<< Nowiny | << Archiwum nowin
30 kwietnia 2019
Charles Campisi - 'Dobry glina' (prezentacja) - 18:06 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Charles Campisi - 'Dobry glina' - prezentacja'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Dragon.

Czy jeden cz│owiek mo┐e zlikwidowaŠ korupcjŕ w Âwiecie, w ktˇrym od lat rz▒dz▒ te same uk│ady?

Charles Campisi, legendarny szefa biura spraw wewnŕtrznych NYPD, zdradza kulisy pracy w owianym z│▒ s│aw▒ wydziale nowojorskiej policji. Handel narkotykami, dzieciŕca pornografia, gwa│ty i zabˇjstwa – to nie jest obraz z ameryka˝skiego filmu. To rzeczywistoŠ, z ktˇr▒ musia│ siŕ zmierzyŠ. To historia dobrego gliniarza, ktˇremu uda│o siŕ powstrzymaŠ tych z│ych.

„Wspomnienia Campisiego mo┐na czytaŠ dla czystej rozrywki lub jako elementarz pracy policyjnej. Albo z obu tych powodˇw.” (KIRKUS REVIEW)

CHARLES CAMPISI – w latach 1996–2014 szef biura spraw wewnŕtrznych nowojorskiej policji, zajmuj▒cego siŕ zwalczaniem korupcji w NYPD. Wyznawca zasady „zero tolerancji”. Zrewolucjonizowa│ zasady dzia│ania biura, dziŕki czemu przestŕpczoŠ w szeregach policji diametralnie spad│a, a opracowane przez niego metody s▒ dzi wdra┐ane przez s│u┐by na ca│ym Âwiecie.

„(…) To trudna robota i trudny Âwiat. To Âwiat pe│en k│amstw, oszustw i zdrad, Âwiat kapusiˇw i informatorˇw, pluskiew i pods│uchˇw, inwigilacji i tajnych operacji. To Âwiat dobrych policjantˇw, ktˇrzy stali siŕ ╝li, i z│ych, ktˇrzy stali siŕ gorsi. Žwiat gliniarzy rabuj▒cych i kradn▒cych, handluj▒cych narkotykami, nadu┐ywaj▒cych ich, gwa│c▒cych, a nawet morduj▒cych ludzi. Nigdy nie jest ich a┐ tylu, co zdaniem niektˇrych, ale dla nas i dla wszystkich uczciwych gliniarzy i tak zawsze jest ich zbyt wielu. Stanowi▒ powˇd, dla ktˇrego istniejemy. Z koniecznoÂci dzia│amy w cieniu, w tajemnicy, oddzieleni od pozosta│ej czŕÂci policyjnej braci. Niektˇrzy gliniarze nienawidz▒ nas, wielu siŕ nas obawia. Gdy wchodzimy do pomieszczenia pe│nego innych policjantˇw, rozmowy cichn▒, spojrzenia uciekaj▒, ludzie ostro┐nie siŕ oddalaj▒. Nawet dobrzy gliniarze, ktˇrzy rozumiej▒, ┐e nasza praca jest wa┐na i konieczna, ciesz▒ siŕ, ┐e sami nie musz▒ jej wykonywaŠ. W ten sposˇb nas separuj▒. Wszystko to rozumiemy i akceptujemy. Musimy. W ko˝cu stanowimy Internal Affairs Bureau, IAB, ktˇrego wszyscy tak siŕ obawiaj▒. JesteÂmy gliniarzami przes│uchuj▒cymi innych gliniarzy, policj▒ strzeg▒c▒ porz▒dku w policji. A nam wystarcza to, ┐e ka┐dy funkcjonariusz, zarˇwno ten dobry, jak i ten z│y, wie, ┐e jesteÂmy – dwadzieÂcia cztery godziny na dobŕ.
I obserwujemy.(…)”Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer