<< Nowiny | << Archiwum nowin
08 pa╝dziernika 2008
UE dorzuci trzy grosze do mostu energetycznego z Litw▒ - 17:21 - Ulyssaeir
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development) przeznaczy spore Ârodki pieniŕ┐ne na budowŕ mostu energetycznego pomiŕdzy Polsk▒ a Litw▒ w ramach programu „miŕkkiego l▒dowania”, ktˇry ma zostaŠ wdro┐ony jednoczeÂnie z nieuchronnym, zbli┐aj▒cym siŕ zamkniŕciem litewskiej elektrowni atomowej Ignalina. Bez wsparcia ze strony Unii Europejskiej, kraj ten czeka│by ogromny kryzys, ktˇry na wiele lat rzuci│by gospodarkŕ Litwy na kolana. Warto jednak wspomnieŠ, ┐e gdyby nie UE Litwa wcale nie musia│aby zamykaŠ Ignaliny, przynajmniej nie ju┐ teraz – „ale to ju┐ detal” – zamkniŕcie obiektu by│o jednym z warunkˇw przyst▒pienia Litwy do Unii Europejskiej.

Usytuowany w Londynie EBOR, ktˇry administruje miŕdzynarodowym funduszem na rzecz za│agodzenia konsekwencji zako˝czenia eksploatacji Ignaliny przeznaczy│ ponad 6.25 mln PLN na studium wykonalnoÂci, ktˇre zajmie siŕ precyzowaniem finansowego, technicznego, technologicznego i terytorialnego planowania takiego przedsiŕwziŕcia, oraz badaniem jego ewentualnych skutkˇw dla Ârodowiska naturalnego. Zgodnie z wstŕpnymi za│o┐eniami, most ten ma mieŠ zdolnoŠ przesy│u 1000 MW, co powinno pozwoliŠ na transmisjŕ 8 TWh rocznie.

Jak deklaruj▒ przedstawiciele banku, g│ˇwnym celem tych dzia│a˝ ma byŠ integracja obszaru ba│tyckiego z europejsk▒ sieci▒ energetyczn▒ oraz zapewnienie bezpiecze˝stwa i stabilnoÂci energetycznej po zamkniŕciu starzej▒cej siŕ elektrowni Ignalina. Przypominamy, ┐e w 2004 roku zamkniŕto jeden z dwˇch blokˇw tej si│owni. Od ponad 2 lat prowadzone s▒ rˇwnie┐ rozmowy w gronie krajˇw nadba│tyckich nale┐▒cych do Wspˇlnoty w sprawie budowy na Litwie nowej elektrowni, ktˇra zrekompensuje brak kluczowej w tym regionie elektrowni. Do krajˇw ktˇre maj▒ wesprzeŠ budowŕ nowego projektu nale┐y m.in. tak┐e i Polska.

JosÚ Manuel Barroso, obecnie przewodnicz▒cy Komisji Europejskiej powiedzia│ w ubieg│ym miesi▒cu, ┐e Unia Europejska zrobi:

„(...) wszystko co mo┐emy, w ramach naszych kompetencji by pomˇc Litwie i by upewniŠ siŕ, ┐e osi▒gnie ona bezpiecze˝stwo energetyczne”

Dyrektor bezpiecze˝stwa nuklearnego w EBOR Vince Novak doda│, ┐e dzia│ania w tej sprawie musz▒ byŠ prowadzone z dobrym wyczuciem jej pilnoÂci i znaczenia.

Fundusz Wsparcia dla ko˝cz▒cej w 2009 roku okres u┐ytkowania elektrowni ruszy│ 7 lat temu. Od tego czasu przeznaczono ponad 623 mln EUR – kwota ta pochodzi│a zarˇwno z bud┐etu UE jak i zosta│a ofiarowana przez kraje indywidualnie.

Črˇd│o:
Nucnet
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer