<< Nowiny | << Archiwum nowin
28 lutego 2009
Pakista˝ska bro˝ j▒drowa w rŕkach Talibˇw? - 23:30 - nie wiem

Newsa napisa│ Zoor.

O tym, ┐e w Pakistanie dzieje siŕ ╝le, nikomu mˇwiŠ nie trzeba - ot, kolejny bana│ powtarzany jak mantra przez politykˇw i dziennikarzy. Co najmniej od zamachu na by│▒ premier Benazir Bhutto pojawiaj▒ siŕ kolejne doniesienia o wp│ywach muzu│ma˝skich ekstremistˇw na najwy┐szych szczeblach pakista˝skiego wywiadu i ich niejasnej roli w jego przygotowaniu. Skorumpowane i nieudolne w│adze w Islamabadzie przegrywaj▒ w│aÂnie wojnŕ z Talibami w rejonach po│o┐onych przy granicy Afganistanu - w ostatnich dwˇch tygodniach rz▒d w zasadzie skapitulowa│ po niepowodzeniu wielkiej ofensywy, zgadzaj▒c siŕ na wprowadzenie w zbuntowanych prowincjach prawa szariatu w zamian za rozejm, a na domiar z│ego sytuacjŕ zaognia jeszcze bardziej Âwiatowy kryzys gospodarczy.

Zawirowania ekonomiczne, przez ktˇre wielu Pakista˝czykˇw traci pracŕ i Ârodki na utrzymanie, przynosz▒ ze sob▒ znany scenariusz - radykalizacjŕ postaw i pogl▒dˇw politycznych. Chocia┐ w Pakistanie ┐adna to nowoŠ - obdarzani wyolbrzymionym zaufaniem kandydaci do najwy┐szych urzŕdˇw, ktˇrzy zwykle zaraz po ich objŕciu id▒ w Âlady poprzednikˇw, powiŕkszaj▒c tylko rozmiary korupcji, niezwykle szybko staj▒ siŕ "wrogami ludu", ktˇrych nale┐y obaliŠ. Nie inaczej sta│o siŕ w przypadku ekipy obecnego prezydenta - wdowca po Benazir Bhutto, Asifa Alego Zardariego, ktˇrej nie pozosta│o nic innego, jak prosiŠ Zachˇd o pomoc finansow▒ i gospodarcz▒. Prawdopodobnie nikt tymi wo│aniami by siŕ zbytnio nie przej▒│, gdyby nie jeden malutki szczegˇ│ - pakista˝ski arsena│ j▒drowy.

Islamabad doŠ zrŕcznie gra nuklearn▒ kart▒, strasz▒c dojÂciem radykalnych muzu│manˇw (czyt. talibˇw) do w│adzy, jeÂli nie otrzyma wsparcia. Zadari przekonywa│ niedawno, ┐e jedynie sponsorowane przez zagranicŕ inwestycje w najbiedniejszych czŕÂciach kraju mog▒ odwrˇciŠ falŕ radykalizmu przetaczaj▒c▒ siŕ przez kraj, nad ktˇrym powoli traci kontrolŕ. Bior▒c jednak pod uwagŕ, ┐e wspomniane przez prezydenta tereny lez▒ na obszarze objŕtym talibsk▒ rebeli▒, trudno jest wyobraziŠ sobie skuteczne wykorzystanie tych Ârodkˇw. Niemniej jednak, John Kerry, przewodnicz▒cy Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA, prˇbuje przepchn▒Š przez Kongres pakiet pomocowy wartoÂci 7,5 miliarda dolarˇw na najbli┐sze 5 lat. Analitycy ch│odno oceniaj▒ ten pomys│, co, zwa┐ywszy na fakt, i┐ dotychczasowa pomoc ameryka˝ska, przeznaczona g│ˇwnie na modernizacjŕ armii pakista˝skiej, nie przynios│a oczekiwanych rezultatˇw, jednak pewne jest, ┐e Zachˇd zrobi wszystko, ┐eby uchroniŠ Pakistan (a w szczegˇlnoÂci jego arsena│ j▒drowy) przed rewolucj▒ islamsk▒ - skutki pora┐ki na tej linii trudno sobie dzi wyobraziŠ - jednak widmo atomowego grzyba nad ktˇrym z wielkich miast naszej cywilizacji mog▒ jedynie dopingowaŠ do tego, aby w ogˇle nie musia│a zajŠ taka ewentualnoŠ.

»rˇd│o: dziennik.pl
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer