<< Nowiny | << Archiwum nowin
03 kwietnia 2008
Wielki Psiak z Bostonu - 23:42 - Squonk
Pancerze Wspomagane ale przede wszystkim roboty bojowe - to chyba najciekawsze rzeczy z zakresu techniki wojskowej, z jakimi mo┐emy siŕ zetkn▒Š podczas rozgrywki w Âwiecie w Fallouta. Tym bardziej, ┐e bli┐ej im do czasˇw nam wspˇ│czesnych ni┐ do fantastyki.

Prace nad egzoszkieletem bŕd▒cym podstaw▒ budowy namiastki falloutowego Pancerza Wspomaganego trwaj▒ ju┐ od wielu lat. Ale jak siŕ tez okazuje, takowe prace s▒ prowadzone nad robotem mog▒cym byŠ wykorzystanym na polu walki. I to do spraw bardziej przyziemnych ni┐ strzelanie z karabinu. Takiego robota - o nazwie "Big Dog" s│u┐▒cego do celˇw transportowych wykona│a firma Boston Dynamics.

Boston Dynamics - Big Dog

"Big Dog" potrafi przenosiŠ ciŕ┐kie │adunki (do 55 kg), jest odporny na ogie˝... i potrafi pokonaŠ praktycznie ka┐d▒ przeszkodŕ. Wspina siŕ po powierzchniach o nachyleniu do 45 stopni. Przechodzi przez wodŕ, bezproblemowo radzi sobie w Âniegu i b│ocie.

Robot sk│ada siŕ ze stalowego szkieletu, w ktˇrym umieszczony jest jednocylindrowy silnik benzynowy napŕdzaj▒cy system hydrauliczny, komputera oraz jednostki pomiarowej (IMU), ktˇra jest odpowiedzialna rˇwnowagŕ (na bazie laserowych ┐yroskopˇw). Ka┐da z nˇg robota ma trzy niezale┐ne systemy hydrauliczne, ktˇre komunikuj▒ siŕ z komputerem z prŕdkoÂci▒ 500 razy na sekundŕ. To pozwala na natychmiastow▒ reakcjŕ Big Dog na zmiany w otoczeniu - nawet na prˇbŕ przewrˇcenia przez cz│owieka. Urz▒dzenie to zosta│o u┐yte do zbadania podstawowych zale┐noÂci wystŕpuj▒cych pomiŕdzy sterowaniem silnikˇw, kontrol▒ dynamiczn▒ urz▒dzenia, "czuciem" otoczenia a poruszaniem siŕ po nierˇwnym terenie.

Big Dog jest wyposa┐ony w 4 nogi, z ktˇrych ka┐da jest napŕdzana trzema silnikami elektrycznymi. Nogi charakteryzuj▒ siŕ du┐ym zasiŕgiem i przestrzeni▒ robocz▒. Silniki s▒ na tyle mocne, ┐e umo┐liwiaj▒ dynamiczne przemieszczanie siŕ, │▒cznie z ze wspinaniem. Wewnŕtrzny komputer odpowiada za przetwarzanie sygna│ˇw odbieranych z czujnikˇw, kontrolŕ napŕdu i komunikacjŕ. Czujniki robota mierz▒ k▒ty ugiŕcia stawˇw, pr▒d na silnikach, orientacjŕ konstrukcji i kontakt stˇp z pod│o┐em. Big Dog jest wyposa┐ony w specjalny interfejs cz│owiek - maszyna opracowany na potrzeby tego modelu. Robot jest zasilany wbudowanymi bateriami litowo - polimerowymi, pozwalaj▒cymi na 30 minut ci▒g│ej pracy bez miŕdzy │adowania. System jest wyposa┐ony w technologiŕ komunikacji bezprzewodowej, dziŕki czemu mo┐liwe jest zdalne sterowanie i analiza pracy robota.


Črˇd│o: hacking.pl

Wiŕcej informacji:

 • Filmy na YouTube przedstawiaj▒ce Big Doga w akcji

 • News na Trzynastym Schronie na temat robotˇw bojowych

 • Dyskusja na forum Shamo

 • Strona firmy Boston Dynamics


 • Namiary na newsa poda│ Lymorn
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  << Nowiny | << Archiwum nowin

  X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer