<<Niusy
11 stycznia 2016
David Bowie (1947-2016) - 21:17 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'David Bowie (1947- 2016)'
8 stycznia, w dzie˝ urodzin Davida Bowie ukaza│ siŕ jego najnowszy, studyjny album Blackstar. Zosta│ on poprzedzony intensywn▒ kampani▒ promocyjn▒, w tym rˇwnie┐ w mediach spo│ecznoÂciowych, oraz singlami do ktˇrych zosta│y nakrŕcone sugestywne teledyski. I wszystko by│o by tak jak zawsze, od prawie 50 ju┐ lat, gdyby nie informacja jak pojawi│a siŕ dziÂ. Krˇtka i lakoniczna w swojej treÂci.

Po osiemnastomiesiŕcznej, intensywnej walce z rakiem, wczoraj zmar│ David Bowie.

Przez chwilŕ zabrzmia│o to jak ┐art. Specyficzny element akcji promocyjnej najnowszego albumu. Bo przecie┐ dzi wszystko mo┐na. Bo przecie┐ dzi wszystko jest na sprzeda┐. Bo przecie┐...

Otˇ┐ gdy bŕdzie siŕ chcia│o przy│o┐yŠ karierŕ i twˇrczoŠ Bowiego do dzisiejszych standardˇw, pe│nych powierzchownego blasku i auto-plagiatowania, to pojawi siŕ problem. Bo tylko z pozoru, Âledz▒c choŠby jego poczynania w sferze promocji, odniesie siŕ wra┐enie "┐e on te┐ by│ taki jak wszyscy". Tymczasem robi▒c wgl▒d w jego karierŕ, zobaczy siŕ tam co czego tak bardzo brakuje ludziom wspˇ│czesnego show-biznesu. To bycie o krok przed innymi, przys│owiowe wytyczanie kierunku oraz nadawanie agendy. A gdy ju┐ "wszyscy" stwierdzaj▒, ┐e to jest modne i te┐ by tak mo┐na, Bowie z d┐entelme˝sk▒ dystynkcj▒ znika by szukaŠ czego nowego. OczywiÂcie z perfekcyjnym podejÂciem i zaplanowaniem wszystkiego od pocz▒tku do ko˝ca. Od muzyki, poprzez sceniczny wygl▒d, czy kwestie promocyjne.

Odurzonego narkotykami czy upojonego alkoholem Bowiego nikt nie musia│ wypychaŠ si│▒ na scenŕ. Bo pierwsze robi│ to ju┐ wczeÂniej, #ZanimToSiŕSta│oModne, a po drugie wiedzia│ kiedy przestaŠ, gdy sytuacja zaczyna│a ┐yŠ w│asnym ┐yciem. A ile to wykonawcˇw, i to wa┐nych dla muzyki, odesz│o przyt│oczone swoimi na│ogami, bŕd▒c w takim wieku w ktˇrym Bowie zaczyna│ siŕ zastanawiaŠ co by tu zrobiŠ nowego ?

Dzi zosta│a nam po nim jego muzyka, filmy oraz spektakle teatralne w ktˇrych wystŕpowa│. I to poczucie pewnoÂci, ┐e jak to dobrze, ┐e nie zosta│ on na sta│e wpisany w bycie symbolem jakiego pokolenia, ruchu czy idei, otoczony ciasnym kordonem Âlepo zapatrzonych wyznawcˇw. ChoŠby dlatego, ┐e na swoim koncie mia│ on bycie czego symbolem po kilkanaÂcie razy. A to utrudnia│o osadzanie siŕ jak mu│u na dnie, warstwy w│aÂnie takich ci▒gn▒cych w dˇ│ ka┐dego artystŕ fanˇw.

Bo to Bowie by│ dla nich, a nie oni dla niego. To on prowadzi│ z nimi od lat dialog, jednoczeÂnie robi▒c swoje. Nawet jeÂli zdarzy│o mu siŕ to robiŠ tylko i wy│▒cznie dla kasy. A te┐ mia│ taki etap. By│ wiŕc artyst▒ doskona│ym. I takim go zapamiŕtajmy.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 stycznia 2016
Aktualizacja nowozesz│oroczna [01/2016] - 13:03 - Veron
Ilustracja do nowiny 'Aktualizacja nowozesz│oroczna [01/2016]'
Pocz▒tek roku to czas podsumowa˝ roku poprzedniego. Co zatem dzia│o siŕ w kinach w tematyce klimatyczno-postapokaliptycznej? Ano dzia│o siŕ du┐o. I nowy Mad Max, i nowy Terminator, i ostatnie Igrzyska Âmierci, i Marsjanin, i nawet polski film wojenny! To by│ wcale niez│y rok dla postapo. Tote┐ przypominamy - i uzupe│niamy - recenzje najwa┐niejszych premier w klimatach 2015 roku (kolejnoŠ wg dat pojawiania siŕ w kinach). Owocnej lektury!

FILMY I SERIALE

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Spotkanie z Marcinem Ogdowskim - 22:38 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Spotkanie z Marcinem Ogdowskim'
Za tydzie˝, 22 stycznia (pi▒tek) o godzinie 17:00, w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbŕdzie siŕ z spotkanie z dziennikarzem, korespondentem wojennym, a tak┐e pisarzem Marcinem Ogdowskim.

Marcin Ogdowski, to cz│owiek-instytucja wspˇ│czesnego dziennikarstwa wojennego. Tak, nie ma tu ┐adnego przejŕzyczenia, gdy┐ Ogdowski swoj▒ robotŕ wykonywa│ podczas dzia│a˝ wojennych w Iraku i Afganistanie, dla niepoznaki nazywanych misj▒ stabilizacyjn▒. To tam powsta│ pomys│ na powstanie bloga Z Afganistanu.pl. To tam, po raz pierwszy w polskich mediach zaczŕ│y siŕ pojawiaŠ rzetelne informacje, na temat codziennej s│u┐by i ┐ycia polskich ┐o│nierzy w kontyngencie wojskowym w Afganistanie. Tematyka, zbywana przez tzw. media g│ˇwnego nurtu (chyba, ┐e pojawi│y siŕ ofiary) znalaz│a swojego rzecznika. Za dziÂ, Marcinowi Ogdowskiemu nadal zdarza siŕ iŠ #podpr▒d, zajmuj▒c siŕ tematyk▒ wojny Ukrainie i pokazuj▒c j▒ z tych mniej s│usznych stron.

Informacje na temat spotkania mo┐na znale╝Š na stronie wydarzenia, na Facebooku.

Bez kamufla┐u - blog Marcina Ogdowskiego

Wiŕcej w schronowych zasobach:
- wywiad z Marcinem Ogdowskim dla Trzynastego Schronu
- zAfganistanu.pl. Alfabet polskiej misji - recenzja
- Ostatni Âwiadek - recenzja
- (Nie)potrzebni - recenzja
- Uwik│ani - recenzja

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

16 stycznia 2016
Radio Megaton Cafe - 0:16 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Radio Megaton Cafe'
W jednej z ostatnich nowin [link] opublikowanych w zesz│ym roku, poruszony zosta│ aspekt zastosowania klasycznej radiofonii w warunkach braku dostŕpu do energii elektrycznej. Jednak pˇki jest pr▒d, pˇty mo┐na rˇwnie┐ korzystaŠ z Internetu. A wraz z nim z radiofonii internetowej.

Megaton Cafe wita s│uchacza klimatycznie wygl▒daj▒c▒ stron▒ internetow▒. OK, nie ma siŕ co oszukiwaŠ, ┐e ma siŕ do czynienia z prawdziw▒ rozg│oÂni▒. Tak▒, ktˇra ma ramˇwkŕ, autorskie audycje, wiadomoÂci, itp. To raczej odtwarzana 24/doba playlista z doskona│ymi, a jak┐e, utworami z lat 20-50 XX wieku.

I wystarczy.

Megaton Cafe - strona radia
Megaton Cafe na FacebookuNamiary na newsa podrzuci│ Marcin K. / Grafika pochodzi ze strony Martine Carlsen - illustrations

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

II Konwent Preppers Poland - 19:33 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'II Konwent Preppers Poland'
Informacja prasowa od Preppers Poland.

Serdecznie zapraszamy na II Konwent Preppers Poland. Przygotowani na apokalipsŕ z ca│ej Polski spotkaj▒ siŕ w samym Ârodku kraju po raz drugi!

[KLIK] - strona wydarzenia na Facebooku

Poni┐ej fragment powieÂci Robert J. Szmidta Metro Uniwersum - Otch│a˝:

"Prawdziwych bohaterˇw tamtych czasˇw nazywano przed wojn▒ preppersami, poniewa┐ twierdzili, ┐e s▒ przygotowani na ka┐dy kataklizm, nie wy│▒czaj▒c apokalipsy zombie i wojny atomowej. Kpiono z nich na ka┐dym kroku, wyszydzano w mainstreamowych mediach, traktowano jak niegro╝nych szale˝cˇw, ale ju┐ kilka miesiŕcy po Ataku, gdy zaczŕ│y siŕ ko˝czyŠ zdobyte na powierzchni zapasy, ludzie ci stali siŕ najwiŕkszymi bogami podziemi. Tylko oni wiedzieli, jak oczyszczaŠ wodŕ, tylko oni umieli zrobiŠ nowe filtry do masek gazowych, tylko dziŕki nim mo┐na by│o zdobyŠ nieska┐one po┐ywienie. To im cywilizacja zawdziŕcza│a przetrwanie. Gdyby nie nieliczni preppersi i ich wiedza o post- apokaliptycznym Âwiecie, nie by│oby dzisiaj enklaw. Kto wie, mo┐e nie by│oby nawet ludzi."

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

21 stycznia 2016
'Ostatni Dzie˝ Pary II' - druga edycja konkursu literackiego - 1:06 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'I'Ostatni Dzie˝ Pary II' - druga edycja konkursu literackiego'
Tematykŕ steampunk z postapokalips▒ postanowili po│▒czyŠ organizatorzy konkursu literackiego Ostatni Dzie˝ Pary, ktˇrego w│aÂnie trwa druga edycja. Do 29 lutego mo┐na przesy│aŠ teksty, ktˇre powinny byŠ osadzone w klimacie postapokalipsy oraz steampunku i mieŠ d│ugoŠ od 500 do 25 000 znakˇw ze spacjami.

Przydatne linki:
- Wydarzenie na Facebooku
- Regulamin konkursu

Pierwsza edycja konkursu odby│a siŕ w 2013 roku, a nades│ane teksty zosta│y wydane w formie gustownie przygotowanego e-booka.

Antologia 'Ostatni Dzie˝ Pary' - opowiadania z I edycji konkursu - e-book do pobrania.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

22 stycznia 2016
Raport spo│ecznoÂciowy - podsumowanie roku 2015 - 3:24 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Raport spo│ecznoÂciowy - podsumowanie roku 2015'
Miniony rok przyniˇs│ w mediach spo│ecznoÂciowych wiele nowoÂci oraz zmian. W naszym przypadku, na tym┐e odcinku, nie dosz│o do ┐adnych rewolucyjnych zmian, a raczej do umocnienia i okrzepniŕcia na osi▒gniŕtych pozycjach.

W fejsbukach, t│itterach oraz jutubach stawiamy przede wszystkim na informacjŕ, komentarz oraz rozrywkŕ. Kwesti▒ do dyskusji s▒ oczywiÂcie proporcje miŕdzy powy┐szymi. Ale w│aÂnie to jest specyfik▒ rozwoju naszych social-mediˇw.

O to dane dotycz▒cego naszego potencja│u w mediach spo│ecznoÂciowych, wed│ug stanu z pocz▒tku roku 2016.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Uniwersum Metro 2033 – plany na rok 2016 oraz super oferta cenowa na grŕ Metro 2033 Wars w najbli┐szy weekend! - 23:29 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Uniwersum Metro 2033 – plany na rok 2016 oraz super oferta cenowa na grŕ Metro 2033 Wars w najbli┐szy weekend!
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Rok 2015 min▒│ pod znakiem najbardziej wyczekiwanej premiery ostatnich lat – Metra 2035 Dmitrija G│uchowskiego. Z tej okazji w rŕce czytelnikˇw trafi│y tak┐e nowe poprawione i ilustrowane wydania Metra 2033 oraz Metra 2034. Uniwersum wzbogaci│o siŕ o Ciemne tunele Siergieja Antonowa, do ktˇrych do│▒czone zosta│y Szepty zg│adzonych – gratisowy zbiˇr 13 opowiada˝ wyrˇ┐nionych w drugim konkursie na opowiadanie osadzone w Âwiecie Metra 2033. Robert J. Szmidt publikacj▒ ciep│o przyjŕtej Otch│ani poszerzy│ geografiŕ Uniwersum o Wroc│aw. Z pewnoÂci▒ wielu fanˇw oczekiwa│o te┐ na spektakularn▒ mroczn▒ wizjŕ przysz│oÂci zawart▒ w Futu.re – powieÂci G│uchowskiego spoza Uniwersum Metro 2033.

W 2016 roku na czytelnikˇw czeka rˇwnie wiele atrakcji. Mo┐emy zdradziŠ, ┐e do Uniwersum zostanie w│▒czone kolejne miejsce na mapie Polski.

Na pocz▒tek jednak, ju┐ 2 marca, do ksiŕgar˝ trafi nowej powieŠ rosyjskiego autora Denisa Szaba│owa zatytu│owana Prawo do u┐ycia si│y. W schronach rozrzuconych po ska┐onym terytorium gnie┐d┐▒ siŕ i wegetuj▒ niedobitki ludzkoÂci. Oczekuj▒ pomocy, ktˇr▒ zdolni s▒ im przynieŠ tylko stalkerzy, bo tylko oni posiadaj▒ specjalne umiejŕtnoÂci i znaj▒ ten nowy Âwiat jak nikt inny. Ale stalkerem nikt siŕ nie rodzi: wpierw trzeba przejŠ d│ug▒ drogŕ i pokonaŠ wiele przeszkˇd.

PowieŠ Szaba│owa ucieszy te┐ mi│oÂnikˇw militariˇw. Autor – pasjonat wojskowoÂci – stara│ siŕ, by wszystko by│o tu realistyczne: jŕzyk, sprzŕt, ktˇrym pos│uguj▒ siŕ bohaterowie, taktyka. Akcja toczy siŕ w Sierdobsku – wyj▒tkowo ponurym miejscu, roj▒cym siŕ od mutantˇw, anomalii i niewyjaÂnionych zjawisk.

Ale to nie wszystko! Do powieÂci Szaba│owa do│▒czymy kolejny gratisowy zbiˇr opowiada˝ wyrˇ┐nionych w trzeciej edycji konkursu na opowiadanie ze Âwiata Metra 2033.

Mamy rˇwnie┐ niespodziankŕ dla fanˇw Uniwersum – graczy! Za nami premiera polskiej wersji mobilnej strategii turowej Metro 2033: Wojny, ktˇra spotka│a siŕ z wyj▒tkowo szerokim i pozytywnym odzewem. JeÂli jeszcze nie mieliÂcie okazji zbudowaŠ w│asnego podziemnego pa˝stwa i zmierzyŠ siŕ z mutantami w bezlitosnym Âwiecie moskiewskiego metra, tylko w ten weekend mo┐ecie zakupiŠ grŕ w App Store i Google Play za jedyne 0,99€!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 stycznia 2016
Bro˝ j▒drowa - bo┐y gniew - 2:59 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Bro˝ j▒drowa - bo┐y gniew'
Jeden z naszych aktywnych czytelnikˇw - Tomasz - podrzuci│ nam na Facebooku, link to strony zawieraj▒cej obszerny zestaw informacji na temat broni atomowej i skutkˇw jej u┐ycia. Z ciekawoÂci sprawdzi│em czy ju┐ wczeÂniej nie pisaliÂmy o tym. Okaza│o siŕ, ┐e tak. I to prawie 10 lat temu.

Po latach zastanawia mnie jednak co innego. Czy informacje tam zawarte s▒ maksymalnie mo┐liwie zbie┐ne z prawd▒, czy te┐ zosta│y one przez autora strony lub ju┐ w materia│ach ╝rˇd│owych Âwiadomie zmanipulowane. Tak by nie napisaŠ za du┐o. ChoŠ z drugiej strony broni atomowej nie buduje siŕ tylko dziŕki obszernym materia│om ╝rˇd│owym. Oprˇcz wiedzy i doÂwiadczenia, potrzeba tak┐e zaplecza technologicznego. I tego siŕ wiŕc te┐ trzymajmy ;-)

Bro˝ j▒drowa - bo┐y gniew - strona.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 stycznia 2016
Wroc│awianin Roku 2015 - plebiscyt - 1:52 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Wroc│awianin Roku 2015 - g│osuj na Roberta J. Szmidta'
Dziennik Gazeta Wroc│awska og│osi│a plebiscyt na Wroc│awianina roku 2015. WÂrˇd osˇb zg│oszonych znale╝Š mo┐na te z pierwszych stron gazet czy z ekranˇw telewizora. Jednak nam najbli┐sza mo┐e byŠ jedna osoba. I to nie tylko dla osˇb mieszkaj▒cych we Wroc│awiu i okolicach.

Od lat 80ch bardzo aktywny w Ârodowisku fanˇw. T│umacz, dziennikarz, wydawca, redaktor, w tym rˇwnie┐ naczelny. Promotor polskiej literatury fantastyczno-naukowej, ktˇry prawie 15 lat temu zapocz▒tkowa│ jej powrˇt na ksiŕgarskie pˇ│ki. Do tego propagator literackiej postapokalipsy dziej▒cej siŕ w Polsce. Mo┐na by tak jeszcze d│ugo wymieniaŠ, ale niech wystarczy jedno:

Robert J. Szmidt.

Tu mo┐na zag│osowaŠ na Roberta: [LINK]

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

26 stycznia 2016
Kuchnia Trzynastego Schronu: sa│atka z zupek chi˝skich - 1:39 - Stary Wujek
Ilustracja do nowiny 'Kuchnia Trzynastego Schronu: sa│atka z zupek chi˝skich'
Zupka chi˝ska mo┐e byŠ traktowana jako sucha racja ┐ywnoÂciowa, idealna do spo┐ycia w trudnych warunkach… Ale pˇki mamy czyst▒, nieska┐on▒ wodŕ, oraz dodatki w postaci Âwie┐ego miŕska i warzyw, Kuchnia Trzynastego Schronu poka┐e Wam jak szybko i │atwo przygotowaŠ smaczn▒ i estetycznie wygl▒daj▒c▒ sa│atkŕ. Idealna do zaserwowania na domowej imprezie!

Sa│atka z zupek chi˝skich – przepis.

W rozszerzeniu nowiny film jak przygotowaŠ te uniwersalne danie.


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Kuchnia Trzynastego Schronu: placek po zbˇjnicku - 22:51 - Stary Wujek
Ilustracja do nowiny 'Kuchnia Trzynastego Schronu: placek po zbˇjnicku'
Placek po zbˇjnicku… Ooo! To brzmi gro╝nie! Danie dla prawdziwych pasjonatˇw aromatycznych, ostrych da˝.

Kuchnia Trzynastego Schronu proponuje to danie na zimowe spotkania w sympatycznym gronie. Dobrze "wchodz▒" przy nim rozmowy o polityce… ByŠ mo┐e dzieje siŕ to za spraw▒ innej nazwy tego dania, mianowicie - "Placek po wŕgiersku".

Placek po zbˇjnicku – przepis.

W rozszerzeniu nowiny film jak przygotowaŠ te gro╝ne, ale aromatyczne danie.


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

30 stycznia 2016
Nowy zbiˇr fanowskich opowiada˝ w Uniwersum Metro 2033 - 3:38 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Nowy zbiˇr fanowskich opowiada˝ w Uniwersum Metro 2033'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Ju┐ w poniedzia│ek 1 lutego poznamy zwyciŕzcˇw III edycji konkursu na najlepsze fanowskie opowiadanie w klimacie Uniwersum Metro 2033!

W 2013 roku na portalu Metro2033.pl og│osiliÂmy konkurs na opowiadania osadzone w Âwiecie wykreowanym przez Dmitrija G│uchowskiego na kartach kultowej ju┐ powieÂci Metro 2033. Owoce tej inicjatywy ukaza│y siŕ w formie darmowego e-booka W blasku ognia, ktˇry sta│ siŕ rekordowo Âci▒gan▒ publikacj▒ na wielu platformach dystrybucyjnych – m.in. w Apple iBooks i Google Play Books.

Widz▒c, jak wa┐na i poczytna jest taka forma promocji m│odych twˇrcˇw, w roku 2014 og│osiliÂmy kolejny konkurs. Tym razem poszliÂmy o wielki krok dalej – spe│niaj▒c proÂby Czytelnikˇw i marzenia Autorˇw, nowy zbiˇr fanowskich opowiada˝, zatytu│owany Szepty zg│adzonych, wydaliÂmy nie tylko jako darmowy e-book, ale tak┐e drukiem. Szepty zg│adzonych – wydane w pe│nej szacie graficznej Uniwersum Metra 2033 – by│y i s▒ dostŕpne za darmo jako gratis do ka┐dego egzemplarza Ciemnych tuneli Siergieja Antonowa. Oznacza to, ┐e amatorska twˇrczoŠ fanˇw jest dystrybuowana od razu w bestsellerowym nak│adzie regularnej powieÂci Uniwersum. By│ to – i wci▒┐ jest – ewenement na naszym rynku wydawniczym.

W roku 2015 wystartowaliÂmy z podobn▒ inicjatyw▒. Trzecia edycja przesz│a nasze najÂmielsze oczekiwania – nades│ano bowiem ok. 200 opowiada˝! To niemal┐e 200 arkuszy tekstu, czyli w przybli┐eniu – a┐ 8 000 000 znakˇw! Jury prowadzi│o wielogodzinne burzliwe dyskusje, by ostatecznie wybraŠ trzynastu szczŕÂliwcˇw, ktˇrzy w tym roku wykazali siŕ lekkim piˇrem, znajomoÂci▒ postapokaliptycznego Âwiata, a nierzadko poczuciem humoru! WÂrˇd szczŕÂliwej trzynastki znalaz│o siŕ troje autorˇw, ktˇrzy zas│u┐yli nie tylko na publikacjŕ, ale i nagrody pieniŕ┐ne, ktˇre mamy nadziejŕ, zainwestuj▒ w rozwˇj swojego niew▒tpliwego talentu. Wybˇr nie by│ │atwy, a jury stara│o siŕ, by opowiadania zawarte w zbiorze pokazywa│y rˇ┐norodnoŠ i oryginalnoŠ, z jak▒ mo┐na tworzyŠ w realiach postapokalipsy. Tym razem zbiˇr najlepszych opowiada˝ fanowskich do│▒czymy do powieÂci Denisa Szaba│owa Prawo do u┐ycia si│y, ktˇra trafi do ksiŕgar˝ ju┐ 2 marca!

Wyniki konkursu 1 lutego o godz. 15.00 przedstawi na kanale YouTube Wydawnictwa Insignis przewodnicz▒cy jury oraz autor pierwszej polskiej powieÂci z Uniwersum Metro 2033Pawe│ Majka.

Ilustracja do nowiny 'Nowy zbiˇr fanowskich opowiada˝ w Uniwersum Metro 2033'

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Metro 2035 - recenzja - 16:51 - Squonk
Ilustracja do nowiny '<i>Metro 2035</i> - recenzja'
Ka┐da przygoda musi siŕ kiedy sko˝czyŠ, niejako wrˇciŠ do miejsca startu. Bohaterowie s▒ ju┐ po przejÂciach, z wiŕkszym doÂwiadczeniem. Teraz wiŕc zostan▒ wy│o┐one na stˇ│ wszystkie karty, i po kolei bŕd▒ ods│aniane. Wszyscy przekonaj▒ siŕ kto sta│ po jakiej stronie, kto by│ naprawdŕ przyjacielem, a kto ukrytym wrogiem.

Tak te┐ mo┐na podsumowaŠ powieŠ Dmitrija G│uchowskiego Metro 2035. W niej, nie zostan▒ jednak ods│oniŕte karty, ktˇrymi prowadzono rozgrywkŕ wokˇ│ Artema - bohatera powieÂci. Tymi kartami bowiem, bŕdzie prowadzona gra na wiele wiŕksz▒ skalŕ. Tu bŕdzie sz│o o losy samej Rosji...

Metrem 2035 Dmitrij G│uchowski potwierdza swoj▒ wielk▒ klasŕ jako pisarz. To autor w pe│ni ukszta│towany i - co tu du┐o mˇwiŠ - znakomity. Jego wysoki kunszt, wypracowany styl, bieg│oŠ w pos│ugiwaniu siŕ s│owem sprawiaj▒, ┐e w trakcie lektury jego ostatniej ksi▒┐ki ma siŕ poczucie obcowania z tytu│em niezwykle wartoÂciowym, wrŕcz dzie│em sztuki. Bynajmniej nie tylko ze wzglŕdu na walory artystyczne, ale tak┐e - a mo┐e w g│ˇwnej mierze - poprzez g│ŕbiŕ myÂli i moc przekazu.

Ca│oŠ recenzji pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer