<<Niusy
04 grudnia 2008
Ludzie bierzta bo to reszta - 11:16 - Squonk
Fallout 3 JeÂli planujesz zakup porz▒dnej karty d╝wiŕkowej do komputera, a zarazem nie obawiasz siŕ ryzyka zwi▒zanego z Falloutem 3 - to masz szansŕ ubiŠ dwa zdzicza│e ghule za jednym zamachem.

Firma Creative ma zamiar wprowadziŠ na rynek limitowan▒ seriŕ karty d╝wiŕkowej Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer. A do zestawu do│▒czona bŕdzie "najbardziej oczekiwana gra roku 2008" - czyli Fallout 3. Opisywanie zalet produktˇw ze stajni Creative jest bezcelowe - to jakoŠ, ktˇra jest odniesieniem sama dla siebie. Zalet Fallouta 3 rˇwnie┐ nie wymieniŕ, bo nie chcŕ siŕ wywrˇciŠ... Na wazelinie o "ponad 90% gŕstoÂci" ;-)

Mimo tego i owego decyduj▒c siŕ na powy┐szy zakup, na pewno zostaniemy usatysfakcjonowanym posiadaczem d╝wiŕkowego urz▒dzenia. A to ju┐ coÂ!

Zestaw bŕdzie dostŕpny od 10 grudnia. Cena - 349 PLN brutto.

Črˇd│o: WP.PL - Technologie

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Odsiecz somalijska i o francuskich reaktorach s│ˇw kilka - 17:09 - nie wiem
Unia Europejska postanowi│a rozpocz▒Š krucjatŕ przeciwko z│u i niegodziwoÂci tego Âwiata, a jej pierwszym zadaniem bŕdzie akcja patrolowania wˇd przybrze┐nych Somalii (chodzi g│ˇwnie o Zatokŕ Ade˝sk▒), w czym unijna flota powietrzno-morska wyrŕczy si│y NATOwskie. ByŠ mo┐e poprawi to bezpiecze˝stwo przep│ywaj▒cych tam statkˇw handlowych. Jeden z nich, Sirius Star, zosta│ porwany jeszcze nie tak dawno temu.

Tymczasem na horyzoncie spraw bie┐▒cych pojawia siŕ wiadomoŠ du┐o nam bli┐sza. Otˇ┐ Francuzi, zapaleni zwolennicy pozyskiwania pr▒du z elektrowni atomowych, doszli do wniosku, ┐e Âwietnym pomys│em by│oby uiszczenie kilku takich reaktorˇw Polsce. Rz▒d Donalda Tuska by│ ju┐ przekonywany przez wszystkich – prezydenta, dyplomatˇw, czy nawet zwyk│ych francuskich parlamentarzystˇw. Wielu analitykˇw przypuszcza, ┐e kwestia sprzeda┐y francuskich reaktorˇw atomowych zostanie poruszona przez Sarkozy’ego podczas miko│ajkowej wizyty w naszym kraju. Pytanie pojawia siŕ tylko jedno – czy francuski prezydent chce zrobiŠ prezent nam, czy mo┐e bardziej sobie? A entuzjazm obecny u wszystkich Francuzˇw, ktˇrzy przekonuj▒ nas do zakupu ich reaktorˇw, a ponadto obiecuj▒, ┐e s▒ gotowi pomˇc polskiemu rz▒dowi w przeprowadzeniu akcji, maj▒cej sk│oniŠ Polakˇw do tego, by przestali siŕ baŠ energii atomowej, napawa lekkim przera┐eniem.

Cz੠newsa wyniucha│ Mustafa.

1.Unia rusza na piratˇw z okrŕtami i samolotami,
2.Francja chce sprzedaŠ Polsce reaktory atomowe.

No a tak ca│kiem przy okazji wrzucam dwa bonusowe linki dotycz▒ce projektu FOnline:
T│umaczenie FAQ ze strony fonline.ru.
T│umaczenie newsa Lexx’a z forum NMA - kilka przydatnych informacji podstawowych o FOnline.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

33 minuty - 18:59 - nie wiem
33 minuty to czas w jakim rakieta balistyczna przenosz▒ca │adunek j▒drowy doleci do USA z Iranu b▒d╝ Korei Pˇ│nocnej. Jest to te┐ tytu│ propagandowego krˇtkiego filmu fundacji Heritage maj▒cego za zadanie przekonaŠ Amerykanˇw o koniecznoÂci posiadania tarczy antyrakietowej w Europie. Sama fundacja jest jedn▒ z najbardziej wp│ywowych organizacji konserwatywnych na Âwiecie.

G│ˇwnym przes│aniem filmu jest twierdzenie, i┐ Ameryka jest bezbronna w obliczu ataku balistycznego o │adunku chemicznym, biologicznym czy nuklearnym. Gdyby jedenastego wrzeÂnia zamiast samolotˇw w WTC uderzy│a rakieta j▒drowa, zginŕ│yby nie tysi▒ce ale miliony ludzi, a ┐ycie ju┐ nigdy nie by│o by takie same. Obowi▒zkiem ka┐dego rz▒du USA w myÂli konstytucji jest zapewnienie powszechnej obrony, a tarcza jest konieczna, by j▒ zapewniŠ

Na stronie oprˇcz filmu znajdziemy dok│adn▒ animacje jak tarcza funkcjonuje, kilka dokumentalnych klipˇw oraz blog - wszystko bardzo klimatyczne.

Chŕtni do pomocy fundacji mog▒ umieszczaŠ na swoich stronach specjalny baner.

Jeszcze dzisiaj w magazynie Polska i Žwiat na antenie TVN24 o 20:25 ma byŠ reporta┐ na ten temat.

Film : http://www.heritage.org/33-minutes/
Ma│e info z Wikipedii : http://pl.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation

Tekst newsa zosta│ w ca│oÂci zredagowany przez Holden'a - dziŕkujemy :-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Ma│py w londy˝skim metrze - 22:12 - nie wiem
I to nie takie zwyk│e, bo chodzi o bohaterˇw z filmowej sagi Planety Ma│p. Nasi cz│ekokszta│tni przyjaciele na wycieczkŕ podziemnym Ârodkiem transportu wybrali siŕ wczoraj, by upamiŕtniŠ 40 rocznicŕ premiery pierwszej czŕÂci jednego z filmowych fundamentˇw postapokalipsy. Wiŕcej dowiecie siŕ na angielskojŕzycznym serwisie Daily Mail.

Newsa zer┐niŕto ┐ywcem z Outpostu, dlatego, ┐eby dodaŠ co od siebie, napiszŕ, ┐e nie tak dawno temu serwis QuietEarth informowa│ w tym newsie o wydaniu (w wersji angielskiej, oczywiÂcie) Osi czasu Planety Ma│p.

T│umaczenie newsa znajdziecie tutaj.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

06 grudnia 2008
Bio'telewizornia #30 - 0:06 - Squonk
Polityka programowa telewizyjnych nadawcˇw kablowych jest w sumie nawet ca│kiem dobra. Po raz pi˝cset halfansty powtarzane filmy - i to o rˇ┐nych porach jak i dniach - sprawiaj▒, ┐e interesuj▒cy nas tytu│ mo┐emy sobie przypomnieŠ, czy te┐ nawet i nagraŠ (jeÂli mamy tak▒ mo┐liwoŠ).

Na ten tydzie˝ np. stacja HBO przygotowa│a powtˇrki filmˇw "Idiokracja" oraz "Fido". Oba s▒ godne polecenia no i obejrzenia.

"Idiokracjŕ" mo┐na potraktowaŠ jako zwizualizowan▒ ilustracjŕ do s│ˇw o "stwarzaniu rynku dla Fallouta 3 - bo nie ma ju┐ rynku dla jego poprzedniczek". Jak na razie naszej cywilizacji uda│o siŕ m.in. stworzyŠ "rynek" na g│upawe programy telewizyjne, w ktˇrych wystŕpuj▒ rˇwnie g│upawe i efemeryczne gwiazdki, czy wreszcie rynek na wyroby miŕsne, w ktˇrych jest wiŕcej wody ni┐ miŕsa. A do czego takie "stwarzanie" mo┐e doprowadziŠ, to pokazuje nam w dowcipny i lekko absurdalny sposˇb, w│aÂnie film "Idiokracja".

"Fido" to z kolei doskona│y pastisz dobrze nam znanych ameryka˝skich klimatˇw zimnowojennych lat 50'ch ubieg│ego wieku, w ktˇrych antykomunistyczna polewa zosta│a zast▒piona zombiakowym farszem. I o ile komucha nie mo┐na by│o pokochaŠ czy te┐ zaakceptowaŠ - tylko najlepiej zlikwidowaŠ, o tyle zombiak mo┐e okazaŠ siŕ... Ale o tym przekonajcie siŕ ju┐ sami - pod warunkiem, ┐e dotrwacie do iÂcie poga˝skiej pory nadawania tego filmu.

A co do pory i innych pˇr - namiary na filmy (i inne programy) znajdziecie w jak zawsze cotygodniowym raporcie telewizyjnym, ktˇry przygotowa│ znany, lubiany, powa┐any, kochany - no kto? No jak nie on, jak on - bio_hazard!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Pierwsza fanowska solucja Fallouta 3 - 0:10 - Squonk
No i sta│o siŕ! Od dzi w dziale WASZE SOLUCJE jest dostŕpna kompletna solucja do Fallouta 3, ktˇr▒ napisa│ Holden.

Dodatkowo do dzia│u Easter Eggs F3 wrzuci│em "trop" zwi▒zany z pochodzeniem Protectronˇw. T▒ wiedz▒ podzieli│ siŕ z nami Gregor.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowy gad┐et - przeciwatomowy zegarek - 12:57 - Michu
W nowym Falloucie PipBoy zyska│ mo┐liwoŠ pomiaru promieniowania radioaktywnego. Podobn▒ funkcjonalnoŠ zyska│y produkowane przez firmŕ Polimaster zegarki.
W ofercie tej firmy znajduje siŕ szereg urz▒dze˝ mierz▒cych poziom promieniowania. W tym kilka modeli zegarkˇw narŕcznych. Przyk│adem mo┐e byŠ widoczny na zdjŕciu model PM1208M Wrist Gamma Indicator. Dok│adne informacje na jego temat mo┐na znale╝Š pod tym adresem.
Wspomnŕ tylko, ┐e zegarek ten na bie┐▒co monitoruje poziom promieniowania i w razie przekroczenia dopuszczalnego poziomu radiacji w│▒cza alarm. Ponadto wyniki pomiarˇw zapisywane s▒ w wewnŕtrznej pamiŕci z mo┐liwoÂci▒ skopiowania ich do komputera za pomoc▒ portu podczerwieni. Zakupu mo┐na dokonaŠ na stronie producenta. Wystarczy tylko (a┐) 370$.

Cˇ┐ mimo, i┐ zegarek mi siŕ podoba i do tego oferuje ciekawe funkcje, to jednak cena jest doŠ zniechŕcaj▒ca. Zreszt▒ nawet jakbym mia│ wolne kilka setek dolarˇw to i tak kupi│bym co innego (np. now▒ grafikŕ, procka i Fallouta 3 – tak ┐eby pograŠ bez kompromisˇw na najwy┐szych ustawieniach). Sam zegarek traktujŕ natomiast jako ciekawy gad┐et, bliski „subkulturze wysokiego promieniowania” :).
Jednak┐e czasomierz ten mo┐e byŠ Âwietnym zabezpieczeniem dla osˇb pracuj▒cych z materia│ami radioaktywnymi. Zreszt▒ producent przewidzia│ dla niego w│aÂnie takie zastosowanie. W ko˝cu zegarek jest zawsze pod rŕk▒ (na rŕce)...

Črˇd│o:
Gad┐etomania.pl
Polimaster
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Niemoralny F3 - 22:53 - Holden
W zwi▒zku ze zbli┐aj▒cymi siŕ Âwiŕtami Bo┐ego Narodzenia organizacja Timothy Plan stworzy│a poradnik dla rodzicˇw, w ktˇrego rankingu najbardziej brutalnych i anty rodzinnych gier roku Fallout 3 uplasowa│ siŕ na czwartym miejscu. Dla tych ktˇrzy nigdy o niej nie s│yszeli - w roli wyjaÂnienia - nadmieniŕ i┐ jest to chrzeÂcija˝ski fundusz inwestycyjny, ktˇry dba o to by tak inwestowaŠ pieni▒dze swoich klientˇw ┐eby nie wspieraŠ firm, ktˇre aktywnie dzia│aj▒ na rzecz upadku moralnego naszego spo│ecze˝stwa.

Przed gr▒ ostrzega rˇwnie┐ portal What They Play zamieszczaj▒c artyku│ zawieraj▒cy siedem rzeczy, ktˇre rodziŠ powinien wiedzieŠ zanim zdecyduje siŕ na zakup gry swoim dzieciom.

Niepokˇj o najm│odszych to nie jedyne problemy z F3. Gra nie uka┐e siŕ w Indiach poniewa┐ mog│a by obra┐aŠ uczucia religijne Hindusˇw (prawdopodobnie chodzi o dwug│owe Braminy). Podobnie sta│o siŕ w Australii gdzie Office of Film & Literature Classification zakaza│o dystrybucji gry z uwagi na znajduj▒ce siŕ w niej narkotyki. Natomiast gracze w Japonii dostan▒ ocenzurowan▒ wersje gry, z ktˇrej usuniŕto zadanie wysadzenie Megatony oraz zmieniono nazwŕ wyrzutni mini atomˇwek Fat Man (tak nazywa│a siŕ bomba ktˇra spad│a na Nagasaki) - Bethesda do│o┐y│a stara˝ by gra nie przypomina│a Japo˝czykom bombardowa˝ jakie mia│y miejsce podczas II Wojny Žwiatowej.

Wszystko to wcale nie by│o by dziwne gdyby gra nie nosi│a oznakowania 18+ …

Timothy Plans
What They Play
Valhalla.pl
Dyskusja na Forum NMA

Jako ┐e jest to mˇj dziewiczy news, ktˇry umieÂci│em jako nowy newsman, to chcia│bym wszystkich gor▒co powitaŠ. Mam nadziejŕ, ┐e nikogo nie zawiodŕ.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 grudnia 2008
»ulicho – koniec pierwszego sezonu - 0:16 - nie wiem
Zaaferowani spraw▒ trzeciej czŕÂci Fallouta, przeoczyliÂmy newsa z dnia 22 listopada, na stronie poÂwiŕconej postapokaliptycznemu serialowi internetowemu »ulicho. Pierwszy sezon serialu siŕ sko˝czy│, a wszystkie powsta│e odcinki mo┐ecie znale╝Š pod tym linkiem.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

08 grudnia 2008
O jeden telefon od wojny - 1:17 - Squonk
Indie i Pakistan - pa˝stwa o wspˇlnej genezie oraz historii. Nie przeszkodzi│o to jednak w wybuchu trzech wojen, w ktˇrych "tradycyjnym" powodem do konfliktu by│ m.in. status prowincji Kaszmir. Ostatnie lata przynios│y podniesienie temperatury "s│owiczych treli" miŕdzy tymi pa˝stwami z prostego powodu - Indie i Pakistan s▒ w posiadaniu broni j▒drowej. I choŠ liczba posiadanych g│owic jak i mo┐liwoÂci ich przenoszenia nie s▒ imponuj▒ce - to sam fakt u┐ycia takiej broni niˇs│ by na ca│y Âwiat szeroko id▒ce konsekwencje.

Jednak w tym tyglu interesˇw, d▒┐e˝ i celˇw jest tak┐e trzeci gracz - czyli terroryÂci islamscy, cicho wspierani przez pakista˝skie s│u┐by specjalne, ktˇre same rˇwnie┐ lawiruj▒ pomiŕdzy coraz bardziej wp│ywowymi grupami islamskimi a teoretycznie Âwieck▒ armi▒ czy krŕgami biznesowymi. Zreszt▒ co tu wiŕcej pisaŠ - w miejscach pe│nych chaosu i zamŕtu, zawsze dobrze odnajduj▒ siŕ rˇ┐ne "rybki".

26 listopada br. w Bombaju - wielkim oÂrodku finansowym Indii, "stolicy" Bollywoodu, a tak┐e szˇstym co do wielkoÂci mieÂcie na Âwiecie - dosz│o do serii spektakularnych zamachˇw terrorystycznych. Zaatakowano reprezentacyjne miejsca w mieÂcie, jak m.in. luksusowy hotel Taj Mahal, w ktˇrych przebywa│o sporo turystˇw i osˇb z krajˇw zachodnich. I to oni byli g│ˇwnym celem terrorystˇw. W rezultacie dzia│a˝ indyjskich s│u┐ porz▒dkowych uda│o opanowaŠ siŕ sytuacjŕ, choŠ liczba ofiar wynios│a ponad 100 osˇb. Do zamachu przyzna│a siŕ efemeryczna z nazwy organizacja islamistyczna. Jednak co jest warte zauwa┐enia to to, ┐e nie zosta│ on przeprowadzony przez "zmŕczonych ┐yciem pastuszkˇw kˇz" - jak potocznie odbieramy ludzi z tamtego regionu. Podobnie jak w przypadku zamachˇw z 11 wrzeÂnia 2001 terrorystami byli wykszta│ceni i umiej▒cy siŕ poruszaŠ w "wielkim Âwiecie" m│odzi ludzie.

I z│oÂliwie tylko nadmieniŕ, ┐e takie osoby prŕdzej dosta│yby siŕ do tak "kochanych" przez nas Stanˇw Zjednoczonych ni┐ my - obywatele PrzenajÂwiŕtszej - ktˇrzy dla ameryka˝skich urzŕdnikˇw granicznych i tak d│ugo jeszcze bŕd▒ siŕ kojarzyŠ z usuwaniem azbestu czy prac▒ na budowach.

Jako, ┐e zaczynamy ocieraŠ siŕ ju┐ o absurd to teraz wiadomoŠ, ktˇra jego poziom jeszcze bardziej podniesie. Otˇ┐ po zamachach w Bombaju "temperatura" na linii Indie - Pakistan podnios│a siŕ o parŕ stopni. A jak sami dobrze wiecie - jak robi siŕ gor▒co to wzrasta ciÂnienie, ktˇre komu mo┐e na co zacz▒Š uciskaŠ. Z regu│y na zdrowy rozs▒dek...

Otˇ┐, si│y zbrojne Pakistanu zosta│y dwa dni temu podniesione w stan gotowoÂci, gdy┐ do prezydenta tego kraju - Asifa Alego Zardariego - zadzwoni│a osoba podaj▒ca siŕ za szefa indyjskiego MSZ i zagrozi│a wypowiedzeniem wojny. ChoŠ w wyjaÂnianie sprawy w│▒czy│y siŕ m.in. Stany Zjednoczone, a temperaturŕ uda│o siŕ obni┐yŠ, czynniki pakista˝skie nadal twierdz▒, ┐e telefon pochodzi│ z indyjskiego MSZ. Bo nadmieniŠ trzeba, ┐e ka┐de takie po│▒czenie jest wstŕpnie weryfikowane i badane - wiŕc np. jacy nasi lokalni pajace lubi▒cy wkrŕcaŠ na antenie radia ludzi - tutaj nie mieliby okazji siŕ wykazaŠ.

No mo┐e w przypadku naszego prezydenta czy premiera... :-/

Jest Âmieszno, straszno, dziwnie i bez sensu. Pamiŕtajcie jednak, ┐e Indie i Pakistan ju┐ parŕ razy ze sob▒ siŕ "zabawia│y", a we wzglŕdnym pobli┐u (Afganistan) stacjonuje spory kontyngent Wojska Polskiego. Sytuacja w tamtym kraju jest jedn▒ z wielu nak│adaj▒cych siŕ na siebie pochodnych, tego co jeszcze wydarzy siŕ na subkontynencie indyjskim.

Črˇd│o:
Udawa│ szefa MSZ Indii i grozi│ Pakistanowi wojn▒

Zobacz tak┐e:
Indie: 10 zamachˇw, ponad 125 osˇb nie ┐yje
Artyku│ na portalu Konflikty Zbrojne: Indie - dwie twarze subkontynentu

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Apokalipsa w Zimbabwe - 2:18 - Squonk
Oczekujecie mo┐e newsa o kolejnym filmie czy ksi▒┐ce, ktˇry po raz pi˝cset halfnasty bŕdzie porusza│ temat epidemii wirusa, ktˇry zmieni wszystkich ludzi w zombie? No nie powiem - te┐ bym sobie takiego z chŕci▒ przeczyta│, bo w ko˝cu bajki s▒ zawsze dobre. Na sen, na wyobra╝niŕ czy te┐ na trawienie.

Jednak jest co co sprawia, ┐e przychodzi taka chwila gdy ca│▒ t▒ fikcyjn▒ i fantastyczn▒ tematykŕ postapoakliptyczn▒ najchŕtniej to bym wsadzi│ w pude│ko i wykopa│ na Ksiŕ┐yc. Bo ile mo┐na zacieszaŠ wymyÂlone bzdety, kiedy do iÂcie apokaliptycznych wydarze˝ dochodzi, jak nie o rzut beretem, jak nie za miedz▒ to i tak w tym samym miejscu na ktˇrym wszyscy ┐yjemy - czyli na Ziemi.

Wyobra╝cie sobie pa˝stwo rz▒dzone przez "weso│ego" - osiemdziesiŕciokilkuletniego - staruszka, ktˇry rˇwnie dziarsko jak na nogach to tak samo trzyma siŕ w│adzy, pa˝stwo z 80% bezrobociem oraz inflacj▒ wynosz▒c▒, hmm.... 231 000 000%. Wreszcie kraj, w ktˇrym szaleje epidemia cholery - choroby, ktˇra w naszym odczuciu z oczywistych powodˇw, nie mog│aby wybuchn▒Š tu, gdzie ┐yjemy.

Czy┐bym opisa│ jak▒ now▒ lokacjŕ do Fallouta 3, zarys scenariusza do nowego filmu z Hollywood czy mo┐e jak▒ ksi▒┐kŕ? Nie - to tylko krˇtkie streszczenie tego co w obecnej chwili dzieje w kraju zwanym Zimbabwe. Zaniedbane systemy kanalizacyjne, brak troski o ujŕcia wody, totalna niemoc pa˝stwowych czynnikˇw oraz ˇw "weso│y staruszek" - czyli prezydent Zimbabwe Robert Mugabe, da│y iÂcie piorunuj▒c▒ mieszankŕ, w postaci rozprzestrzeniaj▒cych siŕ ognisk cholery. Zmar│o ju┐ ponad 500 osˇb, kilkanaÂcie tysiŕcy jest ni▒ zara┐onych.

Niektˇrzy z Was pewnie powiedz▒: "a co mnie obchodzi jaki kraj le┐▒cy na zadupiu Âwiata"? No w sumie to nic. ChoŠ siedz▒c w ciep│ym fotelu i prze┐ywaj▒c kolejn▒ fikcyjn▒ przygodŕ w jakim postapokaliptycznym Âwiecie - postarajcie sobie choŠ na chwilŕ wyobraziŠ, ┐e np. nie jesteÂcie tym co kopie ty│ki mutantom czy zombiakom, ale do prze┐ycia na dzie˝ ma Wam wystarczyŠ szklanka w miarŕ tylko zabrudzonej wody.

Rozczulaj▒ce i naiwne? Zapewne tak, gdy ma siŕ ciep│y k▒t oraz pe│n▒ picia i ┐arcia michŕ.

Črˇd│a:
Zimbabwe umiera na cholerŕ
Zimbabwe cholera outbreak is 'an international emergency'

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Prequel 'Jestem legend▒' w zarysach - 13:27 - Squonk
Jestem legend▒ No dobra - dla rˇwnowagi bŕdzie teraz o rzeczach fikcyjnych ktˇre co dodam ju┐ od siebie, powinny nie tylko zabawiaŠ i "rozrywkowaŠ", ale tak┐e zmusiŠ by siŕ zastanowiŠ nad sob▒, czy tym co, jest wokˇ│ nas.

Po sukcesie filmu "Jestem legend▒" (584 mln $ zysku) tu i tam zaczŕ│y siŕ pojawiaŠ g│osy o kontynuacji historii w nim opowiedzianej. Kontynuacji przez inwersjŕ - czyli nakrŕceniu prequela pierwszego filmu, w ktˇrymi mielibyÂmy poznaŠ historiŕ tego co siŕ wydarzy│o przed.

Will Smith, ktˇry w filmie wcieli│ siŕ w g│ˇwnego bohatera - Roberta Neville'a - w niedawno udzielonym wywiadzie zdradzi│ trochŕ szczegˇ│ˇw na temat "kontynuacji" "Jestem legend▒": "Film pokazywa│by, jak upada ostatni przyczˇ│ek ludzkoÂci - Manhattan. Pˇ╝niej ma│a grupa pod wodz▒ Roberta Neville'a prˇbowa│aby dostaŠ siŕ do Waszyngtonu. Znany z pierwszego obrazu pies g│ˇwnego bohatera by│by wˇwczas szczeniaczkiem."

No zawsze mo┐e byŠ gorzej - akcja tego filmu mog│aby siŕ dziaŠ np. w Los Angeles, gdzie cudem uratowany Neville, bada│by czy i tam dosz│o do przypadkˇw zachorowa˝. Czy jako tak ;-)

Wziŕto se z Outpost / rozbudowano na newsie z serwisu FilmWEB.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nuclear Attack - 14:57 - Holden
Nuclear Attack to tytu│ jednej z piosenek zespo│u Sabaton pochodz▒cej z p│yty Attero Dominatus - szwedzkiej grupy heavy metalowej, znanej z utworˇw opisuj▒cych rˇ┐ne wydarzenia historyczno-militarne. W Polsce zyskali popularnoŠ piosenk▒ 40-1 opowiadaj▒c▒ o bitwie pod Wizn▒.

Utwˇr opisuje wydarzenia z 6 i 9 sierpnia 1945 roku, kiedy to spad│y bomby atomowe na Hiroshimŕ i Nagasaki. U┐ycie broni j▒drowej poch│onŕ│o ponad 150 tysiŕcy istnie˝ ludzkich i doprowadzi│o do kapitulacji Japonii.

Teledysk
Tekst piosenki
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Czy wirus nas zabije? - 22:25 - Holden
Squonk napisa│ o epidemii cholery w Zimbabwe - ale to nie jedyna tykaj▒ca bomba na Czarnym L▒dzie. W Ugandzie odkryto nowy, nieznany szczep wirusa Eboli - gor▒czki krwiotocznej wywo│uj▒cej krwotok ze wszystkich narz▒dˇw wewnŕtrznych. Nieznane jest jeszcze zwierze, ktˇre przenosi wirus - mog▒ to byŠ roÂlino┐erne nietoperze. Warto przypomnieŠ, ┐e Ebola charakteryzuje siŕ bardzo szybkim i gwa│townym przebiegiem oraz wysok▒ ÂmiertelnoÂci▒ wynosz▒c▒ prawie 90%. Podczas pierwszej epidemii w Zairze w 1976 roku zmar│o 280 chorych spoÂrˇd 318 zara┐onych (88%). Wirus g│ˇwnie przenosi siŕ przy bezpoÂrednim lub poÂrednim kontakcie z zaka┐onym, chocia┐ znana jest odmiana (na szczŕÂcie nieszkodliwa dla cz│owieka), ktˇra przenosi siŕ drog▒ kropelkow▒.

W 1995 roku powsta│ film Epidemia (Outbreak), w ktˇrym ma│pa-nosiciel nieznanego szczepu Eboli, przenosz▒cego siŕ drog▒ kropelkow▒ zostaje sprzedana do Stanˇw Zjednoczonych. Wirus bardzo szybko rozpowszechnia siŕ na ca│y kraj i chocia┐ film ko˝czy siŕ happy endem, nietrudno sobie wyobraziŠ apokalipsŕ ludzkoÂci spowodowan▒ w taki sposˇb, ktˇr▒ prze┐yj▒ nieliczne odporne jednostki lub te, ktˇre odpowiednio siŕ ukry│y ...

Trzeba sobie powiedzieŠ wprost - nas, ludzi ┐yj▒cy w bogatych i wysoko rozwiniŕtych spo│ecze˝stwach nie staŠ na to, by nie pomˇc Afryce, poniewa┐ zaniechania w tej kwestii mog▒ kiedy doprowadziŠ do naszej zag│ady.

Črˇd│o : Wirtualna Polska
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

10 grudnia 2008
Terminator – nowy trailer - 16:58 - nie wiem
Za│o┐ŕ siŕ, ┐e ju┐ pewnie o tym wiecie z Outpostu albo QuietEarth, ale, wype│niaj▒c kronikarski obowi▒zek, wspomnieŠ warto o pojawieniu siŕ trailera najnowszej czŕÂci Terminatora, nosz▒cej podtytu│ ”Ocalenie”. Žci▒gn▒Š go sobie mo┐na st▒d.

PS.
Tak┐e na naszym schronowym kanale YouTube >>> KLIQ
dop. Squonk
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

11 grudnia 2008
Pierwsza schronowa solucja Fallouta 3 - 0:50 - Squonk
Z przyjemnoÂci▒ przedstawiam Wam nasz▒ pierwsz▒ redakcyjn▒ solucjŕ do Fallouta 3, ktˇr▒ wysma┐y│ Yoda. Co prawda DoPr informowa│ Was o postŕpach prac nad tym dzie│em, jednak to mnie przypad│ zaszczyt (i obowi▒zek ;-) ) poinformowania o jej uko˝czeniu.

Solucja Fallout 3 - Yoda.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Scena moderska Fallouta 3 - 14:20 - Holden
Postanowi│em przyjrzeŠ siŕ scenie moddingowej Fallouta 3. Za przewodnik wzi▒│em sobie portal Nexus – forum i community moderskie. To co tam zobaczy│em, wprawi│o mnie w niema│e zdumienie. Ponad tysi▒c tematˇw, zawieraj▒cych rˇ┐norakie modyfikacje, zaczynaj▒ce siŕ od wprowadzenia litewskich pieniŕdzy, przez dodanie nowych przedmiotˇw, a┐ do kompleksowych ulepsze˝ graficznych.

Trudno orzec, w jakim kierunku to wszystko zmierza, mo┐na jednak wyodrŕbniŠ kilka stylˇw. Sporo ludzi chce poprawiŠ grafikŕ gry, polepszyŠ wygl▒d zbroi, broni i lokacji. Nastŕpni s▒ ci, ktˇrzy maj▒ nostalgiczne podejÂcie do serii i prˇbuj▒ uczyniŠ dzie│o Bethesdy bardziej falloutowym. Tworz▒ nawi▒zuj▒ce do starych czŕÂci interfejsy, dodaj▒ stare dobre bronie takie jak M88 Gauss Rifle, czy zastŕpuj▒ muzykŕ na t▒ z jedynki czy dwˇjki. Ostatnia grupa to ci, ktˇrzy podchodz▒ do tego bardziej na luzie, dodaj▒c do gry swoje ulubione marki papierosˇw, alkoholi, tworz▒c fajniejsze ciuchy czy te┐ likwiduj▒c damsk▒ bieliznŕ i ods│aniaj▒c tym samym co ciekawsze fragmenty damskiej anatomii

Trzeba pamiŕtaŠ o tym, ┐e to wszystko powsta│o od premiery gry, od ktˇrej minŕ│o zaledwie pˇ│tora miesi▒ca – a co siŕ stanie gdy wyjdzie G.E.C.K, urz▒dzenie do modowania? Czy czeka nas lawina modyfikacji, ktˇra spowoduje, ┐e bŕdzie ich po prostu za du┐o ┐eby normalny u┐ytkownik mˇg│ siŕ w nich po│apaŠ? Jaki obraz Fallouta stworz▒ fani Obliviona, ktˇrzy stanowi▒ moddinguj▒c▒ wiŕkszoŠ? Czy nie grozi nam swoista karykaturyzacja gry poprzez modyfikacje dodaj▒ce nowe krasnale ogrodowe, czapeczki, majteczki w kropeczki i inne trywialne rzeczy ?

Przysz│oŠ poka┐e, jak na razie przedstawiam wam listŕ dziewiŕŠdziesiŕciu przeze mnie wybranych modyfikacji, ktˇre w moim przekonaniu stanowi▒ przekrˇj kierunkˇw Moderki F3. Stara│em siŕ wybraŠ te najciekawsze, mam nadzieje ┐e oszczŕdzi│em wam tym sporo czasu i ┐e lista sprawi wam du┐o frajdy.

Forum Nexus
Lista modˇw - temat na forum newsowym Trzynastego Schronu

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

12 grudnia 2008
G.E.C.K. ju┐ jest - 16:39 - nie wiem
Fallout 3 Generator Ekosystemu Cudownej Krainy, czy te┐ Garden of Eden Creation Kit, zosta│ udostŕpniony przez Bethesdŕ. Tym razem nie chodzi jednak o czarn▒, przetart▒ walizeczkŕ, ktˇrej powinno u┐yŠ siŕ w celu zbawienia Âwiata, chocia┐ zdania na ten temat s▒ podzielone. Wydawca ostatniego Fallouta zamieÂci│ bowiem pod tym linkiem Construction Set, umo┐liwiaj▒cy modyfikacjŕ gry. Po Âci▒gniŕciu pliku, nale┐y go rozpakowaŠ, a zawartoŠ zainstalowaŠ do folderu z gr▒. »eby zapoznaŠ u┐ytkownikˇw z mo┐liwoÂciami edytora Âwiata Fallout 3, Beth stworzy│a specjaln▒ stronŕ z informacjami o nim. Dodatkowo s▒siedzi z OUTPOSTu znale╝li w Internecie filmy instrukta┐owe, dotycz▒ce korzystania z tego┐ edytora.

Namiary na newsa zapoda│ jereksel - dziŕkujemy :-)
WiadomoŠ z oficjalnej strony F3
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 grudnia 2008
Bio'telewizornia #31 - 1:29 - Squonk
Gazeta rzekomo podaj▒ca fakty (i maj▒ca takowy w swoim tytule) niedawno wpad│a w histeryczny wrzask z powodu nadejÂcia wielkiej narodowej tragedii. Otˇ┐ sko˝czy│y siŕ wszelkiej maÂci idiotyczne telewizyjne "szo│y" i nadesz│y czasy g│odu. G│odne bŕd▒ gwiazdki i gwiazdeczki, ktˇrym minie okazja pokazania kawa│ka swojego cia│a "przypadkiem wypÂniŕtego zza stanika" czy p│odzenia g│upich dywagacji. G│odny stanie siŕ te┐ lud, ktˇry nie bŕdzie mia│ siŕ ju┐ czym og│upiaŠ. Nad Polsk▒ przetoczy siŕ fala za│ama˝ oraz rodzinnych tragedii...

Apokalipsa jednym s│owem i zabieranie nam chleba - bo w ko˝cu to my jesteÂmy tu od pre, apo i post - kalipsy ;-)

Za dla nas telewizja - jak niczym sprawna bufetowa - serwuje po raz pi˝cset halfnasty odgrzewane kotlety - znaczy powtˇrki, podane jednak na luksusowej zastawie - bo na stacjach dostŕpnych w telewizjach kablowych. JeÂli jesteÂcie gotowi na radioaktywny bigosik ugotowany z zombiaczych kawa│kˇw, ma│pich uszek oraz podlany ch│odziwem z reaktora to zapoznajcie siŕ z cotygodniowym raportem telewizyjnym, ktˇry przygotowa│...

Panie, panowie - dwa s│owa:

bio_hazard.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

14 grudnia 2008
Fallout 3 i co jeszcze :) - 12:06 - Michu
Zaczniemy od Fallouta.
1. W sieci pojawi│y siŕ screeny ze zbli┐aj▒cego siŕ w iÂcie ekspresowym tempie pierwszego dodatku (lub jak okreÂlaj▒ to twˇrcy - przygody) do Fallouta 3. Wersja na Xbox360 oraz PC bŕdzie dostŕpna ju┐ w styczniu (o wersji dla PS3 na razie brak wiadomoÂci).
Styczniowy dodatek ma nosiŠ nazwŕ Operation Anchorage. Fabu│a bŕdzie opowiadaŠ o starciu zrzeszenia Anchorage z chi˝skimi komunistami. Twˇrcy zapewniaj▒, ┐e gracz bŕdzie mia│ okazjŕ wzi▒Š udzia│ w jednej z najbardziej epickich bitew, jakie pojawi│y siŕ w grach. Na zachŕtŕ kilka screenˇw.

 Pierwszy dodatek do Fallout3 – screen 1.

Pierwszy dodatek do Fallout3 – screen 2.

 Pierwszy dodatek do Fallout3 – screen 3.

Wiŕcej screenˇw tutaj.

To jeszcze nie wszystko. W lutym i marcu maj▒ ukazaŠ siŕ dwie kolejne przygody (podobnie i w tym przypadku o wersji na PS3 nic nie wiadomo). W lutym dodatek The Pitt - Pittsburgh opanowany przez │upie┐cˇw, dwie strony konfliktu. W marcu natomiast gracze dostan▒ mo┐liwoŠ wst▒pienia do Bractwa Stali. Dok│adne daty premiery oraz cena nie s▒ jeszcze znane.

2. Pojawi│ siŕ patch zmieniaj▒cy zwyk│e tekstury w Fallout 3 na tekstury w rozdzielczoÂci Full HD. Plik wa┐y oko│o 400 MB i mo┐na go Âci▒gn▒Š st▒d. Porˇwnanie graficzne gry przed instalacj▒ nowych tekstur, jak i po jej przeprowadzeniu mo┐na obejrzeŠ tutaj.

3. A teraz co z zupe│nie innej beczki. New York Times na swojej stronie przygotowa│ │adne i proste, graficzne zestawienie pa˝stw posiadaj▒cych lub prowadz▒cych badania nad broni▒ nuklearn▒. Podano rˇwnie┐ sposˇb, w jaki pa˝stwa te wesz│y w jej posiadanie. Zamieszczono te┐ komentarz do schematu oraz opis dwˇch ksi▒┐ek poruszaj▒cych problem broni j▒drowej i d▒┐enia do jej zdobycia. Niestety, o ile wczoraj w nocy artyku│ mo┐na by│o swobodnie przeczytaŠ, to dzi wymagana jest ju┐ rejestracja (na szczŕÂcie darmowa). Tekst znajduje siŕ tutaj. Rzeczony schemat poni┐ej.

Ktˇre pa˝stwa posiadaj▒ oraz sposˇb w jaki zdoby│y bro˝ j▒drow▒.

Ko│a oznaczaj▒ pa˝stwa posiadaj▒ce bro˝ atomow▒. Kwadraty to pa˝stwa prowadz▒ce badania nad t▒ broni▒. Natomiast szeÂcianami oznaczone s▒ kraje, ktˇre zaniecha│y nad ni▒ prac.

Črˇd│a:
1. Grrr.pl
2. Grrr.pl
Electronic Theatre
3. Gad┐etomania.pl
New York Times
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

16 grudnia 2008
Dwudziesta pi▒ta aktualka Crossroads - 0:02 - Squonk
Crossroads Dwudziestopiŕciolecie PRL by│o nudne jak flaki z olejem - "Lenin tu, Lenin tam, z Leninem dobrze ┐yje siŕ nam". I tak po 25 razy.

Za to dwudziesta pi▒ta aktualizacja Crossroads, choŠ jest wyrobieniem planu "25 na 25" to jednak, jest daniem nieporˇwnywalnie ciekawszym i smaczniejszym. A to dlatego, ┐e zawiera rozmaity zestaw potraw: co o Neuroshimie, co o Cthulhushimie, wreszcie spory kawa│ postapokalipsy.

Po prostu polecamy!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

17 grudnia 2008
W telewizorkowych klimatach - 13:25 - Squonk
Fallout telewizor Klasyczny wygl▒d lampowego telewizora - w drewnianej, mocnej obudowie - krŕci nie tylko nasz▒ ekipŕ, ktˇra prowadzi sw▒ wieloletni▒ dzia│alnoŠ na stronie o podobnym wygl▒dzie. Tak┐e pozostali falloutomaniacy, czerpi▒c inspiracje z serii modyfikuj▒ rzeczywistoŠ ich otaczaj▒c▒ do "swoich widzimisiŕ".

Przyk│adem takich dokona˝ jest obudowa do komputera wykonana w oparciu o poradziecki telewizor "Rekord", o ktˇrej poinformowa│ serwis Ripten.

Wziŕto se z OUTPOST

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zgooglowani - 13:56 - Squonk
Trzynasty Schron Ostatnio zauwa┐y│em, ┐e m.in. serwis Google oraz, bŕd▒cy jego czŕÂci▒, serwis YouTube w propozycjach wyszukiwania umieÂcili dwa proste wyrazy, uk│adaj▒ce siŕ w dobrze znan▒ nam treŠ:

Trzynasty Schron

OczywiÂcie ta wiadomoŠ nie jest odkryciem Ameryki, to jednak mi│o jest, ┐e nasza obecnoŠ w sieci zosta│a w jaki tam sposˇb doceniona. No i bynajmniej nie trzeba ju┐ wklepywaŠ ca│ej frazy z nazw▒ naszego serwisu ;-)

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Kolejny film w klimatach - 22:18 - nie wiem
Trochŕ w oderwaniu od tematyki falloutowej, warto poinformowaŠ o kolejnej produkcji filmowej, bŕd▒cej realizacj▒ scenariusza Sergio G. Sancheza, scenarzysty "Sieroci˝ca". Tytu│ kolejnego filmu to "Homecoming". Jak na razie nie wiadomo nic o tym, kiedy mo┐na to sobie bŕdzie obejrzeŠ po polsku. Ostatnio ukaza│ siŕ jedynie pierwszy plakat reklamuj▒cy film oraz jego streszczenie.


Nate i Alice spŕdzaj▒ wakacje z rodzicami w ma│ej chacie na po│o┐onej z dala od Âwiata wyspie. Dowiaduj▒ siŕ, ┐e ich rodzice zamierzaj▒ siŕ rozwieŠ. Kiedy opuszczaj▒ wyspŕ, odkrywaj▒, ┐e mieszka˝cy najbli┐szych miast zginŕli.

Krok po kroku przekonuj▒ siŕ, ┐e nie s▒ jedynymi lud╝mi, ktˇrzy uniknŕli zag│ady, jednak reszta ocala│ych stanowi zagro┐enie, przed ktˇrym musz▒ bez wytchnienia uciekaŠ, dopˇki nie dotr▒ do domu i nie odnajd▒ odpowiedzi na wszystkie drŕcz▒ce ich pytania.


News z Quiet Earth.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 grudnia 2008
Ekwipunek F3 - Pancerze - 18:58 - Holden
Id▒ Âwiŕta, a ja przygotowa│em dla Was ma│y schronowy prezent. Jest to dzia│ EKWIPUNEK - Pancerze, a w nim kompletny opis pancerzy dostŕpnych w grze wraz z fascynuj▒cymi zdjŕciami. Do│o┐y│em stara˝, by forma przedstawienia by│a prosta i intuicyjna. Mam nadziejŕ, ┐e przypadnie Wam do gustu.

Nie jest to koniec, ale pocz▒tek pracy, kolejne elementy wyposa┐enia czekaj▒ na swoje dzia│y i przy pomyÂlnych wiatrach nie bŕdzie to d│ugie oczekiwanie.

Tymczasem ┐yczŕ Wam mi│ego przegl▒dania i jak mawia pewien ojciec z Torunia – Alleluja i do przodu.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

19 grudnia 2008
I jeszcze jeden... - 0:57 - nie wiem
By│ ju┐ by│ym agentem CIA oraz FBI, wojskowym pilotem, kucharzem pok│adowym, zadziwiaj▒co dobrze pos│uguj▒cym siŕ no┐ami nie tylko w celach kulinarnych, a nawet naukowcem, czy mistrzem taekwondo. Walczy│ w powietrzu, na morzu (i to nie tylko takim zwyk│ym, bo przecie┐ "W morzu ognia" te┐) i na l▒dzie. MÂci│ siŕ czŕsto, by jeszcze czŕÂciej udaremniaŠ najbardziej wymyÂlne ataki terrorystyczne. A kim zostanie tym razem? Wychodzi na to, ┐e samurajem, ktˇry walczyŠ ma przeciwko si│om ciemnoÂci w najnowszym filmie z jego udzia│em – "Against the Dark". Steven Seagal, bo o nim mowa, nie od dzisiaj graŠ bŕdzie w filmie, nawi▒zuj▒cym do kultury wschodu, jednak, z tego co przeanalizowa│em dziŕki serwisowi Filmweb, po raz pierwszy bŕdzie to film chocia┐ trochŕ nawi▒zuj▒cy do postapokalipsy.

Mistrz miecza (tudzie┐ katany) Tao (Steven Seagal) prowadzi specjaln▒ grupŕ by│ych funkcjonariuszy stra┐y obywatelskiej, ich misj▒ jest uporanie siŕ z wampirami. W postapokaliptycznym Âwiecie, doprowadzonym do upadku przez ┐▒dne krwi kreatury, kilku ocala│ych ludzi jest uwiŕzionych w zainfekowanym szpitalu. Tao to ich ostatnia nadzieja. Bohater wie jednak, ┐e jedyne wyjÂcie to ÂmierŠ. Nadchodzi czas, by ostatni raz zmierzyŠ siŕ z miŕso┐ernymi wampirami i nie ma nic do stracenia, poza zgub▒ ludzkoÂci.


Against the Dark zostanie wydane na DVD w lutym przysz│ego roku. ZamˇwiŠ film mo┐na tu.

Oparto na newsie z QuietEarth, ktˇry z kolei oparty zosta│ na newsie st▒d.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Twarz▒ w twarz z figurk▒ (figur▒?) - 14:41 - Squonk
Jak pewnie pamiŕtacie, w planach promocji Fallouta 3 by│a opcja zalania Âwiata armi▒ ┐o│dakˇw z Bractwa Stali. Figurki w skali - bodaj┐e 1:1 - mia│y "trzepaŠ lans" na grŕ i tym sam zachŕcaŠ ludzi do jej kupowania. W ostatecznoÂci do zrobienie sobie z ni▒ zdjŕcia ;-)

A jak by│o u nas? Hmm... Parafrazuj▒c niedawne s│owa marsza│ka Sejmu mo┐na powiedzieŠ, ┐e: "jaki kraj taka promocja". W sklepach mo┐na by│o dopatrzeŠ siŕ postaci w Pancerzu Wspomaganym, ale wykonanej z gustownej tekstury. ChoŠ kto wie - jeÂli czyje "ko│a wolno miel▒", to mo┐e i do nas zawita pos▒gowy ┐o│nierz Pustkowi.

Tymczasem za nasz▒ zachodni▒ granic▒ wszystko dzieje siŕ po staremu - czyli tak jak powinno byŠ. W berli˝skim "Europa Center" w sklepie sieci Saturn mo┐na by│o natrafiŠ na tak▒ postaŠ:


Nie wiem czy Wrathu - autor tych zdj੠- podj▒│ prˇbŕ "zwiniŕcia" powy┐szej figurki. Chyba nie - bo znˇw Niemcy mieli by powˇd by nakrŕciŠ reklamŕ z naszymi rodakami. I choŠ ten czyn zosta│by mu zapewne wybaczony (czego nie robi siŕ dla Falloutˇw), to my dziŕkujmy i za te zdjŕcia ;-)

News Figurka z Fallouta 3

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Teledyski F3 - 17:32 - Holden
W dzisiejszym Âwiecie ka┐da gra ma swoje fanowskie teledyski. Jest to wyraz uznania, pewnej mi│oÂci fana do danej serii, czy produkcji. Z Fallout 3 wcale nie jest inaczej. Lustruj▒c serwis YouTube, zadawa│em sobie pytanie o przekaz jaki te amatorskie produkcje ze sob▒ nios▒.

Nie s▒ to na pewno postulaty polityczne ani puste frazesy, typu "Make peace - not war" - te fanowskie dzie│a jednym g│osem zdaj▒ siŕ pokazywaŠ pewne ukryte piŕkno. Odpowiednio dobrane krajobrazy z dobr▒ prac▒ kamery tworz▒ przekonanie, ┐e F3 mo┐na lubiŠ, a nawet podziwiaŠ. To dosyŠ optymistyczny fakt w naszym zlansowanym Âwiecie, ┐e z czego czysto komercyjnego i powierzchownego mo┐na wydobyŠ g│ŕbiŕ, wpuÂciŠ emocje takie jak mi│oŠ, nadzieja czy strach za pomoc▒ prostych Ârodkˇw.

Mam nadzieje, ┐e nie przeholowa│em z t▒ filozofi▒, no a dla Was mam skromn▒ listŕ szeÂciu teledyskˇw. Oby Wam siŕ spodoba│y.

Lista Teledyskˇw - temat na forum Trzynastego Schronu

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

20 grudnia 2008
Energia p│ynie z atomu - 14:30 - nie wiem
Jak zauwa┐yli nasi s▒siedzi z OUTPOSTu, w Gazecie Wyborczej pojawi│ siŕ artyku│ odnosz▒cy siŕ do sondy, przeprowadzonej wÂrˇd Polakˇw, ktˇra dotyczy│a stosunku do budowy w naszym kraju elektrowni atomowych. Jest coraz lepiej, gdy┐ za budow▒ tego typu elektrowni opowiedzia│o siŕ 47% rodakˇw, a przeciw – tylko 38%. Zauwa┐alne s▒ dysproporcje pomiŕdzy lud╝mi z ni┐szym i wy┐szym wykszta│ceniem (absolwenci szkˇ│ wy┐szych poprali budowŕ elektrowni w 66%), mieszka˝cami miast i wsi oraz, co ciekawe, przedstawicielami odmiennych p│ci. Wiŕcej zwolennikˇw tego pomys│u jest wÂrˇd mŕ┐czyzn, a wÂrˇd kobiet sytuacja jest wrŕcz odwrotna – wiŕkszoŠ z nich nie aprobuje pomys│u budowy elektrowni atomowych. Widoczna jest rˇwnie┐ wÂrˇd respondentˇw niech੠do elektrowni, narastaj▒ca odwrotnie proporcjonalnie do odleg│oÂci, w jakiej mia│aby byŠ ona od nich zbudowana.

Zupe│nie inaczej problem ten rozwi▒zano na Bia│orusi. Tam nikt nie kwapi│ siŕ do przeprowadzania jakichkolwiek sonda┐y, a decyzjŕ o zbudowaniu dwˇch reaktorˇw atomowych w obwodzie grodzie˝skim podjŕto pomimo protestˇw miejscowej ludnoÂci, ktˇra boi siŕ o przysz│oŠ Narocza˝sko - Wilejskiego Parku Narodowego. Zdaniem W│adimira Siemaszko budowa ruszy ju┐ 21 stycznia 2009 roku, a ma zako˝czyŠ siŕ do roku 2016. W│adze Bia│orusi twierdz▒, ┐e realizacja tego planu pozwoli ocaliŠ ich kraj przed kryzysem energetycznym, jednak w opinii niezale┐nych ekspertˇw budowa elektrowni atomowej w obecnym po│o┐eniu tego kraju jest nieop│acalna.

1.Bia│oru chce dwˇch elektrowni atomowych.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Bio'telewizornia #32 - 20:54 - Squonk
W nadchodz▒cym okresie Âwi▒tecznym ramˇwkarze (czyli osoby uk│adaj▒ce ramˇwkŕ w TV) hojniejsz▒ d│oni▒ posypali ku spragnionej postapokaliptycznego ┐ar│a publiki.

Oprˇcz oczywiÂcie iÂcie apokaliptycznych, starych sznekˇw w rodzaju "Kevina samego", do skonsumowania bŕd▒ tak┐e filmy bardziej zg│ŕbiaj▒ce interesuj▒ce nas tematy. Obudzeni czerwonym Âwitem, zaczekamy a┐ uderzy w nas meteor by potem razem z sympatycznym zombiakiem o imieniu Fido zapolowaŠ na "Czerwony Pa╝dziernik.

Ale to tylko ma│a cz▒stka czekaj▒cych Was atrakcji - z ca│oÂci▒ zapoznacie siŕ przegl▒daj▒c raport telewizyjny, przygotowany przez Žwiŕtego Miko│aja*!!!

* (Kryptonim operacyjny: TW bio_hazard).

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

22 grudnia 2008
Domena za grosze - a nawet dwa - 22:59 - Squonk
Zosta│o Wam jeszcze trochŕ pieniŕdzy po Âwi▒tecznych przygotowaniach? Žmiejecie siŕ w ku│ak z zapowiedzi nadejÂcia kryzysu gospodarczego? Chcecie podj▒Š wyzwanie? To przystŕpujcie do dzie│a!!! Za│ˇ┐cie w│asny serwis o tematyce zwi▒zanej z seri▒ Fallout, ktˇry zamieÂcicie pod "twarzow▒" domen▒ o nazwie fallout.pl. Za j▒ nabŕdziecie na aukcji w serwisie Allegro za Âmiesznie ma│▒ kwotŕ 10 000 PLN.

»e co? Za drogo? No a kto mˇwi│, ┐e bŕdzie │atwo. Lub, ┐e naiwni to siŕ na kamieniu rodz▒ ;-)

Zapodano za Shamo

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 grudnia 2008
WieÂci z atomowych mˇrz i oceanˇw - 2:28 - Squonk
W dobie "wojen z terrorem" czy "misji stabilizacyjnych" taki ma│o efektowny rodzaj si│ zbrojnych jak marynarka wojenna mo┐e siŕ kojarzyŠ co najwy┐ej z kapitanem Sparrowem. I to dos│ownie, kiedy media ze zdziwieniem informuj▒ o napadaj▒cych na statki piratach. Czy marynarka wojenna - w dobie budowy tarcz antyrakietowych czy rosn▒cego terroryzmu ma w dzisiejszych czasach sens bytu? Przyjrzyjmy siŕ po krotce pa˝stwu, ktˇre s│ynie z rozpuszczania rˇ┐nych takich bajek, choŠ ma│o kiedy w nie wierzy.

Okrŕt podwodny klasy Virginia 13 grudnia br. roku zosta│ zwodowany szˇsty okrŕt klasy Virginia o nazwie USS New Mexico (SSN-779). Te atomowe │odzie podwodne s▒ przeznaczone do zada˝ myÂliwskich (przechwytywanie innych OP, ataki na ON oraz inne cele morskie i l▒dowe), jako nastŕpca szeroko eksploatowanej klasy Los Angeles, a zarazem ta˝sza alternatywa dla okrŕtˇw podwodnych klasy Sea Wolf, ktˇrych z powodu zako˝czenia Zimnej Wojny zbudowano tylko trzy sztuki.

W Ârodŕ bŕdziemy mogli obejrzeŠ film "Polowanie na Czerwony Pa╝dziernik", w ktˇrym dzielni ameryka˝scy marynarze na okrŕcie USS Dallas (klasa "Los Angleles") prowadz▒ w ciszy walkŕ o przejŕcie nowoczesnego radzieckiego rakietowego okrŕtu podwodnego.

Dzi - maj▒c na wyposa┐eniu, ktˇr▒ z "Virginni" - takie podowdne podchody przebiega│yby o wiele inaczej. Co prawda okrŕty tej klasy maj▒ mniejsze zanurzenie ni┐ "Los Angelesy" (nie wspominaj▒c o wszystkomaj▒cych "Sea Wolfach"), to jednak s▒ tak samo ciche oraz uniwersalne jak "wilki". Okrŕt zasila jeden reaktor atomowy, za uzbrojenie stanowi 12 pionowych wyrzutni rakiet oraz 4 wyrzutnie torped.

Lotniskowiec klasy Nimitz Rˇwnie┐ i nawodna czeŠ Marynarki Wojennej USA nie pozostaje w tyle, gdy chodzi o modernizacje swoich zasobˇw. 10 stycznia 2009 roku jest planowane przekazanie do s│u┐by okrŕtu, ktˇrych rodzaj stanowi chlubŕ i dumŕ tego rodzaju si│ zbrojnych. Chodzi o oczywiÂcie o lotniskowiec, w tym przypadku o okrŕt USS George H. W. Bush klasy Nimitz - podklasa Ronald Reagan.

St▒d wiadomoÂci p│yn▒ce ze "starszej siostry" ameryka˝skiej floty - Krˇlewskiej Marynarki Wojennej (Wielka Brytania) tr▒c▒ lekkim folklorem. Otˇ┐ przez media w ci▒gu ostatnich miesiŕcy przetacza│y siŕ doniesienia o tragicznym stanie dumy Albionu. Z powodu oszczŕdnoÂci bud┐etowych de facto wycofano ze s│u┐by niszczyciele przeznaczone do obrony przeciwlotniczej. Jeszcze bardziej obni┐y│o to zdolnoÂci do zwalczania celˇw powietrznych przez Royal Navy, gdy┐ w 2006 roku wycofano z u┐ycia morsk▒ wersjŕ myÂliwca Harrier, wyposa┐on▒ w radar do walk powietrznych.

Gdzie tu nutka folkloru spytacie? Niesie j▒ informacja sprzed paru dni, wed│ug ktˇrej systemy uzbrojenia rakietowego na atomowych okrŕtach podwodnych w brytyjskiej marynarce bŕd▒ pracowa│y pod kontrol▒ systemu Windows XP.

Tak - a┐ ciÂnie siŕ na usta z│oÂliwy komentarz o tym, jak to b│▒d krytyczny czy inny b│ŕkitny ekran doprowadzi do wybuchu wojny atomowej, ale w tym przypadku mo┐na go sobie darowaŠ. Windows czy te┐ inny Linux - cokolwiek by nie sterowa│o pociskami j▒drowymi to i tak bŕdzie to tysi▒c, a nawet i pi˝cset halfnaÂcie razy lepsze od systemˇw jakie mamy na naszych komputerach.

Črˇd│a:
GlobalSecurity.org
WP - wiadomoÂci
Wikipedia

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 grudnia 2008
Žwi▒teczna Apokalipsa - 2:36 - Holden
Karp, taki rybol
W tym roku zgin▒ miliony istnie˝. ŽmierŠ przyjdzie wolno, poprzez choroby, brak powietrza i rze╝. Pogr▒┐one w Âwi▒tecznej ciszy domy, sp│yn▒ niewinn▒ krwi▒ oraz groteskowymi pl▒taninami narz▒dˇw. To nie trzecia wojna Âwiatowa, nie kolejny wirus czy szaleniec z bomb▒ - to nasza polska tradycja.

Co roku, miliony karpi ginie bestialsk▒ Âmierci▒. Niektˇrzy mˇwi▒ - i co z tego? Przecie┐ zabijamy rˇwnie┐ na wielk▒ skale kurczaki czy krowy. Tylko ┐e one w przeciwie˝stwie do karpi zabijane s▒ w humanitarnych warunkach. Absolutnie nic nie usprawiedliwi cierpienia przez jakie ta ryba przechodzi, zanim trafi na nasz talerz. Wiecie ┐e karp czuje bˇl? »e ma podobny system nerwowy do naszego? »e potrafi poznaŠ ryby ze swojej │awicy? »e ma charakter?

Je┐eli chcecie co zrobiŠ dla tego piŕknego stworzenia, to nie kupujcie dzisiaj ┐ywej ryby do domu, nie pozwˇlcie jej siŕ dusiŠ kilka godzin w reklamˇwce – ju┐ i tak mia│a nieciekawe ┐ycie, pe│ne strachu i bˇlu. Nie prˇbujcie zabijaŠ jej samemu, ganiaj▒c j▒ po ca│ej kuchni utaplani we krwi, nie dawajcie dzieciom pŕcherzykˇw p│ucnych do zabawy, bo to tak jakbyÂcie dawali im jelita dziadka czy oko ciotki. Je┐eli macie mocne nerwy, zobaczcie film na stronie Krwawe Žwiŕta czy Gazety, i zastanˇwcie siŕ, co wam powie wasz karp kiedy przemˇwi ludzkim g│osem …

Krwawe Žwiŕta
Gazeta.pl


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Zaktualizowany OUTPOST - grudzie˝ - 14:45 - Squonk
I znˇw mia│em racjŕ! Otˇ┐ tak jak przypuszcza│em okaza│o siŕ, ┐e niejaki osobnik o ksywie Žwiŕty Miko│aj to tak naprawdŕ agent wspˇ│pracuj▒cy z Outpostem. Podstaw▒ do postawienia mu tych zarzutˇw jest fakt, ┐e to do nich przyszed│ pierwszy z aktualizacj▒.

W jego worze, z ktˇrego obdarowa│ outpoÂciakˇw znalaz│y siŕ takie prezenty jak recenzje filmˇw, ksi▒┐ek komiksˇw oraz parŕ tekstˇw - w tym artyku│ Micronusa o cholerze.

I co mi teraz zosta│o, jak tylko stwierdziŠ, ┐e polecamy? No to polecamy!

Po przyciÂniŕciu dziada - znaczy siŕ Žw. Miko│aja - obieca│ on nam, ┐e kiedy zawita do Trzynastego Schronu to w jego worze te┐ co bŕdzie dla nas ;-)

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Znukuj to sam! - 17:36 - Squonk
Jos - wyszukiwacz ciekawych rzeczy zwi▒zanych z "klimatami" - tym razem podrzuci│ mi linka do strony o pora┐aj▒cej wrŕcz i oczywiÂcie oczywistej wiedzy. Jak wygl▒da│ by obszar zniszcze˝ w Twoim mieÂcie, gdyby zosta│ na nie spuszczony znany z Nagasaki "Grubas"? A co gdyby to by│a "Car-Bomba" - │adunek j▒drowy o najwiŕkszej mocy jaki kiedykolwiek zosta│ zrzucony z powietrza?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na stronie www.carloslabs.com/projects/200712B/GroundZero.html - symulatorze pokazuj▒cym obraz zniszcze˝ przy u┐yciu danego │adunku, w oparciu o serwis GoogleMaps.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

25 grudnia 2008
Aktualizacja - grudzie˝' 08 - 3:36 - Squonk
Fallout 3 PA/PN - tematyka postapo/postnuke

FILMY I SERIALE:
 • Ludzkie dzieci - Squonk

 • POSTAPO W MUZYCE:
 • The Doors - "Waiting For The Sun" - kaznodzieja_nowej_ery

 • Teledyski w klimatach:
 • Kapitan Nemo - "SOS dla ca│ej planety"
 • Kombi - "Inwazja z Plutona"
 • Metallica - "All Nightmare Long"
 • Pearl Jam - "Do The Evolution"
 • Sabaton - "Nuclear Attack" (inspirowany_wersja 2)

 • GAD»ETY:
 • PipBoye, ktˇre wykona│ Zielenina323

 • -----

  POEZJA:
 • "Po co to wszystko?" - Irrhas

 • MUZYKA, SúUCHOWISKA:
 • Utwˇr "Fallout" - Jack Jack


 • 13S - sprawy redakcyjne

  PROPAGANDA TRZYNASTEGO SCHRONU:
 • Zarezerwuj! - Irrhas

 • Do tego:
 • Squonk zaktualizowa│ dzia│ HISTORIA
 • Dzia│ GALERIA FOTOGRAFICZNA zosta│ "przekonwertowany" w schronow▒ galeriŕ na serwisie Picasa Web


 • Poza tym nasze szeregi zasili│ nie wiem - ju┐ jako redaktor, oraz Holden - na etacie wspˇ│pracownika.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  K│omino - polskie miasto-widmo - 16:23 - nie wiem
  Parafrazuj▒c dobrze znane wszystkim przys│owie, Polacy nie gŕsi, swoje miasto-widmo maj▒. Mowa tu o Grˇdku, znanym powszechniej jako K│omino. Po│o┐one w wojewˇdztwie zachodniopomorskim, w s▒siedztwie miasta Borne Sulinowo, jest dzi opuszczonym i wymar│ym obiektem, ktˇre swym wygl▒dem w du┐ej mierze przypomina PrypeŠ.

  Powsta│e w latach trzydziestych XX wieku K│omino, podczas wojny by│o niemieckim obozem jenieckim, w ktˇrym pocz▒wszy od 1939 wiŕzieni Polacy, w pˇ╝niejszych latach tak┐e Francuzi i Rosjanie.

  Gdy pod koniec wojny Armia Czerwona "oswobodzi│a" te tereny, powsta│y tu liczne budynki, gara┐e czy kino. Wiele budowli poniemieckich rozebrano, gdy┐ potrzebne by│y ceg│y do budowy Pa│acu Kultury w Warszawie.

  Gdy Rosjanie do 1992 roku wycofali siŕ z terenˇw Polski, tak┐e z K│omina, gdzie Armia Czerwona stacjonowa│a, miasto opustosza│o. Pojawi│a siŕ nawet oferta sprzeda┐y miasta za 2 mln z│otych, jednak nie znale╝li siŕ kupcy.

  Lokalizacja na WikiMapie.
  Lokalizacja na Google Maps.

  Fotografie miasta.

  Podziŕkowania dla Konstantyna, ktˇry wyszpera│ informacjŕ i dla Quinna, ktˇry w ca│oÂci zredagowa│ treŠ newsa.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  27 grudnia 2008
  Kana│owy dzie˝ - 23:18 - Squonk
  Kana│ YouTube Trzynastego Schronu 27 grudnia 2007 roku KeniG za│o┐y│ w serwisie YouTube kana│ filmowy z naszymi dokonaniami (w tym ze s│ynnym DoProwym "Tribute to Fallouts"). Z czasem zape│ni│ siŕ on trailerami filmˇw, o ktˇrych czasem piszemy, lub ktˇre warto obejrzeŠ, czy innymi ciekawostkami.

  W zwi▒zku z t▒ rocznic▒, znacz▒co poszerzy│em "nasz▒ ofertŕ", dodaj▒c tam filmy, o ktˇrych w dawnych czasach by│o pisane na Trzynastym Schronie. Jak m. in. "The Silent City" czy "Fallout".

  Tak wiŕc zapraszam na schronowy kana│ w serwisie YouTube.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  28 grudnia 2008
  Mutanci atakuj▒! - 0:08 - nie wiem
  Jak w temacie. Nie pierwszy raz, co prawda, ale zawsze przyjemnie siŕ patrzy na takie rzeczy, bo w sposˇb zadowalaj▒cy raduj▒ serca prawdziwych fanˇw tego rodzaju filmˇw. Co by dalej nie przed│u┐aŠ - przejdŕ do sedna. Na Twitch'u, fanowskim serwisie o filmach, pojawi│ siŕ ostatnio (w Wigiliŕ) trailer kolejnego filmu w klimatach postapokaliptycznych. Jest to dzie│o francuskiego re┐ysera – Davida Morley’a, nosz▒ce, jak┐e wiele mˇwi▒cy, tytu│ Mutants.

  W Âwiecie zniszczonym przez pandemiŕ - wirusa, ktˇry zmienia ludzi w prymitywne i ┐▒dne krwi bestie, Marco i Sonia prˇbuj▒ za wszelk▒ cenŕ znale╝Š pewn▒ tajn▒ bazŕ – ostatnie schronienie przed mutantami. Niestety jeden z nich atakuje parŕ, zara┐aj▒c mŕ┐czyznŕ. Krok po kroku, Marco ulega tym samym zmianom, co krwio┐ercze potwory. Sonia, spodziewaj▒c siŕ dziecka, jest zmuszona do walki ze swym najgorszym wrogiem – cz│owiekiem, ktˇrego kocha.

  Trailer filmu mo┐na zobaczyŠ w tym newsie.

  Przy okazji dziŕkujŕ Tomkowi za zgrabn▒ korektŕ :)
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  A czy Twoje auto przetrwa atak nuklearny? - 13:54 - nie wiem
  Lata 50-te minionego wieku to pocz▒tek faktycznego strachu. LudzkoŠ sta│a bowiem w obliczu konfliktu na nieznan▒ dot▒d skalŕ - mianowicie wojny atomowej. Okres ten by│ rˇwnie┐ czasem ÂwietnoÂci Stanˇw Zjednoczonych, w ktˇrych prŕ┐nie rozwija│a siŕ gospodarka, napŕdzana miŕdzy innymi przez motoryzacjŕ.

  Cadillac

  W okresie tym trwa│y rˇwnie┐ testy broni atomowej na pustyniach Nevady. Poza typowymi detonacjami Amerykanie badali wp│yw chmur radioaktywnych na ludnoŠ, skalŕ wybuchu, a tak┐e... jaki pojazd i w jakich warunkach jest w stanie przetrwaŠ atak nuklearny.

  Do testˇw wybrano miŕdzy innymi klasyczny pojazd lat 50-tych: Cadillac. Co wyrˇ┐nia ten oldschoolowy, megaloma˝ski samochˇd poÂrˇd pozosta│ych z tego okresu? Ano Cadillac przetrwa│ atak nuklearny.

  W ramach operacji Doorstep sprawdzano podczas testˇw broni atomowej wp│yw wybuchu na ludzi, ich domostwa, czy auta. Budowano wiŕc miniaturowe miasteczko, ludzi natomiast zastŕpowano rzecz jasna kuk│ami. W ramach owych testˇw udowodniono, ┐e Cadillac jest w stanie przetrwaŠ wybuch nuklearny, co wiŕcej, zapewniŠ bezpiecze˝stwo pasa┐erom.

  Co ciekawe, okaza│o siŕ, ┐e najlepiej jest pozostawiŠ szyby otwarte do po│owy, w innym razie fala uderzeniowa zmiot│aby je, pozostawiaj▒c przy okazji tysi▒ce ostrych kawa│kˇw szk│a i odrywaj▒c dach pojazdu. Inna sprawa, ┐e tu┐ po fali uderzeniowej nale┐y szybko zamkn▒Š okno ca│kowicie, by nie naraziŠ siŕ na dzia│anie olbrzymiej iloÂci py│ˇw czy popio│u. Nastŕpnie wypada│oby szybko opuÂciŠ miejsce, zwa┐ywszy na opad radioaktywny i generalnie promieniowanie.

  Galeria: Czy Twˇj samochˇd przetrwa atak nuklearny?

  Črˇd│o: autokult.pl

  Podziŕkowania za ca│oÂciowe zredagowanie treÂci newsa ponownie wŕdruj▒ do Quinn'a.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Update Listy Modˇw - 18:16 - Holden
  Ledwie minŕ│y dwa tygodnie od powstania listy modˇw, a ju┐ nadesz│a pora na update – okr▒g│e piŕŠdziesi▒t kolejnych modyfikacji. WidaŠ, ┐e G.E.C.K doda│ ludziom skrzyde│. Najlepsze jest to, ┐e zaczynaj▒ powstawaŠ mody ktˇre maj▒ wyra╝ny wp│yw na fabu│ŕ, jak Alternate Start pozwalaj▒cy nam rozpocz▒Š grŕ na szesnaÂcie sposobˇw, jako bandyta czy niewolnik, co zaowocowa│o powstaniem unikalnych dla danej drogi Traitsˇw, ktˇrych tak brakowa│o do tej pory w F3. Z kolei zupe│nie now▒ przygodŕ oferuje nam Treasures of the Wastelands, przenosz▒ca nas w klimaty dzikiego zachodu oraz ksi▒┐ek, takich jak Dark Tower Stephena Kinga.

  úezka w oku pojawia siŕ natomiast wraz z modem Cafe of Broken Dreams, ktˇry jest prˇb▒ odtworzenia tego kultowego miejsca w graficznych realiach F3, twˇrcˇw jednak czeka jeszcze sporo pracy nim, go uko˝cz▒. A prˇcz tego, sporo normalnego stuffu, czyli komplety nowych perkˇw, nowe bronie, ogromne szpony Âmierci i monumentalne Scorpion Kingi oraz totalna demolka za pomoc▒ atomowej walizeczki. Jednym s│owem to - czego trzeba w te nudne, wolne zimowe wieczory kiedy zmaga nas grypa, a ciotki przynudzaj▒ przy resztkach karpia z wigilijnego sto│u.

  Lista Modˇw na Forum Trzynastego Schronu
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  30 grudnia 2008
  Nowe rynki stoj▒ otworem przed Falloutem 3 - 16:09 - Ulyssaeir
  Fallout 3ChoŠ o Falloucie 3 zrobi│o siŕ pod koniec roku nieco ciszej, to wcale nie oznacza, ┐e zainteresowanie gr▒ s│abnie. WidaŠ to doskonale po iloÂci i charakterze modyfikacji ukazuj▒cych siŕ codziennie na rˇ┐nych stronach oraz w serwisach poÂwiŕconych modowaniu gry. Zreszt▒ news znajduj▒cy siŕ poni┐ej jest tego znakomitym potwierdzeniem – zestawienie Holdena powinno pomˇc wszystkim, ktˇrzy oczekuj▒ od gry czego wiŕcej,

  S▒ jednak wÂrˇd nas tacy, ktˇrzy nie mieli okazji zagraŠ w najnowsze dziecko ze stajni Bethesdy. Pisz▒c „nas” mam na myÂli szersz▒ grupŕ, potocznie nazywan▒ „ludzkoÂci▒”. Žwiat nie ogranicza siŕ bowiem jedynie do Stanˇw Zjednoczonych, czŕÂci Europy i Azji oraz Australii, jak niektˇrzy mogliby przypuszczaŠ. Z myÂl▒ o pozosta│ych, lub o potencjalnych zyskach, ale najprawdopodobniej w skutek motywacji jednym i drugim Bethesda podpisa│a umowŕ z firm▒ Connect Entertainment, na mocy ktˇrej to umowy kolejne 200 000 000 (bior▒c pod uwagŕ ograniczenia wiekowe) ludzi bŕdzie mog│o nabyŠ grŕ "na swoim podwˇrku". Fallout 3 niebawem uka┐e siŕ wiŕc w krajach takich jak Grecja, Turcja, Chorwacja, Bu│garia, Malta, BoÂnia i Hercegowina, Serbia, S│owenia, Cypr, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Macedonia, Liban, Kuwejt, na Omanie, Jemenie, Katarze i Czarnogˇrze ko˝cz▒c. Ciekawe jak ten debiut wp│ynie na ogˇlne wyniki sprzeda┐y.

  Črˇd│o
  gry.wp.pl

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Przeminŕ│o z bombami – zimowa tapeta - 18:15 - nie wiem
  Ostatnia cz੠komiksu Gone with the Blastwave, w wersji polskiej znajduj▒ca siŕ na tej stronie, jeszcze do niedawna by│a najpˇ╝niejszym dzie│em Morr’a. Jednak, co ju┐ dawno zauwa┐ono na SHAMO, autor tego znakomitego komiksu opracowa│ zimow▒ tapetŕ. Spo│ecznoÂci SHAMOwej nie do ko˝ca przypad│a do gustu, dlatego te┐ Entrop nieco j▒ zmodyfikowa│.

  Wersje oryginalne dostŕpne s▒ pod tymi linkami:
  1600x1200;
  1920x1200.

  Wyczajono na SHAMO.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Wyrusz na Krucjatŕ! - 19:32 - Holden
  Masz od 18 do 23 lat? Chcesz prze┐yŠ przygodŕ i wzi▒Š udzia│ w najstarszym konflikcie w historii ludzkoŠ? To nie zapowied╝ gry video, tylko rzeczywistoŠ. Je┐eli spe│niasz warunki wiekowe, wystarczy jedynie, ┐e wsi▒dziesz w samolot, polecisz do Izraela i zg│osisz siŕ do programu Mahal IDF.

  Mahal to s│owo, jakiego u┐ywano do okreÂlenia ┐ydowskich, jak i nie ┐ydowskich ochotnikˇw ktˇrzy, w latach 1947-1948 przybyli do Izraela, by wzi▒Š udzia│ w konflikcie ┐ydowsko-brytyjsko-arabskim. W wojnie o niepodleg│oŠ uczestniczy│o ponad trzy tysi▒ce ochotnikˇw z 43 krajˇw Âwiata.

  Czemu jednak walczyŠ za Izrael? Ten krˇtki propagandowy filmik odpowie Wam na to pytanie. Na stronie znajdziecie rˇwnie┐ dok│adne informacje o ka┐dym z 23 pa˝stw regionu, w ktˇrych panuje tyrania, przebywaj▒ terroryÂci, przemyca siŕ bro˝, narkotyki oraz ludzi, a ludobˇjstwo i tortury to chleb powszedni.

  Je┐eli kto z Was na serio o tym myÂli, to teraz jest dobry moment. Od czterech ostatnich dni Izraelskie lotnictwo bombarduje pozycje Hamasu w Strefie Gazy. Jak dot▒d zginŕ│o 400 osˇb, a ponad 1000 jest rannych. Koszmar rozpocz▒│ siŕ 27 grudnia i by│ reakcj▒ na brak przed│u┐enia pokoju przez Hamas, ktˇry za pomoc▒ rakiet zacz▒│ ostrzeliwaŠ terytorium Izraela. Czo│gi zbieraj▒ siŕ na granicy, a ofensywa l▒dowa jest bardzo prawdopodobna – Ty mo┐esz tam byŠ kiedy siŕ rozpocznie!

  Črˇd│a:
  Mahal IDF
  Middle East Info
  Info z Wikipedi
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Spokojnie, to tylko awaria... - 21:52 - Squonk
  Crossroads ... a przynajmniej tak▒ mamy nadziejŕ. PrzedÂwi▒teczne padniŕcie serwera (podziŕkowanie dla hostera) a potem przywrˇcenie go spowodowa│o tylko pocz▒tek koszmaru jakiego siŕ nie spodziewaliÂmy. Na obecny czas dodawanie newsˇw i jakichkolwiek artyku│ˇw jest obecnie mocno utrudnione i pˇki co, nasi technicy staraj▒ siŕ dociec gdzie le┐y problem. SzczŕÂciem jeszcze dzia│a forum, tak wiŕc stay tuned!

  Črˇd│o: Crossroads

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  31 grudnia 2008
  Ostatnia konferencja Premiera w 2008 - kwestia atomu dla Polski - 14:36 - Squonk
  Jak ju┐ zauwa┐yliÂcie od jakiego czasu na Trzynastym Schronie pojawiaj▒ siŕ newsy autorstwa Quinna z serwisu X-12, ktˇre wrzuca kto z naszej za│ogi. A to nie mniej, nie wiŕcej jak tylko tyle, ┐e mamy w naszej ekipie now▒ funkcjŕ - wspˇ│pracownika korespondencyjnego. I jest nim w│aÂnie Quinn.

  Zapraszam do lektury newsa :-)


  31 Grudnia. Ten dzie˝ trwaŠ bŕdzie o 1 sekundŕ d│u┐ej, tak wiŕc zd▒┐ymy jeszcze z jedn▒ dodatkow▒ kolejk▒ za mijaj▒cy 2008 rok. Min▒│ kolejny rok, ostatni dzie˝ to okres podsumowa˝. Rˇwnie┐ Premier s│awetnej RP (3 lub 4, ew. 3,5) zdecydowa│ siŕ na ostatni▒ konferencjŕ w 2008 roku. Dlaczego interesuje nas ten fakt? Ano ze wzglŕdu na poruszenie kwestii elektrowni atomowej w Polsce i budowy tarczy antyrakietowej.

  Premier bowiem po raz kolejny zapewni│, ┐e elektrownia taka powstanie. Na dodatek w ci▒gu 9, 10 lat. ChoŠ media spekuluj▒ o lokalizacji, wci▒┐ stawiaj▒c na »arnowiec, Premier, zreszt▒ ca│kiem przytomnie, zaznaczy│, i┐ wp│yw na lokalizacjŕ na wiele czynnikˇw. Liczy siŕ bowiem sieŠ przesy│owa, region o danym zapotrzebowaniu, itd. Co do u┐ytej technologii - Donald Tusk stwierdzi│, ┐e na dzie˝ dzisiejszy trudno zdecydowaŠ, ktˇre pa˝stwo podejmie siŕ sprzeda┐y "atomu" dla Polski - czy bŕdzie to Francja, czy Korea Po│udniowa. Argumentacja jest doŠ prozaiczna: wp│yw na to maj▒ kwestie czasowe, finansowe i tym podobne. Ale elektrownia bŕdzie. Przynajmniej jedna.

  O tarczy nieco krˇcej. Mianowicie Premier zapewni│, i┐ wszystko co nale┐a│o do Polski w kwestii tarczy, zosta│o wykonane. Kolejne kroki zale┐▒ ju┐ tylko od decyzji Waszyngtonu. Tusk doda│ nieco enigmatycznie, ┐e niezale┐nie od powstania tarczy w Polsce, Amerykanie wspomog▒ obronnoŠ Polski, zapewniaj▒c choŠby nowoczesne technologie.

  Co wiŕc przyniesie rok 2009? Mam nadziejŕ, ┐e wzrost szacunku do Polakˇw na arenie miŕdzynarodowej, rozwˇj energetyki i sta│y wzrost gospodarczy.

  Od siebie dodam tylko, i┐ pragnŕ wszystkim czytelnikom Trzynastego Schronu ┐yczyŠ pomyÂlnego, pe│nego sukcesˇw i wype│nionego po brzegi postapo roku 2009.

  Tekst newsa opracowa│ Quinn.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Doomsday w TV! - 15:37 - nie wiem
  Dobrze jeszcze przed utrat▒ ÂwiadomoÂci przejrzeŠ to, co przegl▒da siŕ zwykle, chocia┐by po to, ┐eby dowiedzieŠ siŕ, ┐e Doomsday trafi na ekrany naszych telewizorˇw. Tak przynajmniej twierdz▒ informatorzy z Quiet Earth, ktˇrzy dorzucaj▒ do tej nowiny wieŠ, ┐e wersja telewizyjna filmu bŕdzie emitowana na kanale SCIFI jako w tym roku, ktˇry powitamy dzisiaj. Nie wiadomo jeszcze niestety, czy bŕdzie to sequel, prequel, czy mo┐e akcja filmu toczyŠ siŕ bŕdzie w tym samym czasie, co ta z wersji kinowej.

  Korzystaj▒c z okazji, ┐e dopcha│em siŕ do newsowi, chcia│bym w imieniu wszystkich redaktorˇw i wspˇ│pracownikˇw Trzynastego Schronu z│o┐yŠ Wam, drodzy czytelnicy, ┐yczenia wybuchowego Sylwestra (postarajcie siŕ jednak nie strzelaŠ z atomˇwek, petardy i sztuczne ognie powinny w zupe│noÂci wystarczyŠ :P) oraz w miarŕ bezkacowego Nowego Roku :)
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Wywiady z Dubbingowcami - 16:03 - Holden
  Na Onet.pl ukaza│y siŕ wywiady z aktorami podk│adaj▒cymi g│osy do Fallout 3. Jak na razie pojawi│a siŕ rozmowa z Krzysztofem Skib▒ i Grzegorzem Wonsem. Od Skiby mo┐emy dowiedzieŠ siŕ, ┐e wczu│ siŕ w role Three Doga do tego stopnia, ┐e a┐ siŕ rozebra│ w studiu! Jako cz│owiek podziemia, ktˇry nale┐a│ do pomara˝czowej alternatywy, potrafi uto┐samiŠ siŕ z postaci▒, ktˇra walczy z establishmentem, z ciemn▒, totalitarn▒ si│▒. Dowiadujemy siŕ rˇwnie┐ ze s│ynny artysta nie gra w gry komputerowe.

  Grzegorz Wons natomiast ktˇry, wcieli│ siŕ w rolŕ naszego ojca skupia g│ˇwnie siŕ na kwestiach technicznych. Zauwa┐a ┐e, dubbingowanie gry komputerowej to zupe│nie co innego ni┐ podk│adanie g│osu do filmu czy kreskˇwki – wymaga mniejszej ekspresji i znacznie wiŕkszego wczucia siŕ w klimat.

  Skorzystam z okazji i przy│▒cze siŕ do ┐ycze˝ jaki pad│y ju┐ poni┐ej – pamiŕtajcie, ┐e pierwszy dzie˝ w roku w staropolskiej tradycji musi byŠ jak najbardziej udany, poniewa┐ taki jaki pierwszy dzie˝ roku, taki bŕdzie ca│y rok. Dobrej zabawy!

  Wywiad z Krzysztofem Skib▒
  Wywiad z Grzegorzem Wonsem
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  <<Niusy

  X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer