<< Nowiny | << Archiwum nowin
15 listopada 2005
Atomˇwki spadn▒ i na nas? - 1:07 - Squonk
O bie┐▒cej sytuacji politycznej w naszym kraju na Trzynastym Schronie nie piszemy. G│ˇwnie dlatego, ┐e ka┐dy z naszych czytelnikˇw ma w│asne pogl▒dy na te sprawy, a my nie chcemy tu niczego komu narzucaŠ (┐e o tematyce naszego serwisu nie wspomnŕ ;-) ). Jest jednak sprawa, na ktˇr▒ warto zwrˇciŠ uwagŕ. Otˇ┐ w swoim expose, premier Kazimierz Marcinkiewicz wypowiedzia│ s│owa:

"Zale┐y nam na objŕciu Polski tak zwanym trzecim cz│onem MDI (tarczy przeciwrakietowej)”.


WyjaÂniaj▒c w skrˇcie - chodzi o to aby na terenie Polski powsta│y ameryka˝skie bazy wojskowe, wyposa┐one w sprzŕt do Âledzenia b▒d╝ te┐ przechwytywania balistycznych rakiet kontynentalnych, potencjalnie wystrzelonych przez tzw. "pa˝stwa zbˇjeckie". Ca│y projekt ameryka˝skiej ”tarczy antyrakietowej” jest pochodn▒ projektu ”Gwiezdnych wojen”, usilnie lansowanych przez administracjŕ prezydenta Ronalda Reagana, w latach osiemdziesi▒tych ubieg│ego wieku.
Po oÂwiadczeniu premiera Marcinkiewicza w mediach podniˇs│ siŕ du┐y szum, nad ktˇrym nie bŕdziemy siŕ pochylaŠ. Warto jednak zdaŠ sobie przy tej okazji sprawŕ, ┐e Polska nie jest pa˝stwem ”gdzie tam na ko˝cu Âwiata”. W przypadku powa┐niejszego i potencjalnego Âwiatowego konfliktu atomowego, nasz kraj by│by pewnym celem dla strony przeciwnej. A ju┐ na pewno, jeÂli takie instalacje powsta│yby na terenie Polski. Gdy┐ wed│ug wszelkich strategii u┐ycia broni j▒drowej, g│ˇwnymi celami dla pociskˇw j▒drowych s▒ wojskowe instalacje nuklearne. Ofensywne - jak wyrzutnie rakietowych pociskˇw j▒drowych (jeÂli oczywiÂcie dane pa˝stwo jeszcze je posiada), ale przede wszystkim defensywne. Czyli stacje radarowe czy innego typu urz▒dzenia, ktˇre teoretycznie mog▒ powstaŠ na terenie Polski.
Ciekawe wiŕc, kto bŕdzie mieszka│ w pobli┐u takich tajnych, militarnych miejsc? ;-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer