Autor Wątek: Kolektyw Trzynasty Schron - stowarzyszenie zwykłe  (Przeczytany 16472 razy)

Squonk

 • Schronowy Inżynier
 • Gen. armii - Redaktor
 • *
 • Wiadomości: 8808
 • Wytyczając kierunek - Emanacja azymutem!
  • Trzynasty Schron
Kolektyw Trzynasty Schron - stowarzyszenie zwykłe
« dnia: 27 Czerwca 2010, 01:11:05 »
Kolektyw Trzynasty Schron - stowarzyszenie zwykłe (założone 29.11.2009 w Warszawie, ponowna rejestracja 24.07.2017 ) jest wydawcą (w oparciu o środki własne) czasopisma internetowego Trzynasty Schron (ISSN 1899-6396).

Regulamin stowarzyszenia

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie zwykłe Kolektyw Trzynasty Schron, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Trzynasty Schron.
3. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pruszcz Gdański.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji swoich celów regulaminowych Stowarzyszenie może prowadzić działanie poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak oraz wystawiać swoim członkom legitymacje.
2. Stowarzyszenie posługuje się logo lub logotypem wspomagającym jego identyfikację.

Rozdział II.
Cele i środki działania

§ 4
Celami Stowarzyszenia jest:
1) pogłębianie wiedzy członków Trzynastego Schronu na temat kultury i sztuki związanej z fantastyką postapokaliptyczną, zwaną dalej fantastyką PA;
2) popularyzacja wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży fantastyki PA;
3) działalność naukowo-badawcza nad fantastyką PA,
4) wymiana kulturowa z miłośnikami fantastyki PA w kraju i zagranicą,
5) tworzenie dogodnych warunków kontaktu z dziełami oraz twórcami fantastyki PA,
6) zrzeszanie miłośników fantastyki PA,
7) szerzenie wiedzy związanej z ekologią oraz ochroną dóbr kultury,
8) propagowanie aktywnego trybu życia poprzez promocję sportu oraz turystyki,
9) promowanie Honorowego Krwiodawstwa,
10) upowszechnianie wiedzy związanej z obronnością, bezpieczeństwem państwa,
ratownictwem oraz ochroną przeciwpożarową.

§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez:
1) prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej oraz kolportażowej;
2) prowadzenie strony strony WWW, forum dyskusyjnego oraz innych zasobów internetowych należących do Stowarzyszenia;
3) organizowanie i wspieranie konferencji, dyskusji, pokazów, seminariów, konkursów oraz innych spotkań kulturalnych dla miłośników fantastyki PA;
4) przyznawanie nagród osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju fantastyki PA,
5) utrzymywanie kontaktów, współpracę oraz wymianę doświadczeń i informacji z
pokrewnymi instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą;
6) współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi oraz osobami z życia publicznego, zainteresowanych rozwojem środowiska miłośników fantastyki PA lub mogącymi udzielić wsparcia w realizacji celów Stowarzyszenia;
7) organizowanie oraz prowadzenie szkoleń związanych z celami Stowarzyszenia,
8) prezentowanie opinii członków oraz organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących jego celów,
9) prowadzenie działalności informacyjnej oraz promocyjnej, służącej realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 7
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i której kandydatura została zaproponowana przez dwie osoby spośród dotychczasowych członków Stowarzyszenia oraz została zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1) udziału w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia,
2) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa w zebraniach, zjazdach, spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd,
5) posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki Stowarzyszenia
6) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
3) wykonywania społecznie prac na rzecz Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek członkowskich, za wyjątkiem członków wspierających oraz honorowych, którzy są zwolnieni z tego obowiązku.

§ 8
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, której godność tę nada Zarząd Stowarzyszenia, za udzielenie Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub rzeczowej.

§ 9
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu, za wybitne zasługi w realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia.

§ 10
1. Utrata praw członkowskich następuje przez:
1) śmierć członka,
2) wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia,
3) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych,
4) skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia może skreślić członka z listy członków z powodu:
1) zalegania ze składką członkowską przez okres powyżej jednego roku,
2) nieprzestrzegania Regulaminu,
3) niestosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia,
4) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

§ 11
Zarząd Stowarzyszenia prowadzi i aktualizuje rejestr członków.

Rozdział IV.
Władze stowarzyszenia

§ 12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

Rozdział V.
Walne Zebranie członków

§ 13
1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, i może ono być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie członków odbywa się minimum raz w roku, a w razie potrzeby więcej razy, i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1) przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i udzielenie mu
absolutorium,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły okres,
3) uchwalanie wytycznych działalności Stowarzyszenia na następny okres,
4) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
5) nadawanie godności członka honorowego,
6) zmiana Regulaminu Stowarzyszenia,
7) dokonywanie wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
8) rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
9) rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia,
10) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
11) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
12) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
13) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie
umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
14) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 14
1. Uchwały Walnego Zebrania są ważne i prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, jeśli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o terminie Zebrania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez stronę internetową oraz telefoniczne. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2. W sprawach dotyczących kwestii § 13, pkt 3, ust. od 10 do 14 wymagana jest obecność oraz zgoda wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa Zarządowi do dokonania tych czynności.

§ 15
Członkowie, którzy nie mogą przybyć na Walne Zebranie, mogą przesłać pisemną opinię odnośnie spraw będących tematem obrad Zebrania. Opinia taka jest uwzględniana jako głos przy podejmowaniu uchwały i dołączana do protokołu. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wspomnianej opinii drogą elektroniczną lub przez pełnomocnika.

§ 16
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w następujących
przypadkach:
1) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
2) na żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,
3) na żądanie Władz Nadzorczych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wniesienia żądania.

Rozdział VI.
Zarząd Stowarzyszenia

§ 17
1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia, powołaną do realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia, zarządzania jego majątkiem i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz dwóch członków. Członkowie Zarządu są wybierani bezpośrednio przez Walne Zebranie. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ustąpienia zostaje zwołane Walne Zebranie członków Stowarzyszenia celem dokonania wyboru uzupełniającego.

§ 18
1. Do obowiązków Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
2) kierowanie całokształtem działalności regulaminowej Stowarzyszenia,
3) sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu członków Stowarzyszenia,
4) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnych Zebrań zwyczajnych i nadzwyczajnych,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, w zależności od potrzeb.

§ 19
Decyzje Zarządu są prawomocne, jeżeli podjęto je w obecności co najmniej połowy jego członków, zwykłą większością głosów. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji z użyciem środków łączności takich jak: telefon, poczta, poczta elektroniczna. W wypadku takiej samej ilości głosów decyzja należy do Prezesa Stowarzyszenia.

§ 20
Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Skarbnik lub z upoważnienia Prezesa i Skarbnika, dwóch dowolnych członków Zarządu. Zarząd może jednorazowo upoważnić Prezesa do zaciągnięcia zobowiązania majątkowego oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, ściśle według przyjętej uchwały.

§ 21
Wszelkie pisma i dokumenty o charakterze organizacyjno – administracyjnym w imieniu Zarządu podpisuje Prezes lub, z jego upoważnienia, Wiceprezes.

§ 22
Wszelkie pisma i dokumenty, w których Zarząd zaciąga lub reguluje zobowiązania majątkowo – finansowe winny być zaopatrzone w podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Skarbnika oraz w pieczęć Stowarzyszenia lub podpisy dwóch dowolnych członków Zarządu wraz z upoważnieniem Prezesa i Skarbnika oraz w pieczęć Stowarzyszenia. Zarząd może jednorazowo upoważnić Prezesa do podpisania pism i dokumentów związanych z zaciągnięciem bądź regulacją zobowiązań finansowych, ściśle według przyjętej uchwały.

§ 23
Jeżeli Zarząd nie uzyska na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia absolutorium, zobowiązany jest ustąpić.

Rozdział VII.
Komisja Rewizyjna

§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zebranie członków Stowarzyszenia dokonuje wyboru uzupełniającego.
2. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana dokonać kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia, którą dokonuje się nie rzadziej niż raz do roku. Z swoich czynności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.

Rozdział VIII.
Majątek Stowarzyszenia

§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych,
3) wpłaty od członków wspierających,
4) dochody z majątku Stowarzyszenia,
5) zbiórki publiczne oraz dotacje,
6) mienie ruchome i nieruchome nabyte za uzyskane w powyższy sposób dochody.
2. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
Rozdział IX.
Postanowienia końcowe

§ 26
Zmiana Regulaminu może być dokonana przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 27
Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. O przeznaczeniu funduszy, w związku z likwidacją Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie podejmujące uchwałę o likwidacji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2018, 17:30:48 wysłana przez Squonk »
Możemy dojść od sukcesu do upadku, od marzeń do urny z prochami. Możemy spaść z czerwonego blasku rakiet, do 'bracie, czy mógłbyś mnie poratować'.

Squonk

 • Schronowy Inżynier
 • Gen. armii - Redaktor
 • *
 • Wiadomości: 8808
 • Wytyczając kierunek - Emanacja azymutem!
  • Trzynasty Schron
Odp: Kolektyw Trzynasty Schron - stowarzyszenie zwykłe
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2018, 17:16:59 »
Członkowie zwyczajni:

1. Squonk (prezes)
2. Wrathu (wiceprezes)
3. nie wiem (skarbnik)
4. Stary Wujek (członek Zarządu)
5. Chrzysztof (członek Zarządu)
6. Jerzy (przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
7. Sajdon (członek Komisji Rewizyjnej)
8. Ace (członek Komisji Rewizyjnej)
Stan na: 8.09.2018
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2018, 17:25:31 wysłana przez Squonk »
Możemy dojść od sukcesu do upadku, od marzeń do urny z prochami. Możemy spaść z czerwonego blasku rakiet, do 'bracie, czy mógłbyś mnie poratować'.

Squonk

 • Schronowy Inżynier
 • Gen. armii - Redaktor
 • *
 • Wiadomości: 8808
 • Wytyczając kierunek - Emanacja azymutem!
  • Trzynasty Schron
Odp: Kolektyw Trzynasty Schron - stowarzyszenie zwykłe
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2018, 17:18:14 »
Członkowie wspierający:

1. Bart
2. Rodrrik
3. Veskern
4. Morbid
5. Owsianka
6. Hexen

Stan na: 8.09.2018
Możemy dojść od sukcesu do upadku, od marzeń do urny z prochami. Możemy spaść z czerwonego blasku rakiet, do 'bracie, czy mógłbyś mnie poratować'.