŠ - na projekt nosz▒cy numer 1224.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  19 kwietnia 2007
  Oficjalne forum Fallouta 3 - otwarte - 0:29 - Squonk
  Bethesda otworzy│a nowy dzia│ na swoim forum - poÂwiŕcon▒ grze... Fallout!!! S▒ tam dwie tablice traktuj▒ce ogˇlnie o Falloucie 3 oraz o pozosta│ych czŕÂciach gry.

  Link do: forum Bethesdy.

  Zauwa┐ono na NMA.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Prawie jak Stalker? No mo┐e nie ca│kiem... - 14:51 - Squonk
  Trzynastego kwietnia br. oprˇcz gry S.T.A.L.K.E.R.: Cie˝ Czarnobyla, swoj▒ premierŕ w Polsce mia│a gra wydana przez firmŕ Cenega - You Are Empty.

  Kliknij, by powiŕkszyŠ

  Budzisz siŕ ze Âpi▒czki w nieznanym Ci miejscu. Potykaj▒c siŕ w ciemnoÂciach odkrywasz, ┐e przebywasz w ciemnej, wilgotnej celi, a zewsz▒d dobiegaj▒ nieludzkie krzyki. Na szczŕÂcie w rŕkach Âciskasz wierny karabin, wiŕc kiedy w ciemnoÂci dostrzegasz parŕ oczu, nie zastanawiasz siŕ d│ugo. Podnosisz bro˝, ci▒gniesz za spust i... s│yszysz g│uchy d╝wiŕk - magazynek jest pusty.

  W alternatywnej rzeczywistoÂci Zwi▒zku Radzieckiego lat piŕŠdziesi▒tych, partyjni naukowcy przeprowadzaj▒ szereg eksperymentˇw, ktˇrych zadaniem jest zmiana fizjologii i zdolnoÂci umys│owych ludzi. Ich wynikiem ma byŠ super┐o│nierz, ktˇry bŕdzie sta│ na stra┐y komunizmu. Jednak igranie z cz│owiecze˝stwem nie mo┐e pozostaŠ bez konsekwencji. Pa│aj▒ce ┐▒dz▒ zniszczenia ofiary eksperymentˇw wydostaj▒ siŕ na wolnoŠ i dokonuj▒ prawdziwej rzezi ludnoÂci miast. Ci, ktˇrzy przetrwali, staj▒ siŕ ohydnymi mutantami, ktˇre wa│ŕsaj▒ siŕ bez celu po opuszczonych ulicach.

  W niezwykle dynamicznej grze FPP You Are Empty masz okazjŕ przekonaŠ siŕ na w│asnej skˇrze, co oznacza│ sowiecki totalitaryzm. Walka z mutantami stworzonymi przez szalonych naukowcˇw jest kluczem do rozwi▒zania zagadki komunistycznego imperium. Czy podo│asz temu wyzwaniu?


  Cechy gry:

 • Niepowtarzalna gra FPP, ktˇrej akcja rozgrywa siŕ w sowieckim spo│ecze˝stwie totalitarnym.
 • Fascynuj▒ca i oryginalna fabu│a z kilkoma zako˝czeniami.
 • Wciel siŕ w postaŠ super ┐o│nierza, na ktˇrym dokonywano eksperymentˇw i ktˇry sam ryzykuje zmian▒ w mutanta.
 • Wykorzystuj unikatowe zdolnoÂci i super moce.
 • Niesamowite efekty wizualne i cz▒steczkowe.
 • Oryginalne postacie, charakteryzuj▒ce siŕ zaawansowan▒ sztuczn▒ inteligencj▒.
 • Realistyczny silnik fizyczny.

  Gra You Are Empty zosta│a ca│kowicie spolszczona - napisy oraz dialogi, i jest do nabycia w atrakcyjnej cenie 29,90 z│.
 • Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  20 kwietnia 2007
  Sk▒d to siŕ wziŕ│o w Stalkerze - wyjaÂnienie - 0:11 - Squonk
  No i wszystko - przynajmniej pˇ│oficjalnie siŕ wyjaÂni│o. Otˇ┐ rzekomo "zapo┐yczone" tekstury z gier Half-Life 2 (Valve) czy Doom 3 (id Software), jakie co zosta│y wykryte w grze S.T.A.L.K.E.R.: Cie˝ Czarnobyla pochodz▒ z:

  (...) w rzeczywistoÂci ze standardowego komercyjnego pakietu dla twˇrcˇw gier, ktˇry zosta│ opracowany przez Marlin Studios – firmŕ, z ktˇrej us│ug korzysta zarˇwno Valve, jak i THQ oraz wiele innych przedsiŕbiorstw, miŕdzy innymi Electronic Arts, Konami czy Epic Games.

  Dla ludzi, ktˇrzy zarzucali GSC Game World naruszenie praw autorskich, kluczowym argumentem by│a nazwa jednego pliku: IMP_Light, co wed│ug nich bezpoÂrednio wskazywa│o na „zapo┐yczenie” z Dooma 3. W rzeczywistoÂci nazwa IMP okaza│a siŕ skrˇtem od Impact Light, co w ┐aden sposˇb nie │▒czy siŕ z produkcj▒ id Software.


  Czyli "Janek nie ma powodˇw by siŕ gniewaŠ", ┐e kto mu "gwizdn▒│ lupa" ;-). ChoŠ przyda│oby siŕ, aby - wydawaŠ by siŕ mog│o - takie nudne informacje techniczne, by│y w jaki sposˇb publicznie ukazywane, przez twˇrcˇw gier.

  Zauwa┐ono na NMA.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Oficjalna strona Fallout 3 - 0:11 - Squonk
  Pomarudzŕ trochŕ i powiem, ┐e informacja ta jest nadal t▒ z gatunku "sma┐enia t│uczonego szk│a" :-P. No ale od czego trzeba zacz▒Š - i tak Bethesda po oficjalnym forum, otworzy│a oficjaln▒ stronŕ Fallouta 3.

  Kliknij, by powiŕkszyŠ

  Nie spodziewajcie siŕ jaki przeciekˇw z prac nad gr▒, za to przygotujcie siŕ na przysz│oŠ!!!. W ko˝cu od czego trzeba zacz▒Š ;-).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Nowe wdzianko FMC - 13:47 - Squonk
  Za│oga serwisu Fallout Modding Centre po reaktywacji strony ostro wziŕ│a siŕ do pracy. Po ca│ej masie nowoÂci, przysz│o zmierzenie siŕ z powiedzeniem, ┐e "co to za szewc co boso chodzi" ;-). Tym szewcem jest Jargo, ktˇry pisze:

  Ostatnio mia│em trochŕ czasu, postanowi│em wiŕc zrobiŠ jaki tymczasowy, ale bardziej Falloutowy layout strony. Czy mi siŕ uda│o, mo┐ecie zobaczyŠ sami. MyÂlŕ, ┐e jak na robotŕ programisty to wyszed│ znoÂnie. Wszelkie uwagi i zg│oszenia b│ŕdˇw mile widziane.

  Adres serwisu >>> Fallout Modding Centre
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  21 kwietnia 2007
  Ogrodnik z New Dawn - 19:04 - Squonk
  Po prezentacji na pocz▒tku kwietnia "sympatycznego" szczurka, dzi ekipa New Dawn przedstawia nam postaŠ jednego z NPC'ˇw:

  Jak dotychczas odwiedzaj▒cy nasz▒ stronŕ mieli okazjŕ zapoznaŠ siŕ ze stylistyk▒, w jakiej przedstawione zostan▒ kreatury, lecz na temat postaci nie powiedzieliÂmy zbyt wiele. Rendery zwierz▒t daj▒ pewne pojŕcie o bestiariuszu New Dawn, ale co do bohaterˇw niezale┐nych nie mo┐na zbyt wiele wywnioskowaŠ. Žwiadomi tego faktu prezentujemy postaŠ ogrodnika, gdy┐ na jego przyk│adzie doskonale widaŠ szczegˇ│owoŠ procesu koncepcyjnego, jakiemu poddawane s▒ nawet ma│o znacz▒ce jednostki. Zachŕcamy do odwiedzenia naszej galerii, ktˇra z wolna staje siŕ doŠ reprezentatywnym zbiorem.

  Kliknij, by powiŕkszyŠ
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  22 kwietnia 2007
  Liga Fallout Tactics - 21:23 - Squonk
  Polscy gracze Fallout Tactics wyszli z inicjatyw▒ stworzenia europejskiego "laddera FT" w najwiŕkszej lidze gier multiplayer w Europie: Electronic Sports League. Aby poprzeŠ powstaj▒cego laddera wystarczy zarejestrowaŠ siŕ na ESL i pisaŠ posty w tym topicu.

  Czym jest ESL?

  ESL jest najwiŕksz▒ i najdynamiczniej rozwijaj▒c▒ siŕ lig▒ gier multiplayer w Europie. Gracze rywalizuj▒ o cenne nagrody i presti┐ zwyciŕzcy w prawie ka┐dej istniej▒cej grze multiplayer. Electronic Sports League to miejsce kreuj▒ce gwiazdy i fankluby, to miejsce, w ktˇrym cyber atleci zyskuj▒ presti┐ i uznanie za wytrwa│oŠ w d▒┐eniu do perfekcji, styl ┐ycia, umiejŕtnoÂci oraz poÂwiŕcenie w osi▒ganiu mistrzostwa.

  Electronic Sports League sk│ada siŕ, podobnie jak w pi│ce no┐nej, z lig narodowych, w ktˇrych o prymat walcz▒ pomiŕdzy sob▒ gracze i dru┐yny krajowe oraz miŕdzynarodowej, gdzie w pucharach mistrzowskich spotykaj▒ siŕ najlepsi z ca│ej Europy wy│onieni w poszczegˇlnych ligach narodowych.

  Aby rozpocz▒Š przygodŕ z rywalizacj▒ ligow▒ w Twoj▒ ulubion▒ grŕ po prostu wybierz interesuj▒cy Ciŕ kraj i podejmij wyzwanie!


  News powsta│ w oparciu program wymiany z serwisem Wasteland
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Nowa ksi▒┐ka - cz੠druga - 21:24 - Squonk
  To dopiero drugi tekst jaki nades│a│ do nas Fufacz, ale mo┐na go Âmia│o nazwaŠ "poszukiwaczem ciekawych tytu│ˇw", o ktˇrych nawet ja pierwszy raz s│yszŕ. Gwoli Âcis│oÂci nale┐y jednak dodaŠ, ┐e specjalizujŕ siŕ polskiej literaturze fantastycznej ;-).

  Cˇ┐ takiego mamy od Fufacza? To opis opowiadania "Nie mam ust a muszŕ krzyczeŠ", napisanego przez Harlana Ellisona.

  Tekst znajduje siŕ w lekko odÂwie┐onym dziale Ksi▒┐ki.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  24 kwietnia 2007
  Zmiany w Rozrywce - 23:15 - Squonk
  Zako˝czy│em zmiany w trzeciej - flagowej czŕÂci dzia│u ROZRYWKA - podrozdziale Post i nuklearna MUZYKA.

  Od dzi dostŕp do informacji zawartych w tym dziale, zosta│ w prosty - jak s▒dzŕ - sposˇb uproszczony. Dodatkowo da│em tam opisy dwˇch p│yt: "Radio K.A.O.S." oraz "When The Wind Blows".
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  28 kwietnia 2007
  Nowa ksi▒┐ka - cz੠trzecia - 1:20 - Squonk
  Haa!!! I nast▒pi│a ostra walka o prymat schronowego lauru "poszukiwacza ciekawych tytu│ˇw" :-).

  Otˇ┐ Psidog podes│a│ nam opis trzytomowej serii "Kr▒g walki", napisanej przez Anthony Piers'a.

  Tekst jak zawsze w takim przypadku znajdujŕ siŕ w dziale Ksi▒┐ki.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  29 kwietnia 2007
  S│owo na niedzielŕ - cz੠trzecia - 21:15 - Squonk
  Wyj▒tkowy ten miesi▒c kwiecie˝ - skoro w nim na Trzynastym Schronie a┐ dwa razy pojawia siŕ miesiŕczne podsumowanie prac w serwisie. No ale nie rozwijajmy dalej "marketingowego be│kotu kreuj▒cego rzeczywistoŠ" i podsumujmy mijaj▒cy miesi▒c :-).

  1) Prima Aprilis >>> Tegoroczne ┐arty, mocno nawi▒zywa│y swoj▒ tematyk▒ do otaczaj▒cej nas rzeczywistoÂci. No ale ile razy mo┐na by│o poruszaŠ kwestiŕ Fallouta 3 - i tego czy powstanie czy te┐ nie. Zw│aszcza, ┐e... ale o tym poni┐ej :-)

  A co do samych ┐artˇw - to no cˇ┐ - ale ┐yjemy w takiej rzeczywistoÂci, ┐e "┐art" mo┐e staŠ siŕ obowi▒zuj▒cym prawem, a prawo...

  2) Po okresie zawieszenia powrˇci│ serwis Fallout Modding Centre - doskona│e miejsce dla wszystkich, ktˇrzy chc▒ zg│ŕbiŠ "techniczne" aspekty dzia│ania Falloutˇw.

  Rˇwnie┐ strona twˇrcˇw Awakena z powrotem pojawi│a siŕ w sieci. JednoczeÂnie zespˇ│ Vault-Tec Games - bo o nim tu jest mowa - przyst▒pi│ do dalszych prac nad Darkfallem.

  3) Trzynastego kwietnia, polsk▒ premierŕ mia│a gra S.T.A.L.K.E.R.: Cie˝ Czarnobyla. Wszelkie w▒tpliwoÂci dotycz▒ce renderˇw w tej grze zosta│y wyjaÂnione, a sama gra spotka│a siŕ z ciep│ym i pozbawionym wiŕkszych rozczarowa˝ odbiorem.

  4) Do za│ogi Trzynastego Schronu zosta│ przyjŕty nowy wspˇ│pracownik - KeniG, ktˇrego ciekawe zainteresowanie filmowe, bardzo rozszerzy│y nasze spojrzenie na tematykŕ postapo :-).

  5) Pojawi│a siŕ fanowska inicjatywa dotycz▒ca za│o┐enia europejskiej ligi Fallouta Tactics. Chcecie wesprzeŠ t▒ inicjatywŕ - wystarczy zarejestrowaŠ siŕ na Electronic Sports League - a swoje wsparcie "udzieliŠ" tutaj.

  6) No i "last - but not least" - Bethesda poinformowa│a o rozpoczŕciu prac nad Falloutem 3. Wybaczcie mi brak entuzjazmu - ale bŕd▒c wspˇ│autorem sporego artyku│u o pracach nad poprzednim Falloutem 3/Van Burenem - mam do tej tematyki spory dystans.

  Jak na razie jest "tylko" dostŕpna oficjalna strona gry Fallout 3. A co tam jest - to zobaczcie sami, oraz przygotujcie siŕ na przysz│oŠ... ;-)

  O zmianach jakie zosta│y wprowadzone w naszym serwisie ju┐ nie bŕdŕ pisa│ - jak zawsze zreszt▒ by│o ich sporo. Dodam tylko, ┐e jest nowa sonda - ktˇrej tematyka porusza dzia│anie naszego informacyjnego kana│u RSS.

  Wiŕcej, o tym co pisa│o siŕ w miesi▒cu kwietniu na Trzynastym Schronie, dowiecie siŕ z naszego Archiwum. Polecam!!!
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  <<Niusy

  X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer