<< Nowiny | << Archiwum nowin
23 kwietnia 2011
Polski reaktor a wybuch w Czarnobylu - 11:32 - nie wiem
Polecam Wam obejrzenie filmu dostŕpnego w serwisie Onet.pl pod tytu│em Polski reaktor a wybuch w Czarnobylu. Redaktor bŕd▒cy autorem wideoreporta┐u rozmawia z tŕgimi g│owami: profesorem Andrzejem Strupczewskim oraz profesorem Zbigniewem Jaworowskim, ktˇrego zreszt▒ kojarzycie ju┐ z wyk│adu pt. Czarnobyl w Polsce i na Âwiecie, zapisanego w wersji audio, przygotowanej dla Was przez nasa3000 oraz Morbida w nowinie Czarnobyl w Polsce i na Âwiecie - audio zapis wyk│adu. Obaj panowie odnosz▒ siŕ sceptycznie co do realnego niebezpiecze˝stwa dla osˇb nieznajduj▒cych siŕ w bezpoÂrednim zasiŕgu wybuchu rdzenia w Czarnobylu, przedstawiaj▒c na ten temat dane z prac szwedzkich naukowcˇw oraz bada˝ przeprowadzonych w ci▒gu roku po katastrofie. Dla odmiany w reporta┐u pojawia siŕ te┐ m│oda pani (jej poziom wypowiedzi jest na tyle niski, ┐e jej nazwisko jest niewarte wspomnienia), ktˇra dla odmiany zamiast danych i potwierdzonych faktˇw przedstawia swoje fobie i uzewnŕtrznia uraz z dzieci˝stwa dotycz▒cy picia p│ynu Lugola. OczywiÂcie kobieta zostaje szumnie nazwana przedstawicielk▒ ekologˇw (jeÂli rzeczywiÂcie wszyscy s▒ tak beznadziejnie tŕpi, to powinno siŕ ich dodatkowo opodatkowaŠ, albo skazaŠ na kamienio│omy). Zreszt▒ mam swoj▒ przewrotn▒ teoriŕ na temat ekologˇw: to rozbestwione jedynaki, rozwydrzane w dzieci˝stwie przez rodzicˇw, a w wieku lat oko│o 20-30 pa│aj▒ce szczer▒ nienawiÂci▒ wobec m▒droÂci, pokory, umiaru i zastanowienia, do tego nie wiedz▒ce, ┐e rozpowszechniaj▒c g│upotŕ i fakty prasowe nie tylko dezorientuj▒ spo│ecze˝stwo, ale i staj▒ w obronie lobby wŕglowego, ktˇre by nie chcia│o budowy w Polsce elektrowni atomowych. Szkoda ┐e nie wiedz▒, ┐e mieszkanie w pobli┐u elektrowni wŕglowej jest znacznie bardziej niebezpieczne dla zdrowia ni┐ ┐ycie obok reaktora j▒drowego. Szczegˇlnie jeÂli ta elektrownia wŕglowa ma ju┐ 35 lat i powinna zostaŠ w│aÂciwie zlikwidowana.

Polski reaktor a wybuch w Czarnobylu – Onet.pl.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer