<< Nowiny | << Archiwum nowin
20 kwietnia 2002
Interplay. - 23:46 - DoPr
Prawdopodobnie dzi nie napisa│ bym newsa bo w ten weekend mam zajŕcia na uczelni, ale takich wieÂci raczej nie wolno pomijaŠ, gdy┐ s▒ bardzo wa┐ne i potwierdzaj▒ tylko to, ┐e Interplay jest w tragicznej kondycji (pomijam ju┐ fakt, ┐e takie informacje jeszcze bardziej pewnie pogarszaj▒ sytuacjŕ IPLY). Cytat pierwotnie pochodzi z Yahoo, a znalaz│em go na NMA.

"WASHINGTON -(Dow Jones)- Interplay Entertainment Corp.'s (IPLY) auditor has doubt about the company's ability to continue as a going concern, according to Interplay's annual report filed late Monday with the Securities and Exchange Commission.
"Ernst & Young LLP cites Interplay's recurring losses from operations and its stockholders' and working capital deficits as reasons for this doubt.

This is the first time Ernst & Young has audited Interplay's annual report. Last year's report was audited by Arthur Andersen LLP and didn't contain a statement doubting the company's going concern ability.

In the company's earnings press release on March 11 , Interplay said its ability to continue as a going concern depends on securing external sources of funding to continue operations.

For 2001, Interplay reported a loss from operations of $41.3 million compared with a loss from operations of $8.4 million for 2000."


Dla nie znaj▒cych angielskiego sprˇbujŕ mniej wiŕcej przet│umaczyŠ tylko pocz▒tek (pominŕ te┐ w▒tek o stratach ponad 40 milionˇw w 2001 i 8,4 w 2000)"

W zwi▒zku z dorocznym sprawozdaniem sporz▒dzonym wraz z (jeÂli dobrze przet│umaczy│em) Komisj▒ Papierˇw WartoÂciowych i Dewiz w ostatni poniedzia│ek, Ksiŕgowy Interplay Entertainment Corp. wyrazi│ w▒tpliwoÂci co do zdolnoÂci firmy do bycia prosperuj▒cym przedsiŕbiorstwem

Ernest & Young LLP przytaczaj▒ powracaj▒ce straty Interplay'a z dzia│alnoÂci firmy, jak i od ich akcjonariuszy oraz deficytˇw w obrotach kapita│owych, jako przyczyny swoich w▒tpliwosci.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer