<<Niusy
03 stycznia 2007
Mod do Civ3 - wersja beta - 11:55 - Squonk
O tym projekcie ostatni raz pisaliÂmy w kwietniu 2005 roku. DziÂ, cytuj▒c za No Mutants Allowed informujemy, ┐e mod do gry Cywilizacja III jest dostŕpny w wersji beta. Tak mˇwi o tym jego twˇrca Thorgrimm:

Moi drodzy, nadszed│ czas na opublikowanie bety. Nie jest uko˝czona, ale jest stabilna i grywalna. Je┐eli chcecie zobaczyŠ ten mod, to zagrajcie, rˇbcie notatki i przyÂlijcie swoje uwagi. Do zgrania s▒ dwa pliki: g│ˇwny plik moda oraz muzyka. Zast▒pi│em muzykŕ i d╝wiŕki t│a muzyk▒ z Fallout i specjalnie przygotowanym odg│osem wiatru potr▒caj▒cego metalowe puszki.

Je┐eli nie chcecie zmieniaŠ muzyki, skasujcie lub zmie˝cie nazwŕ pliku music.txt w g│ˇwnym katalogu text scenariusza. Instalujecie moda rozpakowuj▒c na dysk C:. Je┐eli Cywilizacja jest zainstalowana pod inn▒ Âcie┐k▒, musicie j▒ poprawiŠ. Wymagany jest dodatek Conquests oraz najnowsza │ata, czyli wersja 1.22


Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ
Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ

Strona/forum Fallout: Rebirth of Civilization.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

06 stycznia 2007
Nowa ksi▒┐ka - 1:17 - Squonk
Fufacz podes│a│ nam do dzia│u Ksi▒┐ki opis nowej lektury. To "Opiekun snu" autorstwa Vondy McIntyre.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Prace konserwacyjne na serwerze - 23:37 - Squonk
Przez jaki czas forum Trzynastego Schronu bŕdzie nieczynne. A to w zwi▒zku z:

(...) pracami konserwacyjnymi maj▒cymi miejsce na naszym serwerze, dzisiaj w nocy, ok. 1.00 cz੠dzia│ˇw Wortalu bŕdzie niedostŕpna przez pewien czas. Tymczasowo zamkniŕte bŕd▒ tak┐e fora dyskusyjne. Przepraszamy za niedogodnoÂci.

Athlann
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 stycznia 2007
Forum znˇw dzia│a - 21:48 - Squonk
Zgodnie ze wczeÂniejszymi zapowiedziami, prace na serwerach Phoenixa zosta│y uko˝czone. Nie znaczy to jednak, ┐e wszystko zosta│o do ko˝ca zrobione. Mamy jednak nadziejŕ, ┐e wszelkie drobne niedogodnoÂci zwi▒zane g│ˇwnie z dzia│aniem Forum, zostan▒ szybko rozwi▒zane :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

08 stycznia 2007
Atomowo - iranowo - 2:11 - Squonk
W naszym serwisie dawno nie poruszaliÂmy kwestii zwi▒zanych z tzw. "Âwiatow▒ sytuacj▒ atomow▒" w kontekÂcie broni j▒drowej. Opisywanie kolejnych rezolucji ONZ nawo│uj▒cych Iran lub Korŕ Pˇ│nocn▒, do przestrzegania rezolucji poprzednio na│o┐onych, jest dobre na materia│ nowych odcinkˇw Lataj▒cego cyrku Monthy Pythona (jeÂli takowe mia│yby kiedy powstaŠ). Nasz serwis mimo, tego czy owego, jest jednak powa┐nym przedsiŕwziŕciem, i omawiane dzia│alnoÂci ONZ pozostawmy zawodowym komikom i im podobnym ;-).

Co nie znaczy, ┐e nie bŕdziemy zajmowaŠ siŕ ciekawszymi aspektami tych politycznych przepychanek, ktˇre czy tego chcemy czy nie, mocno zahaczaj▒ o polityczny kontekst zawi▒zania siŕ historii Fallouta.

Otˇ┐, tygodnik Sunday Times doniˇs│ o istnieniu tajnych izraelskich planˇw ataku na instalacje nuklearne w Iranie. OczywiÂcie w│adze Izraele wszystkiemu zaprzeczy│y, z tym ┐e dokonano to w sposˇb, znany z reklam pewnego piwa - "mrugaj▒c okiem". A i sam▒ informacjŕ mo┐na uznaŠ, za tzw. "przeciek kontrolowany", w ktˇrym pos│a˝cami nie s▒ przedstawiciele w│adzy, ale dziennikarze. Na ktˇrych w razie czego, zawsze mo┐na wszystko zrzuciŠ, t│umacz▒c to z│▒ wol▒, albo zwyk│ym wÂcibstwem. W│adze Iranu w osobie rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych Mohammeda-Ali Hosseiniego, od razu stwierdzi│y, ┐e: "Jakikolwiek atak na Iran poci▒gn▒│by za sob▒ dobitn▒ reakcjŕ". Jednym s│owem - przepychanek medialnych ci▒g dalszy. Warto by siŕ jednak zastanowiŠ, w jaki sposˇb taki prewencyjny atak mˇg│by zostaŠ przeprowadzony. OczywiÂcie przy za│o┐eniu, ┐e zosta│ by on w ca│oÂci wykonany si│ami izraelskimi, z ewentualnym logistycznym zabezpieczeniem Stanˇw Zjednoczonych.

7 czerwca 1981 roku lotnictwo Izraela przeprowadzi│o operacjŕ pod kryptonimem "Opera" (tak┐e jako "Babylon" lub "Operacja Ofra"), polegaj▒c▒ na konwencjonalnym zbombardowaniu irackiego OÂrodka Bada˝ J▒drowych w Al Tuwaitha. ú▒czona z tym miejscem nazwa Osirak to okreÂlenie reaktora tam zainstalowanego, sprowadzonego z Francji. Termin przeprowadzenie akcji wybrano w ostatniej chwili, gdy┐ wed│ug doniesie˝ wywiadu izraelskiego, wkrˇtce mia│o rozpocz▒Š siŕ │adowanie paliwa do reaktora. A Izrael d▒┐y│ do wykonania ataku zanim to nast▒pi, gdy┐ obawiano siŕ, ┐e w jego wyniku mog│oby dojŠ do rozleg│ego ska┐enia radioaktywnego. Co na pewno spowodowa│oby mocn▒ reakcjŕ Âwiatowej opinii publicznej. Do przeprowadzenia ataku wybrano 8 samolotˇw F-16A. Os│onŕ powietrzn▒ mia│o stanowiŠ 8 samolotˇw F-15A.

Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ

Samoloty "obwieszone" ponad miarŕ paliwem i uzbrojeniem, niepokojone przez nikogo przelecia│y obszar Arabii Saudyjskiej, i nadal nie wykryte wesz│y w obszar powietrzny Iraku, gdzie wykona│y swoje zadanie. Reaktor zosta│ doszczŕtnie zniszczony, magazyn paliwa, znajduj▒cy siŕ w odleg│oÂci 100 metrˇw od niego, pozosta│ nietkniŕty. Dziŕki temu nie dosz│o do radioaktywnego ska┐enia terenu. Izraelskie straty to uszkodzone dwa F-16A przez ogie˝ artylerii przeciwlotniczej. Co nie przeszkodzi│o w bezpiecznym powrocie samolotˇw na lotniska. Podsumowuj▒c, powy┐sza operacja by│a jedn▒ z najlepiej przygotowanych i najskuteczniejszych akcji lotniczych, przez co atomowe plany rz▒du Saddama Husseina zosta│y definitywnie zako˝czone. Co nie przeszkodzi│o mu rozwijaŠ prac nad broni▒ chemiczn▒...

Kliknij, aby powiŕkszyŠ

A czy w dzisiejszych realiach przeprowadzanie takiej akcji na Iran by│oby mo┐liwe? Pomijaj▒c aspekt polityczny, uwa┐am, ┐e tak. Wed│ug Sunday Timesa izraelskie lotnictwo planuje zaatakowanie ira˝skiego obiektu naprowadzanymi laserowo rakietami, ktˇrych g│owice maj▒ zdolnoŠ penetrowania betonu. W wydr▒┐one rakietami korytarze zosta│yby wrzucone bomby atomowe o niewielkiej mocy, nie przekraczaj▒cej jednej piŕtnastej mocy bomb u┐ytych w Hiroszimie i Nagasaki. Ich podziemne wybuchy spowodowa│yby jedynie niewielkie ska┐enie radioaktywne. Izrael posiada odpowiednie samoloty przystosowane do wykonania tej misji - d│ugodystansowe myÂliwce bombarduj▒ce F-15I.

Kliknij, aby powiŕkszyŠ

Zak│adaj▒c, ┐e dokonano by "cichego" uzupe│nienia paliwa w powietrzu, zabezpieczonego przez lotnictwo USA, operacja wydaje siŕ mo┐liwa do udanego przeprowadzenia. Nawet jeÂli konieczny by│by oblot Arabii Saudyjskiej i powrotne l▒dowanie w Iraku, kontrolowanym przez wojska ameryka˝skie.

Tylko jest jedno ale, co ka┐e s▒dziŠ, ┐e ca│y ten plan mo┐e byŠ g│oÂnym pomrukiem Izraela, d▒┐▒cym do utemperowania atomowych ambicji Iranu. To u┐ycie po raz pierwszy od zako˝czenia II wojny Âwiatowej, broni j▒drowej. Nawet jeÂli mia│y by to byŠ │adunki o ma│ej mocy wyposa┐one w g│owice taktyczne. Przeprowadzenie tej akcji, "z│ama│oby" pewne tabu - jeÂli tak to mo┐na okreÂliŠ - na u┐ycie broni j▒drowej na Âwiecie. A co by siŕ sta│o po tym dalej, to ju┐ lepiej nie myÂleŠ.

Zdjŕcia samolotˇw pochodz▒ z serwisu Airliners.net
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

10 stycznia 2007
Koszulki z Falloutem - 2:36 - Squonk
18 grudnia ubieg│ego roku, zaprezentowaliÂmy informacjŕ o mo┐liwoÂci nabycia koszulek nawi▒zuj▒cych do Fallouta. No w│aÂnie - nawi▒zuj▒cych - a nie maj▒cych w sobie, co co tworzy ˇw specyficzny klimat tej wspania│ej serii.

Zauwa┐yli to rˇwnie┐ przedstawiciele sklepu, ktˇry je sprzedaje, i postanowili wyjŠ tym w▒tpliwoÂciom naprzeciw. Otˇ┐, jest mo┐liwoŠ wykonania metod▒ sitodruku, na dobrej gatunkowo koszulce takiego nadruku, ktˇry bŕdzie odpowiada│ wiŕkszoÂci fanom. Problemem jest jedynie ustalenie jaki to ma byŠ projekt, aby jak najwiŕcej fanˇw serii (i klimatˇw) mog│o go zaakceptowaŠ. A przez to promowaŠ swoj▒ ulubion▒ grŕ na zewn▒trz.

Debata na ten temat trwa ju┐ na forum Shamo, pojawi│a siŕ te┐ na naszym schronowym forum w TYM TEMACIE. JeÂli macie jakie propozycje, pomys│y, ktˇre w rozs▒dny sposˇb spe│ni▒ uwarunkowania, jakie ten projekt posiada, to proszŕ, wypowiedzcie siŕ w tej sprawie.

Dyskusja: Koszulka z Fallouta, ocena tej ktˇra jest i pytanie jak▒ byÂcie chcieli
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 stycznia 2007
Og│oszenie drobne - 2:15 - Squonk
Buszuj▒c w sieci natkn▒│em siŕ na forum (doŠ zaniedbane zreszt▒), ludzi ktˇrzy sugeruj▒, ┐e s▒ "sojuszem Trzynastego Schronu", wykorzystuj▒c przy tym nasze grafiki. Dlatego te┐, chcia│bym poinformowaŠ, ┐e nie mamy z nimi nic wspˇlnego i nie wspieramy ich w ┐aden sposˇb. Co innego, gdyby to by│ jaki fanklub czy kˇ│ko sympatykˇw serwisu ;-).

Nie ma rˇwnie┐ czego takiego jak klan FT o nazwie Trzynasty Schron, choŠ by│y w zamierzch│ej przesz│oÂci plany jego utworzenia... A jedynymi osobami, ktˇrzy mieli i maj▒ prawo korzystaŠ z tej nazwy, to dawni i obecni cz│onkowie naszej redakcji :-).

Umieszczam tŕ informacjŕ, aby zwrˇciŠ uwagŕ, na radosn▒ twˇrczoŠ "kopistˇw" i innych "po┐yczaczy lupˇw". Takie osobniki, nie fatyguj▒ siŕ nawet, by zg│osiŠ siŕ o pozwolenie na u┐ycie rzeczy zamieszczonych na naszej stronie, ktˇra ma s│u┐yŠ - Wam - czytelnikom. O pewnym bardziej jaskrawym przypadku takiego procederu, ktˇry - o zgroza - zdarzy│ siŕ w ramach dzia│ania polskiej sceny Fallouta, napiszŕ niebawem ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

14 stycznia 2007
Nowy artyku│ o Falloucie 3 - 1:42 - Squonk
Wspˇ│czesne metody prowadzenia debaty publicznej, zakrad│y siŕ tak┐e na nasz serwis. Najpierw trzeba podaŠ ma│y przeciek, aby po jakim czasie, kiedy atmosfera ulegnie podgrzaniu, umieÂciŠ ow▒ oczekiwan▒ wiadomoŠ... Ale spokojnie - ┐adnych agentˇw ani teczek nie bŕdziemy tu ujawniaŠ ;-).

W dziale Artyku│y umieÂci│em rzecz, ktˇra oryginalnie ukaza│a siŕ w czerwcowym numerze czasopisma CD Action (06/2006). Jest to artyku│ napisany przez Athlanna oraz Squonka "Fallout 3 - Niespe│niony sen". Powsta│ on w ramach wspˇ│pracy naszego wortalu Phoenix z tym czasopismem.

Decyzjŕ aby go tutaj umieÂciŠ przyspieszy│o pewne niemi│e zdarzenie, ktˇre nast▒pi│o pod koniec ubieg│ego roku. Korzystaj▒c z wolnego czasu, postanowi│em zag│ŕbiŠ siŕ w lekturŕ nowego zina, o tematyce postapo - falloutowej, ktˇry w za│o┐eniach mia│ byŠ odpowiedzi▒ na pojawienie siŕ Reaktora (tak, chodzi o ten zin z "wulgarn▒" nazw▒).

Jakie┐ by│o moje wielkie zdziwienie (i narastaj▒cy niesmak), kiedy podczas lektury artyku│u (pe│nym zreszt▒ ortograficznych gu│), ktˇry jest "tematem numeru", w czytanym tekÂcie odkrywa│em coraz wiŕcej przerobionych fragmentˇw z naszego tekstu do CD Action. I nie chodzi│o tu o fakty zwi▒zane z histori▒ Fallouta 3 (bo wiadomo, ┐e te bŕd▒ wszŕdzie takie same), ale o u┐ycie przeze mnie specyficznych s│ˇw i zwrotˇw, oraz o rozplanowanie poszczegˇlnych jego fragmentˇw. Lektura tego artyku│u, napisanego przez osobŕ bŕd▒c▒ redaktorem naczelnym owego zina, sprawi│a, ┐e odechcia│o mi siŕ dalej w to zag│ŕbiaŠ.

I co dalej w zwi▒zku z tym? A nic! :-P Niesmak ca│ej tej sytuacji pozostawi│em sobie do strawienia, │agodz▒c go piosenk▒ Paw│a Kukiza "Nie gniewaj siŕ Janek" - o po┐yczaniu i przerabianiu fragmentˇw szeroko pojŕtych wytworˇw intelektualnych ;-).

A Wam - czytelnikom - przedstawiam za oryginaln▒, nie przerabian▒, nie "samplowan▒" wersjŕ artyku│u "Fallout 3 - Niespe│niony sen". ChoŠ nie ma tam ┐adnych nowych szczegˇ│ˇw dotycz▒cych prac na Falloutem 3, to polecam go zw│aszcza tym, ktˇrzy nie kupuj▒ czasopisma CD Action.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 stycznia 2007
Mapa z lokacjami z Fallouta - 0:04 - Squonk
W dziale Galeria umieÂci│em mapŕ Stanˇw Zjednoczonych, na ktˇr▒ nanios│em lokacje z serii Fallout: Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics oraz Fallout 3/Van Buren. Nie ma tam wszystkich lokacji znanych z gier/materia│ˇw projektowych, a tylko te ktˇre maj▒ swoje geograficzne odpowiedniki. Takie miejsca jak Blask czy Gˇra Cheyenne, zaznaczy│em sugeruj▒c siŕ informacjami o istnieniu w tych miejscach zamkniŕtych terenˇw rz▒dowych b▒d╝ wojskowych.

Mapa ma przede wszystkim charakter dydaktyczny, maj▒cy pokazaŠ na jakim, rzeczywistym obszarze Stanˇw Zjednoczonych rozgrywa siŕ akcja serii Fallout.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Obrazek z racji swojej du┐ej rozdzielczoÂci, najlepiej zapisaŠ na dysku i dopiero wtedy przegl▒daŠ :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 stycznia 2007
Nowe opowiadanie - nareszcie!!! - 23:29 - Squonk
Po d│ugim okresie czasu, do naszego dzia│u Opowiadania trafi│o nowe opowiadanie "Ob│ŕdny rycerz" napisane przez Kwiatmen'a666.

W kanonie opowiada˝ z gatunku przyjŕ│o siŕ, ┐e ich bohaterowie to ludzie walcz▒cy o wy┐sz▒ sprawŕ, szukaj▒cy sprawiedliwoÂci. Tacy do ktˇrych mo┐emy poczuŠ jak▒ sympatiŕ. Powy┐szy tekst, jest przeciwny tym "poprawnie politycznym" za│o┐eniom, gdy┐ jego bohaterem jest...
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

21 stycznia 2007
EPA - mod - 0:32 - Squonk
Trzynasty Schron wzbogaci│ siŕ o nowego moda do Fallouta 2 o nazwie Fallout2: EPA Mod v. 1.01 PL. Jego autorem jest Chris Parks, a polsk▒ wersjŕ jŕzykow▒ wykonali Cubik i Zdzisiu - dobrze znani przedstawiciele Shamo Community :-).

Mod dodaje lokacjŕ EPA, ktˇrej nie doko˝czyli autorzy gry. Mo┐na go pobraŠ z naszego dzia│u PLIKI. Ja za przypominam, ┐e przed instalacj▒ tego programu nale┐y dok│adnie zapoznaŠ siŕ z plikiem readme PL.txt umieszczonym w spakowanym pliku z modem.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

22 stycznia 2007
Zwierzaki z New Dawn - 12:07 - Squonk
O to pierwszy news w tym roku, jaki og│osi│a ekipa projektu New Dawn:

(...) »ywimy nadziejŕ, ┐e bŕdzie to udany rok zarˇwno dla was - fanˇw naszego projektu, jak i dla nas - twˇrcˇw New Dawn. Jak ju┐ zapewne zauwa┐yliÂcie, w materia│ach jakie prezentujemy stawiamy na wieloaspektowoŠ. Nie inaczej bŕdzie i tym razem. Prezentujemy szkice koncepcyjne dwˇch kreatur, zamieszkuj▒cych rˇ┐ne ekosystemy. Co wiŕcej, mamy podstawy by s▒dziŠ, ┐e nie tylko ucieszycie oczy, ale i ukoicie nerwy, gdy┐ przenieÂliÂmy siŕ na jeden z najszybszych i najbardziej stabilnych serwerˇw w Polsce.

Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 stycznia 2007
Info - na powa┐nie - 20:32 - Squonk
Dokona│em ma│ego uaktualnienia naszego dzia│u INFO, przy okazji co nowego tam dodaj▒c. S▒ to adresy kontaktowe trzech pa˝stwowych instytucji: Pa˝stwowej Agencji Atomistyki, Agencji Bezpiecze˝stwa Wewnŕtrznego oraz Agencji Wywiadu.

Dlaczego?

Od razu wyjaÂniam, ┐e Trzynasty Schron nie bierze udzia│u w "wojnie z terroryzmem" (cokolwiek to ma znaczyŠ), nie tropimy te┐ szpiegˇw przemycaj▒cych miniaturowe bomby j▒drowe. A zarazem dzwonienie tam z informacjami, w stylu ┐e: "mˇj kot od dwˇch dni nic nie je i siŕ dziwnie Âwieci" albo, ┐e "do s▒siada przyjechali jacy ciemni na twarzy i co tam robi▒", jest g│upie i niedorzeczne, a przede wszystkim prawnie Âcigane i karane.

Celem tego jest przede wszystkim podniesienie ÂwiadomoÂci obywatelskiej naszych czytelnikˇw i zwrˇcenie im uwagi, ┐e Âwiat w ktˇrym ┐yjemy, mimo oznak normalnoÂci coraz bardziej g│upieje. ObyÂmy, zachowali w nim jednak umiar i zdrowy rozs▒dek. A przy okazji mieli ÂwiadomoŠ dzisiejszych zagro┐e˝ i potrafili do nich racjonalnie podejŠ :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

25 stycznia 2007
Og│oszenie drobne - numer 2 - 11:21 - Squonk
Ca│y czas trwaj▒ pracŕ na naszym forum jak i na pozosta│ych czŕÂciach Phoenix Forum. Zosta│y naprawione takie rzeczy (ktˇre szczerze mˇwi▒c lekko mnie ju┐ dra┐ni│y) jak cytaty i statystyki wyÂwietle˝. W kolejce jest jeszcze szybka edycja, avatary i sondy.
Nie zmienia to jednak faktu, ┐e wygl▒d forum po ca│oÂciowych modernizacjach nabra│, ┐e tak powiem "imponuj▒cej funkcjonalnoÂci" :-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

WieÂci o Fallout 3 - 16:14 - Squonk
Mˇwi▒c szczerze pisanie o pracach nad nowym Falloutem 3 jest jak prˇba zwiŕkszenia s│odkoÂci herbaty przez jej nieustanne mieszanie, albo te┐ jak... No niewa┐ne ;-). Otˇ┐ jak poda│ serwis GRY - OnLine, cytuj▒c za czasopismem Official Xbox Magazine - uwaga!!! - "prace nad Falloutem 3 trwaj▒".

Ju┐ widzŕ jak dziennikarze zajmuj▒cy siŕ grami komputerowymi, podobnie jak ich koledzy z Sejmu, a┐ pŕdz▒ na urwanie g│owy i emocjonuj▒ siŕ to donios│▒ wiadomoÂci▒.
Z tego samego czasopisma jaki czas potem pojawi│a siŕ kolejna wiadomoŠ, bŕd▒ca powo│aniem siŕ na s│owa Todda Howarda z Bethesdy, ktˇr▒ cytujŕ w ca│oÂci:

„Prace nad Fallout 3 zaczŕliÂmy pod koniec roku 2004. Do czasu uko˝czenia Obliviona przy projekcie pracowa│o jedynie oko│o dziesiŕciu osˇb. W tej chwili jednak wiŕksza cz੠naszej za│ogi skupi│a siŕ na tym tytule. Czy pobo┐nym ┐yczeniem jest ch੠wypuszczenia go na next-genie Microsoftu? Skoro gra u┐ywa silnika Gamebryo (tego samego co Elder Scrolls IV) byŠ mo┐e nie. JeÂli obiecamy, ┐e tytu│ ten bŕdzie rˇwnie olbrzymi i otwarty na pomys│y graj▒cego co Oblivion, mo┐emy za│o┐yŠ, ┐e zapotrzebowanie na Fallouta 3 (na Xboxa 360) bŕdzie ogromne(...) Wkrˇtce bŕdziemy zapewne gotowi by pokazaŠ go Âwiatu”.

Czyli mo┐na zinterpretowaŠ to, ┐e Fallout 3 jest przygotowany na platformŕ Xbox. A to ju┐ pozostawiŕ bez komentarza ;-).

Materia│y do newsa pochodz▒ z forum Shamo
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

26 stycznia 2007
Dwa lata Afterfall - 0:42 - Squonk
Na pocz▒tku by│ projekt gry o swojskiej nazwie Bur┐uazja. W ubieg│ym roku projekt przyj▒│ nazwŕ Afterfall i tak ju┐ mu zosta│o :-). Prace powoli posuwaj▒ siŕ naprzˇd, choŠ przed ekip▒ piŕtrz▒ siŕ rˇ┐ne trudnoÂci obiektywne. O to co mˇwi o tym szef projektu Intoxicate:

Ju┐ od dwˇch lat jesteÂmy z Wami. Podoba nam siŕ tutaj i mamy zamiar zostaŠ jeszcze d│u┐ej. Wci▒┐ siŕ rozwijamy i wci▒┐, z roku na rok, stajemy siŕ coraz silniejsi.

Žledz▒c doniesienia o pracach nad Falloutem 3, coraz bardziej mocniejsze staje siŕ przekonanie, ┐e Âwiate│kiem w tunelu mog▒ byŠ w│aÂnie takie projekty jak powy┐szy Afterfall, ale i Forlorn World oraz New Dawn.

Artyku│ podsumowuj▒cy dwulecie prac nad Afterfall'em przeczytacie na stronie projektu. Polecamy!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

P│ynie Wis│a, p│ynie - 13:12 - Squonk
Portal wiadomosŠi.o2.pl cytuj▒c za "Dziennikiem" poda│ dzi wiadomoŠ o odtajnionych dokumentach "Operacji Wis│a". Wynika z nich, ┐e przez 20 lat na terytorium Polski znajdowa│a siŕ radziecka bro˝ atomowa. W przypadku wybuchu wojny miŕdzy Uk│adem Warszawskim a pa˝stwami NATO, Ludowe Wojsko Polskie mia│o u┐yŠ 178 │adunkˇw (liczba cytowana za "Dziennikiem" - rˇwnie dobrze mog│o by to byŠ 180 ;-)) atomowych, atakuj▒c wybrane cele w Europie Zachodniej.

Teczka operacji "Wis│a" znalaz│a siŕ wÂrˇd materia│ˇw Uk│adu Warszawskiego odtajnionych w zesz│ym roku przez ministra obrony narodowej. S▒ tam dokumenty, z ktˇrych po raz pierwszy dowiadujemy siŕ, ile g│owic przechowywano na naszym terytorium. Z materia│ˇw wynika tak┐e, ┐e w przypadku wojny g│owice i bomby j▒drowe bŕd▒ przekazane Ludowemu Wojsku Polskiemu. Wytypowane polskie jednostki rakietowe i lotnicze mia│y wzi▒Š udzia│ w zmasowanym uderzeniu j▒drowym na europejskie pa˝stwa NATO.

"Dziennik" informuje, ┐e wÂrˇd materia│ˇw operacji "Wis│a", ktˇre obecnie znajduj▒ siŕ w IPN, jest porozumienie z 25 lutego 1967 r. zawarte w Moskwie przez ministra obrony PRL Mariana Spychalskiego i ministra obrony narodowej ZSRR marsza│ka Andrieja Grieczkŕ. W│aÂnie ta umowa przewidywa│a umieszczenie magazynˇw broni nuklearnej w Polsce. Sk│ady wybudowano w latach 1967 - 1970 w Templewie niedaleko Trzemeszna Lubuskiego, Brze╝nicy-Kolonii ko│o Jastrowia oraz Podborsku niedaleko Bia│ogardu. Polska sfinansowa│a budowŕ, Moskwa mia│a wy│▒czne prawo u┐ytkowania magazynˇw.

By│y to prawdziwe twierdze chronione przez jednostki specnazu i zamaskowane tak, ┐e z satelitˇw wygl▒da│y jak pagˇrki poroÂniŕte lasem. Ka┐dy kompleks mˇg│ pomieÂciŠ 120 ┐o│nierzy oraz 60 oficerˇw i technikˇw.


Ca│oŠ tego niusa nie jest zaskoczeniem dla kogoÂ, kto choŠby pobie┐nie Âledzi│ zagadnienia zwi▒zane z wojskiem i politycznymi aspektami z nim zwi▒zanym. Sytuacja powy┐ej opisana przypomina trochŕ stan z prze│omu lat 50/60 ubieg│ego wieku, kiedy to Wielka Brytania, nie posiadaj▒c w│asnych rakiet do przenoszenia broni j▒drowej korzysta│a z pomocy Stanˇw Zjednoczonych. Na terenie wschodniej Anglii znajdowa│y siŕ bazy z szeŠdziesiŕcioma wypo┐yczonymi ameryka˝skimi rakietami Thor o zasiŕgu 2414 km. Pociski by│y sterowane rŕcznie i obs│ugiwane przez jednostki RAF'u, jednak g│owice j▒drowe pozostawa│y pod stra┐▒ USA. Rakiety Thor by│y obs│ugiwane wspˇlnie - za│oga sk│ada│a siŕ z oficera RAF'u, kontroluj▒cego odpalenie, oraz oficera USAF'u, ktˇry odpowiada│ za poÂwiadczenie operacji. Obaj musieli jednog│oÂnie uzgadniaŠ odpalenie ka┐dego pocisku. Rakiety Thor by│y na wyposa┐eniu Wielkiej Brytani w latach 1958 - 1963.

Kliknij, aby powiŕkszyŠ

A jak to przebiega│o w Polsce? W przypadku pociskˇw rakietowych nie odnalaz│em ┐adnych materia│ˇw informuj▒cych o tym. Mo┐na wiŕc za│o┐yŠ, ┐e jest to jaka kaczka dziennikarska albo te┐ fakt istnienia takich instalacji mia│ miejsce, jednak Polacy nie mieli z tym nic wspˇlnego. St▒d te┐ brak jakichkolwiek dokumentˇw u strony polskiej.
Natomiast o mo┐liwoÂciach przenoszenia bomb lotniczych jest du┐o informacji w rˇ┐nych, nowych, publikacjach dotycz▒cych polskiego lotnictwa wojskowego. Otˇ┐ w 1964 roku Polska otrzyma│a od Zwi▒zku Radzieckiego samoloty myÂliwsko - bombowe Su-7. Z dostarczonych samolotˇw utworzono trzy eskadry znajduj▒ce siŕ 5 "Pomorskim" Pu│ku Lotnictwa MyÂliwsko-Szturmowego w Bydgoszczy.

Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ

Grupa pilotˇw i technikˇw zosta│a przeszkolona w Zwi▒zku Radzieckim w zakresie bojowego u┐ycia broni j▒drowej. Piloci trenowali technikŕ bombardowania z lotu wznosz▒cego na ma│ej wysokoÂci, pos│uguj▒c siŕ bomba imitacyjn▒. Taktyczna bomba atomowa o nazwie 6U-57 przenoszona by│a na lewym wŕ╝le podkad│ubowym, na drugim za podwieszano dodatkowe zbiorniki paliwa (tak samo na skrzyd│ach).

Dzi mo┐na spojrzeŠ na te sprawy z ch│odnego dystansu, jakiego nie posiadaj▒ co niektˇrzy m│odzi historycy, ktˇrzy chc▒ zrobiŠ szybk▒ karierŕ naukow▒, szermuj▒ has│ami o "zaprzedaniu siŕ Moskwie" i jakoby rzekomym niepolskim bycie naszego wojska. Sytuacja w tamtych czasach by│a o wiele bardziej skomplikowana i wynika│a ona w│aÂnie z owego podporz▒dkowaniu siŕ ZSRR, ale te┐ i prˇbom uzyskania jak najwiŕkszej autonomicznoÂci. Nale┐y tu przypomnieŠ o planach ekipy Edwarda Gierka, wyprodukowania w latach 70'ch przez Polskŕ w│asnej bomby atomowej. Sposˇb w jaki sprawa by│a "utr▒cana" daje wiele do myÂlenia, w temacie gry interesˇw w tamtych czasach.

Dziŕkujemy Wolframowi za podanie cynku o tym newsie :-).

Zdjŕcia pochodz▒ z serwisu Airliners.net
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

27 stycznia 2007
Trzeci numer Reaktora - errata - 16:29 - Squonk
Ekipa pracuj▒ca na zinem "Reaktor" wypuÂci│a lekko poprawion▒ wersjŕ swojego Âwietnego dzie│a. Poprawki jakich dokonano wynika│y z poÂpiechu, ktˇry towarzyszy│ pracom nad trzecim numerem. Po prostu zbli┐a│y siŕ Âwiŕta, a nowy numer zina mia│ byŠ dobrym prezentem w zwi▒zku z powy┐szym ;-).

Poprawiony numer "Reaktora" jest dostŕpny w naszej plikowni.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

29 stycznia 2007
Wietrzenie w ciekawych questach - 23:38 - Squonk
Dzia│ Ciekawe Questy dotycz▒ce Fallouta Tactics, podda│em ma│ej modernizacji. Informacje tam zamieszczone, ustawi│em wed│ug kolejnoÂci w jakiej wykonuje siŕ kolejne misje w grze. Doda│em te┐ ma│▒ informacjŕ, nades│an▒ przez N3S'a.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

31 stycznia 2007
Stalker ju┐ na przedp│aty - 11:59 - Squonk
Sklep gram.pl w swoim newsletterze rozsy│a informacjŕ, ┐e mo┐na ju┐ sk│adaŠ zamˇwienia przedpremierowe na grŕ S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Wed│ug informacji podawanych przez sklep, realizacje zamˇwie˝ rozpoczn▒ siŕ w kwietniu 2007 roku. Cena to 119,90 PLN.

Warto tu mo┐e przypomnieŠ, ┐e S.T.A.L.K.E.R. to gra akcji i FPS z elementami RPG, ktˇrej akcja toczy siŕ w niedalekiej przysz│oÂci na terenie ska┐onego Czernobyla.

Rok 2006. DwadzieÂcia lat po katastrofie w Czernobylu ma tam miejsce kolejny wybuch - istniej▒ pog│oski, ┐e przeprowadzano tam tajemnicze eksperymenty. Promieniowanie radioaktywne sieje spustoszenie: ludzie i zwierzŕta ulegaj▒ mutacjom, wystŕpuj▒ liczne anomalie i przera┐aj▒ce zjawiska. Wojsko zabezpiecza obszar w promieniu 30 kilometrˇw tworz▒c zamkniŕt▒ i doskonale strze┐on▒ Strefŕ. Dwa lata pˇ╝niej z niewiadomych przyczyn nastŕpuje kolejny wybuch. Po kilku latach do Strefy docieraj▒ stalkerzy - Âmia│kowie poszukuj▒cy artefaktˇw, dziwnych przedmiotˇw i skarbˇw, ktˇre chŕtnie kupuj▒ przerˇ┐ne organizacje. Gracz wciela siŕ w stalkera przemierzaj▒cego Strefŕ w poszukiwaniu tego typu przedmiotˇw. Musi eliminowaŠ wszystkich, ktˇrzy stan▒ mu na drodze i stanowi▒ zagro┐enie. Inni stalkerzy s▒ dla niego konkurencj▒, ale mo┐na z nimi wspˇ│pracowaŠ i handlowaŠ.

Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ
Kliknij, aby powiŕkszyŠ Kliknij, aby powiŕkszyŠ
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer