<< Nowiny | << Archiwum nowin
26 lipca 2009
Filmowar tegotygodniowy - 22:30 - nie wiem
Kolejny tydzie˝ ma siŕ ku ko˝cowi, coraz mniej czasu pozostaje do zako˝czenia wakacji, a pogoda (bo trzeba o niej przecie┐ tradycyjnie wspomnieŠ) raz jest lepsza, a raz gorsza. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak zasi▒Š przed telewizorem i niedzielny wieczˇr spŕdziŠ na Šwiczeniu zdolnoÂci manualnych kciuka. Co bŕdzie mo┐na zobaczyŠ dzisiaj i jutro w kolorowym pudle – o tym na ko˝cu nowiny. A teraz zabierzmy siŕ za zaleg│y przegl▒d filmowy (z ma│ym urozmaiceniem w postaci papierowego produktu kultury)Film stawiaj▒cy na biblijn▒ wizjŕ apokalipsy (albo i jej tani▒ przerˇbkŕ), Legion doczeka│ siŕ pierwszej promocyjnej grafiki. W newsie na Quiet Earth zobaczycie kilka dziwnych zdjŕŠ, ktˇre wygl▒daj▒ na fotosy z planu zdjŕciowego oraz dwie grafiki z uzbrojonym w pistolet maszynowy i nˇ┐ anio│em.

Upadek ostatniego anio│a oznacza dla ludzkoÂci rozpoczŕcie walki. Skrzydlaci stracili wiarŕ w ludzi i przybywaj▒ na Ziemiŕ, nios▒c apokalipsŕ. Jedyn▒ nadziej▒ mieszka˝cˇw trzeciej planety od S│o˝ca jest grupa nieznajomych, ktˇra utkwi│a w barze na pustyni oraz archanio│ Micha│ (grany przez Paula Bettany’ego). W filmie pojawi▒ siŕ: Paul Bettany (Piŕkny Umys│, Kod daVinci), Adrienne Palicki (Friday Night Lights, goÂcinnie w CSI), Tyrese Gibson (Transformers, WyÂcig Žmierci), Doug Jones (Srebrny Surfer w Fantastycznej Czwˇrce oraz Abe Sapien w Hellboyu) i re┐yser Scott Stewart (wspˇ│pracowa│ przy Sin City, Harrym Potterze oraz Iron Manie).

SlashfilmKorea˝ski film o zombiakach, sk│adaj▒cy siŕ z czterech krˇtkometra┐ˇwek re┐serowanych przez innych ludzi, nosz▒cy tytu│ Neighbour Zombie, doczeka│ siŕ trailera.

Historia zaczyna siŕ wraz z ekologiczn▒ katastrof▒, ktˇra prowadzi do wybuchu epidemii. Choroba zmienia ludzi w zombie, ktˇre bŕd▒ braŠ udzia│ w morderczych walkach przeciwko ┐ywym. Ale ludzie nie zamierzaj▒ byŠ elementem jad│ospisu ┐ywych trupˇw. Uzbrojeni agenci oraz pewien wiŕzie˝ zabijaj▒ niezliczone hordy zombie. Skazaniec jest niezwyciŕ┐ony, a jego zdumiewaj▒ca si│a przera┐a potwory.

Trailer na YT, news na QE.Ciekawa wizja zag│ady zostanie zaprezentowana w ksi▒┐ce Charlie Higson’a pt. The Enemy. Pogr▒┐aj▒ca Londyn epidemia choroby dotyka tylko doros│ych, skazuj▒c dzieci na walkŕ o przetrwanie w Âwiecie, ktˇry jeszcze do niedawna nie by│ a┐ tak wrogi.

Kiedy nastŕpuje epidemia, ka┐dy policjant, polityk – ka┐dy doros│y – zostaje zainfekowany. SzczŕÂliwi umieraj▒ do razu. Pozostali staj▒ siŕ szale˝cami, s▒ zdezorientowani lub popadaj▒ w stan apatycznego oczekiwania.
Jedynie dzieci poni┐ej czternastego roku ┐ycia przetrwa│y i musz▒ walczyŠ o przetrwanie. DoroÂli, ktˇrzy ┐yj▒, s▒ g│odni…

Skoro to ksi▒┐ka, to dlaczego jest o niej wspomniane w newsie o filmach? Powˇd jest prosty, chocia┐ naci▒gany – na stronie powieÂci mo┐ecie zapoznaŠ siŕ z filmowym trailerem.A teraz co dla mieszka˝cˇw Stanˇw Zjednoczonych (nie stanowi▒ najwiŕkszego odsetka odwiedzaj▒cych Schron, ale trochŕ ich jest ;-P). Chrysalis, do ktˇrego scenariusz pisze os│awiony autor ksi▒┐ek o tematyce science fiction, Ray Bradbury to kolejny postapokaliptyczny film. Znamy ju┐ jego datŕ premiery – bŕdzie mia│a miejsce 5 listopada tego roku. Film bŕdzie dostŕpny poprzez us│ugŕ On Demand u dostawcˇw kablowych takich jak Time Warner, Charter oraz Bright House. Daty premiery u pozosta│ych dostawcˇw, takich jak Comcast, czy dostawcy satelitarni, zostan▒ og│oszone w najbli┐szym czasie.

Na stronie filmu znajdziecie trailer.
QEW sieci pojawi│ siŕ te┐ trailer do produkcji Extinction: The G.M.O. Chronicles. Angielskojŕzyczny film jest krŕcony w Niemczech. Z uwagi na przyd│ugi opis filmu i ograniczone zasoby czasowe, odeÂlŕ Was w to miejsce w celu jego przyswojenia w wersji angielskiej. W Cicho Ziemnym newsie zobaczycie tak┐e trailer.Pierwszego trailera doczeka│ siŕ te┐ obiecuj▒cy obraz pt. The Book of Eli. Oto i on:
Ostatnia z przedstawionych dzisiaj produkcji to film argenty˝skiego re┐ysera Luisa Ortegi pt. Dirty Sands. Z galeri▒ zdj੠z filmu okreÂlanego jako „apokaliptyczny obraz, ktˇrym grupa ocala│ych wyrusza w podrˇ┐, ktˇra zmusi ich do zmierzenia siŕ z w│asnymi demonami, marzeniami i tŕsknot▒ za chŕci▒ ratowania w│asnej skˇry” zapoznacie siŕ tutaj.Tym morderczym sposobem powoli zmierzamy do ostatniej czŕÂci tegotygodnowego przegl▒du filmowego. Chwal▒c Atom za to, ┐e ju┐ ko˝czŕ pisaŠ, zerknijcie jeszcze tylko na propozycje filmˇw, ktˇre mo┐ecie obejrzeŠ dzisiaj (a w│aÂciwie jutro) w telewizji.

Na pierwszy ogie˝ idzie film Vampire Hunter D: »▒dza krwi, ktˇry zostanie wyemitowany dzisiaj w nocy (czyli ju┐ w poniedzia│ek) o godzinie 1:55 na kanale Ale kino!. Oto jego opis. Pi੠minut potem na CANAL+Film zobaczycie Mg│ŕ, bŕd▒c▒ ekranizacj▒ powieÂci Stephena Kinga. Natomiast jutro o dziesi▒tej wieczorem staniecie przed trudnym wyborem – ogl▒daŠ Jestem Legend▒ na HBO, Nowy, wspania│y Âwiat na TVN 7, czy SOS Dla Ziemi: JaÂniejsza Ziemia na Discovery Science. O ile w odrzuceniu trzeciej pozycji mo┐e pomˇc jej powtˇrka o trzeciej w nocy, o tyle pomiŕdzy dwoma pierwszymi musicie wybieraŠ sami. Rˇwnie┐ jutro, o godzinie 21:00 na kanale TV 4 zostanie wyemitowany film dokumentalny o dociekaniu do ╝rˇde│ ludzkich zainteresowa˝ przysz│oÂci▒ – byŠ mo┐e nie do ko˝ca w klimatach, dlatego informacjŕ o nim podajŕ na samym ko˝cu. Tytu│ filmu to Efekt Nostradamusa.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer