<< Nowiny | << Archiwum nowin
24 sierpnia 2010
»aden cud! - 21:15 - nie wiem
Mˇwi▒ Wieki
Nowinŕ napisa│ Jerzy.

Skalkulowane ryzyko, umiejŕtne wykorzystanie informacji i mo┐liwoÂci. Tak wygl▒da wspˇ│czesna opinia o "cudzie nad Wis│▒". Nikomu ju┐ nie zale┐y na odbieraniu zas│ug Pi│sudskiemu.

Do kioskˇw, na pewno nie wszystkich, trafi│o trzecie w tym roku wydanie specjalne magazynu historycznego „Mˇwi▒ Wieki”, poÂwiŕcone tym razem w ca│oÂci bitwie warszawskiej z 1920 roku. Nak│ad 6,5 tysi▒ca, ponad dwukrotnie ni┐szy ni┐ normalnie, za to objŕtoŠ o po│owŕ wiŕksza- 96 stron.
Strona internetowa miesiŕcznika ma wartoŠ historyczn▒ (zawodowa przypad│oŠ?). Maj▒ w tej chwili dwumiesiŕczne opˇ╝nienie! Nic zatem nie mo┐e mnie zwolniŠ z obowi▒zku przedstawienia zawartoÂci numeru. W najwiŕkszym mo┐liwym skrˇcie poni┐ej.

Czterostronicowe kalendarium konfliktu polsko- sowieckiego. Redakcyjne rozmowy z polskimi historykami na temat znaczenia wojny i sporˇw historyczno- politycznych z ni▒ zwi▒zanych, oraz francuskim historykiem na temat roli Francji. W dziale "Rok 1920 Interpretacje" artyku│y o mo┐liwoÂciach wczeÂniejszego zako˝czenia konfliktu, genezie i planie bitwy warszawskiej oraz gospodarczym aspekcie wojny. W "Obliczach wojny" - kilka tekstˇw o sprzecznoÂci interesˇw, nieuchronnoÂci konfliktu i jego przebiegu, a tak┐e porˇwnanie obu armii i naczelnych dowˇdcˇw, oraz omˇwienie legendy Konarmii i klŕski Budionnego. Z kolei na "Dyplomatycznych frontach" - artyku│y o Niemcach (nie┐yczliwych s▒siadach) i traktacie ryskim, ktˇry mˇg│ byŠ lepszy. Do tego fragmenty wspomnie˝, mapy, liczne zdjŕcia, plakaty, karykatury- ikonografia jest naprawdŕ bogata. Nawet reklamy s▒ tematyczne.

Autorzy i rozmˇwcy kompetentni i komunikatywni, zwykle zawodowi, bardziej lub mniej znani, historycy z rˇ┐nych oÂrodkˇw naukowych (miŕdzy innymi A. Ajnenkiel, J. Odziemkowski, G. Nowik, P. Wieczorkiewicz- zmar│y w ubieg│ym roku).

»aden cud. Normalna, ciekawa, wielow▒tkowa publikacja popularyzuj▒ca historyczn▒ wiedzŕ. Skoro jednak historyczne analogie s▒ czŕsto u┐ywane (i nadu┐ywane) w dyskusjach na forum, to zainteresowanym cena, wy┐sza ni┐ zwykle, nie powinna za bardzo przeszkadzaŠ. Jedyne 16,50.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer