<< Nowiny | << Archiwum nowin
27 lutego 2011
Manifest cyborgiczny - 15:23 - Uqahs
Tekst newsa napisa│ Jerzy.

Žwiat Nauki
Krˇtki, trzystronicowy tekst Miguela A. L. Nicolelisa, "Umys│ wyzwolony" (Žwiat Nauki, marzec 2011) przypomina klasyczn▒, tward▒ SF sprzed lat. Jest fragmentem ksi▒┐ki, ktˇra uka┐e siŕ (w USA) w po│owie marca. Niewielka iloŠ szczegˇ│owych danych i nieco(?) profetyczny charakter wskazywa│yby na pochodzenie ze wstŕpu lub zako˝czenia.

Autor, profesor Duke Uniwersity, pionier neuroprotetyki, przedstawia w nim w│asn▒, malowan▒ raczej jasnymi farbami, wizjŕ nadchodz▒cej - jak pisze - Epoki Maszyn. W▒tpliwoÂci i zastrze┐e˝ nie ukrywa, ale podkreÂla szanse, jakie stoj▒ przed naszym gatunkiem. Kreowane scenariusze Âwiadcz▒ o nietuzinkowej wyobra╝ni, opartej jednak na naukowym fundamencie w│asnych dokona˝ i bie┐▒cych bada˝.

W perspektywie 20 lat mo┐liwe bŕdzie - wed│ug niego - przywracanie ludziom utraconych zmys│ˇw dziŕki dwukierunkowym interfejsom mˇzg-maszyna, a egzoszkielety przywrˇc▒ utracone funkcje rdzenia krŕgowego i aktywnoŠ sparali┐owanym.

W odleglejszej perspektywie prorokuje (bo nie potrafiŕ tego inaczej nazwaŠ) wyzwolenie mˇzgu z wiŕzˇw cia│a i powstanie sieci neurospo│ecznych opartych na bezpoÂrednim porozumiewaniu siŕ za pomoc▒ fal mˇzgowych. Awatary umo┐liwi▒ umys│owe podrˇ┐e, "zaspokajaj▒c niepohamowany apetyt odkrywcy". Tak w skali makro - g│ŕbie oceanˇw i supernowe, jak i mikro - przestrzenie miŕdzykomˇrkowe organizmu. Powstanie byŠ mo┐e nowy gatunek z szansami na swoist▒ nieÂmiertelnoŠ, zapisem dostŕpnych dla innych, indywidualnych wra┐e˝ i doÂwiadcze˝ w praktycznie nieograniczonej pamiŕci elektronicznych noÂnikˇw.

Podsumowuj▒c w zako˝czeniu swoje wieloletnie potyczki z konserwatywnym Ârodowiskiem, pisze: "By│oby wspania│ym zwie˝czeniem lat poÂwiŕconych nauce, gdybym mˇg│ od dawna przygotowywan▒ uprzejm▒ odpowied╝ dla zgry╝liwego recenzenta przekazaŠ wprost do oÂrodka s│uchowego jego kory mˇzgowej."

Przynajmniej wiadomo dlaczego SF dotkn▒│ starczy uwi▒d. Fantastom zabrak│o wyobra╝ni.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer