<< Nowiny | << Archiwum nowin
14 kwietnia 2011
Stopie˝ zagro┐enia Fukushimy zostanie podniesiony do 7? - 20:39 - nie wiem
PromieniotwˇrczoŠ
Wed│ug non profitowej organizacji prasowej w kraju kwitn▒cej wiÂni (Kyodo Japo˝ska Komisja ds. Bezpiecze˝stwa Nuklearnego oceni│a, ┐e elektrownia Fukushima emitowa│a ponad 10 tys. terabekereli radioaktywnych zanieczyszcze˝ na godzinŕ przez pewien czas. JeÂli jest to prawda, to poziom zagro┐enia radiologicznego powinien zostaŠ ustanowiony na siedem w siedmiostopniowej skali (gdzie siedem jest najwy┐szym punktem skali). Do tej pory siedem punktˇw osi▒gnŕ│a katastrofa w Czarnobylu w roku 1986. Natomiast obecny stopie˝ zagro┐enia, ktˇry zosta│ og│oszony przez japo˝ski rz▒d, czyli 5, by│ osi▒gniŕty w 1979 roku w Three Mile Island w USA.

Wed│ug Miŕdzynarodowej Skali Wydarze˝ Nuklearnych i Radiologicznych stopie˝ siˇdmy odpowiada emisji do Ârodowiska ponad dziesiŕciu tysiŕcy terabekereli radioaktywnego jodu 131. Haruki Madarame, prezes japo˝skiej komisji, twierdzi, ┐e taki w│aÂnie poziom emisji utrzymywa│ siŕ przez kilka godzin. Komisja zbada│a tak┐e skumulowan▒ dawkŕ promieniowania, ktˇra przekroczy│a roczny limit jednego milisiwerta w obszarach oddalonych o ponad 60 kilometrˇw na pˇ│nocny zachˇd i 40 kilometrˇw na po│udnie i po│udniowy zachˇd od elektrowni. W strefie dwudziestu kilometrˇw wokˇ│ elektrowni wartoŠ ta waha siŕ od jednego do stu milisiwertˇw. A w pierÂcieniu od 20 do 30 kilometrˇw wynosi poni┐ej 50 milisiwertˇw.

Na razie stopie˝ zagro┐enia w dalszym ci▒gu wynosi 5.

Polskie ╝rˇd│a internetowe nie spe│niaj▒ podstawowych warunkˇw sztuki i profesjonalizmu dziennikarskiego (oraz prawdopodobnie ┐ywi▒ nieudolnych i zwyczajnie g│upich dziennikarzy i innych darmozjadˇw), dlatego warto podaŠ jedynie link do wspomnianej ju┐ agencji prasowej Kyodo. JeÂli nie orientujesz siŕ czym jest siwert, przeczytaj Pomiary promieniowania - artyku│ Jima Cojonesa.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer