<<Niusy
01 kwietnia 2006
Ju┐ za chwilŕ, ju┐ wkrˇtce - 3:04 - Squonk
Z informacji podanych przez jeden z najwiŕkszych serwisˇw poÂwiŕconym grom cRPG wynika, ┐e najprawdopodobniej ruszy│y pracŕ nad... Arcanum 2. Pierwsze koncept arty lada dzie˝ powinny pojawiŠ siŕ w sieci. Kto siŕ mo┐e zapytaŠ, a co to ma wspˇlnego z falloutow▒ braci▒? Poni┐ej wiŕc fragment z trzynastej czŕÂci Biblii Fallouta, ktˇry powinien wiele wyjaÂniŠ:

"(...) a wtedy trzy miesi▒ce po premierze Arcanum 2, na rynku pojawi siŕ Fallout 3 (...)"

Tekst ten, to mniej wiŕcej dos│owny zapis zak│adu, ktˇrego Âwiadkiem mia│ byŠ Chris Avellone w 2002 roku. Sprawa nie jest jednak b│aha, gdy┐ zosta│a potwierdzona notarialnie w Federalnym Biurze Notarialnym. Co prawda, dzi Fallouta 3 robi▒ zupe│nie inni ludzie. Ale kto wie...

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

02 kwietnia 2006
Naprawdŕ za chwilŕ? - 1:43 - Squonk
Pierwszy kwietnia mamy za sob▒. Na Âwiecie nie wybuch│ ┐aden konflikt j▒drowy, a Fallout 3 jak by│, tak nadal jest w bli┐ej nieokreÂlonych planach produkcyjnych ;-) Tym bardziej te┐ Arcanum 2 (tak naprawdŕ to ono nie jest w ┐adnych planach :-P). I w zwi▒zku z tym, w imieniu Redakcji Trzynastego Schronu sk│adam gratulacjŕ za spostrzegawczoŠ, tym ktˇrzy czytaj▒ nazwy obrazkˇw umieszczanych w niusach!!!! :-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

03 kwietnia 2006
Urodziny Hammera - cz੠2 - 21:18 - Squonk
Dzi Hammer ma swoje urodziny. »ycz▒c mu wszystkiego najlepszego, ┐yczymy te┐ pozytywnego napromieniowania dodaj▒cego si│ w zmaganiu siŕ z przeciwnoÂciami. Czyli np. z niemoc▒, by napisaŠ jakiego niusa ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zgubili klucze do elektrowni atomowej - 22:35 - Sajdon
W elektrowni atomowej Philippsburg (Badenia-Wirtembergia) zginŕ│y klucze, umo┐liwiaj▒ce dostŕp tak┐e do najpilniej strze┐onych obszarˇw tego obiektu. Prokuratura krajowa i policja poinformowa│y, ┐e prowadz▒ w tej sprawie Âledztwo w zwi▒zku z podejrzeniem kradzie┐y.
Gazeta "Stuttgarter Zeitung" donosi, ┐e brak kluczy zauwa┐ono 10 marca. Rozpoczŕto intensywne poszukiwania, ale na prˇ┐no. Dopiero tydzie˝ pˇ╝niej sprawŕ zg│oszono krajowemu resortowi ochrony Ârodowiska, ktˇry z kolei zawiadomi│ policjŕ.
W elektrowni atomowej przyst▒piono do wymiany zamkˇw. Zaostrzono te┐ kontrole osobowe. Operator tego obiektu - Energie Baden - WŘrttemberg AG (EnBW) - oÂwiadczy│, ┐e bezpieczne funkcjonowanie reaktora by│o przez ca│y czas zapewnione.


UruchamiaŠ swoje kontakty za granic▒ - mo┐e uda nam siŕ je znale╝Š zanim zmieni▒ wszystkie zamki? :)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

09 kwietnia 2006
Nowa ods│ona serwisu Wied╝mina - 9:00 - Sajdon
Dzisiaj na naszym Wortalu Phoenix odby│a siŕ premiera nowej ods│ony dzia│u o grze Wied╝min (The Witcher) - www.witcher.phx.pl. Teraz znajdziecie tam przejrzyÂcie uporz▒dkowane materia│y dotycz▒ce najbardziej wyczekiwanej polskiej produkcji cRPG. W imieniu kolegˇw redaktorˇw gor▒co zapraszamy do odwiedzin - zarˇwno tych wszystkich czytelnikˇw, ktˇrzy s▒ zainteresowani losami komputerowej adaptacji twˇrczoÂci Andrzeja Sapkowskiego, jak i po prostu ka┐dego fana dobrych RPG.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

16 kwietnia 2006
New Dawn - kolejny wywiad - 1:03 - Squonk
Na stronie projektu New Dawn pojawi│ siŕ kolejny wywiad dla e-zinu Reset Forever. Szef projektu - S│awomir Szynkowski - przedstawia kolejn▒ porcjŕ szczegˇ│ˇw z postŕpu prac nad gr▒. Dodatkowo te┐, mamy garŠ nowych artworkˇw.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Mit, ktˇry zabija│? - 1:26 - Squonk
W Âwi▒tecznym (15) numerze Polityki ukaza│ siŕ ciekawy wywiad z profesorem Zbigniewem Jaworskim - specjalist▒ z dziedziny nauk nad ska┐eniami promieniotwˇrczymi. Tematem artyku│u jest m.in. awaria w czarnobylskiej elektrowni i reakcja ˇwczesnych w│adz polskich na ni▒. Z jego treÂci mo┐na wyci▒gn▒Š wniosek, ┐e ta sprawa przy nad▒┐aj▒cej siŕ okazji, mog│aby by siŕ staŠ kolejnym powodem do badania rˇ┐nych "komunistycznych uk│adˇw i spiskˇw". Za jako "pocieszaj▒c▒" ciekawostkŕ mo┐na przytoczyŠ fragment wywiadu:

(...)teraz tego typu akcja by│aby niemo┐liwa. Nie mamy przygotowanych zapasˇw jodu w aptekach, sieŠ monitoringu ska┐e˝ promieniotwˇrczych posz│a w rozsypkŕ, a w CLOR (Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej), z powodu braku pieniŕdzy, czeŠ wykwalifikowanych pracownikˇw zosta│a zatrudniona na etatach ochroniarzy!

Fragment artyku│u mo┐na przeczytaŠ TUTAJ, a ca│oŠ jest dostŕpna w papierowej wersji Polityki ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer