<< Nowiny | << Archiwum nowin
01 grudnia 2017
Dark - niezwyk│y serial z elektrowni▒ j▒drow▒ w tle - 22:19 - Rodrrik
Ilustracja do nowiny 'Dark - niezwyk│y serial z elektrowni▒ j▒drow▒ w tle'
Czy kultura ameryka˝ska jest t▒ najlepsz▒?

JeÂli spojrzymy na reklamy, programy telewizyjne, Internet czy repertuar serwowany nam przez multipleks, to mo┐emy dojŠ do wniosku ┐e tak. Taki obraz rzeczywistoÂci prˇbujŕ siŕ nam kreowaŠ. Nie rzadko przez to, i┐ za wiŕkszoŠ wymienionych wy┐ej czynnikˇw s▒ odpowiedzialne Stany Zjednoczone, z ameryka˝sk▒ propagand▒, stylem bycia, ┐ycia czy wychowania. Dziŕki globalizacji zatracamy odrŕbnoŠ naszych kultur, regionalnych, ale tak┐e krajowych. Tym samym wystawiaj▒c siŕ na zewnŕtrzne kszta│towanie, ktˇre w konsekwencji prowadzi do │atwiejszego sterowania t│umem. JeÂli popkultura jest jedna na ca│y Âwiat, to powoli wchodz▒ca do niej propaganda zaatakuje globalnie, nie lokalnie.

Co mo┐emy z tym zrobiŠ?

Na przyk│ad to co nasi zachodni s▒siedzi. Tworz▒c Âwiatowe produkcje we w│asnym jŕzyku.

Dark to opowieŠ umiejscowiona we wspˇ│czesnych Niemczech. Zaginione dzieci zmuszaj▒ cztery rodziny do wspˇ│pracy i poszukiwania odpowiedzi. Pogo˝ za prawd▒ ujawnia skrywane od pokole˝ tajemnice, ktˇre nigdy nie powinny ujrzeŠ Âwiat│a dziennego Sprawy powoli nabieraj▒ nadprzyrodzony obrˇt. A wszystko to dzieje siŕ w cieniu przeznaczonej do likwidacji elektrowni atomowej. Produkcja bez ameryka˝skiego patosu, z niemieck▒ kultur▒, zachowaniem i byciem. Prawdziwa i naturalna, a dziŕki temu jeszcze bardziej przera┐aj▒ca.

Zainteresowani?

Tak!

Dzi odby│a siŕ premiera pierwszego sezonu na platformie Netfilx. Niestety rynek rz▒dzi siŕ swoimi prawami, i tylko tam mo┐ecie zobaczyŠ t▒ niezwyk│▒ produkcjŕ. Czy warto? O tym mo┐ecie przekonaŠ siŕ sami uruchamiaj▒c bezp│atny miesi▒c korzystania z tej platformy.


Za pomoc i pomys│ na nowinŕ dziŕkujemy ounisowi.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer