<< Nowiny | << Archiwum nowin
18 czerwca 2011
Nie tylko o reaktorach - 9:21 - Jerzy
Žwiat Nauki
Energetyka j▒drowa wzbudza ostatnio skrajne emocje. Katastrofa w Fukushimie zaogni│a podzia│y. Z jednej strony s│ychaŠ wezwania do likwidacji atomowych elektrowni, podsycane doniesieniami o nadu┐yciach podczas eksploatacji i nieudolnoÂci przy usuwania skutkˇw katastrofy. Z drugiej strony s│ychaŠ opinie, ┐e skoro taki skrajny - zafundowany nam przez naturŕ - test, nie doprowadzi│ do kataklizmu, to wszystko jest w porz▒dku. Dochodz▒ do tego grupowe interesy i lokalne polityczne rozgrywki, ktˇre skutecznie zaciemniaj▒ obraz.

Przyk│adowe pytania. Czy projektowana u nas elektrownia to Âlepa uliczka w ktˇr▒ w│azimy poniewczasie, kiedy inni siŕ z niej wycofuj▒ (decyzja Niemcˇw)? Niebezpieczna i kosztowna zabawka oczekiwana od dawna przez atomowe lobby? Czy te┐ szansa na odsuniŕcie widma energetycznego kryzysu i nadrobienia opˇ╝nienia technologicznego? W dodatku mniejszym kosztem - wobec przewidywanego zastoju na rynku?

W Žwiecie Nauki, (czerwiec 2011) kilka technicznych, ciekawych i niejednoznacznych doniesie˝ z tej dziedziny, ktˇre sk│oni│y mnie do poszperania tu i ˇwdzie. Chronologicznie i krˇtko, trzy nowiny- o tym co by│o, jest i bŕdzie (albo i nie). Mˇwi▒c cynicznie - ka┐dy mo┐e znale╝Š argumenty na poparcie swoich ugruntowanych przekona˝.

Nowy sarkofag
Poniewa┐ pozosta│oÂci po reaktorze w Czarnobylu nadal silnie promieniuj▒, a prowizoryczna, 25-letnia, konstrukcja mo┐e siŕ rozlecieŠ nawet przy niewielkim trzŕsieniu ziemi, w 2007 roku podjŕto decyzjŕ o budowie nowej os│ony. Kosztowny (2,1 mld dolarˇw), sfinansowany przez 29 krajˇw, projekt jest gotowy, (10-minutowa animacja). Francuska firma Novarka zamierza zako˝czyŠ budowŕ imponuj▒cej konstrukcji w ci▒gu trzech lat, a nastŕpnie pod jej os│on▒, przy u┐yciu robotˇw, rozebraŠ i unieszkodliwiŠ stary sarkofag i resztki reaktora.

Bezpieczniejsze reaktory
W Stanach , po trzydziestoletniej przerwie, powstaje nowy reaktor budowany przez Southern Company, w pobli┐u Augusta w Georgii. Kolejne w planach. Wszystkie maj▒ mieŠ pasywne systemy ch│odzenia, dzia│aj▒ce - w razie awarii - bez pr▒du i koniecznoÂci ludzkiej interwencji, przez 72 godziny (tylko, czy a┐?). Nie znaczy to, ┐e nowa konstrukcja AP-1000 (bardzo obszerny opis w portalu Energetyka J▒drowa) nie budzi kontrowersji.

Hybrydowy reaktor
Gruba warstwa paliwa wyÂcie│aj▒ca Âciany komory reaktora i kapsu│ki z deuterem i trytem w centrum. Inicjowana laserem (lub polem magnetycznym) fuzja uruchamia proces rozszczepienia j▒der atomowych w paliwie. Tak w najwiŕkszym skrˇcie mo┐na przedstawiŠ projekt z National Ignition Facility, w kalifornijskim Livermore. Obiecuj▒ca, oszczŕdna koncepcja. SprawnoŠ siŕgaj▒ca 90% redukuje dwudziestokrotnie zapotrzebowanie na paliwo. Samego paliwa nie trzeba wzbogacaŠ, wiŕcej- paliwem mog▒ byŠ radioaktywne odpady z dzisiejszych konwencjonalnych elektrowni j▒drowych, co znacz▒co zmniejsza problem sk│adowania odpadˇw. Do rozwi▒zania pozostaje d│uga lista problemˇw naukowych, technicznych i ekonomicznych. W sam raz na najbli┐sze 20 lat. Oficjalny optymizm Edwarda Mosesa, dyrektora oÂrodka, kontrastuje z niezale┐nymi opiniami.

Wiŕcej - nie tylko na temat reaktorˇw - we wspomnianym numerze miesiŕcznika, ktˇry tym razem sponsorowany jest przez litery ARPA-E, jak energia i energetyka. Wystarczy dok│adniej spojrzeŠ na ok│adkŕ. Nie tylko artyku│y, ale i linki dla bardziej dociekliwych. Polecam, choŠ niektˇre propozycje to raczej ewolucja, a nie rewolucja.


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer