<< Nowiny | << Archiwum nowin
13 stycznia 2017
Do Rzeczy 2/2017 (lektura na │ykent #30) - 1:16 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Lektura na │ykent #30
W nowym roku, w bardzo gor▒cym okresie pe│nym rˇwnie gor▒cych wydarze˝ w Polsce i na Âwiecie, pojawi│ siŕ w ko˝cu nowy numer Do Rzeczy. Tematem numeru jest oczywiÂcie #ciamajdan zorganizowany w Sejmie przez totaln▒ opozycjŕ i pozaparlamentarne organizacje ekstremistyczne. Ale nie to jest w tym numerze, wbrew pozorom, najciekawsze.

W rozmowie Zawsze mia│ komplety z Dorot▒ KaraÂ, autork▒ ksi▒┐ki Cybulski. Podwˇjne salto zosta│a przedstawiona pokrˇtce postaŠ tego nadal po latach potrafi▒cego fascynowaŠ aktora. ChoŠ 8 stycznia minŕ│o 50 lat od jego tragicznej Âmierci, Cybulski, mimo swoich ludzkich s│aboÂci i wad, nadal jawi siŕ jak kto przerastaj▒cy miejsce i czas w jakim przysz│o mu ┐yŠ. Czyli powojenn▒ Polskŕ.

Tekst Narodowe muzeum Czartoryskich przybli┐a czytelnikowi meandry losˇw kolekcji dzie│ sztuki nale┐▒cych do spadkobiercˇw tego rodu, ktˇra z ko˝cem roku zosta│a zakupiona przez polskie pa˝stwo. Dobrze czy ╝le, to ju┐ kwestia osobistej oceny tej skomplikowanej, choŠ wa┐nej dla ÂwiadomoÂci narodowej sprawy.

Witold Repetowicz w tekÂcie Tureckie k│amstwo przedstawia sprawŕ porˇwnywania przez Ârodowiska ekstremistyczne aktualnej sytuacji w Polsce, do tego co siŕ dzieje w Turcji. Przypomina siŕ tu zesz│oroczne spotkanie organizacji skupiaj▒cej europesjkich dziennikarzy, na ktˇrej zabijanie przedstawicieli tego zawodu w Rosji oraz wsadzanie do wiŕzie˝ w Turcji, zosta│o przyrˇwnane do Polski, w ktˇrej jeden z koncernˇw medialnych utraci│ wieloletnie, rz▒dowe wsparcie.

Artyku│ Trump, rekiny iá„WÂciek│y Pies” to oczywiÂcie kolejne spojrzenie na ekipŕ, z jak▒ ju┐ za parŕ dni rozpocznie swoj▒ prezydenturŕ Donald Trump.

Do Rzeczy 2/2017 - spis treÂci

Czasopismo zosta│o zakupione ze Ârodkˇw w│asnych.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer